Home

Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren

Geldig van 19 juni 1998 tot 5 mei 1999
Geldig van 19 juni 1998 tot 5 mei 1999

Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 19-06-1998 tot 05-05-1999]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie a.i. van 19 november 1992, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 263321/92/6;

Gelet op de artikelen 12, vijfde lid, 14, derde lid, 15, vijfde lid, en 16, tweede lid, van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren;

De Raad van State gehoord (advies van 26 januari 1993, nr. W03.92.0584);

Gezien het nader rapport van de Minister van Justitie van 14 maart 1994, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 428976/94/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 1. de Advies- en Arbitragecommissie: de Advies- en Arbitragecommissie, bedoeld in artikel 53, eerste lid, van de wet;

 2. arbeidsongeschiktheid: arbeidsongeschiktheid in de zin van artikel 18, eerste lid, van de WAO;

 3. deelnemers aan het overleg: de deelnemers, bedoeld in artikel 50 van de wet;

 4. FAOP: Fonds arbeidsongeschiktheidsverzekering overheidspersoneel;

 5. gangbare arbeid: arbeid als bedoeld in artikel 18, vijfde lid, van de WAO;

 6. herplaatsingstoelage: een herplaatsingstoelage als bedoeld in paragraaf 9 van het pensioenreglement;

 7. invaliditeitspensioen: een invaliditeitspensioen als bedoeld in paragraaf 8 van het pensioenreglement;

 8. het overleg: het overleg met de Sectorcommissie rechterlijke macht, bedoeld in artikel 48, eerste en derde lid, van de wet;

 9. passende arbeid: arbeid als bedoeld in artikel 30 van de Ziektewet;

 10. pensioenreglement: het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP;

 11. de Sectorcommissie: de Sectorcommissie rechterlijke macht, bedoeld in artikel 48 van de wet;

 12. Stichting Pensioenfonds ABP: de Stichting Pensioenfonds ABP, bedoeld in artikel 6 van de Wet privatisering ABP;

 13. WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

 14. WAO-conforme uitkering: de met overeenkomstige toepassing van de WAO toegekende arbeidsongeschiktheidsuitkering, bedoeld in artikel 31 van de Wet privatisering ABP;

 15. de wet: de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.

Hoofdstuk 2. Overleg

§ 1. De Sectorcommissie rechterlijke macht

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

§ 2. De Advies- en Arbitragecommissie

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9a

Artikel 9b [Vervallen per 12-04-1996]

Artikel 9c [Vervallen per 12-04-1996]

HOOFDSTUK 3. BEDRIJFSGENEESKUNDIGE BEGELEIDING EN VOORZIENINGEN IN VERBAND MET ZIEKTE

§ 1. Algemeen

Artikel 10

Artikel 11

§ 2. Bedrijfsgeneeskundige begeleiding

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

§ 3. Bezoldiging in geval van ziekte tijdens de aanstelling

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

§ 4. Bezoldiging of uitkering wegens ziekte na ontslag

Artikel 27

§ 5. Overige bepalingen

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

§ 6. Suppletieregeling

Artikel 33

Hoofdstuk 4. Herplaatsing en ontslag

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Hoofdstuk 5. Overige rechtspositionele voorschriften

Artikel 37 [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 37a

Artikel 38

Artikel 39

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 40

Artikel 41