Home

Arbeidsvoorwaarden- en werkgelegenheidsbeleid sector Rijk 1995-1997

Geldig vanaf 6 oktober 1995
Geldig vanaf 6 oktober 1995

Arbeidsvoorwaarden- en werkgelegenheidsbeleid sector Rijk 1995-1997

Besluit AD95/U915

Versies van huidig besluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 06-10-1995]

Circulaire aan de Ministers

Inleiding

Op 14 september 1995 heb ik met de Algemene Centrale van Overheids- personeel en de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid en Onderwijs, Bedrijven en Instellingen in het Sectoroverleg Rijkspersoneel (SOR) overeenstemming bereikt over het arbeidsvoorwaarden- en werkgelegenheidsbeleid in de contractperiode 1 april 1995 – 1 april 1997. Een afschrift van de gesloten overeenkomst is als bijlage I bijgevoegd.

Onder verwijzing naar de inhoud van die overeenkomst, geef ik bij onderdeel A nadere informatie over de overeengekomen verhoging van de salarissen en de – eenmalige – verhoging van de eindejaarsuitkering. Daarna geef ik bij onderdeel B en onderdeel C aanvullende informatie over de maatregelen die zijn overeengekomen ingaande 1 januari 1996 respectievelijk 1 januari 1997. Vervolgens ga ik – voor zoveel nodig – bij onderdeel D nog in op andere onderdelen van de overeenkomst.

Tot slot zijn de contactpersonen vermeld behorend bij de diverse maatregelen.

A. Wijzigingen van de salarissen en van de eindejaarsuitkering

Met ingang van 1 oktober 1995 worden de salarissen van het personeel van de sector Rijk verhoogd met 0,5%.

Voorts is overeengekomen dat met ingang van 1 oktober 1996 deze salarissen zullen worden verhoogd met 0,75%.

Op de salarisverhoging van 1 oktober 1995 ga ik hieronder in. Over de maatregel per 1 oktober 1996 zal ik u te zijner tijd nader informeren.

1. Salarisverhogingen per 1 oktober 1995 en 1 oktober 1996

Inpassingstabellen per 1 oktober 1995

Aanpassing van toelagen, vergoedingen en dergelijke

Minimumbedrag van de vakantie-uitkering

Uitbetaling

2. Verhogingen van de eindejaarsuitkeringen over 1995 en 1996

B. Maatregelen per 1 januari 1996

3. Personele aspecten bij reorganisaties (onderdeel 4.1 van de overeenkomst)

4. Wachtgelden (onderdeel 4.2 van de overeenkomst)

5. Aanstellingskeuringen (onderdeel 5.8 van de overeenkomst)

C. Maatregelen per 1 januari 1997

6. Beloningsbeleid (onderdeel 1.2 van de overeenkomst)

7. Werktijden en arbeidsduur (onderdeel 2.1 van de overeenkomst)

8. Verloffaciliteiten (onderdeel 2.2 van de overeenkomst)

9. Inconveniëntenvergoedingen (onderdeel 2.3 van de overeenkomst)

10. Diensttijdgratificatie bij ontslag in verband met vrijwillig vervroegd uittreden (onderdeel 2.4 van de overeenkomst)

D. Diverse andere maatregelen

11. Werkervaringsplaatsen (onderdeel 2.5 van de overeenkomst)

12. Instroom laagstbetaalden (onderdeel 2.6 van de overeenkomst)

13. Arbeidsomstandighedenbeleid (onderdeel 3.2 van de overeenkomst)

14. Gelijkstelling ondernemingsraden 100-/100+ (onderdeel 5.5 van de overeenkomst)

15. Verhuiskostenvergoeding en verblijfkostenvergoeding (onderdelen 5.11 en 5.12 van de overeenkomst)

Slotopmerkingen

Bijlage I. Overeenkomst arbeidsvoorwaarden- en werkgelegenheidsbeleid sector Rijk (contractperiode 1 april 1995 t/m 31 maart 1997)

Bijlage I. Schalenherstructuering als bedoeld in paragraaf 1.2., naar de situatie per 1-1-1995

Bijlage II. Arbeidsduurverkorting; te wijzigen bepalingen

Bijlage III. Inpassingstabel garantiesalarissen

Bijlage IV. Inpassingstabel betreffende salarisbedragen voor jeugdige ambtenaren

Bijlage V. Schalen van het BBRA 1984 per 1 oktober 1995

Bijlage VI. Overzicht van de verschillen tussen de 100- en 100+ OR