Home

Raad van State, 19-06-2002, ECLI:NL:RVS:2002:AL3229 AE4345, 200103235/1

Raad van State, 19-06-2002, ECLI:NL:RVS:2002:AL3229 AE4345, 200103235/1

Gegevens

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
19 juni 2002
Datum publicatie
19 juni 2002
ECLI
ECLI:NL:RVS:2002:AE4345
Zaaknummer
200103235/1
Relevante informatie
Algemene wet bestuursrecht [Tekst geldig vanaf 02-08-2022 tot 01-01-2023], Algemene wet bestuursrecht [Tekst geldig vanaf 02-08-2022 tot 01-01-2023]

Inhoudsindicatie

Regionaal orgaan Amsterdam is belanghebbende als bedoeld in art. 1:2 Awb bij besluit inzake reconstructie kruispunt in één van de deelnemende gemeenten.

Besluit tot gedeeltelijke goedkeuring van de reconstructie van een kruispunt te Purmerend tot rotonde. Het betoog van appellant, zijnde het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA), dat het ROA als samenwerkingsverband van 16 gemeenten met name een rol vervult als belangenbehartiger van de deelnemende gemeenten, treft doel. Blijkens art. 4 van de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Orgaan Amsterdam (hierna: de gemeenschappelijke regeling) heeft het ROA onder meer tot taak die belangen te behartigen, welke verband houden met een evenwichtige en harmonische ontwikkeling van de regio Amsterdam. Voorts draagt het ROA, ingevolge art. 6.3.c van de gemeenschappelijke regeling zorg voor de verwerving en verdeling van rijksmiddelen op grond van onder andere de Regeling. Gelet op het feit dat de gemeente Purmerend aan de gemeenschappelijke regeling deelneemt en daarmee het ROA de belangen van die gemeente behartigt, dienen de belangen van deze gemeente aangemerkt te worden als zijnde belangen van het ROA. Het ROA dient derhalve als belanghebbende in de zin van art. 1:2 Awb te worden aangemerkt. Dat de gemeente Purmerend het ontbrekende deel van de aanlegkosten voor zijn rekening heeft genomen, brengt slechts mee dat er voor deze gemeente een financieel belang is ontstaan met betrekking tot de afloop van het door appellant ingestelde beroep.

De Minister van Verkeer en Waterstaat.

mrs. C.M. Ligtelijn-van Bilderbeek, P.A. Offers, W. van den Brink

Awb 1:2

Wet gemeenschappelijke regelingen

Kaderwet bestuur in verandering

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Orgaan Amsterdam

Uitspraak

200103235/1.

Datum uitspraak: 19 juni 2002

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

het Regionaal Orgaan Amsterdam,

appellant,

tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam van 16 maart 2001 in het geding tussen:

appellant

en

de Minister van Verkeer en Waterstaat.

1. Procesverloop

Bij besluit van 23 december 1997 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat (hierna: de Minister) op grond van de Regeling “Extra investeringsimpuls infrastructuur in het stads- en streekvervoer 1996-2000” (hierna: de Regeling) het project betreffende de reconstructie van het kruispunt M.L. Kingweg/Allendelaan te Purmerend tot rotonde gedeeltelijk goedgekeurd.

Bij besluit van 7 juli 1998 heeft de Minister het daartegen door appellant gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Bij dit besluit heeft de Minister tevens aangegeven van de door appellant opgegeven geraamde projectkosten van ƒ 620.000,00/€ 281.343,70 te zullen uitgaan. Dit besluit is aangehecht.

Bij besluit van 16 november 2000 heeft de Minister het besluit van 7 juli 1998 in zoverre gewijzigd dat de in aanmerking te nemen projectkosten thans ƒ 1.616.522,62/€ 733.545,90 bedragen. Dit besluit is aangehecht.

Bij uitspraak van 16 maart 2001, verzonden op 15 mei 2001, heeft de arrondissementsrechtbank te Amsterdam (hierna: de rechtbank) het door appellant ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft appellant bij brief van 22 juni 2001, bij de Raad van State ingekomen op 25 juni 2001, hoger beroep ingesteld. Deze brief is aangehecht.

Bij brief van 8 november 2001 heeft de Minister een memorie van antwoord ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 21 februari 2002, waar appellant, vertegenwoordigd door R.J. Smit, gemachtigde, vergezeld van A. Joustra, P.J. Labrijn en C.J. Kling, en de Minister, vertegenwoordigd door mr. G.P. Ramselaar en J.W. Wiggelaar, beiden ambtenaar ten departemente, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. De rechtbank heeft – samengevat weergegeven – overwogen dat gebleken is dat de gemeente Purmerend het door de Minister niet toegekende deel van de aanlegkosten reeds heeft betaald, dat er derhalve geen sprake meer is van materiële betrokkenheid van appellant bij de aangelegenheid waarop het bestreden besluit betrekking heeft, dat er nog slechts sprake is van een afgeleid belang, dat dit met zich brengt dat appellant niet kan worden aangemerkt als een belanghebbende in de zin van artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en dat het beroep mitsdien niet-ontvankelijk is zodat de rechtbank niet aan de inhoud van het beroep kan toekomen. De rechtbank heeft het beroep evenwel ongegrond verklaard in het dictum van de uitspraak.

2.2. Het hoger beroep van appellant richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat appellant, zijnde het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA), niet kan worden aangemerkt als een belanghebbende in de zin van artikel 1:2 van de Awb. Appellant stelt zich daartoe op het standpunt dat het ROA een samenwerkingsverband is van 16 gemeenten, waaronder de gemeente Purmerend, gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Kaderwet bestuur in verandering, waarbij het ROA met name een rol vervult als belangenbehartiger van de deelnemende gemeenten. In dat kader heeft appellant de onderhavige procedure gestart. Appellant is voorts van mening dat er een discrepantie in de rechtsgang zou ontstaan indien het ROA geen bezwaar of beroep zou mogen instellen.

Tot slot stelt appellant zich op het standpunt dat de materiële betrokkenheid van het ROA niet verloren is gegaan uitsluitend omdat de gemeente Purmerend het ontbrekende bedrag heeft betaald. Deze betaling zou slechts tot gevolg hebben dat er tussen appellant en de gemeente Purmerend een rechtsbetrekking is ontstaan.

2.2.1. Dit betoog treft doel. Blijkens artikel 4 van de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Orgaan Amsterdam (hierna: de gemeenschappelijke regeling) heeft het ROA tot taak, voorzover hier van belang, die belangen te behartigen, welke verband houden met een evenwichtige en harmonische ontwikkeling van de regio Amsterdam. Voorts draagt het ROA, ingevolge artikel 6, derde lid, onder c, van de gemeenschappelijke regeling zorg voor de verwerving en verdeling van rijksmiddelen op grond van onder andere de Regeling. Gelet op het feit dat de gemeente Purmerend aan de gemeenschappelijke regeling deelneemt en daarmee het ROA de belangen van die gemeente behartigt, dienen de belangen van deze gemeente aangemerkt te worden als zijnde belangen van het ROA. Het ROA dient derhalve als belanghebbende in de zin van artikel 1:2 van de Awb te worden aangemerkt. Dat de gemeente Purmerend het ontbrekende deel van de aanlegkosten voor zijn rekening heeft genomen, brengt slechts mee dat er voor deze gemeente een financieel belang is ontstaan met betrekking tot de afloop van het door appellant ingestelde beroep.

2.2.2. Het hoger beroep is mitsdien gegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd. Doende hetgeen de rechtbank zou behoren te doen, overweegt de Afdeling het volgende.

2.3. Het onderhavige beroep van appellant richt zich allereerst tegen het besluit op bezwaar van 7 juli 1998. De Afdeling overweegt voorts dat het beroep, gelet op artikel 6:19, eerste lid, van de Awb, geacht moet worden mede te zijn gericht tegen het besluit van 16 november 2000.

2.3.1. Voorzover het beroep zich richt tegen het besluit van 7 juli 1998, overweegt de Afdeling dat niet is gebleken dat appellant bij een beoordeling van dit besluit nog enig belang heeft, gelet op het feit dat dit besluit bij besluit van 16 november 2000 is herzien. Het beroep van appellant dient in zoverre niet-ontvankelijk te worden verklaard.

2.3.2. Voorzover het beroep zich richt tegen het besluit van 16 november 2000, is ter zitting gebleken dat na de uitspraak van de rechtbank tussen partijen geen verschil van mening meer bestaat over de hoogte van het bedrag waar appellant recht op heeft en dat hem bij besluit van 16 november 2000 is toegekend. Het beroep is derhalve ook in zoverre, bij gebreke van belang, niet-ontvankelijk.

2.4. Van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen, is niet gebleken.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I. verklaart het hoger beroep gegrond;

II. vernietigt de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam van 16 maart 2001, AWB 99/266 BELEI;

III. verklaart het bij de rechtbank ingestelde beroep niet-ontvankelijk;

IV. gelast dat de Staat der Nederlanden (het Ministerie van Verkeer en Waterstaat) aan appellant het door hem voor de behandeling van het hoger beroep betaalde griffierecht (€ 306,30) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. C.M. Ligtelijn-van Bilderbeek, Voorzitter, en mr. P.A. Offers en mr. W. van den Brink, Leden, in tegenwoordigheid van mr. S.W. Schortinghuis, ambtenaar van Staat.

w.g. Ligtelijn w.g. Schortinghuis

Voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 19 juni 2002

195-384.