Home

Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

Geldig van 1 maart 2023 tot 1 januari 2024
Geldig van 1 maart 2023 tot 1 januari 2024

Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-03-2023 tot 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels vast te stellen om op zichzelf niet ernstige gedragingen in strijd met verkeersvoorschriften, gesteld bij of krachtens de Wegenverkeerswet en enkele andere wetten, in plaats van op strafrechtelijke wijze op administratiefrechtelijke wijze af te kunnen doen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Begripsbepalingen

Artikel 1

1.

In deze wet wordt verstaan onder:

Onze Minister: Onze Minister van Veiligheid en Justitie;

aanhangwagen, motorrijtuig, kenteken en rijbewijs: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

bestuurder: alle weggebruikers behalve voetgangers;

kentekenregister: het register, bedoeld in artikel 42 van de Wegenverkeerswet 1994;

gedraging: een gedraging als bedoeld in artikel 2, eerste lid;

administratieve sanctie: de aan de Staat te betalen geldsom, bedoeld in artikel 2;

adres: aanduiding van straatnaam, huisnummer, plaatsnaam en postcode van het woonhuis van de betrokkene.

2.

In deze wet wordt mede verstaan onder:

bestuurder: degene die wordt geacht een motorrijtuig onder zijn onmiddellijk toezicht te doen besturen;

kenteken: het kenteken waaronder een motorrijtuig in het buitenland is geregistreerd, het registratienummer, vermeld op het registratiebewijs, afgegeven voor een motorrijtuig gebezigd ten behoeve van de strijdkrachten, alsmede enig ander registratienummer waaronder een motorrijtuig in Nederland mag worden geregistreerd;

kentekenregister: een buitenlands register betreffende aldaar geregistreerde motorrijtuigen, de registratie betreffende motorrijtuigen gebezigd ten behoeve van de strijdkrachten, bijgehouden door Onze Minister van Defensie, alsmede enig andere registratie betreffende motorrijtuigen, waarvan de houder gerechtigd is deze in Nederland te voeren;

rijbewijs: een door het bevoegde gezag in het buitenland afgegeven rijbewijs, alsmede een door het militaire gezag afgegeven rijbewijs.

Hoofdstuk II. Toepassingsgebied van de wet

Artikel 2

Artikel 2a

Hoofdstuk III. Administratieve sanctie

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5a

Artikel 5b

Artikel 5c

Hoofdstuk IV. Administratief beroep en bezwaar bij de officier van justitie

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Hoofdstuk V. Beroep bij de kantonrechter van de rechtbank

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 12a

Artikel 13

Artikel 13a

Artikel 13b

Hoofdstuk VI. Hoger beroep bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 17a [Vervallen per 01-01-2000]

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 20a

Artikel 20b

Artikel 20c

Artikel 20d

Hoofdstuk VII. Vervallen zekerheidstelling

Artikel 21

Hoofdstuk VIII. De inning van de administratieve sanctie

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 26a

Artikel 27

Artikel 27a

Artikel 28

Artikel 28a

Artikel 28b

Artikel 29

Artikel 30

Hoofdstuk IX. Voorlopige maatregelen

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Hoofdstuk X. Overige bepalingen

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Hoofdstuk XI. Slotbepalingen

Artikel 37 [Vervallen per 01-01-2000]

Artikel 38 [Vervallen per 01-01-2000]

Artikel 39 [Vervallen per 01-01-2000]

Artikel 40 [Vervallen per 01-01-2000]

Artikel 41 [Vervallen per 01-01-2000]

Artikel 42 [Vervallen per 01-01-2000]

Artikel 43 [Vervallen per 01-01-2000]

Artikel 44

Bijlage als bedoeld in artikel 2, eerste lid