Home

Rechtbank Zutphen, 08-05-2008, BD7131, 93033 / KG ZA 08-109

Rechtbank Zutphen, 08-05-2008, BD7131, 93033 / KG ZA 08-109

Gegevens

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
8 mei 2008
Datum publicatie
14 juli 2008
ECLI
ECLI:NL:RBZUT:2008:BD7131
Zaaknummer
93033 / KG ZA 08-109

Inhoudsindicatie

Kort geding. Een kraakactie rechtvaardigt niet het aangaan van een huurovereenkomst met de kraker in afwijking van het geldende woningtoewijzingsysteem en met voorbijgaan van andere, hoger op de lijst geplaatste kandidaat-huurders.

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Civiel – Afdeling Handel

zaaknummer / rolnummer: 93033 / KG ZA 08-109

Vonnis in kort geding van 8 mei 2008

in de zaak van

de stichting WONINGSTICHTING DE GOEDE WONING,

gevestigd te Apeldoorn,

eiseres,

procureur mr. A.J. Zeyl,

advocaat mr. M.J. Seijbel te Zwolle,

tegen

[gedaagde],

wonende te [plaats, gemeente],

gedaagde,

advocaat mr. M. Schuckink Kool te 's-Gravenhage.

Partijen zullen hierna De Goede Woning en [gedaagde] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding, betekend op 16 april 2008

- de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling ter terechtzitting van 8

mei 2008

- de pleitnota van [gedaagde].

2. De feiten

2.1. De Goede Woning is eigenares van de woning, plaatselijk bekend [adres] te [plaats, gemeente].

2.2. [gedaagde] staat sedert 3 juni 1997 ingeschreven als woningzoekende.

2.3. Eind december 2007 heeft [gedaagde] vorenbedoelde op dat moment leegstaande woning gekraakt.

2.4. De op 9 januari 2008 tussen partijen gesloten bruikleenovereenkomst, waarin De Goede Woning is aangeduid als “bruikleengeefster” en [gedaagde] is aangeduid als “bruiklener”, houdt – voor zover hier van belang – het volgende in:

“(…)

De considerans

Partijen nemen in aanmerking:

(…)

d. dat bruikleengeefster bereid is de woning op basis van een bruikleenovereenkomst in

gebruik te geven aan bruiklener. De overeenkomst kent een duur van onbepaalde tijd.

Bruiklener kan opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken.

Bruikleengeefster kan opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee

maanden;

(…)

f. uiterlijk zodra bruikleengeefster zulks met inachtneming van punt d hierboven verlangt,

zal bruiklener de woning ontruimen met al het zijne en de zijnen en de woning leeg en

zonder nieuwe gebreken (ten opzichte van de ingangsdatum van deze overeenkomst) aan

bruikleengeefster opleveren. Het is bruiklener bekend dat bruikleengeefster voornemens

is om binnen afzienbare tijd de woning (deels) te verbouwen en/of (deels) te renoveren

en/of (deels) te slopen.

g. deze considerans maakt onverkort deel uit van de overeenkomst tussen partijen.

(…)

Artikel 1

1.1.

Bruikleengeefster geeft aan bruiklener voor onbepaalde tijd om niet in gebruik de woning, plaatselijk bekend als [adres] te [plaats], hierna te noemen: “de woning”.

1.2

Partijen komen hierbij expliciet overeen dat de overeenkomst kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden voor bruikleengeefster en twee weken voor bruiklener. Opzegging dient uitsluitend te geschieden door middel van een aangetekende brief dan wel door middel van een deurwaardersexploot.

(…)”.

2.5. Bij aangetekende brief met handtekening retour van 28 januari 2008 heeft De Goede Woning – voor zover hier van belang – het volgende aan [gedaagde] bericht:

“(…)

Nu De Goede Woning heeft besloten (onder meer) de woning die u thans in gebruik heeft weer zo spoedig mogelijk in verhuur te gaan nemen, en de woning conform de geldende toewijzingsregels zal worden aangeboden aan een ingeschreven woningzoekende, dienen wij weer de vrije beschikking over de woning te hebben.

Hierbij wordt namens woningstichting De Goede Woning de bruikleenovereenkomst d.d. 9 januari 2008 terzake het gebruik van de woning aan de [adres] te Ugchelen opgezegd tegen d.d. 1 april 2008. Wij houden hiermee rekening met de afgesproken opzegtermijn van twee maanden.

Dit betekent voor u dat u de woning uiterlijk d.d. 1 april 2008 dient te verlaten met al het uwe en de uwen en geheel ontruimd en onder afgifte van de sleutels aan De Goede Woning dient op te leveren.

Dit zoals reeds verwoord in de genoemde bruikleenovereenkomst.

(…)”.

2.6. Op 29 februari 2008 heeft De Goede Woning conform het geldende woningtoewijzingsysteem de onderhavige woning te huur aangeboden in de Woningkrant.

2.7. [gedaagde] heeft zich als kandidaat voor de woning aangemeld.

2.8.Na loting tussen de aangemelde kandidaat-huurders met het maximum aantal punten – waaronder [gedaagde] – is de woning toegewezen aan een derde. Tussen de boven [gedaagde] op de lijst voor deze woning geplaatste kandidaten zit een persoon die reeds vanaf 1993 staat ingeschreven als woningzoekende.

2.9. [gedaagde] heeft vorenbedoelde woning per 1 april 2008 niet verlaten en ook aan de bij aangetekende brief met bericht van ontvangst, gedateerd 2 april 2008, van mr. Seijbel namens De Goede Woning gedane sommatie heeft [gedaagde] geen gevolg gegeven.

3. Het geschil

3.1. De Goede Woning vordert dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis [gedaagde] zal veroordelen om:

I de woning met onroerende aanhorigheden, staande en gelegen aan de Casimirlaan

17 te Ugchelen, binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis ter beschikking

van De Goede Woning te stellen en met alle daarin aanwezige personen en zaken te

ontruimen, te verlaten en ontruimd te laten, en zal bepalen dat dit vonnis op de voet

van het bepaalde in artikel 557a lid 3 van het Wetboek van Burgerlijke

Rechtsvordering gedurende een periode van een jaar na de dag van de uitspraak

van dit vonnis ten uitvoer kan worden gelegd tegen een ieder die ten tijde van de

tenuitvoerlegging zich in het pand bevindt of daar binnentreedt en telkens wanneer

zich dat voordoet;

II aan De Goede Woning te betalen de volgens het gebruikelijke tarief te begroten

bijdrage in de proceskosten, daaronder begrepen een post voor nasalaris ten belope

van € 199,00.

3.2. [gedaagde] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Aan haar vordering tot ontruiming heeft De Goede Woning ten grondslag gelegd dat [gedaagde] de aan De Goede Woning in eigendom toebehorende woning aan de [adres] te [plaats, gemeente], sedert 1 april 2008 zonder recht of titel in gebruik heeft en dat zij de woning conform de sedert 1 januari 2008 geldende toewijzingsregels op korte termijn weer wil verhuren.

4.2. [gedaagde] heeft betwist dat De Goede Woning een gerechtvaardigd en spoedeisend belang heeft bij de gevorderde ontruiming. Ter ondersteuning daarvan heeft [gedaagde] aangevoerd, dat niet valt uit te sluiten dat hij met zijn kraakactie juist heeft bijgedragen aan een bespoediging van de wederingebruikname van de woning, zodat het niet onrechtvaardig is om hem hiervan het resultaat te gunnen.

4.3. Vooropgesteld wordt dat het spoedeisend belang van De Goede Woning in beginsel reeds is gelegen in het verkrijgen van de mogelijkheid om zo spoedig mogelijk een einde te maken aan de voortdurende vermogensaantasting, veroorzaakt door het feit dat de aan De Goede Woning toebehorende woning wederrechtelijk in gebruik is bij [gedaagde], zonder dat De Goede Woning daarvoor een vergoeding ontvangt. Hieraan doet niet af dat [gedaagde] bereid is een huurovereenkomst te sluiten, nu De Goede Woning op basis van het geldende woningtoewijzingsysteem niet bereid en natuurlijk niet verplicht is een zodanige huurovereenkomst met [gedaagde] aan te gaan.

4.4. De stelling van [gedaagde] dat niet valt uit te sluiten dat hij met zijn kraakactie juist heeft bijgedragen aan een bespoediging van de wederingebruikname van de woning, zodat het niet onrechtvaardig is om hem hiervan het resultaat te gunnen, moet worden verworpen.

Immers, honorering van deze stelling komt er op neer dat het door [gedaagde] zonder recht of titel in gebruik nemen van de onderhavige woning uiteindelijk wordt beloond door met hem een huurovereenkomst voor die woning aan te gaan in afwijking van het geldende woningtoewijzingsysteem en met achterstelling van hoger op de uiteindelijke lijst van kandidaat-huurders geplaatste personen, hetgeen in beginsel als onrechtmatig moet worden aangemerkt. Het enkele feit dat [gedaagde] al sedert 3 juni 1997 staat ingeschreven als woningzoekende maakt dit niet anders, nu alle boven hem geplaatste kandidaat-huurders evenals [gedaagde] het daarvoor te behalen maximum aantal punten hebben, waarvan één kandidaat-huurder zelfs al vanaf 1993 staat ingeschreven als woningzoekende.

4.5. Op grond van het vorenstaande zal de vordering van De Goede Woning worden toegewezen, waarbij de ontruimingstermijn zal worden gesteld op veertien dagen na betekening van dit vonnis.

4.6. [gedaagde] zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van De Goede Woning worden begroot op:

- dagvaarding EUR 78,80

- vast recht 254,00

- overige kosten 0,00

- salaris procureur 816,00

- nasalaris 199,00

Totaal EUR 1.347,80

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. veroordeelt [gedaagde] om binnen veertien (14) dagen na de betekening van dit vonnis met al het zijne en al de zijnen de woning met onroerende aanhorigheden aan de [adres] te [plaats, gemeente], aan De Goede Woning ter beschikking te stellen en met alle daarin aanwezige personen en zaken te ontruimen, te verlaten en ontruimd te houden;

5.2. bepaalt dat deze veroordeling binnen de in art. 557a lid 3 Rv genoemde termijn van één jaar ook ten uitvoer zal kunnen worden gelegd tegen een ieder die zich ten tijde van de tenuitvoerlegging daar bevindt of daar binnentreedt en telkens wanneer dat zich voordoet;

5.3. veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van De Goede Woning tot op heden begroot op EUR 1.347,80;

5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.5. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. D. Vergunst en in het openbaar uitgesproken op 8 mei 2008.