Home

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Geldig van 1 september 2015 tot 1 november 2015
Geldig van 1 september 2015 tot 1 november 2015

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-09-2015 tot 01-11-2015]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op de versterking van de kwaliteit, het vernieuwend vermogen alsmede de maatschappelijke gerichtheid van het bestel van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek wenselijk is de zelfstandigheid van de instellingen te vergroten en daartoe de toedeling van bevoegdheden aan de rijksoverheid en de desbetreffende instellingen te herzien;

dat het voorts gewenst is dat de bestuurlijke betrekkingen die de rijksoverheid onderhoudt met die instellingen zo goed mogelijk op elkaar zijn afgestemd;

dat het daarvoor wenselijk is de afzonderlijke regelingen op het gebied van het bestel van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek samen te voegen tot een Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Titel 1. Definities en taakomschrijving

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

In deze wet wordt verstaan onder:

 1. a.

  Onze minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en, voorzover het betreft het onderwijs en het onderzoek op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving, Onze Minister van Economische Zaken;

 2. b.

  hoger onderwijs: wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs;

 3. c.

  wetenschappelijk onderwijs: onderwijs dat is gericht op de voorbereiding tot de zelfstandige beoefening van de wetenschap of de beroepsmatige toepassing van wetenschappelijke kennis en dat het inzicht in de samenhang van de wetenschappen bevordert;

 4. d.

  hoger beroepsonderwijs: onderwijs dat is gericht op de overdracht van theoretische kennis en op de ontwikkeling van vaardigheden in nauwe aansluiting op de beroepspraktijk;

 5. e.

  initieel onderwijs: hoger onderwijs als bedoeld in artikel 7.3a;

 6. f.

  instelling: een instelling of rechtspersoon als bedoeld in artikel 1.2;

 7. g.

  instelling voor hoger onderwijs: een instelling als bedoeld in artikel 1.2, onderdeel a, of een rechtspersoon voor hoger onderwijs;

 8. h.

  openbare instelling: een instelling die uitgaat van een publiekrechtelijke rechtspersoon;

 9. i.

  bijzondere instelling: een instelling die uitgaat van een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid;

 10. j.

  instellingsbestuur:

  • van een bekostigde instelling: het college van bestuur, tenzij anders bepaald;

  • van een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die geaccrediteerde opleidingen verzorgt: het orgaan dat als zodanig in de statuten is aangewezen;

 11. k.

  studiejaar: het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende jaar;

 12. l.

  inspectie: de inspectie, bedoeld in de Wet op het onderwijstoezicht;

 13. m.

  opleiding: een bacheloropleiding of een masteropleiding als bedoeld in artikel 7.3 waarvoor accreditatie is verleend of die een toets nieuwe opleiding met positief gevolg heeft ondergaan;

 14. n.

  duale opleiding: een opleiding als bedoeld in artikel 7.7, tweede lid,;

 15. o.

  faculteit der geneeskunde: de faculteit waarin de opleidingen voor het beroep van arts zijn ingesteld;

 16. p.

  accreditatieorgaan: de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie, bedoeld in artikel 1 van het Accreditatieverdrag;

 17. q.

  accreditatie: het keurmerk dat tot uitdrukking brengt dat de kwaliteit van een opleiding door het accreditatieorgaan positief is beoordeeld;

 18. r.

  toets nieuwe opleiding: het keurmerk dat tot uitdrukking brengt dat de kwaliteit van een voorgenomen opleiding door het accreditatieorgaan positief is beoordeeld;

 19. s.

  instellingstoets kwaliteitszorg: het keurmerk dat tot uitdrukking brengt dat de interne kwaliteitszorg en de inzet tot verbetering van de resultaten van een instelling voor hoger onderwijs voor zover die betrekking heeft op de kwaliteit van haar opleidingen door het accreditatieorgaan positief is beoordeeld;

 20. t.

  visitatiegroep: opleidingen die onderwijsinhoudelijk met elkaar overeenkomen;

 21. u.

  studiepunt: een studiepunt in de zin van artikel 7.4, eerste lid;

 22. v.

  Accreditatieverdrag: het op 3 september 2003 te Den Haag totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs (Trb. 2003, 167);

 23. w.

  Ad-programma: het programma, bedoeld in artikel 7.8a, eerste lid;

 24. x.

  toets nieuw Ad-programma: de toets die tot uitdrukking brengt dat de kwaliteit van een nieuw Ad-programma positief is beoordeeld;

 25. x1.

  persoonsgebonden nummer: burgerservicenummer als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer, dan wel het door Onze Minister uitgegeven onderwijsnummer, bedoeld in artikel 7.31d, derde lid;

 26. x2

  basisregister onderwijs: basisregister onderwijs als bedoeld in artikel 24b van de Wet op het onderwijstoezicht;

 27. y.

  college van bestuur:

  • van een bijzondere instelling: het orgaan van de instelling dat als zodanig in de statuten is aangewezen;

  • van een openbare instelling: het orgaan van de instelling dat op grond van deze wet terzake bevoegd is;

 28. z.

  graad: een graad als bedoeld in artikel 7.10aartikel 7.10b of artikel 7.18;

 29. aa.

  rechtspersoon voor hoger onderwijs: een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die initiële opleidingen verzorgt met uitzondering van de Staat of een instelling of een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die postinitiële masteropleidingen verzorgt met uitzondering van de Staat;

 30. bb.

  openbaar lichaam BES: openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

Artikel 1.1a. Reikwijdte WHW

Artikel 1.2. Reikwijdte

Artikel 1.3. Instellingen voor hoger onderwijs

Artikel 1.4. Academische ziekenhuizen

Artikel 1.5. Instellingen voor wetenschappelijk onderzoek

Artikel 1.6. Academische vrijheid

Artikel 1.7. Richtlijnen ethiek

Titel 1a. Ruimte voor innovatie

Artikel 1.7a. Ruimte voor innovatie

Titel 2. De instellingen

Paragraaf 1. Bekostigde instellingen voor hoger onderwijs

Artikel 1.8. Opsomming bekostigde instellingen voor hoger onderwijs
Artikel 1.9. Bekostiging en graadverlening
Artikel 1.10. Aard bepalingen

Paragraaf 2. Rechtspersonen met geaccrediteerd initieel onderwijs.

Artikel 1.11 [Vervallen per 01-09-2010]
Artikel 1.12. Graadverlening

Paragraaf 2a. Instellingen of rechtspersonen met geaccrediteerd postinitieel onderwijs

Artikel 1.12a. Graadverlening postinitiële masteropleidingen

Paragraaf 3. Academische ziekenhuizen

Artikel 1.13. Academische ziekenhuizen; rechtspersoonlijkheid
Artikel 1.14. Bekostiging academische ziekenhuizen
Artikel 1.15. Aard bepalingen

Paragraaf 4. Instellingen voor wetenschappelijk onderzoek

Artikel 1.16. Rechtspersoonlijkheid KNAW en KB
Artikel 1.16a. Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
Artikel 1.17. Bekostiging

Titel 3. Kwaliteitszorg

Artikel 1.18. Kwaliteitszorg

Titel 4. Overige voorschriften

Artikel 1.19. Nevenvestiging buitenland [Nog niet in werking]

Artikel 1.20. Verplichting tot overleg en aangifte inzake zedenmisdrijven

Artikel 1.21. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Hoofdstuk 2. Planning en bekostiging

Artikel 2.1. Reikwijdte

Titel 1. Planning

Artikel 2.2. Instellingsplan

Artikel 2.2a. Procedure en inhoud instellingsplan onderzoekinstellingen

Artikel 2.3. Hoger onderwijs- en onderzoekplan

Artikel 2.4. Vaststelling hoger onderwijs- en onderzoekplan

Titel 2. Bekostiging

Artikel 2.5. Rijksbijdrage aan instellingen voor hoger onderwijs

Artikel 2.6. Berekening rijksbijdrage

Artikel 2.6a. Rijksbijdrage aan instellingen voor wetenschappelijk onderzoek

Artikel 2.7. Mededeling geraamde en bekendmaking vastgestelde rijksbijdrage

Artikel 2.7a. Rijksbijdrage en private activiteiten

Artikel 2.8. Begroting

Artikel 2.9. Verslaglegging

Artikel 2.9a. Verrekening van vorderingen

Artikel 2.10. Informatieplicht en doelmatigheidscontrole ministeriële accountant

Artikel 2.10a. Accountantsprotocol

Artikel 2.11 [Vervallen per 01-09-2010]

Artikel 2.12. Bijzondere bepaling academische ziekenhuizen

Artikel 2.13. Buitengebruikstelling gebouwen en terreinen

Titel 3. Inrichting verslag en aanwijzing branchecode

Artikel 2.14. Inrichting verslag en aanwijzing branchecode

Titel 4. Bijzondere bepalingen in verband met het financieel beheer

Artikel 2.15 [Vervallen per 01-09-2010]

Artikel 2.16. Opheffing instellingen

Artikel 2.17. Beheer van de middelen

Titel 5. Subsidiëring academische ziekenhuizen ten behoeve van de educatieve voorziening

Artikel 2.18. Subsidie educatieve voorziening

Artikel 2.19. Begroting en verslaglegging

Artikel 2.20. Controle en terugvordering

Hoofdstuk 3. Overleg

Artikel 3.1. Algemeen overleg

Artikel 3.2. Overleg met afzonderlijke instellingen

Artikel 3.3. Overleg met studentenorganisaties

Hoofdstuk 4. Het personeel

Artikel 4.1. Reikwijdte

Artikel 4.2. Personeelsbeleid

Artikel 4.3 [Vervallen per 03-08-2005]

Artikel 4.4 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 4.5. Regeling van de rechtspositie

Artikel 4.6 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 4.7 [Vervallen per 01-07-2015]

Hoofdstuk 5. [Vervallen per 01-09-2002]

Artikel 5.1 [Vervallen per 01-09-2002]

Artikel 5.2 [Vervallen per 01-09-2002]

Artikel 5.3 [Vervallen per 01-09-2002]

Artikel 5.4 [Vervallen per 11-05-2001]

Artikel 5.5 [Vervallen per 01-09-2002]

Hoofdstuk 5a. Accreditatie in het hoger onderwijs

Artikel 5a.1. Reikwijdte

Titel 1. Accreditatieorgaan

Artikel 5a.2. Instelling en taken accreditatieorgaan

Artikel 5a.2a. Accreditatiekader

Artikel 5a.3. Voordracht bestuursleden accreditatieorgaan

Artikel 5a.3a [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 5a.4 [Vervallen per 01-09-2010]

Artikel 5a.5 [Vervallen per 01-09-2010]

Artikel 5a.6 [Vervallen per 01-09-2010]

Artikel 5a.6a [Vervallen per 01-09-2010]

Artikel 5a.6b. Financiële middelen

Artikel 5a.6c [Vervallen per 01-09-2010]

Artikel 5a.6d [Vervallen per 01-09-2010]

Artikel 5a.7 [Vervallen per 01-09-2010]

Artikel 5a.7a [Vervallen per 01-09-2010]

Artikel 5a.7b [Vervallen per 01-09-2010]

Titel 2. Accreditatie en toets nieuwe opleiding

Artikel 5a.8. Uitgebreide beoordelingscriteria voor verlenen van accreditatie

Artikel 5a.8a [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 5a.9

Artikel 5a.10. Accreditatierapport

Artikel 5a.10a. Uitgebreide beoordelingscriteria voor verlenen toets nieuwe opleiding

Artikel 5a.11. Toets nieuwe opleiding

Artikel 5a.12. Gevolgen verlies accreditatie

Artikel 5a.12a. Herstelperiode

Artikel 5a.12b. Intrekken accreditatie en toets nieuwe opleiding

Artikel 5a.13. Toets nieuw Ad-programma

Titel 2a. Instellingstoets kwaliteitszorg

Artikel 5a.13a. Instellingstoets kwaliteitszorg

Artikel 5a.13b. Beoordelingscriteria instellingstoets kwaliteitszorg

Artikel 5a.13c. Besluit instellingstoets kwaliteitszorg

Artikel 5a.13d. Beoordeling door accreditatieorgaan

Artikel 5a.13e. Gevolgen besluit instellingstoets kwaliteitszorg

Artikel 5a.13f. Beperkte beoordelingscriteria accreditatie bij instellingen met een instellingstoets kwaliteitszorg

Artikel 5a.13g. Beperkte beoordelingscriteria toets nieuwe opleiding bij instellingen met een instellingstoets kwaliteitszorg

Titel 3. Overige bepalingen

Artikel 5a.14 [Vervallen per 01-09-2010]

Artikel 5a.15. Gevolgen vernietiging van besluiten

Artikel 5a.16 [Vervallen per 01-09-2010]

Hoofdstuk 6. Onderwijsaanbod

Artikel 6.1. Reikwijdte

Titel 1. Opleidingen bekostigde instellingen voor hoger onderwijs

Artikel 6.2. Onderwijsaanbod

Artikel 6.3 [Vervallen per 26-09-2003]

Artikel 6.4 [Vervallen per 26-09-2003]

Artikel 6.5. Ontneming rechten aan opleidingen en Ad-programma’s

Artikel 6.6. Procedure ontneming rechten aan opleidingen en Ad-programma’s

Artikel 6.7. Toestemming voor specifieke selectiecriteria en hoger collegegeld

Artikel 6.7a. Aan toestemming verbonden verplichtingen

Artikel 6.7b. Aanvraag voor toestemming en advisering door accreditatieorgaan

Artikel 6.7c. Toetsing aan de praktijk

Artikel 6.7d. Intrekking toestemming

Artikel 6.8 [Vervallen per 26-09-2003]

Titel 2. Opleidingen rechtspersonen voor hoger onderwijs

Artikel 6.9. Verlening rechten verbonden aan een eerste opleiding van een rechtspersoon

Artikel 6.10. Ontneming rechten verbonden aan opleidingen, verzorgd door rechtspersonen voor hoger onderwijs

Artikel 6.11 [Vervallen per 26-09-2003]

Artikel 6.12 [Vervallen per 04-07-2013]

Titel 3. Het Centraal register opleidingen hoger onderwijs

Artikel 6.12a [Vervallen per 01-09-2010]

Artikel 6.13. Het Centraal register opleidingen hoger onderwijs

Artikel 6.14. De registratieprocedure

Artikel 6.15. Beëindiging registratie

Titel 4

Artikel 6.16 [Vervallen per 01-09-2002]

Hoofdstuk 7. Onderwijs

Artikel 7.1. Reikwijdte

Titel 1. Het onderwijs, de examens en de promoties

Paragraaf 1. Het onderwijs en de examens

Artikel 7.2. Taal
Artikel 7.3. Opleidingen en onderwijseenheden
Artikel 7.3a. Bachelor- en masteropleidingen
Artikel 7.3b. Postinitiële masteropleidingen
Artikel 7.3c. Gezamenlijke opleiding of gezamenlijke afstudeerrichting
Artikel 7.3d. Vrij onderwijsprogramma in het wetenschappelijk onderwijs
Artikel 7.4. Studielast en studiepunten
Artikel 7.4a. Studielast opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs
Artikel 7.4b. Studielast opleidingen in het hoger beroepsonderwijs
Artikel 7.5 [Vervallen per 01-09-2002]
Artikel 7.6. Beroepsvereisten
Artikel 7.7. Voltijdse, deeltijdse en duale inrichting van opleidingen
Artikel 7.7a [Vervallen per 25-01-2003]
Artikel 7.8. Propedeutische fase en propedeutisch examen
Artikel 7.8a. Associate-degreeprogramma
Artikel 7.8b. Studieadvies propedeutische fase
Artikel 7.9. Verwijzing in postpropedeutische fase
Artikel 7.9a. Toelating tot versneld traject gericht op studenten met een VWO-diploma
Artikel 7.9b. Selectie voor een speciaal traject gericht op het behalen van een hoger niveau
Artikel 7.9ba [Vervallen per 01-09-2000]
Artikel 7.9bb [Vervallen per 01-09-2000]
Artikel 7.9c [Vervallen per 01-09-2013]
Artikel 7.9d. Met goed gevolg afleggen van het afsluitend examen
Artikel 7.9e [Vervallen per 01-09-2010]
Artikel 7.9f [Vervallen per 01-09-2000]
Artikel 7.10. Examens en tentamens
Artikel 7.10a. Verlening van graden
Artikel 7.10b. Verlening van de graad Associate degree
Artikel 7.11. Getuigschriften en verklaringen
Artikel 7.12. Examencommissie
Artikel 7.12a. Benoeming en samenstelling examencommissie
Artikel 7.12b. Taken en bevoegdheden examencommissie
Artikel 7.12c. Examinatoren
Artikel 7.13. Onderwijs- en examenregeling
Artikel 7.14. Beoordeling onderwijs- en examenregeling
Artikel 7.15. Informatieverstrekking aan studenten en aanstaande studenten
Artikel 7.16. Erkenning verworven competenties

Paragraaf 2. Vestigingsplaats opleiding

Artikel 7.17. Vestigingsplaats opleiding
Artikel 7.17a. Opheffing vestigingsplaats opleiding

Paragraaf 3. De promoties

Artikel 7.18. Verlening van graad Doctor; toegang en inrichting promotie
Artikel 7.19. Promotiereglement; eredoctoraat

Paragraaf 4. Graden en titulatuur

Artikel 7.19a. Graden Bachelor, Master en Associate degree
Artikel 7.20. Titels ir., mr., drs., ing. en bc.
Artikel 7.20a [Vervallen per 01-09-2002]
Artikel 7.21 [Vervallen per 01-09-2002]
Artikel 7.22. Graad Doctor
Artikel 7.22a. Handhaving titels oude stijl
Artikel 7.23. Buiten Nederland verkregen graden en titels

Titel 2. Vooropleidingseisen en toelatingseisen

Paragraaf 1. Vooropleidingseisen bacheloropleidingen

Artikel 7.23a. Begripsbepaling paragraaf 1
Artikel 7.24. Vooropleidingseisen
Artikel 7.25. Nadere vooropleidingseisen
Artikel 7.25a. Bijzondere nadere vooropleidingseisen opleiding tot leraar basisonderwijs
Artikel 7.25b. Toetsing bijzondere nadere vooropleidingseisen opleiding tot leraar basisonderwijs
Artikel 7.26. Aanvullende eisen
Artikel 7.26a. Aanvullende eisen voor opleidingen en lerarenopleidingen op het gebied van de kunst
Artikel 7.27. Eisen werkkring
Artikel 7.28. Vrijstelling op grond van andere diploma’s
Artikel 7.29. Vrijstelling op grond van toelatingsonderzoek
Artikel 7.30. Postpropedeutische fase

Paragraaf 2. Toelatingseisen masteropleidingen

Artikel 7.30a [Vervallen per 01-09-2014]
Artikel 7.30b. Toelatingseisen masteropleidingen
Artikel 7.30c. Toelatingseisen voor masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs op het gebied van onderwijs; vrijstelling daarvan
Artikel 7.30d. Toelatingseisen niet van toepassing a.g.v. Lissabon-afspraken
Artikel 7.30e. Wegnemen tekortkoming bij niet voldoen aan toelatingseisen
Artikel 7.31 [Vervallen per 01-09-2014]

Titel 3. Studenten en extraneï

Paragraaf 1. Aanmelding, studiekeuzeactiviteiten en studiekeuzeadvies

Artikel 7.31a. Aanmelding uiterlijk op 1 mei
Artikel 7.31b. Rechten en verplichtingen bij aanmelding uiterlijk op 1 mei
Artikel 7.31c. Aanmelding na 1 mei voor een andere bacheloropleiding
Artikel 7.31d. Aanmelding na 1 mei voor de eerste keer
Artikel 7.31e. Te verstrekken persoonsgebonden nummer bij aanmelding
Artikel 7.31f. Aanmelding bij Open Universiteit

Paragraaf 1a. Inschrijving

Artikel 7.32. Algemene bepaling inschrijving
Artikel 7.33. Procedure inschrijving
Artikel 7.34. Rechten inschrijving als student
Artikel 7.35 [Vervallen per 01-09-1996]
Artikel 7.36. Rechten inschrijving als extraneus
Artikel 7.37. Voorwaarden inschrijving
Artikel 7.37a. Afwijkende voorwaarde voor inschrijving in het studiejaar 2005–2006 en de volgende studiejaren
Artikel 7.37b. Aanvullende voorwaarde voor inschrijving in het studiejaar 2005–2006 en de volgende studiejaren
Artikel 7.38 [Vervallen per 01-09-2013]
Artikel 7.39. Te verstrekken persoonsgebonden nummer bij inschrijving
Artikel 7.40 [Vervallen per 01-09-1996]
Artikel 7.41 [Vervallen per 01-09-1996]
Artikel 7.42. Beëindiging inschrijving
Artikel 7.42a. Gedragingen student in relatie tot toekomstige beroepsuitoefening

Paragraaf 2. Eigen bijdragen

Artikel 7.43. Collegegeldverplichting
Artikel 7.44. Examengeldverplichting
Artikel 7.45. Hoogte wettelijk collegegeld
Artikel 7.45a. Aanspraak op wettelijk collegegeld
Artikel 7.45b. Collegegeld OU
Artikel 7.46. Instellingscollegegeld
Artikel 7.47. Voldoening collegegeld
Artikel 7.48. Vermindering, vrijstelling en terugbetaling collegegeld
Artikel 7.49. Collegegeld voor bepaalde voltijdse opleidingen vanaf het studiejaar 2005–2006
Artikel 7.50. Overige bijdragen

Paragraaf 2a. Profileringsfonds

Artikel 7.51. Financiële ondersteuning in verband met bijzondere omstandigheden
Artikel 7.51a. Financiële ondersteuning in verband met een grotere studielast
Artikel 7.51b. Financiële ondersteuning in verband met niet opnieuw verlenen accreditatie
Artikel 7.51c. Voorwaarden voor financiële ondersteuning
Artikel 7.51d. Financiële ondersteuning in verband met niet voldoen aan nationaliteitsvereiste
Artikel 7.51e. Financiële ondersteuning voor niet-ingeschreven studenten
Artikel 7.51f. Hoogte van de financiële ondersteuning
Artikel 7.51g. Voorziening voor aanvullende ondersteuning
Artikel 7.51h. Instellingsregels
Artikel 7.51i. Informatieplicht en administratieve vastlegging
Artikel 7.51j. Open Universiteit

Paragraaf 2b. Financiële ondersteuning door Onze minister

Artikel 7.51k. Financiële ondersteuning bijzondere activiteiten door Onze minister

Paragraaf 3. Gebruik van persoonsgebonden nummer

Artikel 7.52. Gebruik van persoonsgebonden nummer door instellingsbestuur
Artikel 7.52a. Verwerking van gegevens door Onze Minister
Artikel 7.52b. Gebruik gegevens uit basisregister onderwijs door Minister en inspectie

Paragraaf 4. Bijzondere bepalingen inschrijving

Artikel 7.52c. Begripsbepalingen paragraaf 4
Artikel 7.53. Beperking eerste inschrijving op grond van beschikbare onderwijscapaciteit
Artikel 7.54. Beperking inschrijving voor de postpropedeutische fase
Artikel 7.54a
Artikel 7.55. Beperking inschrijving OU op grond van beschikbare organisatorische en technische capaciteit
Artikel 7.56. Beperking inschrijving universiteiten en hogescholen op grond van de behoefte van de arbeidsmarkt
Artikel 7.56a [Vervallen per 01-12-2002]
Artikel 7.57. Identificatie opleidingen

Paragraaf 4a. Regels voor de selectie van studenten voor opleidingen met een toelatingsbeperking

Artikel 7.57a. Algemeen
Artikel 7.57b. Voorbereiding afgifte bewijzen van toelating
Artikel 7.57c. Afgifte bewijzen van toelating
Artikel 7.57d. Afgifte bewijzen van toelating voor dezelfde opleiding aan meer dan een universiteit
Artikel 7.57e. Selectie door instellingen
Artikel 7.57f. Beperkingen van deelname aan de selectieprocedure
Artikel 7.57g. Afwijkende bezwaar- en reactietermijnen

Paragraaf 5. Overige bepalingen

Artikel 7.57h. Huisregels en ordemaatregelen
Artikel 7.57i. Ondersteuning ter bevordering van goede doorstroming van hoger beroepsonderwijs naar een masteropleiding in het wetenschappelijk onderwijs
Artikel 7.58 [Vervallen per 01-09-2010]
Artikel 7.59. Studentenstatuut

Titel 4. Rechtsbescherming van studenten en extraneï

Paragraaf 1. Toegankelijke faciliteit; klachten

Artikel 7.59a. Toegankelijke faciliteit
Artikel 7.59b. Klachten

Paragraaf 2. College van beroep voor de examens; geschillenadviescommissie

Artikel 7.60. College van beroep voor de examens
Artikel 7.61. Bevoegdheid college van beroep voor de examens
Artikel 7.62. Reglement van orde
Artikel 7.63. Inlichtingenplicht
Artikel 7.63a. Bevoegdheid en samenstelling geschillenadviescommissie
Artikel 7.63b. Beslissing op bezwaren

Paragraaf 3. College van beroep voor het hoger onderwijs

Artikel 7.64. College van beroep voor het hoger onderwijs
Artikel 7.65. Rechtspositie leden van het college van beroep voor het hoger onderwijs
Artikel 7.66. Bevoegdheid en procedure college van beroep voor het hoger onderwijs
Artikel 7.67. Griffierecht

Paragraaf 4. Colleges van beroep bijzonder onderwijs

Artikel 7.68. College van beroep bijzonder onderwijs

Hoofdstuk 7a. Taken in het kader van de zij-instroom in het beroep van leraar en docent

Artikel 7a.1. Begripsbepaling

Artikel 7a.2. Reikwijdte

Artikel 7a.3. Getuigschrift bekwaamheidsonderzoek WPO , WPO BES , WEC , WVO en WVO BES

Artikel 7a.4. Getuigschrift pedagogisch-didactische scholing WEB

Artikel 7a.5. Titulatuur

Hoofdstuk 8. Samenwerking bekostigde instellingen voor hoger onderwijs

Artikel 8.1. Samenwerking bekostigde instellingen voor hoger onderwijs

Hoofdstuk 9. Het bestuur en de inrichting van de universiteiten

TITEL 1. HET BESTUUR EN DE INRICHTING VAN DE OPENBARE UNIVERSITEITEN

Artikel 9.1. Reikwijdte

Paragraaf 1. Het bestuur van de universiteit

Artikel 9.2. Algemene bevoegdheden college van bestuur
Artikel 9.3. Samenstelling college van bestuur; rechtspositie leden
Artikel 9.4. Bestuurs- en beheersreglement
Artikel 9.5. Richtlijnen aan decanen
Artikel 9.6. Verantwoordings- en inlichtingenplicht college van bestuur
Artikel 9.7. Samenstelling raad van toezicht
Artikel 9.8. Taken raad van toezicht
Artikel 9.9. Verantwoordings- en inlichtingenplicht raad van toezicht
Artikel 9.9a. Aanwijzing
Artikel 9.10. College voor promoties

Paragraaf 2. Onderwijs en wetenschapsbeoefening

Artikel 9.11. Faculteiten en opleidingen
Artikel 9.12. Faculteit; decaan
Artikel 9.13. Benoeming en ontslag decaan
Artikel 9.14. Taken en bevoegdheden decaan algemeen; faculteitsreglement
Artikel 9.15. Overige taken en bevoegdheden decaan
Artikel 9.16. Verantwoordings- en inlichtingenplicht decaan
Artikel 9.17. Bestuur opleidingen
Artikel 9.18. Opleidingscommissies
Artikel 9.19. Verantwoordelijkheden en rechten hoogleraren

Paragraaf 3. Onderzoekinstituten en onderzoekscholen

Artikel 9.20. Onderzoekinstituten en onderzoekscholen binnen een faculteit
Artikel 9.21. Onderzoekinstituten en onderzoekscholen tussen twee of meer faculteiten binnen een universiteit
Artikel 9.22. Interne verzelfstandiging van onderzoekinstituten en onderzoekscholen
Artikel 9.23. Onderzoekinstituten en onderzoekscholen tussen twee of meer universiteiten

Paragraaf 4. Schorsing en vernietiging besluiten faculteit en voorziening bij verwaarlozing bestuur faculteit

Artikel 9.24. Schorsing en vernietiging besluiten decaan en examencommissies
Artikel 9.25 [Vervallen per 11-05-2001]
Artikel 9.26 [Vervallen per 11-05-2001]
Artikel 9.27. Voorziening bij verwaarlozing bestuur faculteit of deel daarvan

Paragraaf 5. [Vervallen per 01-09-2010]

Artikel 9.28 [Vervallen per 01-09-2010]

TITEL 2. MEDEZEGGENSCHAP BINNEN DE OPENBARE UNIVERSITEITEN

Artikel 9.29. Reikwijdte

Artikel 9.30. Keuze uit medezeggenschapsstelsels

Artikel 9.30a. Instemmingsbevoegdheid gezamenlijke vergadering personeel/studenten

Paragraaf 1. Medezeggenschap binnen de universiteit

Artikel 9.31. Universiteitsraad
Artikel 9.32. Algemene bevoegdheden en taken universiteitsraad en raadsleden
Artikel 9.33. Instemmingsbevoegdheid universiteitsraad
Artikel 9.33a. Adviesbevoegdheid universiteitsraad; adviesbevoegdheid studentengeleding
Artikel 9.34. Reglement universiteitsraad
Artikel 9.35. Advies
Artikel 9.36. Bijzondere bevoegdheden

Paragraaf 2. Medezeggenschap binnen de faculteit

Artikel 9.37. Faculteitsraad
Artikel 9.38. Instemmingsbevoegdheid faculteitsraad
Artikel 9.38a. Algemene bevoegdheden en taken faculteitsraad en leden
Artikel 9.38b. Faculteitsreglement

Paragraaf 3. Geschillen inzake medezeggenschap

Artikel 9.38c. Begripsbepaling
Artikel 9.39. Geschillencommissie medezeggenschap
Artikel 9.40. Bevoegdheden en procedure geschillencommissie medezeggenschap
Artikel 9.41 [Vervallen per 01-09-2010]
Artikel 9.42 [Vervallen per 01-09-2010]
Artikel 9.43 [Vervallen per 01-09-2010]
Artikel 9.44 [Vervallen per 01-09-2010]
Artikel 9.45 [Vervallen per 01-09-2010]

Paragraaf 4. Overige bepalingen

Artikel 9.46. Procesbevoegdheid medezeggenschapsorganen
Artikel 9.47. Commissies
Artikel 9.48. Voorzieningen en scholing

Paragraaf 5. Medezeggenschap binnen onderzoekinstituten en onderzoekscholen

Artikel 9.49. Medezeggenschapsraad onderzoekinstituten en onderzoekscholen

Paragraaf 6. Medezeggenschap binnen centrale diensten

Artikel 9.50. Dienstraad t.b.v. centrale diensten

Paragraaf 7. Afwijking van titel 1 of titel 2

Artikel 9.50a. Afwijking van een of meer onderdelen van titel 1 of titel 2

Titel 3. Het bestuur en de inrichting van en de medezeggenschap binnen de bijzondere universiteiten en de levensbeschouwelijke universiteiten

Artikel 9.51. Structuurregeling bijzondere universiteiten, inlichtingenplicht

Titel 4. Bijzonder onderwijs aan universiteiten

Paragraaf 1. [Vervallen per 01-09-2010]

Artikel 9.52 [Vervallen per 01-09-2010]

Paragraaf 2. De bijzondere leerstoelen

Artikel 9.53. Bevoegdverklaring tot vestiging bijzondere leerstoel
Artikel 9.54. Indiening verzoek bevoegdverklaring
Artikel 9.55. Vereisten bijzonder hoogleraarschap
Artikel 9.56. Toegankelijkheid onderwijs bijzonder hoogleraar
Artikel 9.57. Bevoegdheden en ontslag bijzonder hoogleraar
Artikel 9.58. Intrekking bevoegdverklaring vestiging bijzondere leerstoel
Artikel 9.59 [Vervallen per 01-09-2010]

Titel 4. Bijzonder onderwijs aan universiteiten

Artikel 9.60 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 9.61 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 9.62 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 9.63 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 9.64 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 9.65 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 9.66 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 9.67 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 9.68 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 9.69 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 9.70 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 9.71 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 9.72 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 9.73 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 9.74 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 9.75 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 9.76 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 9.77 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 9.78 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 9.79 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 9.80 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 9.81 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 9.82 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 9.83 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 9.84 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 9.85 [Vervallen per 19-03-1997]

Hoofdstuk 10. Het bestuur en de inrichting van de hogescholen

Artikel 10.1. Reikwijdte

Titel 1. Het bestuur en de inrichting van hogescholen

Paragraaf 1. Het bestuur en de inrichting van de hogeschool

Artikel 10.2. College van bestuur
Artikel 10.3. Delegatie taken en bevoegdheden
Artikel 10.3a. Faculteiten en andere organisatorische eenheden
Artikel 10.3b. Bestuurs- en beheersreglement
Artikel 10.3c. Opleidingscommissies
Artikel 10.3d. Scheiding bestuur en toezicht
Artikel 10.3e. Aanwijzing

Paragraaf 2. Geschillenregeling

Artikel 10.4 [Vervallen per 19-03-1997]
Artikel 10.5. Geschillenregeling

Paragraaf 3. [Vervallen per 01-09-2010]

Artikel 10.6 [Vervallen per 01-09-2010]
Artikel 10.7 [Vervallen per 01-09-2010]

Paragraaf 4. Bijzondere bepalingen betreffende het bestuur van een bijzondere hogeschool

Artikel 10.8. Bestuur bijzondere hogeschool
Artikel 10.8a [Vervallen per 01-09-2010]

Titel 2. [Vervallen per 01-09-2010]

Artikel 10.9 [Vervallen per 01-09-2010]

Artikel 10.10 [Vervallen per 01-09-2010]

Artikel 10.11 [Vervallen per 01-09-2010]

Artikel 10.12 [Vervallen per 01-09-2010]

Artikel 10.13 [Vervallen per 01-09-2010]

Artikel 10.14 [Vervallen per 01-09-2010]

Artikel 10.15 [Vervallen per 11-05-2001]

Artikel 10.16 [Vervallen per 01-09-2010]

Titel 3. Medezeggenschap

Artikel 10.16a. Keuze uit medezeggenschapsstelsels

Artikel 10.16b. Instemmingsbevoegdheid gezamenlijke vergadering personeel/studenten

Artikel 10.17. Medezeggenschapsraad

Artikel 10.18 [Vervallen per 01-09-2010]

Artikel 10.19. Algemene bevoegdheden en taken medezeggenschapsraad en raadsleden

Artikel 10.20. Instemmingsbevoegdheid medezeggenschapsraad

Artikel 10.20a. Adviesbevoegdheid medezeggenschapsraad; adviesbevoegdheid studenten

Artikel 10.21. Medezeggenschapsreglement

Artikel 10.22. Inhoud medezeggenschapsreglement

Artikel 10.23. Advies

Artikel 10.24. Bijzondere bevoegdheden

Artikel 10.25. Deelraden

Artikel 10.26. Van overeenkomstige toepassing bepalingen geschillencommissie medezeggenschap

Artikel 10.27 [Vervallen per 01-09-2010]

Artikel 10.28 [Vervallen per 01-09-2010]

Artikel 10.29 [Vervallen per 01-09-2010]

Artikel 10.30 [Vervallen per 01-09-2010]

Artikel 10.31 [Vervallen per 01-09-2010]

Artikel 10.32 [Vervallen per 01-09-2010]

Artikel 10.33 [Vervallen per 01-09-2010]

Artikel 10.34. Commissies

Artikel 10.35 [Vervallen per 01-09-2010]

Artikel 10.36 [Vervallen per 01-09-2010]

Artikel 10.37. Afwijking bij bijzondere omstandigheden

Artikel 10.38. Ontheffing in verband met godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging

Artikel 10.39. Voorzieningen en scholing

Hoofdstuk 11. Het bestuur en de inrichting van de Open Universiteit

Paragraaf 1. Het bestuur van de Open Universiteit

Artikel 11.1. Algemene bevoegdheden van het college van bestuur

Artikel 11.2. Samenstelling college van bestuur; rechtspositie leden

Artikel 11.3. Bestuurs- en beheersreglement; onderwijs- en examenregeling

Artikel 11.4. Verantwoordings- en inlichtingenplicht van het college van bestuur

Artikel 11.5. Samenstelling raad van toezicht; financiële regeling leden

Artikel 11.6. Taken raad van toezicht

Artikel 11.7. Verantwoordings- en inlichtingenplicht van de raad van toezicht

Artikel 11.7a. Aanwijzing

Paragraaf 2. Onderwijs

Artikel 11.8. Opleidingen Open Universiteit

Artikel 11.9. Verantwoordelijkheden en rechten hoogleraren

Artikel 11.10. College voor promoties

Artikel 11.11. Opleidingscommissies

Artikel 11.12. Bijzondere leerstoel Open Universiteit

Paragraaf 3. [Vervallen per 19-07-2014]

Paragraaf 4. Medezeggenschap

Artikel 11.13. Regeling medezeggenschap OU

Artikel 11.14 [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 11.15 [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 11.16. Van overeenkomstige toepassing bepalingen geschillencommissie medezeggenschap

Hoofdstuk 11. Het bestuur en de inrichting van de Open Universiteit

Artikel 11.17 [Vervallen per 11-07-1997]

Artikel 11.18 [Vervallen per 11-07-1997]

Artikel 11.19 [Vervallen per 11-07-1997]

Artikel 11.20 [Vervallen per 11-07-1997]

Artikel 11.21 [Vervallen per 11-07-1997]

Artikel 11.22 [Vervallen per 11-07-1997]

Artikel 11.23 [Vervallen per 11-07-1997]

Artikel 11.24 [Vervallen per 11-07-1997]

Artikel 11.25 [Vervallen per 11-07-1997]

Artikel 11.26 [Vervallen per 11-07-1997]

Artikel 11.27 [Vervallen per 11-07-1997]

Artikel 11.28 [Vervallen per 11-07-1997]

Artikel 11.29 [Vervallen per 11-07-1997]

Artikel 11.30 [Vervallen per 11-07-1997]

Hoofdstuk 12. Het bestuur en de inrichting van de academische ziekenhuizen

Artikel 12.1. Reikwijdte

Titel 1. Het bestuur en de inrichting van de academische ziekenhuizen

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 12.2. Algemene bepalingen

Paragraaf 2. De openbare academische ziekenhuizen

Artikel 12.3. Bestuursorganen academisch ziekenhuis, afbakening bevoegdheden raad van bestuur en raad van toezicht
Artikel 12.4. Raad van bestuur, omvang, samenstelling, benoeming en ontslag leden
Artikel 12.5. Rechtspositie leden raad van bestuur
Artikel 12.6. Taken raad van bestuur
Artikel 12.7. Bestuursreglement
Artikel 12.8. Verantwoordingsplicht raad van bestuur
Artikel 12.9. Vertegenwoordiging academisch ziekenhuis
Artikel 12.10. Raad van toezicht, omvang en samenstelling, benoeming en ontslag, financiële regeling leden
Artikel 12.11. Deelneming aan vergaderingen raad van toezicht
Artikel 12.12. Taken raad van toezicht
Artikel 12.13. Verantwoordingsplicht raad van toezicht
Artikel 12.14 [Vervallen per 01-09-1997]
Artikel 12.15. Afdelingen en andere onderdelen
Artikel 12.16. Afdelingshoofden, hoogleraren en ander wetenschappelijk personeel
Artikel 12.17. Stafconvent, taak en samenstelling

Paragraaf 3. De academische ziekenhuizen bij de bijzondere universiteiten

Artikel 12.18. Structuurregeling, inlichtingenplicht, jaarverslag bijzonder academisch ziekenhuis

Titel 2. Het gemeenschappelijk beleidsorgaan

Artikel 12.19. Oprichting en taak gemeenschappelijk beleidsorgaan

Artikel 12.20. Gemeenschappelijke regeling

Artikel 12.21. Bijzondere taak gemeenschappelijk beleidsorgaan

Titel 3. Het gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan

Artikel 12.22. Het gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan

Titel 4. Overleg bestuur faculteit der geneeskunde en raad van bestuur

Artikel 12.23. Overleg bestuur faculteit der geneeskunde en raad van bestuur

Hoofdstuk 13. Het bestuur en de inrichting van de instellingen voor wetenschappelijk onderzoek

Titel 1. Het bestuur en de inrichting van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Artikel 13.1. Het algemeen bestuur en de algemene vergadering

Artikel 13.2. Het reglement

Titel 2. Het bestuur en de inrichting van de Koninklijke Bibliotheek

Artikel 13.3. Het algemeen bestuur

Artikel 13.4 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 13.5. Bibliothecaris

Artikel 13.6. Reglement

Titel 3. Overige bepalingen

Artikel 13.7 [Vervallen per 26-06-1996]

Artikel 13.8. Openbaarheid

Artikel 13.9. Schorsing en vernietiging van besluiten

Artikel 13.10. Taakverwaarlozingsregeling

Artikel 13.11 [Vervallen per 11-05-2001]

Hoofdstuk 14. Beroep bij de bestuursrechter

Artikel 14.1 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 14.2. Intreden gevolgen van toekenning van rechten na beroep

Hoofdstuk 15. Inhouding bekostiging, schadevergoeding en strafbepalingen

Artikel 15.1. Inhouding bekostiging

Artikel 15.2. Schadevergoeding niet-gerechtigde deelname onderwijs

Artikel 15.3. Geldboete niet-gerechtigde deelname onderwijs

Artikel 15.4. Geldboete niet-nakoming identificatieplicht

Artikel 15.5. Geldboete ten onrechte afgegeven getuigschriften

Artikel 15.6. Geldboete niet-gerechtigde verlening graden en titels

Artikel 15.7. Karakter strafbare feiten

Hoofdstuk 16. Overgangsvoorzieningen onder meer in verband met de invoering van de wet en voorschriften in verband met fusie, omzetting, splitsing, verplaatsing en bestuursoverdracht

Artikel 16.1. Tijdelijk karakter bepalingen van hoofdstuk 16

Paragraaf 1. Onderwijsbevoegdheden en rechtspositie

Artikel 16.2 [Vervallen per 01-09-2010]

Artikel 16.3. Handhaving bewijzen van voldoende pedagogische en didactische voorbereiding

Artikel 16.4. Handhaving rechtspositieregelingen leden bestuursorganen

Paragraaf 2. Onderwijs en vooropleidingseisen

Artikel 16.5 [Vervallen per 01-09-2010]

Artikel 16.6 [Vervallen per 01-09-2010]

Artikel 16.7 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 16.8 [Vervallen per 01-09-2010]

Artikel 16.9. Verticale onderwijsgemeenschap beroepsonderwijs-hbo

Artikel 16.10 [Vervallen per 01-09-2010]

Paragraaf 3. Getuigschriften en titulatuur

Artikel 16.11. Getuigschriften

Artikel 16.12. Titel doctor

Artikel 16.13. Overige titulatuur

Paragraaf 4. Doctoraten Internationaal Instituut voor Sociale Studiën

Artikel 16.14. Doctoraten Internationaal Instituut voor Sociale Studiën

Paragraaf 5. Fusies, omzetting, splitsing, verplaatsing en bestuursoverdracht hogescholen

Artikel 16.15 [Vervallen per 01-09-2010]

Artikel 16.16. Bestuurlijke, institutionele fusie en reikwijdte

Artikel 16.16a. Fusievoorwaarden

Artikel 16.16b. Toets

Artikel 16.16c. Toetstermijn en verlenging

Artikel 16.17. Omzetting, splitsing en verplaatsing hogeschool

Artikel 16.18. Splitsing rechtspersoon waarvan een bijzondere hogeschool uitgaat

Artikel 16.19. Wijziging bijlage van de wet van rechtswege

Paragraaf 6. Rechtsbescherming

Artikel 16.20 [Vervallen per 01-01-2006]

Paragraaf 7. Bijdragen uit ’s Rijks kas voor theologisch en levensbeschouwelijk onderwijs

Artikel 16.21 [Vervallen per 01-09-2010]

Artikel 16.22 [Vervallen per 20-07-2007]

Hoofdstuk 17. Overgangs- en invoeringsbepalingen wijzigingswetten tot 2002

Titel 1. [Vervallen per 01-09-2005]

Artikel 17.1 [Vervallen per 01-09-2005]

Titel 2. Wet van 28 maart 1996 (Stb. 226)

Artikel 17.2 [Vervallen per 01-09-2010]

Titel 3. Wet van 4 juli 1996 (Stb. 434)

Artikel 17.3 [Vervallen per 01-09-2010]

Titel 4. Wet van 10 april 1997 (Stb. 162)

Artikel 17.4. Overgangsbepaling Wet privatisering Abp

Titel 5. [Vervallen per 01-09-2005]

Artikel 17.5 [Vervallen per 01-09-2005]

Titel 6. Wet van 2 april 1998 (Stb. 216)

Artikel 17.6 [Vervallen per 01-09-2006]

Artikel 17.7 [Vervallen per 01-09-2010]

Titel 7. Wet van 10 december 1998 (Stb. 733)

Artikel 17.8 [Vervallen per 01-09-2010]

Titel 8. Wet van 3 april 1999 (Stb. 170)

Artikel 17.9 [Vervallen per 01-09-2010]

Titel 9. [Vervallen per 01-09-2015]

Artikel 17.10 [Vervallen per 01-09-2015]

Hoofdstuk 18. Overgangs- en invoeringsbepalingen wijzigingswetten vanaf 2002

Titel 1. Wet van 6 juni 2002 (Stb. 302)

Artikel 18.1 [Vervallen per 01-09-2010]

Artikel 18.2. Aanpassing CROHO

Artikel 18.3 [Vervallen per 01-09-2010]

Artikel 18.4 [Vervallen per 01-09-2010]

Artikel 18.5. Evaluatie accreditatie in het hoger onderwijs

Titel 2. Wet van 6 juni 2002 (Stb. 303)

Paragraaf 1. Algemeen

Artikel 18.6 [Vervallen per 01-09-2010]

Paragraaf 2. Instelling en registratie van bachelor- en masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs; tijdelijke handhaving van opleidingen in afbouw

Artikel 18.7 [Vervallen per 01-09-2010]
Artikel 18.8 [Vervallen per 01-09-2010]
Artikel 18.9 [Vervallen per 01-09-2010]
Artikel 18.10 [Vervallen per 01-09-2010]
Artikel 18.11 [Vervallen per 01-09-2010]
Artikel 18.12 [Vervallen per 01-09-2010]
Artikel 18.13 [Vervallen per 01-09-2010]
Artikel 18.14 [Vervallen per 04-07-2013]

Paragraaf 3. Ongedeelde opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs

Artikel 18.15. Voortzetting van bestaande ongedeelde opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs
Artikel 18.16 [Vervallen per 01-09-2007]
Artikel 18.17 [Vervallen per 01-09-2010]
Artikel 18.18 [Vervallen per 01-09-2010]

Paragraaf 4. Omzetting van rechtswege en registratie van bacheloropleidingen in het hoger beroepsonderwijs; tijdelijke handhaving van voortgezette opleidingen

Artikel 18.19. Omzetting van rechtswege van bacheloropleidingen in het hoger beroepsonderwijs
Artikel 18.20. Voortzetting van bestaande voortgezette opleidingen in het hoger beroepsonderwijs
Artikel 18.21 [Vervallen per 01-09-2010]
Artikel 18.22 [Vervallen per 01-09-2010]

Paragraaf 5. Invoering studiepuntensysteem «nieuwe stijl»

Artikel 18.23 [Vervallen per 01-09-2010]
Artikel 18.24 [Vervallen per 01-09-2010]
Artikel 18.25 [Vervallen per 01-09-2010]
Artikel 18.26 [Vervallen per 01-09-2010]

Paragraaf 6. Overgangsrecht accreditatieplicht

Artikel 18.27 [Vervallen per 01-09-2010]
Artikel 18.28 [Vervallen per 01-09-2010]
Artikel 18.29. Overgangsrecht accreditatieplicht voor bacheloropleidingen in het hoger beroepsonderwijs
Artikel 18.30. Overgangsrecht accreditatieplicht voor voortgezette opleidingen in het hoger beroepsonderwijs
Artikel 18.31. Overgangsrecht bevoegdheden minister voor opleidingen waaraan accreditatie ingevolge de wet is verbonden
Artikel 18.32 [Vervallen per 01-01-2008]
Artikel 18.32a. Bevoegdheid Onze minister eenmalig accreditatietermijn te verlengen
Artikel 18.32 ab. Overgangsrecht bevoegdheden Minister voor opleidingen waarbij de vervaldatum van het accreditatiebesluit bepaald is
Artikel 18.32 ac. Overgangsrecht bevoegdheden Minister voor opleidingen waarbij de vervaldatum van tno bepaald is
Artikel 18.32b. Aanvraag besluit tot deelname invoeringsregime instellingstoets kwaliteitszorg
Artikel 18.32c. Invoeringsregime ten behoeve van de introductie van de instellingstoets kwaliteitszorg

Paragraaf 7. Overig invoerings- en overgangsrecht

Artikel 18.33. Afwijzing na bindend studieadvies
Artikel 18.34 [Vervallen per 20-07-2007]
Artikel 18.35 [Vervallen per 01-09-2007]
Artikel 18.36 [Vervallen per 01-09-2010]
Artikel 18.37. Toegang tot de promotie voor bezitters van een getuigschrift «oude stijl»
Artikel 18.38. Vrijstelling op grond van een kandidaatsgetuigschrift
Artikel 18.39. Handhaving van de titel kandidaat
Artikel 18.40. Handhaving titel Bachelor voor afgestudeerden hbo «nieuwe stijl»
Artikel 18.41 [Vervallen per 01-09-2010]
Artikel 18.42 [Vervallen per 01-09-2010]
Artikel 18.43 [Vervallen per 01-09-2010]

Paragraaf 8. Overige bepalingen

Artikel 18.44 [Vervallen per 01-09-2010]
Artikel 18.45 [Vervallen per 01-09-2010]

Titel 3. Wet van 12 september 2002 (Stb. 493)

Artikel 18.46 [Vervallen per 01-09-2010]

Titel 4. Wet van 30 januari 2003 (Stb. 70)

Artikel 18.47 [Vervallen per 01-09-2010]

Titel 5. Wet van 3 april 2003 (Stb. 188)

Artikel 18.48. Eerste toepassing artikel 2.2a op het instellingsplan van de KNAW en de KB

Artikel 18.49. Overgangsregeling geschillen

Titel 6. Wet van 2 juli 2003 (Stb. 287)

Artikel 18.50 [Vervallen per 01-09-2010]

Artikel 18.51 [Vervallen per 01-09-2010]

Artikel 18.52 [Vervallen per 01-09-2010]

Titel 7. Wet van 24 juni 2004 (Stb. 321)

Artikel 18.53. Overgangsrecht vestigingsplaats opleiding

Artikel 18.54. Overgangsbepaling verzoek om toestemming

Titel 9. Wet van 6 december 2001 (Stb. 681)

Artikel 18.62. Overgangsrecht CRIHO [Nog niet in werking]

Titel 10. Wet van 14 juni 2007 (Stb. 254)

Artikel 18.63. Tijdelijkheid Ad-programma

Artikel 18.64. Voortzetting van bestaande universitaire lerarenopleidingen

Artikel 18.65. Accreditatie en registratie van de opleidingen verzorgd door de Theologische Faculteit Tilburg

Artikel 18.66. Accreditatie en registratie van de opleidingen verzorgd door de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht

Titel 11. Wet van 4 februari 2010 (Stb. 119)

Artikel 18.67. Levensbeschouwelijke universiteiten

Artikel 18.68. Gevolgen verlies accreditatie

Artikel 18.69. Herstelperiode accreditatie

Artikel 18.70. Leden examencommissie en examinatoren

Artikel 18.71. Overgangsrecht CRIHO en Open Universiteit

Artikel 18.72. Afhandeling klachten van studenten

Artikel 18.73. College van beroep voor het hoger onderwijs

Artikel 18.74. Colleges van beroep bijzonder onderwijs

Artikel 18.75. Instellingen voor hoger onderwijs

Artikel 18.76. Toepassing vervallen bepalingen waarborgfonds hogescholen

Titel 12. Wet van 8 juli 2011 (Stb. 369)

Artikel 18.77

Titel 13. Wet van.... 2011 (Stb...)

Artikel 18.78. Vaststelling bedragen volledig wettelijk collegegeld 2011–2012

Artikel 18.79. Vaststelling bedragen gedeeltelijk wettelijk collegegeld 2011–2012

Artikel 18.80 [Vervallen per 28-02-2013]

Titel 14. Wet van 28 januari 2013 (Stb. 70)

Artikel 18.81. Vaststelling bedragen volledig wettelijk collegegeld volgens basistarief en verhoogd tarief 2012–2013

Artikel 18.82. Vaststelling bedragen gedeeltelijk wettelijk collegegeld volgens basistarief en verhoogd tarief 2012–2013

Artikel 18.83. Vaststelling bedrag van het wettelijke collegegeld na inwerkingtreding van de Wet van 28 januari 2013 (Stb. 70)

Artikel 18.84. Profileringsfonds voor langstudeerders

Titel 15. Wet van 10 juli 2013 (Stb. 298)

Artikel 18.85. Overgangsbepaling recht op inschrijving

Artikel 18.86. Overgangsbepaling selectie door instellingen bij opleidingen met een toelatingsbeperking

Hoofdstuk 19. Slotbepalingen

Artikel 19.1. Evaluatie

Artikel 19.2. Inwerkingtreding

Artikel 19.3. Citeertitel

Inhoudsopgave [Vervallen per 30-12-2005]

Bijlage behorende bij de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek