Home

ECLI:NL:TADRARN:2013:147 Raad van Discipline 12-08-2013 12-164

ECLI:NL:TADRARN:2013:147 Raad van Discipline 12-08-2013 12-164

Gegevens

Instantie
Raad van Discipline Arnhem
Datum uitspraak
12 augustus 2013
Datum publicatie
4 december 2013
ECLI
ECLI:NL:TADRARN:2013:147
Zaaknummer
12-164

Inhoudsindicatie

verzet tegen voorzittersbeslissing te laat ingesteld en dus niet ontvankelijk.

Uitspraak

Beslissing van 12 augustus 2013

in de zaak 12-164

naar aanleiding van het verzet tegen de beslissing van de voorzitter van de raad van discipline van 24 januari 2013 op de klacht van:

mevrouw [naam]

[adres]

klaagster

tegen:

mr. [naam]

advocaat te [plaats]

in zijn hoedanigheid van deken van

de orde van advocaten in het voormalig arrondissement Almelo

verweerder

1 VERLOOP VAN DE PROCEDURE

1.1 Bij brief aan de raad van 20 december 2012, met kenmerk K 12-13/ALM01, door de raad ontvangen op 27 december 2012, heeft de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Gelderland de klacht ter kennis van de raad gebracht.

1.2 Bij beslissing van 24 januari 2013 heeft voorzitter van de raad de klacht kennelijk ongegrond verklaard, welke beslissing op 28 januari 2013 zowel per gewone als per aangetekende post is verzonden aan klaagster. De brief van de griffier met daarbij de beslissing van de voorzitter is op 29 januari 2013 door Post.nl in ontvangst genomen en verzonden aan klaagster.

1.3 Bij brief van 28 februari 2013, per fax verzonden en door de raad ontvangen op 28 februari 2013, heeft klaagster verzet ingesteld tegen de beslissing van de voorzitter.

1.4 Het verzet is behandeld ter zitting van de raad van 6 mei 2013 in aanwezigheid van verweerder. De heer [naam] heeft de raad bij faxbrief d.d. 5 mei 2013 laten weten als gemachtigde van klaagster te zullen optreden maar wegens familieomstandigheden waarschijnlijk niet in staat te zullen zijn om de zitting bij te wonen. Van de behandeling is proces-verbaal opgemaakt.

1.5 De raad heeft kennisgenomen van de beslissing van de voorzitter waarvan verzet en van de stukken waarop de beslissing blijkens de tekst daarvan is gegeven, alsmede van het verzetschrift van klaagster van 28 februari 2013.

2 FEITEN EN KLACHT

2.1 Voor een weergave van de vaststaande feiten en de omschrijving van de klacht verwijst de raad naar de beslissing van de voorzitter, waartegen klaagster in verzet in zoverre niet opkomt.

3 VERZET

3.1 De gronden van het verzet houden, zakelijk weergegeven, het volgende in.

3.2 De voorzitter heeft miskend dat de kern van de klacht is dat verweerder verwarring heeft gezaaid omtrent de hoedanigheid waarin hij optrad tijdens de zitting van 7 september 2012 waarin hij een collega deken bijstond en dat verweerder tijdens dat optreden misbruik heeft gemaakt van het feit dat hij deken was.

4 BEOORDELING

4.1 Op grond van artikel 46h lid 1 Advocatenwet kan de klager binnen 14 dagen na de verzending van het afschrift van de beslissing schriftelijk verzet doen bij de Raad van Discipline. Nu vast staat het afschrift van de voorzittersbeslissing op 29 januari 2013 door Post.nl in ontvangst is genomen en verzonden aan klaagster, eindigde de verzettermijn op 12 februari 2013. Vaste jurisprudentie is dat het risico van een niet-prompte postbestelling voor rekening blijft van de klager, behoudens bijzondere omstandigheden, die overschrijding van de verzettermijn kunnen rechtvaardigen.

4.2 Het verzetschrift van klaagster is ruim twee weken na het verstrijken van de verzettermijn, namelijk pas op 28 februari 2013, bij de Raad binnen gekomen. Klaagster stelt in het verzetschrift dat zij de voorzittersbeslissing pas op 27 februari 2013 heeft ontvangen per gewone post en dat de aangetekende zending haar in het geheel niet heeft bereikt. Klaagster verzoekt de raad om die reden het verzetschrift ondanks de termijnoverschrijding toch ontvankelijk te verklaren.

4.3 De mededeling van klaagster stemt niet overeen met de informatie uit het track & traceregister van Post.nl. Uit dat register blijkt dat de aangetekende zending op 30 januari 2013 is aangeboden op het adres van klaagster en dat de zending niet binnen 3 weken is afgehaald waarna deze retour afzender is gestuurd.

4.4 Klaagster heeft verder geen bijzondere omstandigheden naar voren gebracht die overschrijding van de verzettermijn kunnen rechtvaardigen zodat zij niet-ontvankelijk is in zijn verzet.

BESLISSING

De raad van discipline verklaart klaagster niet ontvankelijk.

Aldus gewezen door mr. R.A. Steenbergen, voorzitter, mrs. P.J.F.M. de Kerf, P.R.M. Noppen, H.J.P. Robers, en E.A.T.M. Steverink, leden, bijgestaan door mr. H.A.M. Ritsma-Hartman als griffier en uitgesproken ter openbare zitting van 12 augustus 2013.

griffier voorzitter

Deze beslissing is in afschrift op 12 augustus 2013 per aangetekende brief verzonden aan:

- klaagster

en per gewone post aan:

- verweerder

- de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Gelderland

- de deken van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Van deze beslissing kan geen hoger beroep worden ingesteld.