Home

Rechtspositiebesluit wethouders

Geldig van 1 juli 2013 tot 1 januari 2014
Geldig van 1 juli 2013 tot 1 januari 2014

Rechtspositiebesluit wethouders

Opschrift


[Regeling ingetrokken per 01-01-2019]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, van 16 juli 1993, nr. BW93/U1602, directoraat-generaal Openbaar Bestuur, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken;

Gelet op de artikelen 44, eerste en tweede lid, en 51, tweede lid, van de Gemeentewet;

De Raad van State gehoord (advies van 8 februari 1994, nr. W04.93.0474.);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, van 18 maart 1994, nr. BW94/274, directoraat-generaal Openbaar Bestuur, uitgebracht mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  2. bezoldiging: de bezoldiging, bedoeld in artikel 3, eerste en vijfde lid;

  3. inwonertal: het aantal inwoners volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers per 1 januari;

  4. gedeputeerde staten: het college van gedeputeerde staten van de provincie waarin de gemeente is gelegen;

  5. tabel: de tabel, opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage;

  6. tijdstip van beëindiging van het wethouderschap: het tijdstip van aftreden, bedoeld in artikel 42 van de Gemeentewet, de dag van ingang van het ontslag, bedoeld in artikel 43, tweede lid en artikel 47, eerste lid, van de Gemeentewet, de dag van ingang van het ontslag bedoeld in artikel 49 van de Gemeentewet of de dag volgende op die van het overlijden;

  7. voormalig wethouder: de wethouder, die is afgetreden of ontslagen of die het lidmaatschap van de raad heeft verloren, dan wel is overleden;

  8. tijdsbestedingsnorm: het deel van de werkweek, dat de wethouder in staat dient te worden gesteld aan het wethouderschap te besteden.

Artikel 2

Dit besluit is van overeenkomstige toepassing op een lid van het dagelijks bestuur van een deelgemeente.

Hoofdstuk 2. De bezoldiging

Artikel 3

Artikel 3a [Vervallen per 23-12-2009]

Artikel 4

Artikel 4a

Artikel 4b

Artikel 5

Artikel 6 [Vervallen per 23-12-2009]

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Hoofdstuk 3. Vergoeding bijzondere kosten en andere financiële voorzieningen

§ 1. Vergoedingen in verband met de tijdelijke vervanging in verband met zwangerschap en bevalling of ziekte

Artikel 10

Artikel 11

§ 2. Tegemoetkoming in ziektekosten

Artikel 12 [Vervallen per 20-12-2006]

Artikel 13 [Vervallen per 20-12-2006]

Artikel 14 [Vervallen per 20-12-2006]

Artikel 15 [Vervallen per 20-12-2006]

Artikel 16 [Vervallen per 20-12-2006]

Artikel 17 [Vervallen per 20-12-2006]

Artikel 18 [Vervallen per 20-12-2006]

Artikel 19 [Vervallen per 20-12-2006]

Artikel 20

Artikel 21

§ 3. Vergoeding onkosten

Artikel 22

Artikel 22a [Vervallen per 01-03-2006]

Artikel 23

Artikel 23a

Artikel 24 [Vervallen per 19-04-2009]

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 27a

Artikel 28

Artikel 28a

Hoofdstuk 4. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 29

Artikel 29a

Artikel 29b

Artikel 30

Artikel 31 [Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 32 [Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 33 [Vervallen per 01-01-2004]

Bijlage