Home

Wet luchtvaart

Geldig van 1 juli 2012 tot 1 oktober 2012
Geldig van 1 juli 2012 tot 1 oktober 2012

Wet luchtvaart

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2012 tot 01-10-2012]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is mede ter uitvoering van het Verdrag van Chicago (Trb. 1973, 109), het Eurocontrol Verdrag (Trb. 1961, 62 gewijzigd Trb. 1981, 182) en de Multilaterale Overeenkomst betreffende "en route" heffingen (Trb. 1981, 181), nieuwe regels te stellen omtrent de bescherming van de openbare veiligheid bij het gebruik van het luchtruim en de bevordering van de veilige, ordelijke en vlotte afwikkeling van het luchtverkeer;

dat het tevens wenselijk is om de burgerlijke luchtverkeersbeveiliging onder te brengen in een zelfstandig bestuursorgaan;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • algemene luchtverkeersleiding: luchtverkeersleiding voor gecontroleerde vluchten;

 • AOC: door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat aan een onderneming of groep van ondernemingen afgegeven document waarin wordt verklaard dat de betrokken luchtvaartexploitant beschikt over beroepsbekwaamheid en organisatie om luchtvaartuigen veilig te exploiteren voor de in dat bewijs gespecificeerde luchtvaartactiviteiten (Air Operator's Certificate);

 • burgerexploitant: houder van een vergunning voor burgermedegebruik die is afgegeven voor burgerluchtvaart van commerciële aard onder vaststelling van een grenswaarde voor de geluidbelasting door dat luchthavenluchtverkeer, anders dan in de vorm van een maximum aantal vliegtuigbewegingen;

 • burgermedegebruik: gebruik van een militaire luchthaven door andere dan militaire luchtvaart;

 • communicatiediensten: vaste en mobiele diensten ten behoeve van de luchtvaart voor grond-tot-grond, lucht-tot-grond en lucht-tot-lucht-communicatie voor luchtverkeersleidingsdoeleinden;

 • EASA: het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart;

 • Eurocontrol-organisatie: de Organisatie, ingesteld bij het op 13 december 1960 te Brussel tot stand gekomen Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart «Eurocontrol» (Trb. 1961, 62), zoals gewijzigd bij Protocol van 12 februari 1981 (Trb. 1981, 182);

 • gevaarlijke stoffen:

  1. 1°.

   ontplofbare stoffen of voorwerpen;

  2. 2°.

   samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen;

  3. 3°.

   brandbare vloeistoffen;

  4. 4°.

   brandbare vaste stoffen, voor zelfontbranding vatbare stoffen en stoffen, die bij aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen;

  5. 5°.

   stoffen, die de verbranding bevorderen en organische peroxyden;

  6. 6°.

   giftige of infectueuze stoffen;

  7. 7°.

   radioactieve stoffen;

  8. 8°.

   bijtende stoffen;

  9. 9°.

   andere stoffen of voorwerpen, die bij vervoer door de lucht gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu;

  indien zij krachtens artikel 6.51 of artikel 10.7, eerste lid, zijn aangewezen.

 • gezagvoerder: degene, die de leiding heeft bij en verantwoordelijk is voor de veilige uitvoering van de vlucht;

 • houder van een luchtvaartuig: degene, op wiens naam een luchtvaartuig in het register, bedoeld in artikel 3.3, tweede lid, dan wel in een buitenlands register van luchtvaartuigen is ingeschreven;

 • interoperabiliteitsverordening: verordening (EG) nr. 552/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 10 maart 2004 betreffende de interoperabiliteit van het Europese netwerk voor luchtverkeersbeveiliging (PbEU L 96);

 • kaderverordening: verordening (EG) nr. 549/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 10 maart 2004 tot vaststelling van het kader voor de totstandbrenging van het gemeenschappelijke Europese luchtruim (PbEU L 96);

 • klaring: machtiging aan de gezagvoerder van een luchtvaartuig om een vlucht aan te vangen of te vervolgen onder door een verlener van luchtverkeersleiding gestelde voorwaarden;

 • lid van het boordpersoneel: lid van het cockpitpersoneel en ieder, die aan boord van een luchtvaartuig ten behoeve van de inzittenden of de lading werkzaamheden verricht of heeft te verrichten, onder welke werkzaamheden mede wordt verstaan de voorbereidingshandelingen voorafgaande aan de vlucht;

 • lid van het cockpitpersoneel: ieder, die aan boord van een luchtvaartuig werkzaamheden verricht, welke van direct belang zijn voor de bediening van het luchtvaartuig tijdens de vlucht, onder welke werkzaamheden mede wordt verstaan de voorbereidingshandelingen voorafgaande aan de vlucht;

 • luchthaven: een terrein geheel of gedeeltelijk bestemd voor het opstijgen en het landen van luchtvaartuigen met inbegrip van:

  1. 1°.

   de daarmee verband houdende bewegingen van luchtvaartuigen op de grond,

  2. 2°.

   de afwikkeling van het in de aanhef en onder 1° bedoelde luchtverkeer, of

  3. 3°.

   bedrijfsmatige activiteiten die samenhangen met de afwikkeling van het in de aanhef en onder 1° bedoelde luchtverkeer;

 • luchthavenbesluit: het besluit, bedoeld in de artikelen 8.43, eerste en tweede lid, 8.70, eerste lid, of 10.15;

 • luchthavengebied: het gebied dat bestemd is voor gebruik als luchthaven;

 • luchthavenindelingbesluit: het besluit, bedoeld in artikel 8.4;

 • luchthavenluchtverkeer: het onder het begrip luchthaven, in de aanhef en onder 1°, bedoelde luchtverkeer;

 • luchthavenregeling: de regeling, bedoeld in de artikelen 8.64, eerste lid, 8.77, eerste lid, of 10.39, eerste lid;

 • luchthavenverkeerbesluit: het besluit, bedoeld in artikel 8.15;

 • luchtruimbeheer: een planningsfunctie met als belangrijkste doel een maximale benutting van beschikbaar luchtruim door dynamische timesharing en, bij gelegenheid, scheiding van luchtruim tussen verschillende categorieën luchtruimgebruikers op basis van kortetermijnbehoeften;

 • luchtruimblok: luchtruim van vastgestelde afmetingen, in ruimte en tijd, waarbinnen luchtvaartnavigatiediensten worden verleend;

 • luchtruimgebruikers: alle luchtvaartuigen die als luchtverkeer opereren;

 • luchtruimverordening: verordening (EG) nr. 551/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 10 maart 2004 betreffende de organisatie en het gebruik van het gemeenschappelijk Europees luchtruim (PbEU L 96);

 • luchtvaartgebied: het deel van de luchthaven dat bestemd is voor luchthavenluchtverkeer;

 • luchtvaartinlichtingendienst: een binnen het vastgestelde gebied opgerichte dienst die verantwoordelijk is voor het verstrekken van luchtvaartinformatie en gegevens die nodig zijn voor de veiligheid, regelmaat en efficiency van luchtvaartnavigatie;

 • luchtvaartmaatschappij: onderneming, welke geheel of gedeeltelijk haar bedrijf maakt van het vervoer van personen, dieren of goederen met luchtvaartuigen;

 • luchtvaartnavigatiediensten: luchtverkeersdiensten, communicatie-, navigatie- en plaatsbepalingsdiensten, meteorologische diensten voor de luchtvaartnavigatie, en luchtvaartinlichtingendiensten;

 • luchtvaartnavigatiedienstenverordening: verordening (EG) nr. 550/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 10 maart 2004 betreffende de verlening van luchtvaartnavigatiediensten in het gemeenschappelijk Europees luchtruim (PbEU L 96);

 • luchtvaartuig: toestel, dat in de dampkring kan worden gehouden ten gevolge van krachten, die de lucht daarop uitoefent, anders dan de krachten van de lucht tegen het aardoppervlak;

 • luchtverkeer: het geheel der verplaatsingen van luchtvaartuigen in de lucht of op een luchthaven, alsmede het gebruik van het luchtruim door toestellen die geen luchtvaartuigen zijn;

 • luchtverkeersbeveiliging: de verzameling van functies in de lucht en functies op de grond, te weten luchtverkeersdiensten, luchtruimbeheer en regeling van luchtverkeersstromen, die nodig zijn om de veiligheid en de doeltreffendheid van de vliegtuigbewegingen in alle fasen te waarborgen;

 • luchtverkeersdiensten: vluchtinlichtingendiensten, alarmeringsdiensten, adviesdiensten voor het luchtverkeer en luchtverkeersleiding, zijnde algemene luchtverkeersleiding, naderingsluchtverkeersleiding en plaatselijke luchtverkeersleiding;

 • luchtverkeersleidingsdienst: dienst die wordt verricht teneinde:

  1. 1.°

   botsingen te voorkomen:

   • tussen luchtvaartuigen en

   • tussen luchtvaartuigen en hindernissen op dat deel van de luchthaven dat is bedoeld voor het opstijgen, landen en taxiën met luchtvaartuigen, en

  2. 2.°

   een geordende luchtverkeersstroom tot stand te brengen en te handhaven;

 • luchtverkeerweg: een ten behoeve van geleiding van het luchthavenluchtverkeer afgebakend deel van het luchtruim;

 • LVNL: de organisatie voor het verlenen van luchtverkeersdiensten, bedoeld in artikel 5.22;

 • meteorologische diensten: de faciliteiten en diensten die luchtvaartuigen voorzien van weersverwachtingen, instructies en waarnemingen, alsmede andere meteorologische informatie en gegevens voor gebruik in de luchtvaart;

 • naderingsluchtverkeersleiding: luchtverkeersleiding voor aankomende of vertrekkende gecontroleerde vluchten;

 • navigatiediensten: de faciliteiten en diensten die luchtvaartuigen voorzien van informatie op het gebied van positionering en timing;

 • Nederlands luchtvaartuig: een in Nederland geregistreerd luchtvaartuig;

 • opsporingsambtenaar: de ambtenaar, bedoeld in artikel 11.3, eerste lid;

 • plaatsbepalingsdiensten: de faciliteiten en diensten voor het bepalen van de respectieve posities van luchtvaartuigen waarmee voor een veilige separatie wordt gezorgd;

 • plaatselijke verkeersleiding: luchtverkeersleidingsdienst voor luchtvaartterreinverkeer;

 • regeling van luchtverkeersstromen: functie die tot doel heeft bij te dragen aan een veilige, ordelijke en vlotte doorstroming van het luchtverkeer door ervoor te zorgen dat de luchtverkeersleidingscapaciteit optimaal wordt benut en dat het verkeersvolume verenigbaar is met de door de betrokken luchtverkeersdienstverleners afgegeven capaciteit;

 • STD: een trainingsinstrument zijnde een vluchtnabootser, een vliegtrainingsinstrument, een trainer voor vlieg- en navigatieprocedures of een ander trainingsinstrument (Synthetic Training Device);

 • timesharing: de verdeling in de tijd gezien van het beschikbaar luchtruim of een gedeelte daarvan over luchtruimgebruikers of verschillende categorieën luchtruimgebruikers;

 • veiligheidscertificaat: verklaring dat de exploitant van de luchthaven met het veiligheidsmanagementsysteem de veiligheidsrisico's op die luchthaven beheerst;

 • veiligheidsmanagementsysteem: een systeem voor het management van de orde en de veiligheid op de luchthaven;

 • vergoedingenverordening: verordening (EG) nr. 1794/2006 van de Commissie van de Europese Unie van 6 december 2006 tot vaststelling van een gemeenschappelijk heffingenstelsel voor luchtvaartnavigatiediensten (PbEU L 341);

 • verleners van luchtvaartnavigatiediensten: de openbare of particuliere lichamen die luchtvaartnavigatiediensten voor het luchtverkeer verlenen;

 • vlucht: de verplaatsing van het luchtvaartuig gedurende het tijdsverloop dat het in beweging komt met de bedoeling om op te stijgen, tot het ogenblik dat het weer tot volledige stilstand is gekomen na de landing;

 • vluchtinformatiegebied Amsterdam: het luchtruim boven het gebied, dat wordt begrensd door de rijksgrenzen en de kortste lijn op de ellipsoïde tussen de posities met de coördinaten 51°22'25" N 003°21'50" O en 51°30'00" N 002°00'00" O, 51°30'00" N 002°00'00" O en 55°00'00" N 005°00'00" O, de loxodroom tussen 55°00'00" N, 005°00'00" O en 55°00'00" N 006°30'00" O en de kortste lijn op de ellipsoïde tussen de posities met de coördinaten 55°00'00" N 006°30'00" O en 53°40'00" N, 006°30'00" O, uitgedrukt in het geografische referentiesysteem WGS 84;

 • voorval: een operationele onderbreking, defect, fout of andere onregelmatigheid, waardoor de vliegveiligheid wordt of kan worden beïnvloed, zonder dat sprake is van een ongeval of ernstig incident, als bedoeld in artikel 3, onderdelen a en k, van richtlijn nr. 94/56/EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 november 1994, houdende vaststelling van de grondbeginselen voor het onderzoek van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart (PbEG L 319);

 • voorval gevaarlijke stoffen: ongeval of incident met gevaarlijke stoffen als bedoeld in de als bijlage bij Annex 18 bij het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Trb. 1973, 109) behorende Technische Voorschriften voor het veilig vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht.

2.

Onder lid van het cockpitpersoneel wordt ten aanzien van onbemande luchtvaartuigen mede verstaan ieder, die werkzaamheden verricht, welke van direct belang zijn voor het op afstand bedienen van het luchtvaartuig.

3.

Onder luchtvaartmaatschappij wordt mede verstaan de naar privaatrecht opgerichte rechtspersoon, die zich bezig houdt met het vervoer van personen, dieren of goederen met luchtvaartuigen tegen vergoeding.

4.

Een wijziging van artikel 3, onderdelen a en k, van richtlijn nr. 94/56/EG, gaat voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel v, gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven.

Artikel 1.2

1.

Deze wet is:

 1. van toepassing op het luchtverkeer, de luchtverkeersbeveiliging, luchtvaartnavigatiediensten, de luchtvaartuigen, het vervoer en de vluchtuitvoering met luchtvaartuigen binnen het vluchtinformatiegebied Amsterdam;

 2. van toepassing op Nederlandse luchtvaartuigen, alsmede het vervoer en de vluchtuitvoering met Nederlandse luchtvaartuigen buiten het vluchtinformatiegebied Amsterdam;

 3. met betrekking tot het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk 2, 3, en 4 en de artikelen 11.1, 11.2, 11.2a, 11.3 tot en met 11.14 van toepassing binnen de delen van het vluchtinformatiegebied Curaçao en het vluchtinformatiegebied San Juan, bedoeld in artikel 1 van de Luchtvaartwet BES, dat zich boven het territoir van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba bevindt dan wel die delen waarvoor de Minister de verantwoordelijkheid voor het verzorgen van luchtverkeersdiensten heeft aanvaard.

2.

Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat, op nader in die algemene maatregel aan te geven categorieën van personeel of op bepaalde soorten van luchtvaartuigen, op bepaalde soorten van vervoer of op bepaalde vormen van vluchtuitvoering, indien toepassing van deze wet in redelijkheid niet kan worden gevergd en de veiligheid van het luchtverkeer niet in gevaar wordt gebracht, geheel of gedeeltelijk niet van toepassing zijn:

3.

Bij de toepassing van het tweede lid kunnen bij of krachtens die algemene maatregel van bestuur voorschriften en beperkingen worden opgenomen met betrekking tot één of meer buiten toepassing van de wet te laten onderdelen. Deze voorschriften en beperkingen kunnen mede betrekking hebben op de beperking van geluidshinder.

Artikel 1.2a

Artikel 1.3

Artikel 1.4

Hoofdstuk 2. Personeel

Titel 2.1. Bewijzen van bevoegdheid

Artikel 2.1

Artikel 2.1a

Artikel 2.2

Artikel 2.3

Artikel 2.4

Artikel 2.5

Artikel 2.6

Artikel 2.7

Artikel 2.8

Artikel 2.8a

Artikel 2.9

Artikel 2.10

TITEL 2.2. ALGEMENE GEZONDHEIDSTOESTAND; VERBOD GEBRUIK ALCOHOL, DRUGS EN PSYCHOTROPE GENEESMIDDELEN

Artikel 2.11

Artikel 2.12

Artikel 2.13

TITEL 2.3. ADVIESCOMMISSIE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

Artikel 2.14

Hoofdstuk 3. Luchtvaartuigen

Titel 3.1. Nationaliteitskenmerken en registratie van luchtvaartuigen

Artikel 3.1

Artikel 3.2

Artikel 3.3

Artikel 3.4

Artikel 3.5

Artikel 3.6

Artikel 3.7

Titel 3.2. Luchtwaardigheids- en geluidseisen

§ 3.2.1. Type-certificaat, bewijs van luchtwaardigheid, geluidscertificaat, geluidsverklaring

Artikel 3.8
Artikel 3.9
Artikel 3.10 [Vervallen per 02-08-2006]
Artikel 3.11 [Vervallen per 02-08-2006]
Artikel 3.12
Artikel 3.13
Artikel 3.14
Artikel 3.15
Artikel 3.16
Artikel 3.17
Artikel 3.18
Artikel 3.19
Artikel 3.19a
Artikel 3.19b [Vervallen per 02-08-2006]
Artikel 3.19c
Artikel 3.19d
Artikel 3.19e
Artikel 3.19f
Artikel 3.20 [Vervallen per 02-08-2006]
Artikel 3.21
Artikel 3.22
Artikel 3.23
Artikel 3.24

§ 3.2.2. Erkenningen

Artikel 3.25
Artikel 3.26
Artikel 3.27
Artikel 3.28
Artikel 3.29

§ 3.2.3. Diverse bepalingen

Artikel 3.30
Artikel 3.31

Hoofdstuk 4. Vluchtuitvoering

Artikel 4.1

Artikel 4.2

Artikel 4.3

Artikel 4.4

Artikel 4.5

Artikel 4.6

Artikel 4.7

Artikel 4.8

Hoofdstuk 5. Luchtverkeer, luchtverkeersbeveiliging en luchtverkeersbeveiligingsorganisatie

Titel 5.1. Luchtverkeer

Artikel 5.1

Artikel 5.2

Artikel 5.3

Artikel 5.4

Artikel 5.5

Artikel 5.6

Artikel 5.7

Artikel 5.8

Artikel 5.9

Artikel 5.10

Artikel 5.11

Titel 5.2. Bepalingen met betrekking tot het verlenen van luchtverkeersdiensten

§ 5.2.1. Het verlenen van luchtverkeersdiensten

Artikel 5.12
Artikel 5.13
Artikel 5.14
Artikel 5.14a
Artikel 5.14b
Artikel 5.14c
Artikel 5.14d
Artikel 5.14e
Artikel 5.15
Artikel 5.16
Artikel 5.17
Artikel 5.17a [Vervallen per 28-05-2008]
Artikel 5.18
Artikel 5.19

§ 5.2.2. Vergoedingen

Artikel 5.20
Artikel 5.21

Titel 5.3. De luchtverkeersbeveiligings-organisatie

§ 5.3.1. De LVNL

Artikel 5.22

§ 5.3.2. Taken van de LVNL

Artikel 5.23

§ 5.3.3. Organen, inrichting en beheer van de organisatie

Artikel 5.24
Artikel 5.25
Artikel 5.26
Artikel 5.27
Artikel 5.28
Artikel 5.29
Artikel 5.30
Artikel 5.31
Artikel 5.32
Artikel 5.33

§ 5.3.4. Inrichting en bedrijfsvoering

Artikel 5.34
Artikel 5.34a [Vervallen per 28-05-2008]
Artikel 5.35

§ 5.3.5. Geïnstitutionaliseerd overleg met gebruikers

Artikel 5.36

§ 5.3.6. Personeel van de organisatie

Artikel 5.37

§ 5.3.7. Geldmiddelen en financieel beheer

Artikel 5.38
Artikel 5.39
Artikel 5.40

§ 5.3.8. Inlichtingen, verslaglegging en controle

Artikel 5.41
Artikel 5.42
Artikel 5.43
Artikel 5.44
Artikel 5.45
Artikel 5.46

Hoofdstuk 6. Luchtvervoer

Titel 6.5. Vervoer van gevaarlijke stoffen

Artikel 6.50

Artikel 6.51

Artikel 6.52

Artikel 6.53

Artikel 6.54

Artikel 6.55

Artikel 6.56

Artikel 6.57

Artikel 6.58

Artikel 6.59

Artikel 6.60

Artikel 6.61

Artikel 6.61a

Titel 6.6. Vervoer van dieren

Artikel 6.62

Hoofdstuk 7. Diverse bepalingen inzake luchtvaart

Titel 7.1. Melding van voorvallen

Artikel 7.1

Artikel 7.2

Titel 7.2. Slotallocatie

Artikel 7.3

Titel 7.3. Verzekering

Artikel 7.4

Titel 7.4. Exploitatieverbod

Artikel 7.5

Hoofdstuk 8. Luchthavens

Titel 8.1. Algemeen

Artikel 8.1

Artikel 8.1a

Titel 8.2. De luchthaven Schiphol

Afdeling 8.2.1. Algemeen

Artikel 8.1b
Artikel 8.2
Artikel 8.2a
Artikel 8.3

Afdeling 8.2. De ruimtelijke indeling van en rond de luchthaven

§ 8.2.1. Het luchthavenindelingbesluit
Artikel 8.4
Artikel 8.5
Artikel 8.6
Artikel 8.7
Artikel 8.8
Artikel 8.9
Artikel 8.10
Artikel 8.11
Artikel 8.12
§ 8.2.2. Het voorbereiden en wijzigen van het besluit
Artikel 8.13
Artikel 8.14

Afdeling 8.3. Het luchthavenluchtverkeer

§ 8.3.1. Het luchthavenverkeerbesluit
Artikel 8.15
Artikel 8.16
Artikel 8.17
Artikel 8.18
Artikel 8.19
Artikel 8.20
Artikel 8.21
Artikel 8.22
Artikel 8.23
Artikel 8.23a
§ 8.3.2. Het voorbereiden en wijzigen van het besluit
Artikel 8.24

Afdeling 8.4. De exploitatie van de luchthaven

Artikel 8.24a
Artikel 8.25
Artikel 8.25a
Artikel 8.25b
Artikel 8.25c
Artikel 8.25d
Artikel 8.25da
Artikel 8.25e
Artikel 8.25ea
Artikel 8.25f
Artikel 8.25g
Artikel 8.25ga
Artikel 8.25h
Artikel 8.25ha [Vervallen per 01-01-2011]
Artikel 8.25i
Artikel 8.25j

Afdeling 8.5. Informatievoorziening

§ 8.5.1. Algemeen
Artikel 8.26
§ 8.5.2. Het registreren van het veiligheidsrisico en de milieubelasting
Artikel 8.27
§ 8.5.3. Gegevensverstrekking, verslaglegging en openbaarmaking
Artikel 8.28
Artikel 8.29
Artikel 8.29a
Artikel 8.30
§ 8.5.4. [Vervallen per 01-11-2009]
Artikel 8.30a [Vervallen per 01-11-2009]
Artikel 8.30b [Vervallen per 01-11-2009]
Artikel 8.30c [Vervallen per 01-11-2009]
Artikel 8.30d [Vervallen per 01-11-2009]

Afdeling 8.6. Financiële aspecten

Artikel 8.31
Artikel 8.32
Artikel 8.33

Afdeling 8.7. De commissie regionaal overleg luchthaven Schiphol

Artikel 8.34
Artikel 8.35
Artikel 8.36
Artikel 8.37
Artikel 8.38
Artikel 8.39
Artikel 8.40

Titel 8.3. Luchthavens van regionale betekenis

Afdeling 8.3.1. Algemeen

Artikel 8.41

Afdeling 8.3.2. Luchthavens van regionale betekenis met luchthavenbesluit

§ 8.3.2.1. Algemeen
Artikel 8.42
§ 8.3.2.2. Het luchthavenbesluit
Artikel 8.43
Artikel 8.44
Artikel 8.45
Artikel 8.46
Artikel 8.47
Artikel 8.47a
Artikel 8.48
Artikel 8.49
Artikel 8.49a
§ 8.3.2.3. Vaststellen routes in de nabijheid van de luchthaven
Artikel 8.50
§ 8.3.2.4. De toegang tot en de exploitatie van de luchthaven
Artikel 8.51
Artikel 8.52
Artikel 8.53
§ 8.3.2.5. Informatievoorziening en gegevensverstrekking
Artikel 8.54
Artikel 8.55
§ 8.3.2.6. Financiële aspecten
Artikel 8.56
Artikel 8.57
§ 8.3.2.7. Commissie regionaal overleg luchthaven
Artikel 8.58
Artikel 8.59
§ 8.3.2.8. Aanwijzingen
Artikel 8.60
Artikel 8.61
§ 8.3.2.9. Bijzondere bepalingen in verband met gevolgen die een provinciegrens overstijgen
Artikel 8.62

Afdeling 8.3.3. Luchthavens van regionale betekenis met luchthavenregeling

§ 8.3.3.1. Algemeen
Artikel 8.63
§ 8.3.3.2. Luchthavenregeling
Artikel 8.64
§ 8.3.3.3. Informatievoorziening
Artikel 8.65
§ 8.3.3.4. Commissie regionaal overleg luchthaven
Artikel 8.66
§ 8.3.3.5. Aanwijzingen
Artikel 8.67

Titel 8.4. Luchthavens van nationale betekenis

Afdeling 8.4.1. Algemeen

Artikel 8.68

Afdeling 8.4.2. Luchthavens van nationale betekenis met luchthavenbesluit

§ 8.4.2.1. Algemeen
Artikel 8.69
§ 8.4.2.2. Het luchthavenbesluit
Artikel 8.70
Artikel 8.71
§ 8.4.2.3. Toegang tot en exploitatie van de luchthaven, informatievoorziening, financiële aspecten
Artikel 8.72
Artikel 8.73
Artikel 8.74
§ 8.4.2.4. Commissie regionaal overleg luchthaven
Artikel 8.75

Afdeling 8.4.3. Luchthavens van nationale betekenis met luchthavenregeling

§ 8.4.3.1. Algemeen
Artikel 8.76
§ 8.4.3.2. Luchthavenregeling
Artikel 8.77
§ 8.4.3.3. Toegang tot de luchthaven en informatievoorziening
Artikel 8.78
§ 8.4.3.4. Commissie regionaal overleg luchthaven
Artikel 8.79

Hoofdstuk 8a. Bijzondere bepalingen luchthavens

Titel 8A.1. Veilig gebruik van luchthavens

Artikel 8a.1

Artikel 8a.2

Artikel 8a.3

Artikel 8a.4

Artikel 8a.5

Artikel 8a.6

Titel 8A.3. Heffingen

§ 8a.3.1. Heffingen luchthaven Schiphol

Artikel 8a.37
Artikel 8a.38
Artikel 8a.39
Artikel 8a.40
Artikel 8a.41

§ 8a.3.2. Heffingen burgerluchthavens van nationale betekenis

Artikel 8a.42

§ 8a.3.3. Heffingen burgerluchthavens van regionale betekenis

Artikel 8a.43

Titel 8A.4. Geluidbelastingkaarten en actieplannen in verband met EU richtlijn omgevingslawaai

Artikel 8a.44

Artikel 8a.45

Artikel 8a.46

Artikel 8a.47

Artikel 8a.48

Artikel 8a.49

Titel 8A.5. Overige bepalingen

Artikel 8a.50

Artikel 8a.50a

Artikel 8a.51

Artikel 8a.52

Artikel 8a.53

Hoofdstuk 9. Bijzondere of buitengewone omstandigheden

Artikel 9.1

Artikel 9.2

Artikel 9.3 [Nog niet in werking]

Artikel 9.4 [Nog niet in werking]

Artikel 9.5 [Nog niet in werking]

Artikel 9.6

Artikel 9.7

Artikel 9.8

Hoofdstuk 10. Militaire luchtvaart

Titel 10.1. Personeel en luchtvaartuigen

Artikel 10.1

Artikel 10.2

Artikel 10.3

Artikel 10.4 [Nog niet in werking]

Titel 10.2. Vluchtuitvoering en vervoer

Artikel 10.5

Artikel 10.6

Artikel 10.7

Artikel 10.8

Artikel 10.9

Artikel 10.10

Titel 10.3. Luchthavens

Afdeling 10.3.1. Algemeen

Artikel 10.11
Artikel 10.12
Artikel 10.13

Afdeling 10.3.2. Militaire luchthavens met luchthavenbesluit

§ 10.3.2.1. Algemeen
Artikel 10.14
§ 10.3.2.2. Het luchthavenbesluit
Artikel 10.15
Artikel 10.16
Artikel 10.17
Artikel 10.18
Artikel 10.19
§ 10.3.2.3. Luchthavenluchtverkeer
Artikel 10.20
Artikel 10.21
Artikel 10.22
§ 10.3.2.4. Informatievoorziening
Artikel 10.23
§ 10.3.2.5. Financiële aspecten
Artikel 10.24
§ 10.3.2.6. Commissie van overleg en voorlichting milieu
Artikel 10.25

Afdeling 10.3.3. Aanvullende bepalingen militaire luchthavens met vergunning voor burgermedegebruik

§ 10.3.3.1. Algemeen
Artikel 10.26
§ 10.3.3.2. De vergunning voor burgermedegebruik
Artikel 10.27
§ 10.3.3.3. Het luchthavenbesluit in geval van een vergunning voor burgermedegebruik
Artikel 10.28
§ 10.3.3.4. Luchthavenluchtverkeer in geval van vergunning voor burgermedegebruik
Artikel 10.29
Artikel 10.30
§ 10.3.3.5. De toegang tot en de exploitatie van de luchthaven voor burgerluchtvaart
Artikel 10.31
Artikel 10.32
§ 10.3.3.6. Informatievoorziening luchthavens met vergunning voor burgermedegebruik
Artikel 10.33
Artikel 10.34
Artikel 10.35
Artikel 10.36
§ 10.3.3.7. Commissie van overleg en voorlichting milieu militaire luchthavens met vergunning voor burgermedegebruik
Artikel 10.37

Afdeling 10.3.4. Militaire luchthavens met luchthavenregeling

§ 10.3.4.1. Algemeen
Artikel 10.38
§ 10.3.4.2. Luchthavenregeling
Artikel 10.39
Artikel 10.40
Artikel 10.41
Artikel 10.42
§ 10.3.4.3. Informatievoorziening
Artikel 10.43

Titel 10.4. Overige bepalingen met betrekking tot militaire luchtvaart

Artikel 10.44

Hoofdstuk 11. Toezicht en handhaving

Titel 11.1. Toezicht en strafrechtelijke handhaving

Artikel 11.1

Artikel 11.1a

Artikel 11.1b

Artikel 11.2

Artikel 11.2a

Artikel 11.2b

Artikel 11.3

Artikel 11.4

Artikel 11.5

Artikel 11.6

Artikel 11.7

Artikel 11.8

Artikel 11.8a

Artikel 11.9

Artikel 11.10

Artikel 11.10a

Artikel 11.11

Artikel 11.12

Artikel 11.13

Artikel 11.14

Artikel 11.14a

Titel 11.2. Bestuursrechtelijke handhaving

§ 11.2.1. Bestuursrechtelijke handhaving door Minister van Verkeer en Waterstaat

Artikel 11.15
Artikel 11.16
Artikel 11.16a
Artikel 11.17 [Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 11.18 [Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 11.19 [Vervallen per 01-07-2009]
Artikel 11.20

§ 11.2.2. Bestuursrechtelijke handhaving door Minister van Defensie

Artikel 11.21
Artikel 11.22

§ 11.2.3. Bestuursrechtelijke boete door gedeputeerde staten

Artikel 11.23

§ 11.2.4. Bestuursrechtelijke handhaving door Nederlandse Mededingingsautoriteit

Artikel 11.24

Titel 11.3. Uitzonderingen

Artikel 11.25

Artikel 11.26

Artikel 11.27

Hoofdstuk 12. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 12.1

Artikel 12.2

Artikel 12.3

Artikel 12.3a

Artikel 12.4

Artikel 12.5

Artikel 12.6

Artikel 12.7

Artikel 12.8

Inhoudsopgave