Home

Organisatiewet Kadaster

Geldig van 1 september 2005 tot 1 juli 2007
Geldig van 1 september 2005 tot 1 juli 2007

Organisatiewet Kadaster

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-09-2005 tot 01-07-2007]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Rijksdienst van het Kadaster en de Openbare Registers te verzelfstandigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. Dienst: de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2;

  2. Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

  3. bestuur: het bestuur, bedoeld in artikel 3;

  4. raad van toezicht: de raad van toezicht, bedoeld in artikel 3.

Artikel 2

1.

Er is een Dienst voor het kadaster en de openbare registers. Hij bezit rechtspersoonlijkheid en is gevestigd te Apeldoorn.

2.

De Dienst is belast met de hem bij of krachtens de Kadasterwet of andere wetten opgedragen taken.

3.

De Dienst kan andere werkzaamheden verrichten dan die, voortvloeiend uit de in het tweede lid bedoelde taken, indien die werkzaamheden bijdragen aan de doelmatigheid van de uitoefening van de in het tweede lid bedoelde taken of een betere benutting van de ten behoeve van die uitoefening bij de Dienst aanwezige bedrijfsmiddelen.

4.

Het bestuur kan in het kader van internationale samenwerking of op verzoek van een of meer van Onze ministers of een ander bestuursorgaan de bij de Dienst in het kader van de uitoefening van zijn taken als bedoeld in het tweede lid aanwezige specifieke deskundigheid in beperkte mate en voor een beperkte tijdsduur ter beschikking stellen aan een internationale organisatie of instelling, een regering of instelling van een andere staat of aan een bestuursorgaan. Het bestuur kan aan die terbeschikkingstelling voorwaarden verbinden.

Hoofdstuk 2. Het bestuur en het toezicht op het bestuur

§ 1. Algemeen

Artikel 3

§ 2. Het bestuur

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

§ 3. De raad van toezicht

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Hoofdstuk 3. Overleg met gebruikers

Artikel 16

Artikel 16a

Hoofdstuk 4. Organisatie en personeel

§ 1. De organisatie

Artikel 17

§ 2. Het personeel

Artikel 18

Hoofdstuk 5. Financieel beheer en verslaglegging

§ 1. Financieel beheer

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

§ 2. De jaarrekening en het jaarverslag

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Hoofdstuk 6. Inlichtingen en onderzoek

Artikel 31

Hoofdstuk 7. Evaluatie

Artikel 32

Hoofdstuk 8. Wijziging van de Kadasterwet en van de Invoeringswet Kadasterwet

Artikel 33

Artikel 34

Hoofdstuk 9. Wijziging van andere wetten

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

Hoofdstuk 10. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 50 [Vervallen per 17-02-1999]

Artikel 51 [Vervallen per 17-02-1999]

Artikel 52 [Vervallen per 17-02-1999]

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55 [Vervallen per 17-02-1999]

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58