Home

Textielartikelenbesluit (Warenwet)

Geldig van 1 juni 2009 tot 30 juni 2010
Geldig van 1 juni 2009 tot 30 juni 2010

Textielartikelenbesluit (Warenwet)

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-06-2009 tot 30-06-2010]
[Regeling ingetrokken per 08-05-2012]

Aanhef

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 25 maart 1974, DG Vgz/VA, no. 33436, en van de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Overwegende, dat regelen moeten worden gesteld ter uitvoering van de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juli 1971 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake textielbenamingen, nr. 71/307/EEG (Pb.E.G. L 185), zoals deze richtlijn is aangepast bij de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen, met Bijlagen, gevoegd bij het op 22 januari 1972 te Brussel tot stand gekomen Verdrag betreffende de toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland, Het Koninkrijk Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (laatstelijk Trb. 1973, 63);

Gelet op de artikelen 14, 14a en 16a van de Warenwet (Stb. 1935, 793);

Gezien het advies van de commissie, bedoeld in artikel 17, zevende lid, van de Warenwet, door de Sociaal-Economische Raad ingesteld op grond van artikel 43 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie (Stb. 1950, K 22), van 10 januari 1974, nr. J 6770;

De Raad van State gehoord (advies van 1 mei 1974, no. 12);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 3 juli 1974, DG Vgz/VA, no. 34029, en van de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

1.

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. textielvezel:

  1. 1°.

   de door zijn soepelheid, fijnheid en in verhouding tot de maximale dwarsdoorsnede grote lengte gekenmerkte zelfstandigheid,

  2. 2°.

   de soepele strook of buis, waarvan de schijnbare breedte niet meer dan 5 millimeter bedraagt - met inbegrip van een uit een bredere strook of uit folie geknipte strook -, vervaardigd op basis van de materialen die dienen voor de fabricage van de textielvezels, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b, of genoemd in bijlage I van richtlijn 96/74/EG, onder een der nummers 17 tot en met 38,

   een en ander voor zover geschikt of bestemd om al dan niet na behandeling, bewerking of verwerking te dienen als grondstof voor de vervaardiging van textiel;

 2. schijnbare breedte van een soepele strook of buis:

  de breedte dan wel, in geval van een niet uniforme breedte, de gemiddelde breedte van een soepele strook of buis in gevouwen, platgemaakte, samengedrukte of verwrongen vorm;

 3. textielartikel: het voor de handel bestemde of in de handel gebrachte artikel, dat is samengesteld uit door enigerlei bewerking met elkaar verbonden textielvezels, van welke vezels tezamen het omgerekende gewicht tenminste 80 procent van het gewicht van dat artikel bedraagt, en dat bestemd of geschikt is om als textiel te worden gebruikt;

 4. omgerekend gewicht van een soort textielvezels: het gewicht, verkregen door het gewicht, in watervrije toestand, van een soort textielvezels eerst te verminderen met het gewicht van daarin of daarop aanwezige vetten, bindmiddelen, vulstoffen, appreteermiddelen, impregneermiddelen, hulpstoffen voor het verven en het drukken alsmede andere stoffen voor de behandeling van textielartikelen en vervolgens te vermeerderen met het voor die soort textielvezels in bijlage II van richtlijn 96/74/EG aangegeven reprisepercentage;

 5. kenmerkende textielvezel, van een textielartikel van een onderdeel of van een afzonderlijk deel van een textielartikel:

  de door enigerlei bewerking met elkaar verbonden textielvezels, waaruit een textielartikel, een onderdeel of een afzonderlijk deel van een textielartikel is samengesteld, met uitzondering van de textielvezels waaruit zijn samengesteld de volgende bestanddelen van het textielartikel, het onderdeel of het afzonderlijke deel:

  1. 1°.

   voor zover het betreft alle textielartikelen, alle onderdelen of alle afzonderlijke delen: zelfkanten, etiketten en insignes, biezen en garneringen die geen integrerend deel van dat textielartikel, dat onderdeel of dat afzonderlijk deel uitmaken, met stof beklede knopen en gespen, toebehoren, versieringen, niet-elastisch band, elastische draad en band die op specifieke en beperkte plaatsen van dat textielartikel, dat onderdeel of dat afzonderlijk deel zijn toegevoegd,

  2. 2°.

   voor zover het betreft uit verschillende lagen bestaande vloerbedekkingen en tapijten: andere bestanddelen dan de gebruikslaag,

  3. 3°.

   voor zover het betreft meubelbekledingsstoffen: bindkettingen, bindinslagen, vulkettingen en vulinslagen die geen deel uitmaken van de gebruikslaag,

  4. 4°.

   voor zover het betreft overgordijnstoffen: bindkettingen, bindinslagen, vulkettingen en vulinslagen die geen deel uitmaken van de rechte zijde van de stof,

  5. 5°.

   voor zover het betreft andere dan de onder 2°, 3° of 4° bedoelde textielartikelen, dan wel onderdelen of delen van zodanige textielartikelen: steunstukken, versterkingen - waaronder worden verstaan garens of stoffen die op specifieke en beperkte plaatsen van een textielartikel, een onderdeel of een afzonderlijk deel van een textielartikel worden toegevoegd ten einde deze te versterken dan wel stijver of dikker te maken -, voorts dubbele voeringen, voeringen, niet zijnde hoofdvoeringen, binddoek, naai- en rijggaren, met uitzondering van gevallen waarin dat garen de kettingen of inslagen van het textielartikel, het onderdeel of het afzonderlijke deel vervangt, en vullingen met een andere dan een isolerende functie;

 6. textielgewicht van een textielartikel, van een onderdeel of een afzonderlijk deel van een textielartikel: het omgerekende gewicht van alle soorten kenmerkende textielvezels tezamen van een textielartikel, van een onderdeel of van een afzonderlijk deel van een textielartikel;

 7. richtlijn 96/74/EG: richtlijn nr. 96/74/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 inzake textielbenamingen (PbEG L 1997, 32).

2.

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen worden onder textielartikelen mede verstaan:

 1. de overtrekken van niet een textielartikel zijnde meubels, van zodanige paraplu’s en van zodanige parasols,

 2. de delen of onderdelen van niet een textielartikel zijnde matrassen en van zodanige kampeerartikelen,

 3. de koudewerende voering van niet een textielartikel zijnde schoeisel en van zodanige handschoenen,

 4. de gebruiksoppervlakken van uit verschillende lagen bestaande vloerbedekkingen en tapijten, die niet een textielartikel zijn,

 5. de delen of onderdelen van andere dan de onder a-d bedoelde goederen, die niet een textielartikel zijn, voor zover:

  1. 1°.

   die delen of onderdelen van de onder a-e bedoelde goederen zijn samengesteld uit door enigerlei bewerking met elkaar verbonden textielvezels, van welke vezels tezamen het omgerekende gewicht tenminste 80 procent van het gewicht van die delen of onderdelen bedraagt, en

  2. 2°.

   die goederen voor de handel bestemd of in de handel gebracht zijn en

  3. 3°.

   - voor wat betreft de onder e bedoelde delen of onderelen - de samenstelling van die delen is aangegeven.

3.

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt onder steunstukken niet begrepen de basisstof of basisstoffen van een textielartikel, van een onderdeel of van een afzonderlijk deel van een textielartikel, die als grondlaag voor de gebruikslaag dient of dienen, zoals de basisstof of basisstoffen van dekens en van dubbelweefsels en het basismateriaal van fluweel of van pluche en van aanverwante textielartikelen.

Artikel 1a

1.

Indien een textielartikel, een onderdeel of een afzonderlijk deel van een textielartikel mede is samengesteld uit de volgende kenmerkende textielvezels:

 1. zichtbare en isoleerbare textielvezels met een louter decoratieve functie, waarvan het omgerekende gewicht niet meer dan 7% van het textielgewicht van onderscheidenlijk dat textielartikel, dat onderdeel of dat afzonderlijke deel bedraagt of

 2. textielvezels die zijn verwerkt ter verkrijging van een anti-statisch effect, waarvan het omgerekend gewicht niet meer dan 2% van het textielgewicht van onderscheidenlijk dat textielartikel, dat onderdeel of dat afzonderlijke deel bedraagt, mogen die textielvezels bij het bezigen van een aanduiding van de samenstelling van onderscheidenlijk het betrokken textielartikel, onderdeel of afzonderlijke deel buiten beschouwing worden gelaten.

2.

Indien aan het eerste lid toepassing is gegeven, worden in afwijking van artikel 1, eerste lid, onder e en f, de in het eerste lid bedoelde textielvezels niet langer als kenmerkende textielvezels aangemerkt en wordt voor zover in dit besluit niet anders is bepaald, als textielgewicht van het betrokken textielartikel, van het betrokken onderdeel of afzonderlijke deel van een textielartikel aangemerkt het gewicht, verkregen door het textielgewicht als omschreven in artikel 1, eerste lid, onder f, te verminderen met het omgerekende gewicht van de in het eerste lid bedoelde textielvezels.

Artikel 2

Voor een textielartikel, dat uit één soort kenmerkende textielvezels of uit een mengsel van verschillende soorten kenmerkende textielvezels is samengesteld, moet een aanduiding worden gebezigd, welke inhoudt:

 1. de benaming van elk der soorten kenmerkende textielvezels, telkens voorafgegaan of gevolgd door:

 2. het omgerekende gewicht van die soorten kenmerkende textielvezels, uitgedrukt in een percentage van het textielgewicht van dat textielartikel in de vorm van "%",

een en ander in afdalende volgorde van het omgerekende gewicht.

Artikel 2a

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 12a

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 17a [Vervallen per 01-06-2009]

Artikel 18

Artikel 18a

Artikel 19

Bijlage I [Vervallen per 01-03-2005]

Bijlage Categorieën van textielartikelen

Bijlage III [Vervallen per 01-03-2005]

Bijlage IV [Vervallen per 01-03-2005]