Home

Rechtbank Zutphen, 17-08-2010, BN4184, 10/1341 en 10/1353 VEROR

Rechtbank Zutphen, 17-08-2010, BN4184, 10/1341 en 10/1353 VEROR

Gegevens

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
17 augustus 2010
Datum publicatie
17 augustus 2010
ECLI
ECLI:NL:RBZUT:2010:BN4184
Zaaknummer
10/1341 en 10/1353 VEROR

Inhoudsindicatie

Voorzieningenrechter wijst verzoek omwoners Xnoizzfestival Bussloo af.

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Bestuursrecht

Voorzieningenrechter

Reg.nr.: 10/1341 en 10/1353 VEROR

Uitspraak op het verzoek om een voorlopige voorziening in het geschil tussen:

[verzoeker A], [verzoeker B], [verzoekster C], [verzoekster D] en [verzoeker E]

te [plaats],

verzoekers,

en

de burgemeester van de gemeente Voorst

verweerder sub 1,

het dagelijks bestuur van Recreatiegemeenschap Veluwe

verweerder sub 2.

Stichting Flevo-festival

te Driebergen,

derde-partij.

1. Procesverloop

Bij besluit van 25 juni 2010 heeft verweerder sub 1 aan de derde-partij op grond van artikel 2.2.2 van de Algemene plaatselijke verordening 2006 (hierna: APV) een vergunning verleend voor het houden van een evenement, te weten het “Xnoizz Flevo Festival 2010” voor de periode van 18 augustus 2010 vanaf 14.00 uur tot en met 22 augustus 2010 om 14.00 uur. Bij dit besluit is tevens een gebruiksvergunning verleend voor het plaatsen en in gebruik nemen van diverse tenten en is nog een aantal andere maatregelen ten behoeve van het festival getroffen.

In verband met dit evenement heeft verweerder sub 2 bij besluit van 29 juni 2010 aan de derde-partij ontheffing dan wel vergunning verleend voor (onder meer) het plaatsen en geplaatst houden van kampeermiddelen en het maken van muziek met behulp van geluidsapparatuur. Dit besluit is gebaseerd op de Verordening recreatiegebied Bussloo.

Verzoekers hebben tegen die besluiten bezwaar gemaakt en verzocht om een voorlopige voorziening.

Het verzoek is behandeld ter zitting van 16 augustus 20100, waar verzoekers [verzoeker A], [verzoeker B] en [verzoekster C] in persoon zijn verschenen. Verweerder sub 1 heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. ing. R. van der Plank, V. de Knoop en C. Morren.

Verweerder sub 2 heeft zich laten vertegenwoordigen door Th.A.M. Klein Swormink en D.J.C. Thijssen. Namens de derde-partij zijn verschenen [naam1], [naam2] en [naam3], bijgestaan door mr. B.H.M. Karens, advocaat te Ede.

2. Overwegingen

Ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht dient te worden nagegaan of onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, een voorlopige voorziening vereist.

Bij de onderhavige besluiten is ten behoeve van het Xnoizz Flevo Festival 2010 vergunning dan wel ontheffing verleend voor het organiseren van een vierdaags evenement aan ongeveer 10.000 bezoekers op het terrein van recreatiegebied Bussloo. Het programma van het festival omvat – samengevat – muziek, cabaret, theater, kunst, sport, workshops en lezingen. De exacte tijden van de activiteiten per podium/tent staan vermeld in een plan van aanpak. Aan de vergunning en ontheffing zijn onder meer voorwaarden verbonden op het gebied van beveiliging, parkeren, verkeersrouting- en begeleiding alsmede geluid.

Verzoekers hebben - kort samengevat - aangevoerd dat wordt gevreesd voor geluidsoverlast als gevolg van muziek en kampeeractiviteiten, verkeersoverlast voorafgaand aan het festival en volledige stagnatie van verkeer bij aankomst en vertrek van bezoekers en een beperking van de bewegingsvrijheid en bereikbaarheid van de omwonenden omdat het recreatiegebied voor een groot gedeelte wordt afgesloten. Ten aanzien van de geluidsoverlast achten de verzoekers de gestelde eindtijden op donderdag tot 23.00 uur met een uitloop tot 01.30 uur en op vrijdag en zaterdag tot 02.00 uur onacceptabel. Bovendien is gebleken dat het programma voor het festival op donderdag, vrijdag en zaterdag eindtijden vermeld van 04.00 uur. Verder menen verzoekers dat de derde-partij een ruimer gebied als festivalterrein heeft afgezet dan de toegewezen 10 hectare, hetgeen een inbreuk is op het openbare karakter van het recreatiegebied.

De voorzieningenrechter overweegt als volgt.

Artikel 2.2.2, eerste lid, van de APV bepaalt dat het verboden is om zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.

Artikel 1.8 bepaalt dat de vergunning of ontheffing door het daartoe bevoegde gezag kan worden geweigerd in het belang van:

a. de openbare orde;

b. de openbare veiligheid;

c. de volksgezondheid;

d. de bescherming van het milieu.

Voorop gesteld wordt dat de burgemeester de aanvraag om een evenementenvergunning aan de hand van de in artikel 1.8 van de APV limitatief opgesomde weigeringsgronden dient te beoordelen. Gelet op dit beoordelingskader kan de vraag of de evenementenvergunning strookt met de Leidraad tot ontwikkeling recreatiegebied Bussloo 2008 buiten bespreking blijven, omdat het beleid in deze Leidraad niet valt te relateren aan die weigeringsgronden.

In de Nota evenementenbeleid 2007, versie 2010, is voorts het gemeentelijke evenementenbeleid vastgelegd. Daarin is in paragraaf 3.12 met betrekking tot evenementen op recreatiegebied Bussloo aangegeven dat aan Recreatiegemeenschap Veluwe (hierna: RGV) een milieuvergunning wordt verleend voor het evenemententerrein op het recreatiegebied Bussloo, waarin normen gesteld worden voor het aantal te houden evenementen, de bezoekersaantallen en de maximale geluidsnormen per evenement. Jaarlijks is 1 nachtevenement toegestaan. Verder staat in deze nota vermeld dat de gemeenteraad op30 november 2009 heeft uitgesproken dat evenementen die geen nachtevenement zijn, aan de algemene sluitingstijden dienen te voldoen, zoals beschreven in paragraaf 3.4 van deze nota. Deze algemene sluitingstijden zijn voor de gehele week vastgesteld op 01.00 uur met een uitloop tot 01.30 uur bij grote evenementen, waarbij drankverstrekking en de muziek dan gestopt dienen ten zijn. Hierop is besloten ruimere tijden toe te staan voor het Xnoizz Flevo Festival in het overgangsjaar 2010, hetgeen in de milieuvergunning is verwerkt, zo staat in de nota vermeld.

Bij besluit van 6 april 2010 heeft het college van burgemeester en wethouders van verweerders gemeente (hierna: het college) aan RGV Holding BV een vergunning verleend op grond van artikel 8.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer voor het houden van evenementen op het evenemententerrein op recreatiegebied Bussloo. Daarbij is - voor zover hier van belang - geweigerd om RGV Holding BV vergunning te verlenen voor het houden van evenementen van de categorie B1 die een hogere geluidbelasting veroorzaken dan 30 dB(A) op de gevel van omliggende woningen na 01.00 uur op dagen voorafgaand aan een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag. Uitzondering hierop is het specifiek voor 2010 beoogde Xnoizz Flevo festival voor welk evenement het college het in 2010 nog toestaat dat op vrijdag en zaterdag tot 02.00 uur een geluidbelasting op de gevel van omliggende woningen plaatsvindt gelijk aan de toegestane geluidbelasting voor dat evenement op die dagen tot 01.00 uur, zo staat in de milieuvergunning. Deze vergunning is in werking getreden en is op zichzelf thans niet in geding.

De voorzieningenrechter stelt vast dat met de evenementenvergunning van 25 juni 2010 voor wat betreft de eindtijden van het evenement aansluiting is gezocht bij het programma zoals vermeld in het plan van aanpak. In het plan van aanpak worden geen activiteiten vermeld die na 02.00 uur plaatsvinden (zoals een silent disco). De voorzieningenrechter acht de evenementenvergunning op dit punt in overeenstemming met de op 6 april 2010 verleende milieuvergunning en met het gemeentelijke evenementenbeleid 2007, versie 2010. De voorzieningenrechter is in dat verband van oordeel dat, gelet op het evenementenbeleid, het festival niet kan worden aangemerkt als een nachtevenement in de zin van dat beleid. Het betoog van verzoekers dat, naast voor Ground Zero, vergunning is verleend voor een tweede nachtevenement, treft dan ook geen doel.

Voor zover de festivalactiviteiten feitelijk tot 04.00 uur voortduren, merkt de voorzieningenrechter op dat verweerder sub 1 bij besluit van 12 augustus 2010 aan de derde-partij een preventieve last onder dwangsom heeft opgelegd die ertoe strekt dat te voorkomen. Bij uitspraak van heden is het daartegen door de derde-partij ingediende verzoek om een voorlopige voorziening afgewezen.

Met betrekking tot de openbare orde en openbare veiligheid overweegt de voorzieningenrechter dat de derde-partij gebruik maakt van stewards, die onderverdeeld zijn in zes groepen van 10 tot 14 personen. Deze stewards dragen onder meer zorg voor het signaleren van overlast, het controleren van onder meer brandblussers en brandgangen en het begeleiden van kamperen en de verkeersstromen. Vier van deze groepen vormen een 24-uurs bezetting op het festivalterrein. Daarnaast zullen er gedurende het evenement in ieder geval twee beveiligingsmensen op het terrein aanwezig zijn, die bekwaam en bevoegd zijn om beveiligwerkzaamheden uit te voeren. Bovendien is namens verweerder sub 1 ter zitting verklaard dat alsnog een steunmast C2000 op het terrein aanwezig zal zijn. Mede gelet hierop ziet de voorzieningenrechter geen aanknopingspunten dat de vergunning in het belang van de openbare orde en openbare veiligheid geweigerd dient te worden.

Ten aanzien van de parkeeroverlast overweegt de voorzieningenrechter als volgt. De derde-partij zal voor het parkeren en het begeleiden van de verkeersstromen stewards inzetten. Zoals ter zitting is gebleken zal evenals in 2009 geparkeerd worden op het perceel van [naam4]. Hiermee is teruggekomen van een in dat jaar gemaakte afspraak. Hiervoor is redengevend geweest dat de veiligheid van festivalbezoekers en dagrecreanten op alternatieve parkeerlocaties (waaronder het terrein van de RGV) niet gegarandeerd kon worden omdat het parkeren dan op drie verschillende locaties plaatsvindt. Namens de derde- partij is verder ter zitting toegelicht dat de festivalbezoekers vanaf het parkeerterrein via een weiland naar het festivalterrein worden geleid zodat de Kneuterstraat ontlast zal worden. Het perceel van [verzoeker F] zal, evenals vorig jaar, worden afgeschermd, zo is ter zitting bevestigd. Alles overziende ziet de voorzieningenrechter onvoldoende aanknopingspunten voor het oordeel dat de evenementenvergunning en de ontheffing niet verleend hadden mogen worden.

Ten aanzien van de verkeersoverlast overweegt de voorzieningenrechter dat het inderdaad zo zal zijn dat bij aankomst en vertrek van de festivalbezoekers enige mate van verkeersoverlast zal worden ondervonden. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is er geen grond voor het oordeel dat deze overlast dermate groot is dat de evenementenvergunning en ontheffing hierom geweigerd hadden moeten worden. Daarbij neemt de voorzieningenrechter in aanmerking dat de verkeersoverlast naar verwachting zal zijn beperkt tot de aankomst van de festivalbezoekers op donderdag en het vertrek op zondag.

Voor wat betreft het strijdige gebruik van het recreatiegebied als kampeerterrein stelt de voorzieningenrechter vast dat het college bij besluit van 9 juni 2010 aan de derde-partij ontheffing heeft verleend op grond van artikel 3.23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor het gebruik van een deel van het recreatiegebied als kampeerterrein ten behoeve van het Xnoizz Flevo Festival voor maximaal vijftien aaneengesloten dagen per kalenderjaar. Dit besluit valt buiten de reikwijdte van het geschil.

Het betoog van verzoekers dat de derde-partij een ruimer gebied als festivalterrein heeft afgezet dan de toegewezen 10 hectare volgt de voorzieningenrechter niet. Ter zitting heeft verweerder sub 2 door middel van de kaart als bedoeld in artikel 2 van de Verordening recreatiegebied Bussloo aangetoond dat het festival plaatsvindt op het evenemententerrein en dat daarnaast een deel van het gebied in gebruik zal worden genomen als kampeerterrein, waarvoor verweerder sub 2 eveneens ontheffing heeft verleend. Voorts kan verweerder sub 1 worden gevolgd in diens standpunt dat het openbare karakter van het recreatiegebied op adequate wijze in stand wordt gehouden nu – door verzoekers onbestreden – gedurende het hele seizoen ten minste 90% en 75% van het seizoen 100% van het gebied beschikbaar is ten behoeve van dagrecreatie.

Ook in hetgeen verzoekers overigens hebben aangevoerd ziet de voorzieningenrechter geen grond voor het oordeel dat de verleende evenementenvergunning en ontheffing in bezwaar niet in stand zullen blijven. Het verzoek zal daarom worden afgewezen.

Er is geen aanleiding voor een veroordeling in de proceskosten.

3. Beslissing

De voorzieningenrechter:

- wijst het verzoek af.

Deze uitspraak is gedaan door mr. J.H. van Breda. De beslissing is in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 17 augustus 2010.