Home

Tabakswet

Geldig van 1 juli 2009 tot 19 december 2009
Geldig van 1 juli 2009 tot 19 december 2009

Tabakswet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2009 tot 19-12-2009]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in het belang van de volksgezondheid regelen te stellen ter beperking van het gebruik van tabak en meer in het bijzonder ertoe strekkende hinder voor hen die geen tabak gebruiken tegen te gaan;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. tabaksproducten: producten die voor roken, snuiven, zuigen of pruimen bestemd zijn en die, al is het slechts ten dele, uit tabak bestaan, ook indien genetisch gemodificeerd;

 2. Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 3. bijlage: de bijlage bij deze wet;

 4. reclame: elke handeling in de economische sfeer met als doel de verkoop van tabaksproducten te bevorderen en elke vorm van commerciële mededeling die het bekendheid geven aan of het aanprijzen van een tabaksproduct tot doel dan wel rechtstreeks of onrechtstreeks tot gevolg heeft, met inbegrip van reclame waarmee, zonder het tabaksproduct rechtstreeks te noemen, wordt getracht het reclameverbod te omzeilen door gebruik te maken van een naam, merk, symbool of enig ander onderscheidend teken van een tabaksproduct;

 5. sponsoring: elke openbare of particuliere economische bijdrage aan een activiteit, evenement of persoon, die het bekendheid geven aan of het aanprijzen van een tabaksproduct tot doel dan wel rechtstreeks of onrechtstreeks tot gevolg heeft;

 6. tabaksverkooppunt: iedere plaats waar tabaksproducten aanwezig zijn voor het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken;

 7. tabaksspeciaalzaak: een inrichting, zijnde een winkel of een onderdeel daarvan, met een afsluitbare eigen toegang, waarin een totaal assortiment aan tabaksproducten van ten minste 90 merkenversies aanwezig is voor het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken en:

  1. 1°.

   met een verkoopvloeroppervlakte van minimaal 10 m2, of,

  2. 2°.

   met een verkoopvloeroppervlakte van minder dan 10 m2, die reeds voor 1 januari 2001 als tabakszaak stond ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

 8. teer: het ongezuiverde water- en nicotinevrije condensaat van rook;

 9. nicotine: nicotinealkaloïden;

 10. ingrediënten: stoffen of bestanddelen, met uitzondering van tabaksbladeren en andere natuurlijke of niet-getransformeerde delen van de tabaksplant, die bij de productie of de bereiding van tabaksproducten worden gebruikt en nog in het eindproduct aanwezig zijn, al dan niet in gewijzigde vorm, met inbegrip van papier, filter, inkt en kleefstoffen;

 11. diensten van de informatiemaatschappij: diensten in de zin van artikel 1, tweede lid, van richtlijn nr. 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PbEG L 204).

§ 2. Aanduiding, samenstelling en verbod tabaksproducten

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3a

Artikel 3b

Artikel 3c

Artikel 3d

Artikel 3e

§ 3. Reclame- en sponsoringbeperkingen

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5a

Artikel 5b

Artikel 5c

Artikel 6

§ 4. Verkoopbeperkingen

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

§ 5. Rookverboden

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 11a

§ 6. Bestuurlijke boeten

Artikel 11b

Artikel 11c

Artikel 11d [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 11e [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 11f [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 11g [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 11h [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 11i [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 11j [Vervallen per 01-07-2009]

§ 7. Verdere bepalingen

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 15

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Bijlage bij de Tabakswet