Home

Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993

Geldig vanaf 24 april 2021
Geldig vanaf 24 april 2021

Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 24-04-2021]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de regels inzake de bevoegdheid tot het geven van onderricht in het besturen van motorrijtuigen te herzien;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • bromfiets: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Wegenverkeerswet 1994, niet zijnde een brommobiel;

 • brommobiel: bromfiets op meer dan twee wielen, die is voorzien van een carrosserie;

 • bijscholing: rijonderricht na de eerste afgifte van een certificaat als bedoeld in artikel 13, onderdeel b, gericht op het hernieuwd verkrijgen van een certificaat als in dat onderdeel bedoeld;

 • instituut: instituut, bedoeld in artikel 2;

 • motorrijtuigcategorie: categorie van motorrijtuigen vastgesteld op grond van artikel 118, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

 • motorrijtuigen: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Wegenverkeerswet 1994;

 • Onze Minister: Onze Minister van Infrastructuur en Milieu;

 • richtlijn vakbekwaamheid bestuurders: richtlijn nr. 2003/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2003 betreffende de vakbekwaamheid en opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad en Richtlijn 91/439/EEG van de Raad en tot intrekking van Richtlijn 76/914/EEG van de Raad (PbEG 2003, L 226);

 • rijbewijs: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Wegenverkeerswet 1994;

 • rijonderricht: onderricht, gericht op het bijbrengen, behouden of verbeteren van de rijvaardigheid of geschiktheid om aan het verkeer deel te nemen als bestuurder van een motorrijtuig, waarvoor een rijbewijs is vereist;

 • scholing educatieve maatregel: onderricht gericht op de bevordering van de rijvaardigheid of geschiktheid in het kader van een door het CBR krachtens de Wegenverkeerswet 1994 aan betrokkenen opgelegde verplichting zich te onderwerpen aan educatieve maatregelen;

 • stage: na het examen te volgen rijonderricht gericht op het verkrijgen van een certificaat als bedoeld in artikel 13, onderdeel b.

Hoofdstuk II. Het instituut

Artikel 2

Artikel 3 [Vervallen per 01-07-2014]

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Hoofdstuk III. Rijonderricht

§ 1. Bevoegdheid tot het geven van rijonderricht

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8a

Artikel 8b [Nog niet in werking]

§ 2. Afgifte van certificaten ten behoeve van het geven van rijonderricht

Artikel 9

Artikel 9a

Artikel 9b

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

§ 2a. Stage

Artikel 12a

§ 2b. Bijscholing

Artikel 12b

§ 2c. Herintreding

Artikel 12c

§ 3. Geldigheidsduur certificaten rijinstructeur

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

§ 4. Verklaring omtrent het gedrag

Artikel 15a

Artikel 15b

Hoofdstuk IV. Scholing educatieve maatregel

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18 [Vervallen per 01-08-2002]

Artikel 19

Artikel 20

Hoofdstuk V. Maatregelen vakbekwaamheid

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Hoofdstuk VI. Toezicht en opsporing

Artikel 24

Artikel 24a

Artikel 24b

Hoofdstuk VII. Straf-, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28 [Vervallen per 01-06-2009]

Artikel 29 [Vervallen per 01-06-2009]

Artikel 30 [Vervallen per 01-06-2009]

Artikel 30a [Vervallen per 01-06-2009]

Artikel 30b

Artikel 31 [Vervallen per 01-06-2009]

Artikel 32

Artikel 33