Home

Wet geluidhinder

Geldig van 1 mei 2017 tot 1 januari 2024
Geldig van 1 mei 2017 tot 1 januari 2024

Wet geluidhinder

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-05-2017 tot 01-01-2024]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2024]

Aanhef

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het belang van de bescherming van het milieu en van de volksgezondheid noodzakelijk is regels te stellen inzake het voorkomen of beperken van geluidhinder;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Algemeen

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

ander geluidsgevoelig gebouw: bij algemene maatregel van bestuur als zodanig aangewezen gebouw, niet zijnde een woning, dat vanwege de bestemming daarvan bijzondere bescherming tegen geluid behoeft, waarbij wat betreft de bestemming wordt uitgegaan van het gebruik dat is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet;

bebouwde kom: bebouwde kom, vastgesteld krachtens de Wegenverkeerswet 1994;

bestemmingsplan: bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, een inpassingsplan als bedoeld in artikel 3.26 of 3.28 van die wet hieronder mede begrepen;

buitenstedelijk gebied: gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII voor zover het betreft een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs die autoweg of autosnelweg;

equivalent geluidsniveau: gemiddelde – te bepalen op een door Onze Minister krachtens toepassing van artikel 110d aangegeven wijze – van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid, vastgesteld volgens de door Onze Minister krachtens toepassing van dat artikel gestelde regels;

etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau in dB(A) met betrekking tot een industrieterrein: hoogste van de volgende drie waarden:

 1. 1°.

  de waarde van het equivalente geluidsniveau over de periode 07.00–19.00 uur (dag);

 2. 2°.

  de met 5 dB(A) verhoogde waarde van het equivalente geluidsniveau over de periode 19.00–23.00 uur (avond);

 3. 3°.

  de met 10 dB(A) verhoogde waarde van het equivalente geluidsniveau over de periode 23.00–07.00 uur (nacht);

etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau in dB(A) met betrekking tot een weg: hoogste van de volgende twee waarden:

 1. 1°.

  de waarde van het equivalente geluidsniveau over de periode 07.00–19.00 uur (dag);

 2. 2°.

  de met 10 dB(A) verhoogde waarde van het equivalente geluidsniveau over de periode 23.00–07.00 uur (nacht);

geluid: met het menselijk oor waarneembare luchttrillingen;

geluidhinder: gevaar, schade of hinder, als gevolg van geluid;

geluidplafondkaart: kaart met daarop aangegeven de wegen en spoorwegen, alsmede de geprojecteerde wegen en spoorwegen, waarop titel 11.3 van de Wet milieubeheer en de daarop berustende bepalingen van toepassing zijn;

geluidsbelasting binnen een woning: geluidsbelasting binnen een geluidsgevoelige ruimte;

geluidsbelasting in dB(A) vanwege een industrieterrein: etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau in dB(A) op een bepaalde plaats, veroorzaakt door de gezamenlijke inrichtingen op een industrieterrein;

geluidsbelasting in dB(A) vanwege een weg: etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau in dB(A) op een bepaalde plaats, veroorzaakt door het gezamenlijke wegverkeer op een bepaald weggedeelte of een combinatie van weggedeelten;

geluidsbelasting in dB: op een geheel getal af te ronden geluidsbelasting in Lden op een plaats en vanwege een bron over alle perioden van 07.00–19.00 uur, van 19.00–23.00 uur en van 23.00–07.00 uur van een jaar als omschreven in bijlage I, onderdeel 1, van richtlijn nr. 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai (PbEG L 189);

geluidsbelasting Lnight: geluidsbelasting op een plaats en vanwege een bron over alle perioden van 23.00–07.00 uur van een jaar als omschreven in bijlage I, onderdeel 2, van richtlijn nr. 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai (PbEG L 189);

geluidsgevoelige ruimte: ruimte binnen een woning voor zover die kennelijk als slaap-, woon-, of eetkamer wordt gebruikt of voor een zodanig gebruik is bestemd, alsmede een keuken van ten minste 11 m2;

geluidsgevoelig terrein: bij algemene maatregel van bestuur als zodanig aangewezen terrein dat vanwege de bestemming daarvan bijzondere bescherming tegen geluid behoeft, waarbij wat betreft de bestemming wordt uitgegaan van het gebruik dat is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet;

geluidsniveau in dB(A): gemeten of berekende geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A) overeenkomstig de door de Internationale Electrotechnische Commissie terzake opgestelde regels;

geluidsvermogen: hoeveelheid geluidsenergie die door een toestel of inrichting per tijdseenheid naar de omgevende lucht kan worden uitgestraald;

geprojecteerde weg: nog niet in aanleg zijnde weg, in de aanleg waarvan door een geldend bestemmingsplan wordt voorzien;

geprojecteerde woning of gebouw: nog niet aanwezige woning of nog niet aanwezig gebouw, waarvoor het geldende bestemmingsplan verlening van de omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht toelaat, maar deze nog niet is afgegeven;

gevel: bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak;

hoofdspoorweg: krachtens artikel 2 van de Spoorwegwet aangewezen hoofdspoorweg, niet zijnde een spoorwegemplacement;

hoofdweg: een weg waarvoor een verbinding is aangegeven op een kaart van indicatieve en limitatieve hoofdwegverbindingen, die behoort tot een structuurvisie als bedoeld in artikel 2.3 van de Wet ruimtelijke ordening;

industrieterrein: terrein waaraan in hoofdzaak een bestemming is gegeven voor de vestiging van inrichtingen en waarvan de bestemming voor het gehele terrein of een gedeelte daarvan de mogelijkheid insluit van vestiging van inrichtingen, behorende tot een bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorie van inrichtingen, die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken;

inrichting: inrichting als aangewezen krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer;

inspecteur: als zodanig bij besluit van Onze Minister aangewezen ambtenaar;

internationaal racecircuit: TT-Circuit Assen, Circuit Park Zandvoort of een ander bij ministeriële regeling aan te wijzen verhard circuit voor het houden van grootschalige internationale wedstrijden voor gemotoriseerde voertuigen;

motorvoertuig: motorvoertuig als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

NEN: door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven norm;

Onze Minister: Onze Minister van Infrastructuur en Milieu;

reconstructie van een weg: een of meer wijzigingen op of aan een aanwezige weg ten gevolge waarvan uit akoestisch onderzoek als bedoeld in artikel 77, eerste lid, onder a, en artikel 77, derde lid, blijkt dat de berekende geluidsbelasting vanwege de weg in het toekomstig maatgevende jaar zonder het treffen van maatregelen ten opzichte van de geluidsbelasting die op grond van artikel 100 dan wel het bepaalde krachtens artikel 100b, aanhef en onder a, als de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting geldt met 2 dB of meer wordt verhoogd;

rijstrook: strook van de rijbaan van een weg, welke voldoende plaats biedt aan een enkele rij rijdende motorvoertuigen op meer dan drie wielen, of, indien door middel van markering een bredere strook als rijstrook is aangegeven, die strook;

spoorweg: spoorweg als bedoeld in artikel 1 van de Spoorwegwet;

stedelijk gebied: gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII voor zover het betreft een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs die autoweg of autosnelweg;

toestel: toestel dat bij gebruik anders dan door menselijke energie geluidhinder kan veroorzaken, een luchtvaartuig daaronder niet begrepen;

tracébesluit: tracébesluit als bedoeld in de Tracéwet;

vaststellen van een bestemmingsplan: vaststellen of herzien van een bestemmingsplan;

weg: voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande weg of openstaand pad, met inbegrip van de daarin liggende bruggen of duikers, alsmede een spoorweg die niet is aangegeven op de kaart, bedoeld in artikel 106, of de geluidplafondkaart;

wegaanlegger: opdrachtgever tot aanleg of reconstructie van een weg;

weg in aanleg: weg met de aanleg waarvan een begin van uitvoering is gemaakt;

woning: gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet;

woning of gebouw in aanbouw: nog niet aanwezige woning of nog niet aanwezig gebouw, waarvoor de omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is afgegeven.

Artikel 1a [Vervallen per 01-07-2012]

Deze tekst is vervallen

Artikel 1b

Artikel 1c

Hoofdstuk II. Toestellen en geluidwerende voorzieningen

§ 1. Toestellen

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2012]

§ 2. Geluidwerende voorzieningen

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2012]

Hoofdstuk III

Artikel 11 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 12 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 13 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 14 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 15 [Vervallen per 01-03-1993]

Hoofdstuk IV

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 16 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 17 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 18 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 19 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 20 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 21 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 22 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 23 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 24 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 25 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 26 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 27 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 28 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 29 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 30 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 31 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 32 [Vervallen per 01-03-1993]

§ 2. Het wijzigen, intrekken en vervallen van de vergunning

Artikel 33 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 34 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 35 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 36 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 37 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 38 [Vervallen per 01-03-1993]

§ 3. Overige bepalingen

Artikel 39 [Vervallen per 01-03-1993]

Hoofdstuk V. Zones rond industrieterreinen

Afdeling 1. Geluidszones

§ 1. Vaststelling, wijziging en opheffing van geluidszones

Artikel 40
Artikel 41
Artikel 42
Artikel 43 [Vervallen per 01-07-2008]
Artikel 44
Artikel 45
Artikel 46
Artikel 47

§ 2. Gevolgen van de zonevaststelling of -wijziging ten aanzien van bestemmingsplannen

Artikel 48
Artikel 49

§ 3. Handelingen binnen geluidszones

Artikel 50
Artikel 51

Afdeling 2. Bestaande geluidszones

§ 1. Begrippen

Artikel 52

§ 2. Continueren, wijzigen en opheffen van bestaande geluidszones

Artikel 53
Artikel 54
Artikel 55
Artikel 56

§ 3. Gevolgen van de zonevaststelling of wijziging ten aanzien van bestemmingsplannen

Artikel 57
Artikel 58

§ 4. Handelingen binnen geluidszones

Artikel 59
Artikel 60
Artikel 61

§ 5. Sanering

Artikel 62
Artikel 63
Artikel 64

Afdeling 3. Overige voorschriften

Artikel 65

Artikel 66

Artikel 67

Hoofdstuk VI. Zones langs wegen

Afdeling 1. Algemeen

Artikel 68 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 69 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 69a [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 70 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 71 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 72 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 73

Artikel 74

Artikel 75

Afdeling 2. Maatregelen met betrekking tot nieuwe situaties in zones

§ 1. Bestemmingsplan

Artikel 76
Artikel 76a
Artikel 77
Artikel 78 [Vervallen per 25-02-2005]

§ 2. Aanleg van een weg buiten toepassing van de bestemmingsplanprocedure

Artikel 79
Artikel 80
Artikel 81

§ 3. Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in zones

Artikel 82
Artikel 82a [Vervallen per 01-01-2007]
Artikel 83
Artikel 84 [Vervallen per 01-03-1993]
Artikel 85
Artikel 86 [Vervallen per 01-01-2007]
Artikel 87 [Vervallen per 01-01-2007]
Artikel 87a [Vervallen per 25-02-2005]

Afdeling 2A. [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 87b [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 87c [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 87d [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 87e [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 87f [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 87g [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 87h [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 87i [Vervallen per 01-07-2012]

Afdeling 3. Bestaande situaties

Artikel 87j

Artikel 88 [Vervallen per 24-02-2010]

Artikel 89

Artikel 90

Artikel 91 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 92 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 93 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 94 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 95 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 96 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 97 [Vervallen per 01-03-1993]

Afdeling 4. Reconstructies

§ 1. Besluit tot reconstructie

Artikel 98
Artikel 99
Artikel 99a [Vervallen per 01-01-2007]

§ 2. Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting bij reconstructie

Artikel 100
Artikel 100a
Artikel 100b
Artikel 101 [Vervallen per 01-03-1993]

Afdeling 5. [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 102 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 103 [Vervallen per 01-01-2007]

Afdeling 6. Andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen

Artikel 104

Afdeling 7. De aanleg of wijziging van een hoofdweg met toepassing van de Tracéwet

Artikel 104a

Hoofdstuk VII. Zones langs spoorwegen

Afdeling 1. Algemeen

Artikel 105

Afdeling 2. [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 105a [Vervallen per 01-07-2012]

Afdeling 3. Overige spoorwegen

Artikel 106

Artikel 107

Hoofdstuk VIII. Andere geluidszones

Artikel 108

Artikel 109

Artikel 110

Hoofdstuk VIIIa. Hogere waarde en onderzoeksbepalingen

Afdeling 1. Het vaststellen en wijzigen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting

Artikel 110a

Artikel 110b

Artikel 110c

Afdeling 2. Wijze van uitvoering onderzoek

Artikel 110d

Artikel 110e

Artikel 110f

Artikel 110g

Artikel 110h

Artikel 110i

Hoofdstuk VIIIb. Binnenwaarden van aanwezige of in aanbouw zijnde woningen en gebouwen in zones

Artikel 111

Artikel 111a [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 111b

Artikel 112

Artikel 113

Artikel 114

Artikel 114a

Hoofdstuk IX. [Vervallen per 01-07-2012]

§ 1. [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 115 [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 116 [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 117 [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 117a [Vervallen per 01-07-2012]

§ 2. [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 118 [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 118a [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 119 [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 120 [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 121 [Vervallen per 01-07-2012]

§ 3. [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 122 [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 123 [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 123a [Vervallen per 01-07-2012]

§ 4. [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 123b [Vervallen per 01-07-2012]

Hoofdstuk X. Financiële bepalingen

Artikel 124

§ 1. Kosten van maatregelen in zones rond industrieterreinen in bestaande situaties en in nieuwe situaties bij wijziging van zones

Artikel 125

§ 2. Kosten van maatregelen in zones langs wegen in bestaande situaties

Artikel 126

Artikel 126a

Artikel 127

Artikel 127a [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 128

§ 3. Kosten van maatregelen als gevolg van zones, geldende krachtens hoofdstuk VII dan wel aangewezen krachtens hoofdstuk VIII

Artikel 129

Artikel 130

Artikel 131 [Vervallen per 01-04-1988]

Artikel 132 [Vervallen per 01-04-1988]

Artikel 133 [Vervallen per 01-04-1988]

Artikel 134 [Vervallen per 01-04-1988]

Artikel 135 [Vervallen per 01-04-1988]

Artikel 136 [Vervallen per 01-04-1988]

Artikel 137 [Vervallen per 01-04-1988]

Hoofdstuk XI

Artikel 138 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 139 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 140 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 141 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 142 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 143 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 144 [Vervallen per 01-03-1993]

Hoofdstuk XII. Beroep bij de bestuursrechter

Artikel 145

Artikel 146 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 147 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 147a [Vervallen per 01-03-1993]

Hoofdstuk XIII. Bevoegdheden met betrekking tot de uitvoering van deze wet

§ 1. Handhaving

Artikel 148

Artikel 149 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 150 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 151 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 152 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 153 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 154 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 155 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 156 [Vervallen per 01-03-1993]

§ 2. [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 157 [Vervallen per 01-01-2007]

§ 3. [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 158 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 159 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 160 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 161 [Vervallen per 01-01-2007]

§ 4. [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 162 [Vervallen per 01-01-2007]

Hoofdstuk XIV. Overige bepalingen met betrekking tot geluidzones

Artikel 163

Artikel 164

Artikel 165

Artikel 166

Hoofdstuk XV. Verdere bepalingen

Artikel 167 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 168 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 169 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 170

Artikel 171 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 172 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 173 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 173a [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 174

Artikel 175 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 176

Artikel 177 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 178 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 179 [Vervallen per 01-03-1993]

Hoofdstuk XVI. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 180

Artikel 181 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 182

Artikel 183 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 184

Artikel 185

Artikel 186