Home

Besluit ex artikel 21 Bankwet 1948 (6)

Geldig van 5 augustus 1981 tot 1 juni 1998
Geldig van 5 augustus 1981 tot 1 juni 1998

Besluit ex artikel 21 Bankwet 1948 (6)

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 05-08-1981 tot 01-06-1998]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Centrale Directie juridische Zaken, dd. 7 juli 1981 nr. G 81-397;

Overwegende, dat het in het algemeen belang is te achten dat De Nederlandsche Bank N.V. bevoegd is een rechtspersoon naar Nederlands recht op te richten, welke belast zal zijn met het verrichten van bepaalde financiële werkzaamheden, verband houdende met de uitvoering van de tussen Iran en de Verenigde Staten van Amerika overeengekomen Akkoorden van Algiers dd. 19 en 20 januari 1981, daarin deel te nemen en functies te vervullen en alle handelingen te verrichten, die nodig zijn om de rechtspersoon binnen haar doelomschrijving naar behoren te doen functioneren;

Gelet op artikel 9 van de Bankwet 1998;

Gezien het advies van de Bankraad;

Hebben goedgevonden en verstaan:

art 1

Wij verlenen aan De Nederlandsche Bank N.V. goedkeuring om een rechtspersoon naar Nederlands recht op te richten, welke belast zal zijn met het verrichten van bepaalde financiële werkzaamheden, verband houdende met de uitvoering van de tussen Iran en de Verenigde Staten van Amerika overeengekomen Akkoorden van Algiers d.d. 19 en 20 januari 1981, daarin deel te nemen en functies te vervullen en alle handelingen te verrichten, die nodig zijn om de rechtspersoon binnen haar doelomschrijving naar behoren te doen functioneren.

05-08-1981
Stb 1981, 454

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad en in de Nederlandse Staatscourant zal worden geplaatst.

Lage Vuursche, 9 juli 1981

Beatrix

De Minister van Financiën,

Van der Stee

Uitgegeven de zestiende juli 1981

De Minister van Justitie,

J. de Ruiter