Home

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

Geldig van 29 december 2005 tot 1 januari 2006
Geldig van 29 december 2005 tot 1 januari 2006

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 29-12-2005 tot 01-01-2006]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in het belang van de werkgelegenheid maatregelen te treffen ter vermindering van bepaalde loonkosten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Algemeen

Artikel 1

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. a.

  inhoudingsplichtige: hetgeen daaronder wordt verstaan voor de heffing van de loonbelasting;

 2. b.

  loontijdvak: hetgeen daaronder wordt verstaan voor de heffing van de loonbelasting;

 3. c.

  loon: loon in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964, verminderd met daarin begrepen:

  1. 1°.

   tantièmes, gratificaties en andere beloningen die in de regel slechts eenmaal of eenmaal per jaar worden toegekend;

  2. 2°.

   overwerkloon;

  3. 3°.

   loon uit vroegere dienstbetrekking;

  4. 4°.

   loon in de vorm van krachtens een publiekrechtelijke regeling of collectieve arbeidsovereenkomst regelmatig bij de betaling van het loon verstrekte vakantiebonnen, vakantietoeslagbonnen of van daarmee overeenkomende aanspraken;

  5. 5°.

   loon ter zake waarvan de belasting ingevolge artikel 31 van die wet wordt geheven van de inhoudingsplichtige;

 4. d.

  toetsloon: het in het desbetreffende hoofdstuk van deze wet opgenomen bedrag aan loon waarboven of waaronder de inhoudingsplichtige niet in aanmerking komt voor de in dat hoofdstuk voorziene afdrachtvermindering;

 5. e.

  [vervallen;]

 6. f.

  [Red: vervallen;]

 7. g.

  ouderschapsverlof: het ouderschapsverlof als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Wet arbeid en zorg;

 8. h.

  zeeschip: een schip ten aanzien waarvan de Zeevaartbemanningswet van toepassing is, dat is voorzien van een zeebrief als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Zeebrievenwet en dat in het kader van een onderneming grotendeels op zee wordt geëxploiteerd, met uitzondering van:

  1. 1°.

   een schip dat wordt gebruikt voor de loodsdienst;

  2. 2°.

   een schip dat wordt gebruikt voor de zeilvaart;

  3. 2bis°.

   een schip dat wordt gebruikt voor de sportvisserij;

  4. 3°.

   een schip in havensleepdienst als bedoeld in onderdeel ha;

 9. ha.

  havensleepdienst: het geheel van werkzaamheden en activiteiten door een sleepboot als bedoeld in onderdeel hb grotendeels in en rond havens en op binnenwateren van de Europese Gemeenschap verricht, ten behoeve van het assisteren bij het meren, ontmeren en verhalen van zeeschepen die gebruik maken van eigen voortstuwing en die inkomen van of uitgaan naar zee;

 10. hb.

  sleepboot: een schip ten aanzien waarvan de Zeevaartbemanningswet van toepassing is, dat is voorzien van een zeebrief als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Zeebrievenwet en is bestemd voor het verrichten van sleep- en hulpverleningswerkzaamheden op zee;

 11. i.

  zeevarende: degene die als kapitein, scheepsofficier of scheepsgezel werkzaam is op een zeeschip dat in Nederland is geregistreerd en de Nederlandse vlag voert;

 12. j.

  onderneming: een onderneming in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001 of de Wet op de vennootschapsbelasting 1969;

 13. k.

  fiscale eenheid: een eenheid in de zin van de artikelen 15 en 15a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969;

 14. l.

  S&O-inhoudingsplichtige:

  1. 1°.

   een inhoudingsplichtige die tevens een onderneming drijft;

  2. 2°.

   een inhoudingsplichtige die niet tevens een onderneming drijft, voor zover hij speur- en ontwikkelingswerk verricht krachtens een schriftelijk vastgelegde overeenkomst met en voor rekening van een onderneming, een samenwerkingsverband van degenen die een onderneming drijven of een lichaam als bedoeld in de Wet op de bedrijfsorganisatie;

 15. m.

  S&O-belastingplichtige: een natuurlijke persoon die voldoet aan het urencriterium, bedoeld in artikel 3.6 van de Wet inkomstenbelasting 2001;

 16. n.

  speur- en ontwikkelingswerk: door een S&O-inhoudingsplichtige, dan wel een S&O-belastingplichtige, systematisch georganiseerde en in Nederland verrichte werkzaamheden, direct en uitsluitend gericht op technisch-wetenschappelijk onderzoek, op de ontwikkeling van voor de S&O-inhoudingsplichtige onderscheidenlijk de S&O-belastingplichtige technisch nieuwe:

  1. 1°.

   fysieke producten;

  2. 2°.

   onderdelen van fysieke producten;

  3. 3°.

   fysieke productieprocessen;

  4. 4°.

   onderdelen van fysieke productieprocessen;

  5. 5°.

   programmatuur of

  6. 6°.

   onderdelen van programmatuur, of op het uitvoeren van een systematisch opgezette analyse van de technische haalbaarheid van het zelf verrichten van onderzoek of ontwikkeling zoals hiervoor in dit onderdeel bedoeld;

 17. o.

  programmatuur: het niet-fysieke, logische deelsysteem van een informatiesysteem dat de structuur van de gegevens en van de verwerkingsprocessen bepaalt;

 18. p.

  [Vervallen.]

 19. q.

  S&O-verklaring: de door Onze Minister van Economische Zaken op de voet van artikel 24 aan een S&O-inhoudingsplichtige of een S&O-belastingplichtige afgegeven verklaring betreffende speur- en ontwikkelingswerk.

2.

Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel c, wordt:

 1. loon genoten wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid, anders dan ingevolge de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zelfstandigen, en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, niet aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking;

 2. voorzover ingevolge artikel 12a van de Wet op de loonbelasting 1964 het loon hoger is dan het werkelijk genoten loon, in afwijking van artikel 13a, derde lid, van die wet het meerdere geacht te zijn genoten gedurende het gehele kalenderjaar, waarbij aan elke maand een twaalfde deel van het meerdere wordt toegerekend.

3.

Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel n, wordt niet tot speur- en ontwikkelingswerk gerekend:

 1. marktonderzoek;

 2. organisatorische en administratieve werkzaamheden;

 3. door Onze Minister van Economische Zaken bij ministeriële regeling aangewezen andere werkzaamheden.

4.

De in deze wet bedoelde ministeriële regelingen worden, voor zover niet anders is bepaald, uitgevaardigd door Onze Minister, wat betreft de regelingen bedoeld in:

 1. de artikelen 6 en 16b in overeenstemming met Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 2. artikel 14 in overeenstemming met Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

 3. de artikelen 17, 18 en 20 in overeenstemming met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat en Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 4. artikel 23 in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken.

Artikel 2

1.

Werknemer is de natuurlijke persoon die tot een inhoudingsplichtige in privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking staat.

2.

Artikel 2, derde, vierde en vijfde lid, en artikel 5 van de Wet op de loonbelasting 1964 zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in afwijking van artikel 2, derde lid, van die wet, de niet in Nederland wonende bestuurder of commissaris van een in Nederland gevestigd lichaam niet als werknemer wordt beschouwd.

3.

Als dienstbetrekking worden mede beschouwd de arbeidsverhoudingen, bedoeld in de artikelen 3, eerste lid, onderdelen c, d, f en h, en 4, onderdelen a, b en e, van de Wet op de loonbelasting 1964.

Hoofdstuk II. Verminderingen af te dragen loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Hoofdstuk III. Afdrachtvermindering lage lonen

Artikel 7

Artikel 7a [Vervallen per 01-01-2001]

Hoofdstuk IV. [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2003]

Hoofdstuk V. Afdrachtvermindering onderwijs

Artikel 13a

Artikel 14

Artikel 15

Hoofdstuk VA. [Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 15a [Vervallen per 01-01-2004]

Hoofdstuk VI. [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 16a [Vervallen per 01-01-2005]

Hoofdstuk VIA. Afdrachtvermindering betaald ouderschapsverlof

Artikel 16b

Hoofdstuk VII. Afdrachtvermindering zeevaart

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Hoofdstuk VIII. S&O-afdrachtvermindering

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Hoofdstuk VIIIA. [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 26a [Vervallen per 01-01-2005]

Hoofdstuk IX. Bestuurlijke boeten inzake speur- en ontwikkelingswerk

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Hoofdstuk X. Bijzondere bepalingen inzake beroep en bevoegdheden

Artikel 30

Hoofdstuk XI. Aanvullende regelingen

Artikel 30a

Artikel 31

Artikel 32

Hoofdstuk XII. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35 [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 41a [Nog niet in werking]

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 52 [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55