Home

Raad van State, 25-09-2013, ECLI:NL:RVS:2013:1239, 201209326/1/R3

Raad van State, 25-09-2013, ECLI:NL:RVS:2013:1239, 201209326/1/R3

Gegevens

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
25 september 2013
Datum publicatie
25 september 2013
ECLI
ECLI:NL:RVS:2013:1239
Zaaknummer
201209326/1/R3

Inhoudsindicatie

Bij besluit van 7 augustus 2012 heeft het college besloten de bestemming "Agrarisch bouwblok" aan de Koppestraat ongenummerd en de Ansbaldweg ongenummerd te Haghorst te wijzigen.

Uitspraak

201209326/1/R3.

Datum uitspraak: 25 september 2013

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellanten] (hierna tezamen en in enkelvoud: [appellant]), beiden wonend te Haghorst, gemeente Hilvarenbeek,

en

het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 7 augustus 2012 heeft het college besloten de bestemming "Agrarisch bouwblok" aan de Koppestraat ongenummerd en de Ansbaldweg ongenummerd te Haghorst te wijzigen.

Tegen dit besluit heeft [appellant] beroep ingesteld.

Het college heeft een verweerschrift ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 3 juni 2013, waar [appellant], bijgestaan door mr. J.T.F. van Berkel, en het college, vertegenwoordigd door Th. Li, werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen. Voorts is [partij], bijgestaan door ing. I.A.G.J. Spapens, gehoord.

Overwegingen

1. Het college heeft met het bestreden besluit beoogd de bestemming "Agrarisch bouwblok" aan de Koppestraat ongenummerd te vergroten met hetzelfde oppervlak als waarmee de bestemming "Agrarisch bouwblok" aan de Ansbaldweg ongenummerd wordt verkleind. Het college beoogt hiermee aan de Koppestraat ongenummerd ruimte te bieden voor het realiseren van een melkrundveestal en drie sleufsilo's op het perceel van [partij].

2. [appellant] betoogt dat het college het plan, de hierbij behorende toelichting en de vereiste onderzoeken ten onrechte niet op de landelijke voorziening (www.ruimtelijkeplannen.nl) beschikbaar heeft gesteld. De Afdeling verstaat dit betoog aldus dat het ziet op het ontwerp van het plan.

2.1. Ingevolge artikel 1.2.2, eerste lid, van het Besluit ruimtelijke ordening (hierna: Bro), zoals dit luidde ten tijde van belang, is er een landelijke voorziening waar in elektronische vorm ruimtelijke plannen, genoemd in artikel 1.2.1, voor een ieder toegankelijk en raadpleegbaar zijn.

Ingevolge artikel 8.1.2, aanhef en onder a, zoals dit luidde ten tijde van belang, is, tenzij toepassing is gegeven aan artikel 8.1.4, artikel 1.2.2 niet van toepassing op een wijziging van een bestemmingsplan, mits dat bestemmingsplan in ontwerp ter inzage is gelegd vóór 1 januari 2010.

2.2. Nu het bestemmingsplan "Buitengebied", dat de grondslag biedt voor het hier bestreden besluit tot wijziging van het bestemmingsplan, is vastgesteld op 26 november 1998, hoefde het college het besluit niet beschikbaar te stellen op de landelijke voorziening. Het betoog faalt.

3. [appellant] betoogt onder meer dat het college miskent dat het bestreden besluit voorziet in een vergroting van de bestaande bestemming "Agrarisch bouwblok" aan de Koppestraat ongenummerd in plaats van een vormverandering. Hij voert hiertoe aan dat geen verrekening mag plaatsvinden met de bestemming "Agrarisch bouwblok" aan de Ansbaldweg ongenummerd, gelet op de grote afstand van dit perceel tot het bouwblok aan de Koppestraat ongenummerd. Volgens [appellant] is verder niet voldaan aan de wijzigingsvoorwaarden in artikel 8, lid 8.6, onder 8.6.1, van de voorschriften van het bestemmingsplan. Zo is niet aangetoond dat sprake is van een reëel agrarisch bedrijf en dat de uitbreiding van het bouwblok noodzakelijk is gelet op de continuïteit van het bedrijf of de bedrijfsvoering. Voorts is ten onrechte geen advies ingewonnen bij de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen. Ook leidt het plan volgens hem tot een onevenredige schade aan de belangen van omwonenden, bestaande uit beperking van hun uitzicht en overlast vanwege stank, geluid en lichtuitstraling. Ten slotte is volgens [appellant] al eerder gebruik gemaakt van de bevoegdheid tot wijziging van het bouwblok ten behoeve van een vergroting.

3.1. Volgens het college zijn de bestemmingen "Agrarisch bouwblok" aan de [locatie A], de Koppestraat ongenummerd en de Ansbaldweg ongenummerd aan elkaar gekoppeld en dienen deze daarom als één agrarisch bouwblok te worden beschouwd. Het college stelt dat de bestemming "Agrarisch bouwblok" aan de Ansbaldweg ongenummerd wordt verkleind met hetzelfde oppervlak als waarmee de bestemming "Agrarisch bouwblok" aan de Koppestraat ongenummerd wordt vergroot, namelijk 2.685 m². Ter zitting heeft het college in dit verband gewezen op de toelichting bij het bestemmingsplan. Gelet hierop is volgens het college sprake van een vormverandering en niet van een uitbreiding van het bouwblok, en behoeft daarom geen advies van de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen te worden ingewonnen. Het college stelt voorts dat ook overigens is voldaan aan de wijzigingsvoorwaarden van artikel 8, lid 8.6, onder 8.6.1, van de voorschriften van het bestemmingsplan.

3.2. In het bestemmingsplan zijn aan de [locatie A], de Koppestraat ongenummerd en de Ansbaldweg ongenummerd de bestemming "Agrarisch gebied" en deels de bestemming "Agrarisch bouwblok" toegekend. Op de plankaart staat bij de gronden die zijn bestemd voor de uitoefening van het agrarische bedrijf, een koppelteken en de aanduidingen "behoort bij: Ansbaldweg" en "behoort bij: [locatie A]".

Ingevolge artikel 1, lid 38, van de voorschriften van het bestemmingsplan wordt onder agrarisch bouwblok verstaan een aaneengesloten stuk grond waarop geconcentreerde bebouwing ten behoeve van één agrarisch bedrijf is toegestaan.

Ingevolge artikel 8, lid 8.6, onder 8.6.1, aanhef en onder b, van de voorschriften van het bestemmingsplan is het college bevoegd om de bestemming "Agrarisch gebied" te wijzigen overeenkomstig artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (thans: artikel 3.6, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro)) ten behoeve van de vergroting of vormverandering van een bestaand "Agrarisch bouwblok", met dien verstande dat, voorzover het de vergroting van een bouwblok betreft, terzake vooraf het advies van de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen dient te worden ingewonnen;

3.3. Over het betoog dat ten onrechte geen advies is ingewonnen bij de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen overweegt de Afdeling als volgt. De gronden aan de [locatie A] en de Koppestraat ongenummerd zijn gelegen op ongeveer 6,5 kilometer van het perceel aan de Ansbaldweg ongenummerd. De Afdeling kan het college niet volgen in zijn standpunt dat de koppeltekens en de aanduidingen "behoort bij: Ansbaldweg" en "behoort bij: [locatie A]" met zich brengen dat de bouwblokken waaraan deze aanduidingen zijn toegekend als één agrarisch bouwblok moeten worden beschouwd. De toelichting op het bestemmingsplan biedt hiervoor onvoldoende grond, nu de toelichting geen juridisch bindend onderdeel is van het bestemmingsplan. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in haar uitspraak van 29 oktober 2008 in zaak nr. 200802696/1, is de juridische betekenis van een aanduiding op de plankaart afhankelijk van hetgeen over die aanduiding in de planvoorschriften is bepaald. Het bestemmingsplan bevat geen voorschriften met betrekking tot bedoelde aanduidingen waaruit zou volgen dat deze aanduidingen de betekenis hebben dat de bouwblokken als één agrarisch bouwblok in de zin van artikel 1, lid 38, van de voorschriften van het bestemmingsplan dienen te worden beschouwd. Dit betekent dat het bestreden besluit geen vormverandering behelst, maar voorziet in een vergroting van de bestemming "Agrarisch bouwblok" aan de Koppestraat ongenummerd. Hiervoor heeft het college in strijd met artikel 8, lid 8.6, onder 8.6.1, aanhef en onder b, van de voorschriften geen advies bij de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen ingewonnen. Gelet hierop is het bestreden besluit vastgesteld in strijd met artikel 3.6, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wro en artikel 8, lid 8.6, onder 8.6.1, aanhef en onder b, van de voorschriften van het bestemmingsplan. Het beroep is gegrond, zodat het bestreden besluit dient te worden vernietigd.

3.4. Gelet op het voorgaande blijven de overige gronden van het beroep buiten bespreking. Hiervoor bestaat temeer aanleiding nu het bestreden besluit niet is vergezeld van deugdelijk kaartmateriaal waarop het door het college beoogde bouwblok aan de Koppestraat ongenummerd nauwkeurig is aangegeven.

4. Het college dient op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden veroordeeld.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. verklaart het beroep gegrond;

II. vernietigt het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek van 7 augustus 2012, waarbij is besloten de bestemming "Agrarisch bouwblok" aan de Koppestraat ongenummerd en de Ansbaldweg ongenummerd te Haghorst te wijzigen;

III. veroordeelt het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek tot vergoeding van bij [appellanten] in verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 1.154,18 (zegge: elfhonderdvierenvijftig euro en achttien cent), waarvan € 944,00 is toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand, met dien verstande dat betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de ander;

IV. gelast dat het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek aan [appellanten] het door hen voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 156,00 (zegge: honderdzesenvijftig euro) vergoedt, met dien verstande dat betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de ander.

Aldus vastgesteld door mr. J.A.W. Scholten-Hinloopen, voorzitter, en mr. M.W.L. Simons-Vinckx en mr. S.J.E. Horstink-von Meyenfeldt, leden, in tegenwoordigheid van mr. F.W.M. Kooijman, ambtenaar van staat.

w.g. Scholten-Hinloopen w.g. Kooijman

voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 25 september 2013

177-653.