Home

Uitvoeringsbesluit WHW 2008

Geldig van 1 januari 2015 tot 1 september 2015
Geldig van 1 januari 2015 tot 1 september 2015

Uitvoeringsbesluit WHW 2008

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2015 tot 01-09-2015]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen, van 28 mei 1993, nr. 92077964/4685, directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 6.13, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 21 december 1992, nr. OR 92000271/3 T);

De Raad van State gehoord (advies van 2 augustus 1993, No. W05.93.0338);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, van 21 september 1993, nr. 93064058/4685, directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene Bepalingen

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 1. wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

 2. Onze minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en, voor zover het betreft het onderwijs en onderzoek op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving, Onze Minister van Economische Zaken;

 3. instelling: een instelling voor hoger onderwijs als bedoeld in de onderdelen a tot en met i van de bijlage van de wet;

 4. universiteit:

  1. 1°.

   een universiteit als bedoeld in de onderdelen a en b van de bijlage van de wet,

  2. 2°.

   de Open Universiteit, bedoeld in onderdeel h van de bijlage van de wet, en

  3. 3°.

   een levensbeschouwelijke universiteit, bedoeld in onderdeel i, van de bijlage van de wet;

 5. hogeschool: een hogeschool als bedoeld in de onderdelen c, e en g van de bijlage van de wet;

 6. [vervallen;]

 7. instellingsbestuur: een instellingsbestuur als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel j, van de wet;

 8. register: het Centraal register opleidingen hoger onderwijs, bedoeld in artikel 6.13, derde lid, van de wet;

 9. CROHO-onderdeel: een onderdeel van het register, bedoeld in artikel 3.1;

 10. basisregister onderwijs: basisregister onderwijs als bedoeld in artikel 24b van de Wet op het onderwijstoezicht;

 11. onderwijsdeel wo: het onderdeel van de landelijk beschikbare rijksbijdrage, bedoeld in artikel 4.1, derde lid, onderdeel a;

 12. onderwijsdeel hbo: het onderdeel van de landelijk beschikbare rijksbijdrage, bedoeld in artikel 4.1, derde lid, onderdeel b, of vierde lid, onderdeel b;

 13. onderzoekdeel wo: het onderdeel van de landelijk beschikbare rijksbijdrage, bedoeld in artikel 4.1, derde lid, onderdeel c;

 14. opleiding: een opleiding als bedoeld in artikel 7.3 van de wet;

 15. opleiding van eerste inschrijving:

  1. de opleiding waarvoor een student het collegegeld, bedoeld in de artikelen 7.43, eerste lid van de wet, is verschuldigd en waarvoor geen vermindering of vrijstelling van het betalen van collegegeld op grond van artikel 7.48, eerste of tweede lid, van de wet is verkregen, of,

  2. de opleiding waarvoor een persoon die het collegegeld, bedoeld in artikelen 7.43, tweede lid of 7.44 van de wet is verschuldigd, zich als eerste heeft ingeschreven;

 16. ongedeelde opleiding: een opleiding als bedoeld in artikel 18.15 van de wet;

 17. [vervallen;]

 18. student: persoon die

  1. 1°.

   behoort tot een van de groepen van studerenden, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, van de Wet studiefinanciering 2000 of de Surinaamse nationaliteit bezit; en

  2. 2°.

   blijkens het basisregister onderwijs is ingeschreven voor een bacheloropleiding, terwijl hem nog niet de graad Bachelor is verleend; of

  3. 3°.

   blijkens het basisregister onderwijs is ingeschreven voor een masteropleiding, terwijl hem nog niet de graad Master is verleend;

 19. peildatum: 1 oktober in het tweede kalenderjaar voorafgaand aan het begrotingsjaar waarvoor de rijksbijdrage wordt vastgesteld;

 20. peilperiode: de periode van 2 oktober in het derde kalenderjaar voorafgaand aan het begrotingsjaar waarvoor de rijksbijdrage wordt vastgesteld, tot en met 1 oktober in het tweede kalenderjaar voorafgaand aan het begrotingsjaar waarvoor de rijksbijdrage wordt vastgesteld;

 21. wettelijke studielast: het aantal studiepunten dat een opleiding omvat, bedoeld in de artikelen 7.4a, eerste tot en met zevende lid, en 7.4b, eerste en tweede lid, van de wet onderscheidenlijk artikel 5.4 van dit besluit;

 22. bekostigingsniveau: het bekostigingsniveau, bedoeld in bijlage 1 bij dit besluit;

 23. graad: een blijkens het basisregister onderwijs verleende graad Bachelor of graad Master, bedoeld in artikel 7.10a, eerste of tweede lid, van de wet, die is verleend aan een persoon;

 24. promotie: de promotie, bedoeld in artikel 7.18 van de wet;

 25. academisch ziekenhuis: een academisch ziekenhuis als bedoeld in onderdeel i van de bijlage van de wet.

Hoofdstuk 2. Bepalingen betreffende studenten

Afdeling 1. Persoonlijke en bijzondere omstandigheden

Artikel 2.1. Persoonlijke omstandigheden bij bindend studieadvies en verwijzing naar afstudeerrichting

Afdeling 2. Collegegeld

Artikel 2.2. Omvang collegegeld

Artikel 2.3. Uitbreiding categorie studenten wettelijk collegegeld op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving

Artikel 2.3a. Uitbreiding categorie studenten wettelijk collegegeld in verband met gelijktijdig gevolgde opleidingen

Artikel 2.3b [Vervallen per 01-09-2013]

Artikel 2.4. Administratiekosten gespreide inning collegegeld

Afdeling 3. [Vervallen per 19-07-2014]

Artikel 2.5 [Vervallen per 19-07-2014]

Artikel 2.6 [Vervallen per 19-07-2014]

Hoofdstuk 3. Bepalingen betreffende opleidingen

Afdeling 1. Centraal register opleidingen hoger onderwijs

Artikel 3.1. Indeling register

Artikel 3.2. Subonderdelen

Artikel 3.3. Levering gegevens

Artikel 3.4. Verstrekking gegevens

Artikel 3.5. Vergoeding verstrekte gegevens

Afdeling 2. [Vervallen per 19-07-2014]

Artikel 3.6 [Vervallen per 19-07-2014]

Afdeling 3. [Vervallen per 01-09-2010]

Artikel 3.7 [Vervallen per 01-09-2010]

Hoofdstuk 4. Bepalingen over de berekening van de rijksbijdrage

Afdeling 1. Algemene bepalingen over de berekening van de rijksbijdrage

Artikel 4.1. Vaststelling omvang van de landelijk beschikbare rijksbijdrage

Artikel 4.2. Verdeling van de landelijk beschikbare rijksbijdrage

Artikel 4.3. Gegevens

Artikel 4.4. Controleprotocol

Artikel 4.5. Bijstelling bedragen en percentages

Artikel 4.6. Overleg

Afdeling 2. Bepalingen over de rijksbijdrage vanwege het verzorgen van onderwijs

Artikel 4.7. Studentgebonden financiering

Artikel 4.8. Bekostigde inschrijving

Artikel 4.9. Bekostigde graden

Artikel 4.10. Aantal bekostigde inschrijvingen en graden per opleiding

Artikel 4.11. Onderwijsopslag

Artikel 4.12. Bijzondere bepaling Universiteit Maastricht en Open Universiteit

Artikel 4.13 [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 4.14 [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 4.15 [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 4.16 [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 4.17 [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 4.18 [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 4.19 [Vervallen per 01-01-2011]

Afdeling 3. Bepalingen over de rijksbijdrage vanwege het verrichten van onderzoek

§ 1. Onderzoekdeel wo

Artikel 4.20. Graden
Artikel 4.21. Promoties en certificaten
Artikel 4.22 [Vervallen per 01-01-2014]
Artikel 4.23. Voorziening onderzoek

§ 2. Deel ontwerp en ontwikkeling hbo

Artikel 4.24. Ontwerp en ontwikkeling hbo

Afdeling 4. Bepalingen betreffende de rijksbijdrage vanwege werkzaamheden ten dienste van wetenschappelijk geneeskundig onderwijs en onderzoek

Artikel 4.25 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 4.26 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 4.27. Ondersteuning geneeskundig onderwijs en onderzoek

Hoofdstuk 5. Overgangsbepalingen

Artikel 5.1 [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 5.2. Opleidingen onderwijs en gezondheidszorg

Artikel 5.3. Gelijkstelling bekostigde inschrijvingen en graden

Artikel 5.4 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 5.5 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 5.6 [Vervallen per 01-01-2010]

Hoofdstuk 6. Bepalingen over personeel

Artikel 6.1. Algemene bepaling hoofdstuk 6

Artikel 6.2. Werkloosheid

Artikel 6.3. Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Artikel 6.4. Tegemoetkoming aan de voorzitter en de andere leden van een raad van toezicht

Artikel 6.5. Ondernemingsraden

Hoofdstuk 7. Slotbepalingen

Artikel 7.1. Overgangsbepaling Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair onderwijs

Artikel 7.1a. Overgangsbepaling Besluit rechtspositie leden van de centrale directies en van colleges van bestuur

Artikel 7.1b. Overgangsbepaling Besluit rechtspositie leden van colleges van bestuur van openbare universiteiten

Artikel 7.2. Citeertitel

Bijlage 1. , behorend bij artikel 1.1. onderdeel v

Bijlage 2 [Vervallen per 19-07-2014]

Bijlage 3

Bijlage 4 [Vervallen per 01-01-2011]

Bijlage 5 [Vervallen per 01-01-2011]

Bijlage 6 [Vervallen per 01-01-2011]

Bijlage 7. , behorend bij artikel 4.21, derde lid

Bijlage 8 [Vervallen per 05-08-2010]

Bijlage 9 [Vervallen per 05-08-2010]

Bijlage 10 [Vervallen per 01-01-2013]

Bijlage 11 [Vervallen per 01-01-2013]

Bijlage 12 [Vervallen per 01-01-2013]

Bijlage 13 [Vervallen per 01-01-2013]