Home

Wijzigingswet Loodsenwet, enz. (herziening financiële relatie tussen Rijk en loodsen, en invoering van een verkeersbegeleidingstarief)

Geldig van 1 oktober 1995 tot 17 februari 1999
Geldig van 1 oktober 1995 tot 17 februari 1999

Wijzigingswet Loodsenwet, enz. (herziening financiële relatie tussen Rijk en loodsen, en invoering van een verkeersbegeleidingstarief)

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-10-1995 tot 17-02-1999]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Loodsenwet en de Scheepvaartverkeerswet te wijzigen in verband met de herziening van de financiële relatie tussen het Rijk en de loodsen en de invoering van een verkeersbegeleidingstarief;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

25836
01-10-1995
Stb 1994, 584
23099

Artikel II

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

01-10-1995
Stb 1994, 584
23099

Artikel III. Overgangsrecht

De navolgende vergoedingen worden, voor zover zij betrekking hebben op de periode voorafgaande aan de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel L, van deze wet, door Facilitair bedrijf Loodswezen B.V. voldaan volgens de bepalingen die golden voorafgaand aan het moment van inwerkingtreding van genoemd artikelonderdeel:

  1. de betalingen ten behoeve van de registerloodsen, de Nederlandse loodsencorporatie en de rechtspersoon belast met het vergoeden van het functioneel leeftijdspensioen van de registerloodsen;

  2. de financiering van de kosten met betrekking tot de inning van de loodsgelden en de taken ten behoeve van de door de registerloodsen te verlenen diensten; en

  3. de betalingen aan Onze Minister.

01-10-1995
Stb 1994, 584
23099

Artikel IV

Artikel V. Slotbepaling