Home

Tracéwet

Geldig van 1 juli 2021 tot 1 januari 2024
Geldig van 1 juli 2021 tot 1 januari 2024

Tracéwet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2021 tot 01-01-2024]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter verzekering van doelmatige procedures voor de totstandkoming en van de tijdige tenuitvoerlegging van besluiten met betrekking tot de aanleg of wijziging van hoofdwegen, van landelijke railwegen en van hoofdvaarwegen wenselijk is regels te stellen voor de voorbereiding, vaststelling en tenuitvoerlegging van zodanige besluiten, deze regels te doen aansluiten bij het bepaalde bij en krachtens de Wet milieubeheer (Stb. 1992, 551) inzake het milieu-effectrapport zomede de coördinatie bij de toepassing van die regels met de toepassing van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (Stb. 1985, 626) te verzekeren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Algemene Bepalingen

Artikel 1

1.

In deze wet wordt verstaan onder:

  • geluidproductieplafond: geluidproductieplafond als bedoeld in artikel 11.1 van de Wet milieubeheer;

  • hoofdvaarweg: een vaarweg van nationaal belang;

  • hoofdweg: een auto- of autosnelweg van nationaal belang;

  • landelijke spoorweg: een spoorweg van nationaal belang;

  • Onze Minister: Onze Minister van Infrastructuur en Milieu;

  • referentiepunt: referentiepunt als bedoeld in artikel 11.19 van de Wet milieubeheer;

  • startbeslissing: de beslissing, bedoeld in artikel 2, eerste lid.

2.

Ontheffingen, dispensaties, afwijkingen en soortgelijke beschikkingen worden voor de toepassing van deze wet als vergunning aangemerkt.

3.

In deze wet wordt onder aanleg of wijziging van een hoofdweg, landelijke spoorweg of hoofdvaarweg mede verstaan de aanleg of wijziging van een deel van die hoofdweg, landelijke spoorweg of hoofdvaarweg.

Hoofdstuk II. Startbeslissing en verkenning

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Hoofdstuk III. Tracébesluit

Paragraaf 3.1. Algemene bepalingen

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Paragraaf 3.2. Bijzondere bepalingen

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Paragraaf 3.3. Overige bepalingen

Artikel 18

Hoofdstuk IV. Projectuitvoering

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 21a

Artikel 21b

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Hoofdstuk V. Beroep

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Hoofdstuk VI. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 28 [Vervallen per 01-07-2008]

Artikel 28a [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31 [Vervallen per 19-01-1994]

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Bijlage bij de Tracéwet