Home

Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren

Geldig van 1 juli 2001 tot 17 augustus 2001
Geldig van 1 juli 2001 tot 17 augustus 2001

Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2001 tot 17-08-2001]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie a.i. van 19 november 1992, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 263321/92/6;

Gelet op de artikelen 12, vijfde lid, 14, derde lid, 15, vijfde lid, en 16, tweede lid, van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren;

De Raad van State gehoord (advies van 26 januari 1993, nr. W03.92.0584);

Gezien het nader rapport van de Minister van Justitie van 14 maart 1994, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 428976/94/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 1. de Advies- en Arbitragecommissie: de Advies- en Arbitragecommissie, bedoeld in artikel 53, eerste lid, van de wet;

 2. arbeidsongeschiktheid: arbeidsongeschiktheid in de zin van artikel 18, eerste lid, van de WAO;

 3. deelnemers aan het overleg: de deelnemers, bedoeld in artikel 50 van de wet;

 4. FAOP: Fonds arbeidsongeschiktheidsverzekering overheidspersoneel;

 5. gangbare arbeid: arbeid als bedoeld in artikel 18, vijfde lid, van de WAO;

 6. herplaatsingstoelage: een herplaatsingstoelage als bedoeld in paragraaf 9 van het pensioenreglement;

 7. invaliditeitspensioen: een invaliditeitspensioen als bedoeld in paragraaf 8 van het pensioenreglement;

 8. het overleg: het overleg met de Sectorcommissie rechterlijke macht, bedoeld in artikel 48, eerste en derde lid, van de wet;

 9. passende arbeid: arbeid als bedoeld in artikel 30 van de Ziektewet;

 10. pensioenreglement: het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP;

 11. de Sectorcommissie: de Sectorcommissie rechterlijke macht, bedoeld in artikel 48 van de wet;

 12. Stichting Pensioenfonds ABP: de Stichting Pensioenfonds ABP, bedoeld in artikel 6 van de Wet privatisering ABP;

 13. WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

 14. WAO-conforme uitkering: de met overeenkomstige toepassing van de WAO toegekende arbeidsongeschiktheidsuitkering, bedoeld in artikel 31 van de Wet privatisering ABP;

 15. de wet: de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.

Hoofdstuk 2. Overleg

§ 1. De Sectorcommissie rechterlijke macht

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

§ 2. De Advies- en Arbitragecommissie

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9a

Artikel 9b [Vervallen per 12-04-1996]

Artikel 9c [Vervallen per 12-04-1996]

HOOFDSTUK 3. BEDRIJFSGENEESKUNDIGE BEGELEIDING EN VOORZIENINGEN IN VERBAND MET ZIEKTE

§ 1. Algemeen

Artikel 10

Artikel 11

§ 2. Bedrijfsgeneeskundige begeleiding

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

§ 3. Bezoldiging in geval van ziekte tijdens de aanstelling

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

§ 4. Bezoldiging of uitkering wegens ziekte na ontslag

Artikel 27

§ 5. Overige bepalingen

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

§ 6. Suppletieregeling

Artikel 33

Hoofdstuk 4. Herplaatsing en ontslag

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Hoofdstuk 5. Overige rechtspositionele voorschriften

Artikel 37

Artikel 37a

Artikel 38

Artikel 38a

Artikel 39

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 40

Artikel 41