Home

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12-10-2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:6085, 22-010953

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12-10-2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:6085, 22-010953

Gegevens

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
12 oktober 2022
Datum publicatie
20 oktober 2022
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2022:6085
Zaaknummer
22-010953

Inhoudsindicatie

artikel 530 Sv toegewezen

Uitspraak

Team strafrecht

Locatie Middelburg

parketnummer: 02-048298-22

rk-nummers: 22-010953

Beslissing op de verzoekschriften ex artikelen 533 en 530 van het Wetboek van Strafvordering

Beslissing op de verzoekschriften ex artikelen 530 en 533 van het Wetboek van Strafvordering (hierna te noemen: Sv), in de zaak van verzoeker:

[verzoeker] ,

geboren op [geboortedag] 1981,

woonplaats kiezende ten kantore van mr. G.J.P.M. Mooren, advocaat te Tilburg

1 De procedure

De procedure blijkt onder meer uit de volgende stukken:

 het verzoekschrift dat strekt tot toekenning van een vergoeding ex artikel 530 Sv ten laste van de Staat voor een bedrag van:

-

€ 560,29, voor vergoeding van kosten rechtsbijstand;

-

te vermeerderen met de kosten met betrekking tot het opstellen en indienen van het verzoekschrift ad € 340,00 dan wel € 680,00 bij behandeling van het verzoekschrift in raadkamer;

-

de kennisgeving sepot;

-

de schriftelijke reactie van de officier van justitie.

De officier van justitie heeft de schriftelijke reactie aan de advocaat van verzoeker doen toekomen. De advocaat van verzoeker heeft ermee ingestemd dat het verzoek zonder behandeling ter zitting wordt afgedaan.

De rechtbank zal zonder mondelinge behandeling op het verzoekschrift beslissen.

2 De beoordeling

De rechtbank overweegt als volgt.

De zaak is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel of met zodanige oplegging, doch op grond van een feit waarvoor voorlopige hechtenis niet is toegelaten en zonder dat toepassing is gegeven aan artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht.

De rechtbank is bevoegd om het verzoek in behandeling te nemen, nu de zaak in feitelijke aanleg bij de rechtbank is vervolgd, zou worden vervolgd of laatstelijk werd vervolgd.

Ingevolge artikel 530 Sv wordt aan de gewezen verdachte een vergoeding toegekend in

de ten behoeve van het onderzoek en de behandeling van de zaak gemaakte reis- en verblijfkosten, en kan een vergoeding worden toegekend voor de schade welke hij ten gevolge van tijdverzuim door de vervolging en de behandeling der zaak ter terechtzitting werkelijk heeft geleden, alsmede, behoudens in het zich hier niet voordoende geval dat - kort gezegd - de raadsman was toegevoegd, in de kosten van een raadsman.

Ingevolge artikel 534, eerste en vierde lid, Sv vindt toekenning van een schadevergoeding steeds plaats, indien en voor zover daartoe, naar het oordeel van de rechtbank, alle omstandigheden in aanmerking genomen, gronden van billijkheid aanwezig zijn.

Het verzochte bedrag aan kosten van rechtsbijstand ter grootte van € 560,29 is in voldoende mate onderbouwd en komt de rechtbank niet onbillijk voor. De rechtbank zal dit bedrag toewijzen.

Voor de kosten verbonden aan de indiening van het verzoekschrift wordt het forfaitaire bedrag van € 340,00 toegekend.

3 De beslissing

De rechtbank:

wijst het verzoek tot toekenning van een vergoeding ex artikel 530 Sv toe tot een bedrag van

€ 900,29, bestaande uit:

- € 560,29 aan kosten van rechtsbijstand;

- € 340,00 de kosten verbonden aan de indiening van het verzoekschrift in raadkamer;

bepaalt dat een bedrag van € 900,29 zal worden overgemaakt op [rekeningnummer] t.n.v. [vermelding] ”.

Deze beslissing is op 12 september 2022 gegeven door mr. A.B. Scheltema Beduin, rechter, in tegenwoordigheid van I.A. Walhout, griffier, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van

INFORMATIE RECHTSMIDDEL

Tegen de beslissing ex artikel 530 Sv kan door het Openbaar Ministerie binnen veertien dagen na de dagtekening van deze beslissing en door verzoeker binnen een maand na de betekening van deze beslissing hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch (artikel 535 lid 1 Sv).