Home

Zaaizaad- en Plantgoedwet

Geldig van 1 januari 2002 tot 15 april 2003
Geldig van 1 januari 2002 tot 15 april 2003

Zaaizaad- en Plantgoedwet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2002 tot 15-04-2003]
[Regeling ingetrokken per 01-02-2006]

Aanhef

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een nieuwe regeling van het kwekersrecht, alsmede van het verkeer met teeltmateriaal van landbouw- en tuinbouwgewassen vast te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Begripsbepalingen

Artikel 1

Deze wet verstaat onder:

"Onze Minister": Onze Minister van Landbouw en Visserij;

"de Raad": De Raad voor het Kwekersrecht, genoemd in artikel 5;

"Unie": Unie tot bescherming van kweekprodukten, gevormd door de staten die partij zijn bij het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten, gesloten te Parijs op 2 december 1961.

"Unie-Staat": een Staat, welke deel uitmaakt van de Unie.

Artikel 2

Deze wet verstaat onder:

ras: een plantengroep binnen één botanisch taxon van de laagst bekende rang, welke groep, ongeacht of volledig wordt voldaan aan de voorwaarden welke deze wet stelt voor de verlening van een kwekersrecht, kan worden

  • gedefinieerd aan de hand van de expressie van de eigenschappen die het resultaat is van een bepaald genotype of een combinatie van genotypen;

  • onderscheiden van elke andere plantengroep op grond van de expressie van tenminste één van die eigenschappen en

  • beschouwd als een eenheid, gezien zijn geschiktheid om onveranderd te worden vermeerderd;

"teeltmateriaal": planten en plantedelen, welke bestemd zijn om door middel van uitplant, uitzaai of op andere wijze voor de teelt van gewassen te dienen;

"verhandelen": te koop aanbieden, verkopen en afleveren;

"in het verkeer brengen": voor de eerste maal verhandelen.

Artikel 3

Hoofdstuk II. Het Nederlands Rassenregister en de Raad voor het Kwekersrecht

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Hoofdstuk III. De inschrijving van rassen in het Nederlands Rassenregister

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Hoofdstuk IV. Het kwekersrecht

Afdeling I. De aanspraak op verlening van kwekersrecht

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Afdeling II. De verlening van kwekersrecht

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 36a

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Afdeling III. De rechten en verplichtingen van de houder van een kwekersrecht

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 41a

Artikel 41b

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

Afdeling IV. Het kwekersrecht als deel van het vermogen

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 49a

Artikel 50

Artikel 50a

Afdeling V. De duur van het kwekersrecht en de opeising

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55

Artikel 56

Artikel 57

Afdeling VI. De beslissingen van de Raad, het beroep en het beroep in cassatie

Artikel 58 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 59

Artikel 60

Artikel 61

Artikel 62 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 63

Artikel 64 [Vervallen per 01-10-1972]

Artikel 65 [Vervallen per 01-10-1972]

Artikel 66

Artikel 67

Artikel 68

Artikel 69

Artikel 70

Afdeling VII. De inschrijving en aantekening in het Nederlands Rassenregister en de bekendmaking daarvan

Artikel 71

Artikel 72

Hoofdstuk V. De rassenlijsten

Artikel 73

Artikel 74

Artikel 75

Artikel 76

Artikel 77 [Vervallen per 17-05-1995]

Artikel 78

Artikel 79

Hoofdstuk VI. Het verkeer met teeltmateriaal en de keuringsinstellingen

Afdeling I. Het verkeer met teeltmateriaal

Artikel 80

Artikel 81

Artikel 82

Artikel 83

Artikel 84

Artikel 85

Artikel 86

Afdeling II. De keuringsinstellingen

Artikel 87

Artikel 88

Artikel 89

Artikel 90

Artikel 91

Artikel 92

Artikel 93

Hoofdstuk VII [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 94 [Vervallen per 21-02-1997]

Hoofdstuk VIII. Strafbepalingen

Artikel 95

Artikel 96

Artikel 97

Artikel 98

Hoofdstuk IX. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 99

Artikel 100

Artikel 101

Artikel 102