Home

Warenwetbesluit asbest

Geldig van 14 september 1994 tot 8 maart 2005
Geldig van 14 september 1994 tot 8 maart 2005

Warenwetbesluit asbest

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 14-09-1994 tot 08-03-2005]
[Regeling ingetrokken per 08-03-2005]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 1 juni 1993, DGVgz/VVP/C 93811, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Onze Minister van Economische Zaken;

Gelet op de Richtlijn 91/659/EEG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 3 december 1991 houdende aanpassing aan de technische vooruitgang van bijlage I van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (asbest) (PbEG L 363), alsmede op de artikelen 4, eerste lid, 8, onderdeel c, 12, 13 en 14 van de Warenwet en op artikel II, eerste lid, van de Wijzigingswet 1988 Warenwet;

Gezien het advies van de Adviescommissie Warenwet (advies van 12 februari 1993, 14626/(41)5);

De Raad van State gehoord (advies van 19 oktober 1993, No. W13.93.0329);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 21 juli 1994, DGVgz/VVP/C 941365, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Onze Minister van Economische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder asbestvezels:

  1. crocidoliet, CAS nr. 12001-28-4

  2. amosiet, CAS nr. 12172-73-5

  3. anthofyllietasbest, CAS nr. 77536-67-5

  4. actinolietasbest, CAS nr. 77536-66-4

  5. tremolietasbest, CAS nr. 77536-68-6

  6. chrysotiel, CAS nr. 12001-29-5

14-09-1994
Stb 1994, 674

Artikel 2

1.

Het is verboden waren te verhandelen die niet voldoen aan de in of krachtens dit besluit gestelde eisen.

2.

Het is verboden waren die asbestvezels bevatten, te verhandelen anders dan met inachtneming van de voorschriften in of krachtens dit besluit gesteld met betrekking tot het bezigen van vermeldingen.

14-09-1994
Stb 1994, 674

Artikel 3

Waren mogen niet de asbestvezels bevatten, die genoemd zijn in artikel 1, onderdelen a tot en met e.

14-09-1994
Stb 1994, 674

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Bijlage I. Methode van onderzoek

Bijlage II. Etikettering