Home

Wet op het primair onderwijs

Geldig van 1 mei 2024 tot 13 juni 2024
Geldig van 1 mei 2024 tot 13 juni 2024

Wet op het primair onderwijs

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-05-2024 tot 13-06-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter bevordering van

een ononderbroken ontwikkeling van de leerlingen, gewenst is de afzonderlijke onderwijsvormen kleuteronderwijs en gewoon lager onderwijs samen te voegen tot een onderwijsvorm die gericht is op een doorlopend ontwikkelingsproces van de leerlingen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Basisonderwijs

Titel I. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze wet wordt verstaan onder:

Onze Minister:

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

inspectie of inspecteur:

de inspectie, bedoeld in de Wet op het onderwijstoezicht, voor zover belast met taken op het gebied van het basisonderwijs;

school:

een basisschool of een speciale school voor basisonderwijs, tenzij het tegendeel blijkt;

basisschool:

een school waar basisonderwijs wordt gegeven, niet zijnde een speciale school voor basisonderwijs;

speciale school voor basisonderwijs:

een school waar basisonderwijs wordt gegeven aan kinderen voor wie vaststaat dat overwegend een zodanige orthopedagogische en orthodidactische benadering aangewezen is, dat zij althans gedurende enige tijd op een speciale school voor basisonderwijs moeten worden opgevangen;

school voor speciaal onderwijs:

een school voor speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra;

school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs:

een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra;

school voor voortgezet speciaal onderwijs:

een school voor voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra;

instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs:

een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 8, eerste lid, tweede en derde volzin, van de Wet op de expertisecentra;

openbare school:

 1. een door een of meer gemeenten, al dan niet te zamen met een of meer privaatrechtelijke rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid in stand gehouden school;

 2. een door een openbare rechtspersoon als bedoeld in artikel 47 in stand gehouden school; dan wel

 3. een door een stichting als bedoeld in artikel 17 of artikel 48 in stand gehouden school;

bijzondere school:

door een natuurlijk persoon of een privaatrechtelijke rechtspersoon, niet zijnde een stichting als bedoeld in artikel 48, in stand gehouden school;

openbare rechtspersoon:

een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld als bedoeld in artikel 47;

nevenvestiging:

deel van een school, dat op de plaats waar het onderwijs wordt gegeven voordat het een deel van de school werd als zelfstandige school functioneerde;

bevoegd gezag van volgens deze wet bekostigde scholen: voor wat betreft

 1. een openbare school:

  1. 1°.

   het college van burgemeester en wethouders, voor zover de raad niet anders bepaalt, en, indien de raad dit besluit, met inachtneming van door hem te stellen regelen;

  2. 2°.

   het krachtens de desbetreffende gemeenschappelijke regeling bevoegde orgaan;

  3. 3°.

   de openbare rechtspersoon, bedoeld in artikel 47; dan wel

  4. 4°.

   de stichting, bedoeld in artikel 17 of artikel 48;

 2. een bijzondere school: de rechtspersoon bedoeld in artikel 55;

 3. een samenwerkingsschool: de stichting, bedoeld in artikel 17d;

burgerservicenummer:

burgerservicenummer als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer;

persoonsgebonden nummer:

het burgerservicenummer dan wel het door Onze Minister uitgegeven onderwijsnummer, bedoeld in artikel 40b, vierde lid;

ouders:

ouders, voogden of verzorgers;

schooljaar:

het tijdvak van 1 augustus tot en met 31 juli daaraanvolgend;

samenwerkingsverband:

een samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 18a, tweede lid of een landelijk samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 18a, vijftiende lid, tenzij het tegendeel blijkt;

personeel:

 1. de benoemde directeur, het personeel benoemd in een functie voor het geven van onderwijs, het personeel benoemd in een andere functie dan het geven van onderwijs, het personeel dat is benoemd voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van meer dan een school of meer dan een school als bedoeld in de Wet op de expertisecentra, waaronder begrepen de leden van het bestuur van die scholen die zijn benoemd door een raad van toezicht als bedoeld in artikel 17c, derde lid, voor zover die leden mede zijn benoemd op basis van een arbeidsovereenkomst of een akte van aanstelling;

 2. het onder a bedoelde personeel dat zonder benoeming is tewerkgesteld, tenzij het betreft de toepassing van de artikelen 33, 33a, 34, 38, 52, 53, eerste en tweede lid, 59, eerste tot en met vierde lid, 60 tot en met 62, 68, voor zover niet anders is bepaald, en de toepassing van daarmee verband houdende wettelijke bepalingen;

schoolbegeleiding:

activiteiten ten behoeve van de schoolorganisatie of het onderwijs aan een school die dienen tot begeleiding, ontwikkeling, advisering, informatieverstrekking en evaluatie, alsmede activiteiten tot bevordering van een optimale schoolloopbaan van leerlingen;

Vroegschoolse educatie:

uitvoering van een programma, gericht op het verbeteren van de voorwaarden voor het met succes doorstromen in het basisonderwijs, dat wordt verzorgd in groep 1 en 2 van een basisschool als vervolg op de voorschoolse educatie, bedoeld in artikel 1.1 van de Wet kinderopvang;

register onderwijsdeelnemers:

register onderwijsdeelnemers als bedoeld in artikel 4 van de Wet register onderwijsdeelnemers;

schoolondersteuningsprofiel:

een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven;

afdeling:

een afdeling als bedoeld in artikel 85a.

Artikel 1a. Inkomensbegrip

Artikel 2. Doelgroep

Artikel 3. Bevoegdheid schoolonderwijs

Artikel 3a. Bevoegdheid onderwijsondersteunende werkzaamheden

Artikel 4. Kosten van leerlingenvervoer

Artikel 4a. Verplichting tot overleg en aangifte inzake zedenmisdrijven

Artikel 4b. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Artikel 4c. Zorgplicht veiligheid op school

Artikel 4d. Verzending berichten aan bevoegd gezag [Nog niet in werking]

Artikel 5. Niet uit de openbare kas bekostigd bijzonder schoolonderwijs

Artikel 5a [Vervallen per 01-09-2002]

Artikel 6. Uitgaven uit de openbare kas

Artikel 7. Reikwijdte wet

Titel II. Openbaar en uit de openbare kassen bekostigd bijzonder onderwijs

Afdeling 1. Regelen voor het openbaar onderwijs, tevens voorwaarden voor bekostiging van het bijzonder onderwijs

§ 1. Onderwijs
Artikel 8. Uitgangspunten en doelstelling onderwijs
Artikel 9. Inhoud onderwijs
Artikel 9a. Ondersteuning bij het onderwijs aan zieke leerlingen
Artikel 9b [Vervallen per 01-08-2023]
Artikel 9c [Vervallen per 01-08-2023]
Artikel 10. Kwaliteit onderwijs
Artikel 10a. Zeer zwak onderwijs
Artikel 10b [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 11. Rapportage vorderingen van leerlingen
Artikel 11a [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 11b [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 12. Schoolplan
Artikel 13. Schoolgids
Artikel 13a. Vaststelling en beschikbaarstelling schoolplan en schoolgids
Artikel 13bis [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 13b [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 13c [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 13c1 [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 13d [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 13e [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 13e1 [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 13e2 [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 13e3 [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 13e4 [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 13e5 [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 14. Klachtenregeling
Artikel 15. Meetellen tijd op andere school of school of instelling voor s.o. of v.s.o.; vaststellen zomervakantie
Artikel 16 [Vervallen per 01-01-2021]
Artikel 17. Bestuursoverdracht openbare en bijzondere scholen
Artikel 17a. Scheiding toezicht en bestuur
Artikel 17b. Intern toezicht
Artikel 17c. Inhoud intern toezicht
Artikel 17d. Samenwerkingsschool
§ 2. Ondersteuningsstructuur
Artikel 18 [Vervallen per 01-08-2014]
Artikel 18a. Samenwerkingsverbanden
Artikel 19 [Vervallen per 01-08-2014]
Artikel 20 [Vervallen per 01-08-2014]
Artikel 20a [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 21 [Vervallen per 01-08-2014]
Artikel 21a [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 22 [Vervallen per 01-08-2014]
Artikel 22a [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 22b [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 23 [Vervallen per 01-08-2014]
Artikel 24 [Vervallen per 01-08-2014]
Artikel 25 [Vervallen per 01-08-2014]
Artikel 26 [Vervallen per 01-08-2006]
Artikel 26a [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 27 [Vervallen per 01-08-2014]
Artikel 28 [Vervallen per 01-08-2014]
§ 3. Personeel
Artikel 29. Directie, leraren en onderwijsondersteunend personeel
Artikel 29a [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 29b [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 29c [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 30. Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende posities
Artikel 30a. Overdracht taken en bevoegdheden
Artikel 31. Vaststelling managementstatuut
Artikel 31a. Het beroep van leraar
Artikel 32. Vereisten benoeming of tewerkstelling personeel
Artikel 32a. Bekwaamheidseisen
Artikel 32b. Bekwaamheidsdossier
Artikel 32c. Overgangsrecht bekwaamheidseisen voor werkzaamheden van leidinggevende aard
Artikel 32d. Overgangsrecht voor het geven van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs en verrichten van onderwijsondersteunende werkzaamheden daarvoor
Artikel 32e. Invoering onderhoudsplicht bekwaamheid
Artikel 33. Rechtspositieregeling personeel
Artikel 33a. Benoeming, schorsing en ontslag
Artikel 34. Benoeming in algemene dienst
Artikel 34a. Afschriften bewijsstukken
Artikel 35 [Vervallen per 10-02-2006]
Artikel 36. Verplichting tot bieden van stagemogelijkheden
Artikel 37 [Vervallen per 01-01-2014]
Artikel 38. Georganiseerd overleg
Artikel 38a. Scholings- en begeleidingsovereenkomst zij-instroom in het beroep
§ 3a. [Vervallen per 01-08-2022]
Artikel 38b [Vervallen per 01-08-2022]
Artikel 38c
Artikel 38d [Vervallen per 01-08-2022]
Artikel 38e [Vervallen per 28-07-2018]
Artikel 38f [Vervallen per 01-08-2022]
Artikel 38g [Vervallen per 01-08-2022]
Artikel 38h [Vervallen per 01-08-2022]
Artikel 38i [Vervallen per 01-08-2022]
Artikel 38j [Vervallen per 01-08-2022]
Artikel 38k [Vervallen per 01-08-2022]
Artikel 38l
Artikel 38m
Artikel 38n [Vervallen per 01-08-2022]
Artikel 38o [Vervallen per 01-08-2022]
§ 3b. [Vervallen per 01-08-2022]
Artikel 38p [Vervallen per 01-08-2022]
Artikel 38q [Vervallen per 01-08-2022]
Artikel 38r [Vervallen per 01-08-2022]
Artikel 38s [Vervallen per 01-08-2022]
Artikel 38t [Vervallen per 01-08-2022]
Artikel 38u
Artikel 38v [Vervallen per 01-08-2022]
§ 4. Leerlingen
Artikel 39. Toelatingsleeftijd; duur onderwijs
Artikel 40. Toelating en verwijdering van leerlingen
Artikel 40a. Ontwikkelingsperspectief
Artikel 40b. Te verstrekken gegevens bij toelating
Artikel 40c. Schorsing
Artikel 41. Verplichte deelname leerlingen aan het onderwijs
Artikel 41a. Deelname leerlingen aan extra activiteiten
Artikel 42. Onderwijskundig rapport
Artikel 42a [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 43. Tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering
§ 5. Ouders
Artikel 44 [Vervallen per 01-01-2021]
Artikel 45. Tussenschoolse opvang en organisatie van de buitenschoolse opvang
Artikel 45a. Informeren ouders bij zeer zwak onderwijs
§ 6. Toetsing basisonderwijs en doorstroom voortgezet onderwijs
Artikel 45b. Toetsen leerling- en onderwijsvolgsysteem en doorstroomtoets
Artikel 45c. Uitzondering deelname leerling aan doorstroomtoets
Artikel 45d. Schooladvies
Artikel 45e. Delegatie en voorhang
Artikel 45f. Calamiteitentoets

Afdeling 2. Overige regelen voor het openbaar onderwijs

Artikel 46. Karakter openbaar onderwijs
Artikel 47. Instandhouding openbare school door een openbare rechtspersoon
Artikel 48. Instandhouding openbare school door een stichting
Artikel 49. Bestuursoverdracht openbare scholen
Artikel 50. Mogelijkheid godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs
Artikel 51. Leraren godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs
Artikel 51a [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 52. Disciplinaire maatregel, schorsing en ontslag door Gedeputeerde Staten
Artikel 52a [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 52b [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 53 [Vervallen per 01-01-2020]
Artikel 54 [Vervallen per 01-01-2014]

Afdeling 3. Overige voorwaarden voor bekostiging uit de openbare kassen van het bijzonder onderwijs

Artikel 55. Instandhouding bijzondere school door rechtspersoon
Artikel 56. Bestuursoverdracht
Artikel 57. Godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs
Artikel 58. Geen weigering toelating op grond van godsdienstige gezindheid of levensbeschouwing
Artikel 59 [Vervallen per 01-01-2020]
Artikel 60 [Vervallen per 01-07-2015]
Artikel 61 [Vervallen per 01-07-2015]
Artikel 62 [Vervallen per 01-07-2015]
Artikel 63. Beslissingen bijzonder onderwijs inzake toelating en verwijdering en bezwaarprocedure
Artikel 63a [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 63b [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 63c [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 63d [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 63e [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 63f [Vervallen per 01-08-1998]

Titel III. Overige bepalingen met betrekking tot het uit de openbare kassen bekostigd onderwijs

Afdeling 1. Fusietoets

Artikel 64. Begripsbepalingen
Artikel 64a. Toestemmingsplichtige fusies en verplichte fusie-effectrapportage
Artikel 64b. Aanvraag en fusie-effectrapportage
Artikel 64c. Toets
Artikel 64d. Toetsingstermijn en verlenging

Afdeling 2. Overige bepalingen

Artikel 65. Schoolwijken
Artikel 66. Overlegorgaan b.o. – s.o.
Artikel 67. Overlegorgaan b.o. – aansluitend v.o.
Artikel 68. Centrale dienst

Titel IV. Bekostiging

Afdeling 1. Algemeen

Artikel 69. Algemene bepalingen bekostiging scholen en samenwerkingsverbanden
Artikel 70. Bekostiging koorscholen
Artikel 70a [Vervallen per 01-08-2014]
Artikel 70b [Vervallen per 01-08-2014]
Artikel 71. Aanvullende middelen
Artikel 72. Instandhouding openbare scholen door een stichting of een openbare rechtspersoon
Artikel 72a [Vervallen per 01-07-2017]

Afdeling 2. Aanvang van de bekostiging

§ 1. Basisscholen
Artikel 73. Begripsbepaling
Artikel 74. Verplichting voor bekostiging van een nieuwe openbare of bijzondere school
Artikel 74a. Belangstellingsmeting
Artikel 75. Aanvraagprocedure nieuwe school
Artikel 76. Stichtingsnorm
Artikel 77. Bijzondere bepalingen over stichting openbare scholen
Artikel 78 [Vervallen per 01-02-2021]
Artikel 79 [Vervallen per 01-02-2021]
Artikel 80 [Vervallen per 01-02-2021]
Artikel 81 [Vervallen per 01-02-2021]
Artikel 82 [Vervallen per 01-02-2021]
Artikel 83 [Vervallen per 01-02-2021]
Artikel 84. Omzetting, verhuizing en verplaatsing
Artikel 84a. Verzelfstandiging van een vestiging
Artikel 85. Bekostiging nevenvestiging
Artikel 85a. Bekostiging afdeling internationaal georiënteerd basisonderwijs
Artikel 85b. Overgangsbepaling bekostiging afdeling internationaal georiënteerd basisonderwijs
§ 2. Speciale scholen voor basisonderwijs
Artikel 86. Begripsbepaling
Artikel 87. Besluit minister tot bekostiging
Artikel 88. Omzetting; wijziging van richting; uitbreiding richting; totstandkoming samenwerkingsschool; verplaatsing
Artikel 89. Bekostiging nevenvestiging
§ 3. Nadere voorschriften voor de uitvoering van afdeling 2
Artikel 90. Nadere voorschriften voor de uitvoering van afdeling 2
Artikel 90a [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 90b [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 90c [Vervallen per 01-08-1998]

Afdeling 3. Voorziening in de huisvesting

Artikel 91. Voorziening in huisvesting door de gemeente
Artikel 92. Voorzieningen in de huisvesting
Artikel 93. Vaststelling door het college van burgemeester en wethouders van bekostigingsplafond voor nieuwe voorzieningen in de huisvesting
Artikel 94. Indiening aanvraag
Artikel 95. Programma huisvestingsvoorzieningen
Artikel 95a [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 95b [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 96. Overzicht
Artikel 96a [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 96b [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 96b1 [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 96c [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 96c1 [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 96c2 [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 96d [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 96d.1 [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 96d.2 [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 96e [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 96f [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 96g [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 96h [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 97. Geen vaststelling van programma en overzicht
Artikel 98. Beschikkingen op aanvragen met een spoedeisend karakter
Artikel 99. Tijdstip aanvang bekostiging; vervallen aanspraak op bekostiging
Artikel 100. Weigeringsgronden
Artikel 101. Toetsing i.v.m. wettelijke voorschriften en nieuwe feiten en omstandigheden
Artikel 102. Gemeentelijke regeling
Artikel 103. Bouwheerschap
Artikel 104. Instemming met eigen bouwplannen voor een niet door de gemeente in stand gehouden school
Artikel 105. Totstandbrenging voorziening voor een niet door de gemeente in stand gehouden school
Artikel 105a [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 105a1 [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 105a2 [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 105b [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 105c [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 105d [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 105e [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 105f [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 105g [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 105h [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 105i [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 105j [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 105k [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 106. Onderhoudsplicht; verbod tot vervreemding en bezwaring
Artikel 107. Vorderingsrecht
Artikel 107a [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 107b [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 107c [Vervallen per 21-02-2001]
Artikel 107d [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 107e [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 107f [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 108. Verhuur en medegebruik gebouw of terrein
Artikel 108a [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 108b [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 109. Voorziening niet ten laste van de gemeente
Artikel 110. Einde gebruik gebouw of terrein door een niet door de gemeente in stand gehouden school
Artikel 110a [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 110b [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 110c [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 110d [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 110e [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 110f [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 110g [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 110h [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 110i [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 110j [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 110k [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 110l [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 110m [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 111. Jaarlijks bedrag voor huisvestingskosten van een niet door de gemeente in stand gehouden school
Artikel 111a [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel 112. Informatieverstrekking aan het college van burgemeester en wethouders
Artikel 113. Exploitatie schoolgebouw
Artikel 114. Bekostiging voor belastingen ter zake van onroerende zaken

Afdeling 4. Grondslag bekostiging scholen

Artikel 115. Bekostiging scholen
Artikel 116. Hoogte bekostiging scholen
Artikel 117. Bekostiging bij samenvoeging
Artikel 118. Teldatum aantal leerlingen
Artikel 119. Aanvullende bekostiging bij bijzondere ontwikkelingen
Artikel 120. Aanvullende bekostiging bij bijzondere omstandigheden
Artikel 121. Ondersteuningsbekostiging speciale scholen voor basisonderwijs

Afdeling 5. Bekostiging samenwerkingsverbanden

Artikel 122. Bekostiging lichte ondersteuning samenwerkingsverbanden
Artikel 123. Vermindering bekostiging basisscholen bij uitputting lichte ondersteuning samenwerkingsverbanden
Artikel 124. Bekostiging zware ondersteuning samenwerkingsverbanden
Artikel 125. Vermindering bekostiging scholen bij uitputting bekostiging zware ondersteuning samenwerkingsverbanden

Afdeling 6. Lichamelijke oefening en gemeentelijk beleid

§ 1. Lichamelijke oefening
Artikel 126. Grondslag bekostiging lichamelijke oefening
Artikel 127. Bekostiging door gemeente aan bevoegd gezag
§ 2. Gemeentelijk beleid
Artikel 128. Gemeentelijk beleid als een gemeente zelf geen openbare scholen in standhoudt of als openbare scholen ontbreken
Artikel 129. Gemeentelijk beleid als een gemeente zelf openbare scholen in stand houdt

Afdeling 7. Overschrijding en betaling

§ 1. Overschrijdingsregeling
Artikel 130. Overschrijdingsbedrag
Artikel 131. Voorschot overschrijding
Artikel 132. Vaststelling overschrijdingsbedrag
Artikel 133. Vaststelling overschrijdingsbedrag voor een niet door de gemeente in stand gehouden school
Artikel 134. Mededeling en beroep
§ 2. Betaling
Artikel 135. Verlening en verrekening voorschotten op de bekostiging
Artikel 136. Verrekening van vorderingen

Afdeling 8. Beëindiging bekostiging

§ 1. Basisscholen
Artikel 137. Begripsbepaling
Artikel 138. Berekening aantal leerlingen
Artikel 139. Einde bekostiging bijzondere school en opheffing openbare school
Artikel 140. Opheffingsnorm
Artikel 141. Splitsing van de gemeente
Artikel 142. Opheffingsnormen bij wijziging van de gemeentelijke indeling en bij grenscorrecties
Artikel 143. Gemiddelde schoolgrootte; samenwerkingsovereenkomst
Artikel 144. Discretionaire bevoegdheid minister
Artikel 145. Instandhouding in bijzondere gevallen
Artikel 146. Beëindiging bekostiging of opheffing nevenvestiging
Artikel 147. Beëindiging bekostiging of opheffing afdeling internationaal georiënteerd basisonderwijs
Artikel 148. Vrijwillige opheffing openbare school of nevenvestiging
Artikel 149. Bekendmaking over beëindiging bekostiging school en opheffing school
§ 2. Speciale scholen voor basisonderwijs
Artikel 150. Vermindering aantal openbare speciale scholen voor basisonderwijs en nevenvestigingen daarvan
§ 3. Overige bepalingen
Artikel 151. Overdracht gebouwen, terreinen en roerende zaken
Artikel 152. Terugstorting
Artikel 153. Aanwijzing
Artikel 153a. Spoedaanwijzing
Artikel 154. Taakverwaarlozing samenwerkingsverband
Artikel 155. Inhouding bekostiging
Artikel 156. Maatregelen
Artikel 157. Beëindiging bekostiging/opheffing

Afdeling 9. Onderwijsachterstandenbeleid

Artikel 158. Activiteiten voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal
Artikel 159. Voorschoolse educatie
Artikel 160. Afspraken voor- en vroegschoolse educatie
Artikel 161. Overleg onderwijsachterstandenbeleid
Artikel 162. Doorzettingsmacht gemeenten
Artikel 163. Gemeentelijke middelen

Afdeling 10. Verslaglegging en informatieverstrekking

Artikel 164. Melding grondslag
Artikel 165. Jaarverslag
Artikel 166. Informatie over bekostiging
Artikel 167. Beleidsinhoudelijke informatie
Artikel 168. Reikwijdte voorschriften
Artikel 169. Onderzoek vanwege de minister en correctie bekostiging

Afdeling 11. Zij-instroom in het beroep

Artikel 170. Begripsbepalingen
Artikel 171. Geschiktheidsverklaring
Artikel 172. Geschiktheidsonderzoek
Artikel 173. Uitvoering scholing en begeleiding
Artikel 174. Uitvoeren geschiktheidsonderzoek
Artikel 175. Bekwaamheidsonderzoek
Artikel 176. Uitvoeren scholing, begeleiding en bekwaamheidsonderzoek
Artikel 177. Kwaliteitsbewaking; sancties
Artikel 178. Uitvoeringsvoorschriften zij-instroom
Artikel 179. Inlichtingenplicht

Afdeling 12. Experimenten en tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom ontheemden

§ 1. Experimenten
Artikel 180. Ruimte voor innovatie
§ 2. [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 180a [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 180b [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 180c [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 180d [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 180e [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 180f [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 180g [Vervallen per 01-01-2024]

Afdeling 13. Overige bepalingen

Artikel 181. Vermindering bekostiging i.v.m. schuld of nalatigheid
Artikel 182. Gebruik persoonsgebonden nummer door bevoegd gezag
Artikel 183. Gebruik persoonsgebonden nummer door gemeente
Artikel 184. Schoolbegeleiding
Artikel 185. Bekostiging van ondersteuning bij het onderwijs aan zieke leerlingen
Artikel 186. Schadevergoeding bij termijnoverschrijding
Artikel 187. Gebruik ontvangen gelden overeenkomstig bestemming; boekhoudvoorschriften
Artikel 188. Verplichte aansluiting bij rechtspersoon i.v.m. kosten vervanging
Artikel 189. Gebruik burgerservicenummer door de rechtspersoon, bedoeld in artikel 188
Artikel 190. Verplichte aansluiting bij rechtspersoon in verband met kosten van uitkeringen
Artikel 191. Gebruik burgerservicenummer door de rechtspersoon, bedoeld in artikel 190
Artikel 191a. Ministeriële bevoegdheden ten aanzien van het participatiefonds
Artikel 192. Bekostiging godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

Hoofdstuk II. Andere vormen van basisonderwijs

Afdeling 1. Scholen voor kinderen trekkende bevolking

Artikel 193. Scholen voor kinderen trekkende bevolking

Afdeling 2. Nieuwkomersonderwijs

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 193a. Begripsbepalingen

§ 2. Garantiefunctie gemeenten nieuwkomersonderwijs

Artikel 193b. Reikwijdte
Artikel 193c. Overlegplicht voldoende onderwijs voor nieuwkomers

§ 3. Besluit minister en taak gemeente bij onvoldoende onderwijsplaatsen

Artikel 193d. Verzoek inrichting tijdelijke nieuwkomersvoorziening
Artikel 193e. Ambtshalve besluit minister inrichting tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen
Artikel 193f. Regierol en taak college burgemeester en wethouders

§ 4. Tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen

Artikel 193g. Tijdelijke nieuwkomersvoorziening
Artikel 193h. Inrichting en melding van een tijdelijke nieuwkomersvoorziening
Artikel 193i. Onderwijsprogramma
Artikel 193j. Onderwijspersoneel
Artikel 193k. Regels over de inrichting
Artikel 193l. Regels over de opheffing

§ 5. Horizonbepaling tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen

Artikel 193m. Horizonbepaling tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen

Hoofdstuk III. Evaluatie

Artikel 194. Ministeriële bevoegdheden t.a.v. de rechtspersoon, bedoeld in artikel 188

Artikel 195

Artikel 196. Evaluatie

Artikel 197

Artikel 198. Evaluatie zorgplicht veiligheid op school

Artikel 199. Evaluatie in verband met het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer

Artikel 200. Evaluatie in verband met nieuwe stichtingssystematiek

Artikel 201. Evaluatie vereenvoudiging grondslagen bekostiging

Hoofdstuk IV. Overgangsbepalingen

Artikel 202. Teruggave eerder verloren onderwijsbevoegdheid ingevolge artikel V van de wet van 28 maart 1987, Stb. 157

Artikel 203. Wijziging vergoeding voor schoolterreinen en gebouwen in het basisonderwijs ingevolge de artikelen VI en VII van de wet van 21 mei 1992 , Stb. 245

Artikel 204. Bekostiging samenwerkingsschool in Earnewâld ingevolge artikel V van de wet van 15 december 1993 , Stb. 716

Artikel 205. Besteding besparingen als gevolg van de vermindering van het aantal basisscholen ingevolge de Tijdelijke wet bekostiging nieuwe basisscholen en artikel XXII van de wet van 15 december 1993 , Stb. 716

Artikel 206. Verhaal ontslaguitkeringskosten ingevolge artikel V (artikel B5) van de wet van 15 mei 1997 , Stb. 252

Artikel 207. Afhandeling aanspraken ingevolge artikel V (Artikel B6) van de wet van 15 mei 1997 , Stb. 252

Artikel 208. Overgangsbepaling aanhangige bezwaren en beroepen in verband met de overheveling buitenonderhoud en aanpassingen aan het gebouw (wet van 7 mei 2014, Stb. 175)

Artikel 209. Overgangsbepaling liggende aanvragen en vastgestelde programma’s huisvestingsvoorzieningen in verband met de overheveling buitenonderhoud en aanpassingen aan het gebouw (wet van 7 mei 2014, Stb. 175)

Artikel 210 [Vervallen per 01-08-2022]

Artikel 211. Overgangsrecht plan van scholen

Artikel 212. Overgangsrecht fusietoets

Artikel 213. Aanspraken op grond van artikel E 17 of E 18 Overgangswet WBO

Artikel 214. Overgangsregeling herverdeeleffect bekostiging basisscholen en speciale scholen voor het basisonderwijs

Artikel 214a. Overgangsrecht vervangingsfonds [Nog niet in werking]

Artikel 214b. Overgangsrecht participatiefonds

Artikel 214c. Overgangsrecht leerresultaten doorstroomtoets

Hoofdstuk V. Slotbepalingen

Artikel 215. Horizonbepaling tijdelijke onderwijsvoorziening

Artikel 215a. Uitfasering tijdelijke onderwijsvoorziening

Artikel 217. Citeertitel

Inhoudsopgave [Vervallen per 30-12-2005]

Bijlage [Vervallen per 01-08-1998]