Home

Loodsenwet

Geldig van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021
Geldig van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021

Loodsenwet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2021 tot 01-07-2021]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de uitvoerende taken van de overheid ten aanzien van het loodsen van zeeschepen te beëindigen en in de plaats daarvan een openbaar lichaam voor beroep in te stellen als bedoeld in artikel 134 van de Grondwet, daarbij regels stellend over de opleiding tot loods en de bevoegdheid tot uitoefening van dit beroep, aldus tevens de grondslag scheppend voor de uitvoering van verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties, waaronder de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake het loodsen van schepen door Noordzeeloodsen op de Noordzee en in het Kanaal (Pb EG L33/32);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. Onze Minister: Onze Minister van Infrastructuur en Milieu;

 2. loods:

  1. 1°.

   registerloods;

  2. 2°.

   degene die voldoet aan de eisen met betrekking tot opleiding, kundigheid, ervaring en geschiktheid, bedoeld in artikel 5, eerste lid;

 3. corporatie: de Nederlandse loodsencorporatie, bedoeld in artikel 6, eerste lid;

 4. algemene raad: de algemene raad van de Nederlandse loodsencorporatie;

 5. register: het loodsenregister, bedoeld in artikel 21, eerste lid;

 6. registerloods: degene die is ingeschreven in het register;

 7. loodsplichtige scheepvaartwegen: de scheepvaartwegen waarop krachtens wettelijk voorschrift de kapitein van een schip verplicht is gebruik te maken van de diensten van een loods;

 8. verwerking van persoonsgegevens, onderscheidenlijk verwerkingsverantwoordelijke: hetgeen daaronder verstaan wordt in artikel 4, onderdelen 1, 2 en 7, van de Algemene verordening gegevensbescherming;

 9. Autoriteit Consument en Markt: de Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;

 10. [vervallen;]

 11. arbeidsvergoeding: arbeidsvergoeding voor registerloodsen, bestaande uit de uurtarieven voor de directe loodsuren, vermeerderd met een opslag voor de indirecte uren, bestaande uit indirecte taken, reisuren, wachturen en beschikbaarheidsuren, gedifferentieerd naar scheepsklassen;

 12. persoonsgegevens over gezondheid: persoonsgegevens over gezondheid als bedoeld in artikel 4, onderdeel 15, van de Algemene verordening gegevensbescherming.

2.

De begrippen in deze wet en de daarop berustende bepalingen hebben, tenzij anders is bepaald, dezelfde betekenis als in de Scheepvaartverkeerswet.

Hoofdstuk II. De loodsen

§ 1. Algemeen

Artikel 2
Artikel 3

§ 2. Registerloodsen

Artikel 4

§ 3. Niet-registerloodsen

Artikel 5

Hoofdstuk III. De loodsencorporaties

§ 1. De Nederlandse loodsencorporatie

Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9

§ 2. De regionale loodsencorporaties

Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13

§ 3. De vergaderingen

Artikel 14

§ 4. Verordeningen

Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18

Hoofdstuk IV. [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 19 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 20 [Vervallen per 01-01-2014]

Hoofdstuk V. Het loodsenregister

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Hoofdstuk VI. Financiën

Artikel 26

Artikel 27

Hoofdstuk VIA. Tarieven en markttoezicht

§ 1. Algemene bepaling

Artikel 27a

§ 2. Systeem van kostentoerekening

Artikel 27b

§ 3. Voorstel tot vaststelling tarieven

Artikel 27c

§ 4. Enige bij de vaststelling van de tarieven in aanmerking te nemen bijzondere factoren

Artikel 27d
Artikel 27e

§ 5. Vaststelling van de tarieven en voorwaarden

Artikel 27f
Artikel 27g
Artikel 27h
Artikel 27i

§ 6. Financiële verantwoording en vergelijkend onderzoek

Artikel 27j
Artikel 27k

§ 7. Nadere regelgeving

Artikel 27l

Hoofdstuk VII. Tuchtrechtspraak

§ 1. Tuchtvergrijpen en maatregelen

Artikel 28

§ 2. Tuchtcollege loodsen

Artikel 29
Artikel 30
Artikel 31
Artikel 32
Artikel 33
Artikel 34
Artikel 35

§ 3. Rechtsgang

Artikel 36
Artikel 37
Artikel 38
Artikel 39
Artikel 40
Artikel 41
Artikel 42
Artikel 43
Artikel 44

§ 4. Overige bepalingen

Artikel 45

Hoofdstuk VIIA. Toezicht op de naleving

§ 1. Algemene bepaling

Artikel 45a

§ 2. De Autoriteit Consument en Markt

Artikel 45b
Artikel 45c [Vervallen per 01-08-2014]
Artikel 45d [Vervallen per 01-01-2011]
Artikel 45e

Hoofdstuk VIIB. Handhaving

§ 1. Overtredingen markttoezicht

Artikel 45f

§ 2. [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 45g [Vervallen per 01-08-2014]

§ 3. [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 45h [Vervallen per 01-08-2014]

§ 4. [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 45i [Vervallen per 01-08-2014]

§ 5. [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 45j [Vervallen per 01-08-2014]

§ 6. Bijzondere bepaling inzake bestuurlijke boetes

Artikel 45k

Hoofdstuk VIII. Dwang-, straf- en opsporingsbepalingen

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 49a [Vervallen per 01-01-2008]

Hoofdstuk IX. Bijzondere bepalingen

Artikel 50

Artikel 51 [Vervallen per 01-05-1997]

Artikel 52 [Nog niet in werking]

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55

Hoofdstuk X. Overige bepalingen

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58 [Vervallen per 26-07-1995]

Artikel 59

Hoofdstuk XA. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 60 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel II

Artikel 61

Artikel III

Artikel 62

Artikel 63

Artikel 64

Artikel 65

Artikel 66

Artikel 67

Artikel 68

Artikel 68a

Artikel 68b

Artikel 68c

Artikel IV

Artikel 69

Artikel 70