Home

Rechtbank Zutphen, 12-09-2008, BF0685, 06/060002-99

Rechtbank Zutphen, 12-09-2008, BF0685, 06/060002-99

Gegevens

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
12 september 2008
Datum publicatie
12 september 2008
ECLI
ECLI:NL:RBZUT:2008:BF0685
Zaaknummer
06/060002-99

Inhoudsindicatie

Verlenging tbs voor duur van twee jaar.

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Straf

Parketnummer: 06/060002-99

Op 8 juli 2008 is ter griffie van deze rechtbank ingediend een vordering d.d. 3 juli 2008 van de officier van justitie in dit arrondissement, strekkende tot verlenging van de terbeschikkingstelling van:

[verdachte],

geboren te [plaats, 1980],

thans verblijvend in het forensisch psychiatrisch centrum De Oostvaarderskliniek te Utrecht, feitelijk verblijvend te Utrecht, Goudesteinlaan 11,

met een termijn van één jaar.

De maatregel van terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege is opgelegd bij vonnis van deze rechtbank van 12 mei 1999, ingegaan op 31 augustus 1999 en laatstelijk verlengd bij beslissing van deze rechtbank van 14 september 2007.

De vordering is op de openbare terechtzitting behandeld door de rechtbank op 29 augustus 2008. Van deze behandeling is proces-verbaal opgemaakt.

De rechtbank heeft de stukken bezien, waaronder:

- een verlengingsadvies d.d. 9 juni 2008, opgemaakt door drs. R.J. Welten (hoofd behandeling), drs. F.M.J. Bruggeman (psychiater en directeur behandeling) en

drs. H.M. Weijenburg (hoofd van de inrichting), allen verbonden aan voornoemde instelling;

- een afschrift van de wettelijke aantekeningen omtrent de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van betrokkene, met name over de periode van september 2007 tot en met maart 2008.

Motivering

1. De vordering is binnen de in artikel 509o van het Wetboek van Strafvordering vermelde termijn ingediend.

2. Door en namens betrokkene is aangevoerd dat hij zich niet verzet tegen de door de officier van justitie gevorderde verlenging van de terbeschikkingstelling met één jaar.

3. De officier van justitie heeft gepersisteerd bij haar vordering tot verlenging van de maatregel van terbeschikkingstelling met een periode van één jaar.

4. Op grond van het verlengingsadvies, de wettelijke aantekeningen en de ter terechtzitting gegeven toelichting door de deskundige R.J. Welten, voornoemd, stelt de rechtbank het volgende vast.

Op 1 september 2007 is betrokkene, in het kader van onbegeleid verlof, overgeplaatst naar de resocialisatieafdeling “De Schans”. Hij heeft in dat kader nog één overnachting per week binnen de beveiligde setting van de kliniek.

De persoonlijkheidsproblematiek is bij betrokkene milder geworden en is er op één incident na geen sprake van alcoholgebruik. De seksuele problematiek is voldoende uitgezocht en steeds onderwerp van gesprek. Betrokkene laat in dat opzicht een duidelijke ontwikkeling zien. Hij is opener over wat hem bezig houdt, betrekt de sociotherapie in zaken die hem bezighouden. Ook seksualiteit is een onderwerp dat hij steeds bespreekt. Hij leert van de relatie die hij heeft gehad, kan naar zijn eigen valkuilen daarin kijken en praat er realistischer over.

Hij is in toenemende mate op eigen benen gaan staan. Daarnaast is betrokkene goed ingebed in zijn werk. Hij kan zijn vrije tijd goed benutten en weet zijn financiën op orde te houden. Hij heeft laten zien dat hij zich in principe kan onthouden van alcoholgebruik.

Door zijn gegroeide assertiviteit heeft hij verbale agressie of arrogant gedrag niet meer nodig. Doordat betrokkene minder krenkbaar is, bouwt hij ook minder ongenoegens en onlustgevoelens op, die hij vroeger op anderen moest afreageren. Tijdens zijn delicten heeft dit een grote rol gespeeld. De situatieve factoren voorafgaand aan de delicten hebben te maken met krenking en verlating.

Hij is in alle opzichten zelfstandiger geworden, zodat verondersteld kan worden dat hij beter met zulke omstandigheden om kan gaan. Hij is in staat teleurstellingen en voor hem moeilijke situaties goed te verwerken. Hij is voor het eerst in zijn leven bezig een echt zelfstandig bestaan op te bouwen.

Van belang is dat hij verder wordt begeleid in een zo zelfstandig mogelijk bestaan, waarbij hij de waarborg heeft begeleid en ondersteund te worden op het gebied waarin hij kwetsbaar was. In de komende periode kan hij deze ondersteuning verkrijgen op grotere afstand van de kliniek. De deskundige heeft ter terechtzitting aangegeven, dat de aanvraag tot het transmuraal verlof naar verwachting over twee weken wordt verstuurd.

Bij betrokkene is sprake een laag (tot matig) recidiverisico zowel op korte als op lange termijn, zolang sprake is van geleidelijkheid en therapeutische begeleiding. Gezien het belang van een geleidelijke uitbreiding van vrijheden en de tijd die de kliniek nodig acht om betrokkene op een verantwoorde wijze te resocialiseren, wordt geadviseerd de maatregel van terbeschikkingstelling te verlengen met één jaar.

5. De rechtbank is van oordeel dat het herhalingsgevaar nog zodanig is dat de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen eist dat de termijn van de terbeschikkingstelling – welke maatregel is opgelegd voor een zedenmisdrijf met een geweldscomponent dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen – moet worden verlengd voor de duur van één jaar. Daarbij wordt de door de kliniek geadviseerde weg van geleidelijkheid en therapeutische begeleiding – zoals ter zitting toegelicht door de deskundige – onderschreven.

Beslissing

De rechtbank verlengt de termijn van de terbeschikkingstelling van [verdachte], voornoemd, voor de tijd van één jaar.

Deze beslissing is gegeven door mr. Hödl, voorzitter, mrs. Van der Mei en Follender Grossfeld, rechters, in tegenwoordigheid van mr. Meerdink, griffier en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 12 september 2008.