Home

Raad van State, 29-12-2004, AR8726, 200409072/1

Raad van State, 29-12-2004, AR8726, 200409072/1

Gegevens

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
29 december 2004
Datum publicatie
5 januari 2005
ECLI
ECLI:NL:RVS:2004:AR8726
Zaaknummer
200409072/1

Inhoudsindicatie

Bij besluit van 28 oktober 2004 heeft verweerder afwijzend beslist op het verzoek van verzoeker om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen ten aanzien van [naam café] op het perceel [locatie] te [plaats].

Uitspraak

200409072/1.

Datum uitspraak: 29 december 2004

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

[verzoeker], te [woonplaats],

en

het dagelijks bestuur van de Milieudienst West-Holland,

verweerder.

1.    Procesverloop

Bij besluit van 28 oktober 2004 heeft verweerder afwijzend beslist op het verzoek van verzoeker om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen ten aanzien van [naam café] op het perceel [locatie] te [plaats].

Tegen dit besluit heeft verzoeker bezwaar gemaakt.

Bij brief van 8 november 2004, bij de Raad van State ingekomen per fax op dezelfde dag, heeft verzoeker de Voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De Voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 16 december 2004, waar verzoeker in persoon, en verweerder, vertegenwoordigd door drs. A. Burger, gemachtigde, zijn verschenen. Voorts is [exploitant] van [naam café], daar gehoord.

2.    Overwegingen

2.1.    Verzoeker meent dat door verweerder ten onrechte is afgezien van handhaving ten aanzien van bovengenoemde horeca-inrichting op het perceel [locatie]. Verzoeker is eigenaar van het pand op dit adres. Hij stelt dat de inrichting veel geluidoverlast veroorzaakt, als gevolg waarvan de boven het café gesitueerde woning niet verhuurd of verkocht kan worden.

2.2.    Tussen partijen is niet in geschil dat op de bovenwoning sprake is van een overschrijding van de geluidvoorschriften zoals neergelegd in voorschrift 1.1.1 van de bijlage, onder B, bij het op de inrichting van toepassing zijnde Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer (hierna: het Besluit). Blijkens het bestreden besluit en het verhandelde ter zitting ziet verweerder evenwel af van handhavende maatregelen aangezien de woning niet wordt bewoond en er ook geen vooruitzicht bestaat dat dit op korte termijn zal gebeuren. Zolang de woning niet is bewoond acht verweerder geen sprake van hinder.

2.3.    De Voorzitter overweegt dat, gelet op artikel 8:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, een voorlopige voorziening kan worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. De Voorzitter is van oordeel dat in hetgeen door verzoeker is aangevoerd geen spoedeisend belang is gelegen dat het treffen van een voorlopige voorziening rechtvaardigt. Ter zitting is door verweerder verklaard dat in januari 2005 een beslissing zal worden genomen op het door verzoeker ingediende bezwaarschrift. De Voorzitter ziet niet in waarom in het onderhavige geval de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kan worden afgewacht.

   Overigens gaat de Voorzitter, gelet op hetgeen ter zitting door verweerder is gesteld en gezien het bepaalde in artikel 1, onder h, van het Besluit in samenhang met voorschrift 1.1.1 van de bijlage, onder B, bij het Besluit, er vanuit dat verweerder bij zijn beslissing op bezwaar nader zal onderzoeken in hoeverre het betreffende gebouw geschikt is voor bewoning of daartoe is bestemd.

2.4.    Gelet op het vorenstaande ziet de Voorzitter geen aanleiding het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening in te willigen.

2.5.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3.    Beslissing

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. K. Brink, als Voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. W.M.P. van Gemert, ambtenaar van Staat.

w.g. Brink    w.g. Van Gemert

Voorzitter    ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 29 december 2004

243-460.