Home

Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer

Geldig van 1 juli 2019 tot 1 januari 2020
Geldig van 1 juli 2019 tot 1 januari 2020

Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2019 tot 01-01-2020]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een nieuwe regeling te treffen voor de schadeloosstelling en onkostenvergoedingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en in verband daarmee de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement (Stb. 1979, 379) te wijzigen:

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1: Begripsbepalingen en reikwijdte

Artikel 1

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • schadeloosstelling: de schadeloosstelling, bedoeld in artikel 2 van deze wet;

  • kamerlid: lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal;

  • de voorzitter: de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal;

  • de eerste, tweede en overige ondervoorzitters: de eerste, tweede respectievelijk overige ondervoorzitters van de Tweede Kamer der Staten-Generaal;

  • fractievoorzitter: kamerlid waarvan door de voorzitter is vastgesteld dat dat lid voorzitter is van een fractie, dan wel enig lid is van een fractie;

  • griffier: de griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

2.

Deze wet is niet van toepassing op kamerleden die het ambt van minister of staatssecretaris bekleden.

3.

De artikelen 2 tot en met 6 van deze wet zijn van overeenkomstige toepassing op het kamerlid aan wie ingevolge artikel X 10 van de Kieswet tijdelijk ontslag is verleend wegens zwangerschap en bevalling of ziekte.

§ 2: Schadeloosstelling

Artikel 2

Artikel 2a

Artikel 2b

Artikel 3

Artikel 3a

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6 [Vervallen per 27-04-2007]

Artikel 6a

§ 3. Onkostenvergoedingen

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10a

§ 4: Toelagen voorzitter, ondervoorzitters en fractievoorzitters

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 12a

Artikel 13

§ 5: Overhevelingstoeslag opslagpremies

Artikel 14 [Vervallen per 24-03-2010]

Artikel 15 [Vervallen per 24-03-2010]

§ 6: Leden Europees Parlement

Artikel 16

§ 7: Wijziging Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

Artikel 17

§ 8: Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 19a

Artikel 20 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 21

Artikel 22