Home

Raad van State, 04-04-2018, ECLI:NL:RVS:2018:1134, 201702351/1/A3

Raad van State, 04-04-2018, ECLI:NL:RVS:2018:1134, 201702351/1/A3

Gegevens

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
4 april 2018
Datum publicatie
4 april 2018
ECLI
ECLI:NL:RVS:2018:1134
Formele relaties
Zaaknummer
201702351/1/A3

Inhoudsindicatie

Bij besluit van 20 juli 2015 heeft de burgemeester een door de SlijtersUnie ingediend verzoek om handhavend op te treden tegen Catawiki afgewezen.

Uitspraak

201702351/1/A3.

Datum uitspraak: 4 april 2018

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

de Vereniging SlijtersUnie, gevestigd te Eindhoven,

appellante,

tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 14 maart 2017 in zaak nr. 16/451 in het geding tussen:

de SlijtersUnie,

en

de burgemeester van Assen.

Procesverloop

Bij besluit van 20 juli 2015 heeft de burgemeester een door de SlijtersUnie ingediend verzoek om handhavend op te treden tegen Catawiki afgewezen.

Bij besluiten van 15 januari 2016 en 26 februari 2016 heeft de burgemeester het door de SlijtersUnie daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 14 maart 2017 heeft de rechtbank het door de SlijtersUnie daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft de SlijtersUnie hoger beroep ingesteld.

Catawiki heeft voorwaardelijk incidenteel hoger beroep ingesteld.

De burgemeester, de SlijtersUnie en Catawiki B.V. hebben schriftelijke uiteenzettingen gegeven.

Catawiki heeft nadere stukken ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 16 februari 2018, waar de SlijtersUnie, vertegenwoordigd door [gemachtigde A], en de burgemeester, vertegenwoordigd door E.M. Venema, zijn verschenen. Voorts is daar Catawiki gehoord, vertegenwoordigd door mr. D.M. Linders, advocaat te Amsterdam, en [gemachtigde B].

Overwegingen

Inleiding

1.    Catawiki is gevestigd in Assen en exploiteert een veilingwebsite, waarop zij de mogelijkheid biedt sterke drank te verkopen en te kopen. De verkopers kunnen sterke drank in de vorm van zogenoemde kavels ter veiling aanbieden. Belangstellenden kunnen op de website biedingen plaatsen op de kavel. Degene die het hoogste bod heeft geplaatst kan een aangeboden kavel kopen. Catawiki is geen partij bij de koopovereenkomst. Catawiki heeft de sterke drank niet onder zich. De verkopers zorgen voor de levering en bezorging van de kavels. Catawiki heeft geen vergunning om het slijtersbedrijf uit te kunnen oefenen.

1.1.    De SlijtersUnie heeft de burgemeester verzocht handhavend op te treden tegen Catawiki wegens overtreding van artikel 19, eerste lid, van de Drank- en Horecawet (hierna: Dhw).

1.2.    Artikel 19, eerste lid, van de Dhw luidt:

"Het is verboden, anders dan in de rechtmatige uitoefening van het slijtersbedrijf […] gelegenheid te bieden tot het doen van bestellingen voor sterke drank en sterke drank op bestelling af te leveren of te doen afleveren aan huizen van particulieren. […]".

1.3.    De geschiedenis van de totstandkoming van deze bepaling (artikel 15a (oud); Kamerstukken II, 1997/1998, 25 969, nr. 3, blz. 27) luidt:

"Dit artikel regelt het opnemen van bestellingen en het afleveren van bestelde alcoholhoudende dranken. In het eerste lid wordt dit voor wat betreft sterke drank verboden, behalve voor slijterijen en partijencateringbedrijven. […]. In dit artikel wordt ook gesproken van «doen afleveren» om aan te geven dat ook bij gebruik van tussenpersonen alle wettelijke bepalingen gelden."

1.4.    De geschiedenis van de totstandkoming van artikel 2 van de Dhw vermeldt dat hetgeen in artikel 2 (oud) was geregeld is ondergebracht in artikel 15a (oud).

1.5.    Artikel 2 (oud) van de Dhw luidde:

"Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt het bedrijfsmatig op bestelling afleveren van alcoholhoudende drank in gesloten verpakking aan huizen van afnemers vanuit een besloten ruimte, waarin alcoholhoudende drank voor gebruik elders dan ter plaatse pleegt te worden verstrekt of overeenkomstige bestellingen plegen te worden aanvaard, aangemerkt als het bedrijfsmatig verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik elders dan ter plaatse en wordt het geacht te geschieden in die besloten ruimte."

1.6.    In de geschiedenis van de totstandkoming van de Dhw (Kamerstukken II, 1961/1962, 6811, nr. 3, blz. 20) staat:

"Het […] tweede lid van artikel 4 […] houdt niet alleen in, dat geen vergunning wordt verleend, indien niet over een inrichting wordt beschikt, doch impliceert tevens dat het verstrekken van alcoholhoudende drank krachtens een verleende vergunning slechts mag geschieden in de in die vergunning vermelde inrichting. Dit heeft tot gevolg, dat het bedrijfsmatig verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse en het in de uitoefening van het slijtersbedrijf verstrekken van alcoholhoudende drank buiten inrichtingen niet is toegestaan. Wordt aldus een bevredigende regeling bereikt voor het bedrijfsmatig verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse, hetzelfde kan niet worden gezegd ten aanzien van het in de uitoefening van het slijtersbedrijf verstrekken van alcolholhoudende drank. Het op bestelling aan de huizen van afnemers afleveren van alcoholhoudende drank zou immers niet mogelijk zijn. Daarom is in artikel 2 een voorziening opgenomen, dat het op bestelling afleveren van alcoholhoudende drank in gesloten verpakking aan huizen van afnemers vanuit een inrichting, waarin het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend, wordt aangemerkt als verstrekken voor gebruik elders dan ter plaatse en geacht wordt in die inrichting te geschieden."

Hogerberoepsgronden van de SlijtersUnie

2.    De SlijtersUnie betoogt dat Catawiki artikel 19, eerste lid, van de Dhw overtreedt, omdat Catawiki verkoper en koper tot elkaar brengt en aldus gelegenheid biedt tot het doen van bestellingen voor sterke drank.

2.1.    Dit betoog faalt. In de Dhw is geen definitie opgenomen van het begrip "bestelling". Ook in de geschiedenis van de totstandkoming van de Dhw is de betekenis van dit begrip niet geduid. Daarom is de rechtbank terecht aangesloten bij hetgeen daaronder in het spraakgebruik wordt verstaan. Volgens het Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal wordt onder het begrip "bestelling" verstaan de opdracht tot levering en bezorging.

    Het doen van een bieding op een aangeboden kavel leidt niet rechtstreeks tot koop en levering of bezorging van die kavel en kan daarom niet gelijk worden gesteld aan het doen van een bestelling. Daarom heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat Catawiki door middel van haar website geen gelegenheid biedt tot het doen van bestellingen voor sterke drank. De Afdeling volgt niet de ruime uitleg van artikel 19, eerste lid, van de Dhw die de SlijtersUnie bepleit. Die uitleg volgt niet uit de tekst van de bepaling en ook niet uit de geschiedenis van de totstandkoming van de bepaling. Het volgen van die uitleg zou strijd opleveren met het legaliteitsbeginsel dat is verwoord in artikel 5:4 van de Algemene wet bestuursrecht.

2.2.     Nu, gelet op hetgeen hiervoor onder 2.1. is overwogen, Catawiki geen gelegenheid biedt tot het doen van bestellingen van sterke drank en niet in geschil is dat Catawiki geen sterke drank op bestelling aflevert of doet afleveren, heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat Catawiki artikel 19, eerste lid, van de Dhw niet heeft overtreden.

2.3.    Het hoger beroep van de SlijtersUnie is ongegrond.

Voorwaardelijk incidenteel hoger beroep van Catawiki

3.    Nu de Afdeling heeft geoordeeld dat het hoger beroep van de SlijtersUnie ongegrond is, is de voorwaarde waaronder Catawiki incidenteel hoger beroep heeft ingesteld niet vervuld en is het incidenteel hoger beroep komen te vervallen.

Proceskosten

4.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus vastgesteld door mr. C.J. Borman, voorzitter, en mr. J.J. van Eck en mr. H. Bolt, leden, in tegenwoordigheid van mr. A.M.E.A. Neuwahl, griffier.

w.g. Borman    w.g. Neuwahl

voorzitter    griffier

Uitgesproken in het openbaar op 4 april 2018

280.