Home

Rechtbank Utrecht, 23-01-2008, BC6677, 520568 AC EXPL 07-2250

Rechtbank Utrecht, 23-01-2008, BC6677, 520568 AC EXPL 07-2250

Gegevens

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
23 januari 2008
Datum publicatie
13 maart 2008
ECLI
ECLI:NL:RBUTR:2008:BC6677
Zaaknummer
520568 AC EXPL 07-2250

Inhoudsindicatie

Huurrecht. Antenne-installatie op dak flatgebouw. Uitbreiding GSM naar GSM-UMTS duopaneelantennes blijft binnen grenzen gehuurde.

Uitspraak

RECHTBANK UTRECHT

Sector kanton

Locatie Amersfoort

zaaknummer: 520568 AC EXPL 07-2250 MVV

vonnis d.d. 23 januari 2008

inzake

STICHTING DE ALLIANTIE,

gevestigd te Hilversum,

verder ook te noemen De Alliantie,

eisende partij,

gemachtigde: mr. T.J. de Groot,

tegen:

de naamloze vennootschap ORANGE NEDERLAND N.V.,

gevestigd te ’s Gravenhage,

verder ook te noemen Orange,

gedaagde partij,

gemachtigde: mr. F.J. Webbink.

Verloop van de procedure

De kantonrechter verwijst naar het tussenvonnis van 20 juni 2007.

De Alliantie heeft voorafgaand aan de comparitie nog stukken in het geding gebracht.

De comparitie is gehouden op 24 september 2007. Daarvan is aantekening gehouden.

Hierna is uitspraak bepaald.

Het geschil en de beoordeling daarvan

1.1

Als gesteld en onvoldoende weersproken staat het volgende vast:

1.2

Op 1 oktober 1998 zijn Dutchtone NV, een rechtsvoorganger van Orange, en de woningcorporatie SCW, een rechtsvoorganger van De Alliantie, een huurovereenkomst aangegaan. Van de huurovereenkomst maken deel uit de Algemene Bepalingen.

1.3

Op basis van artikel 2 van de Algemene Bepalingen huurt Orange van De Alliantie de antenne- en opstelruimte, alsmede ruimten voor kabels en andere ondersteunende apparatuur, zich bevindend in/op of aan het flatgebouw aan de Albert Cuyplaan 100-194 te Soest, deze ruimte hierna ook te noemen: het gehuurde. Het gehuurde is nader aangegeven op aan de huurovereenkomst gehechte situatietekeningen (ook wel aangeduid als “roof top view” en/of “general view”).

1.4

De huurovereenkomst is aangegaan voor een periode van 15 jaren.

1.5

Op grond artikel 3.1 van de Algemene Bepalingen is het gehuurde bestemd te worden gebruikt als stelplaats voor de bedrijfsapparatuur.

Op grond van artikel 1 van de Algemene Bepalingen wordt onder bedrijfsapparatuur verstaan het antennesysteem van Orange, met inbegrip van de radioelektrische zend- en ontvanginrichting en bijbehorende ondersteunende apparatuur ten dienste van de verzorging van (mobiele) telecommunicatie.

1.6

Artikel 3.2 van de Algemene Bepalingen bepaalt dat Orange niet gerechtigd is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Alliantie de bestemming van het gehuurde te wijzigen. De goedkeuring kan alleen op redelijke gronden worden geweigerd.

1.7

Op grond van artikel 9.1 van de Algemene Bepalingen is De Alliantie verplicht het gehuurde in goede staat ter beschikking te stellen aan Orange en Orange het rustig genot van het gehuurde te verschaffen en Orange in staat te stellen de door haar geplaatste bedrijfsapparatuur (inclusief kabels) en tussenmeter aan te (doen) brengen en te onderhouden, inclusief vervangen.

1.8

Op grond van artikel 14.1 van de Algemene Bepalingen zal Orange zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Alliantie geen veranderingen, buiten de grenzen van de tekening bedoeld in artikel 2, aan het gehuurde aanbrengen, welke toestemming De Alliantie alleen op redelijke gronden kan onthouden.

2.1

De Alliantie vordert, bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis:

1. Orange te verbieden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Alliantie op het gehuurde apparatuur (bij) te plaatsen, of te vervangen, indien met deze apparatuur UMTS frequenties kunnen worden ontvangen en doorgezonden;

2. veroordeling van Orange om binnen 14 dagen na betekening van het vonnis de UMTS apparatuur bevestigd op het gehuurde, bestaande onder meer uit apparatuurkasten en antennes die UMTS signalen kunnen verwerken, te verwijderen en verwijderd te houden, zulks op straffe van een dwangsom van € 1.000,-, althans een door de kantonrechter te bepalen dwangsom, voor elke dag of deel daarvan dat Orange aan die veroordeling niet voldoet;

3. De Alliantie te machtigen om, indien Orange in gebreke blijft aan het onder 2 gevorderde te voldoen, zelf de onder 2 genoemde UMTS apparatuur te verwijderen, onder teruggave aan gedaagde, dit alles op kosten van Orange met veroordeling van Orange om in dit geval te gedogen dat De Alliantie, indien zulks in verband met de verwijdering van de apparatuur noodzakelijk is, het gehuurde betreedt, met machtiging van De Alliantie, voor het geval Orange De Alliantie verhindert om de betreffende werkzaamheden te verrichten, deze werkzaamheden te doen uitvoeren met behulp van de sterke arm;

4. veroordeling van Orange in de proceskosten.

2.2

De Alliantie legt, naar de kantonrechter begrijpt, aan haar vordering ten grondslag dat Orange tekort is geschoten in haar verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst en dat Orange alsnog die verplichtingen dient na te komen.

2.3

De Alliantie stelt in dat verband - samengevat - dat de grenzen van het gehuurde zijn aangegeven op de bij de huurovereenkomst behorende tekeningen. Op basis van die tekeningen mag Orange op/in/aan het gebouw twee masten hebben, te weten één mast met twee gsm-sectorantennes en één mast met drie dishantennes van 30 centimeter in doorsnede en één gsm-sectorantenne, een aantal binnenkasten en één gsm-buitenkast.

Orange heeft op het gebouw UMTS apparatuur bijgeplaatst bestaande uit één extra UMTS kast, zes dishantennes, zes paneelantennes en een extra outdoorkast. Daarmee heeft Orange de grenzen van het gehuurde overschreden, zonder dat zij de op grond van artikel 14 van Algemene Bepalingen daartoe vereiste toestemming van De Alliantie heeft verkregen.

De Alliantie zal die toestemming ook niet verlenen omdat haar huurdersvereniging in een schriftelijke reactie heeft laten weten niet in te stemmen met de plaatsing van UMTS apparatuur op het gebouw vanwege - kort gezegd - de mogelijk schadelijke effecten van UMTS straling op de lange termijn. De opstelling van de huurdersvereniging is een redelijke grond om de toestemming te weigeren als bedoeld in artikel 14 van de Algemene Bepalingen omdat het verlenen van die toestemming en de plaatsing van UMTS apparatuur tot onrust bij de huurders van De Alliantie zou leiden, aldus De Alliantie.

2.4

De kantonrechter verstaat het betoog van De Alliantie zo dat zij, waar zij onder 7 van de dagvaarding betoogt dat de huurovereenkomst uitdrukkelijk betrekking heeft op GSM apparatuur en dat UMTS “als zodanig geheel buiten de huurovereenkomst (valt)”, tevens aanvoert dat Orange door de UMTS apparatuur te plaatsen de bestemming van het gehuurde wijzigt, zonder dat zij de daarvoor vereiste toestemming heeft verkregen.

De Alliantie betoogt in dat kader dat partijen bij het aangaan van de huurovereenkomst in 1998 duidelijk een GSM installatie voor ogen hadden, zodat er een nieuwe situatie ontstaat als deze GSM installatie wordt vervangen of aangevuld met UMTS apparatuur.

2.5

Het verweer van Orange komt, voor zover voor de beoordeling van de vordering nodig, hierna aan de orde.

3.1

Met betrekking tot de stelling van De Alliantie dat Orange met de plaatsing van de UMTS apparatuur de grenzen van het gehuurde zonder toestemming heeft overschreden overweegt de kantonrechter als volgt.

Orange heeft ter verweer tegen deze stelling aangevoerd dat de grenzen van het gehuurde niet worden overschreden. Zij heeft slechts de bestaande drie (GSM) paneelantennes vervangen door drie zogenoemde duo-paneelantennes die geschikt zijn voor de verwerking van zowel GSM als UMTS signalen en slechts één outdoortechniekkast die geschikt is voor de verwerking van zowel GSM als UMTS signalen bijgeplaatst.

De nieuwe paneelantennes zijn bevestigd aan dezelfde masten waaraan de oude paneelantennes zaten. De uitbreiding met één techniekkast valt binnen de grenzen van wat op de bij de huurovereenkomst behorende tekening als “BTS Cabinet (extension)” is aangegeven. Partijen hebben destijds dus al een uitbreiding van de BTS techniekkasten voorzien.

De (extra) dishantennes zijn al eerder geplaatst en staan los van de huidige vervanging van de paneelantennes en de bijplaatsing van de techniekkast, aldus - samengevat - het betoog van Orange.

3.2

Naar het oordeel van de kantonrechter slaagt dat verweer. Uit de overgelegde tekeningen en foto’s blijkt dat inderdaad slechts de drie paneelantennes zijn vervangen en één techniekkast is bijgeplaatst. Ten aanzien van de techniekkast stelt de kantonrechter vast dat deze blijft binnen de grenzen van de grenzen van wat op de bij de huurovereenkomst behorende tekening als “BTS Cabinet (extension)” is aangegeven. Met haar betoog dat partijen destijds al de onderhavige uitbreiding van de techniekkasten hadden voorzien door een “extension” op de tekening aan te geven, heeft Orange naar het oordeel van de kantonrechter de stelling van De Alliantie dat de techniekkast buiten de grenzen van het gehuurde valt gemotiveerd betwist.

Wat betreft de drie duo-paneelantennes stelt de kantonrechter vast dat deze antennes wat betreft afmeting en aanzicht nauwelijks verschillen van de oorspronkelijke drie paneelantennes. Met haar betoog dat de plaatsing van de duo-antennes een vervanging betreft waartoe zij op grond van artikel 9.1 van de Algemene Bepalingen ook zonder toestemming van De Alliantie gerechtigd is heeft Orange de stelling van De Alliantie dat sprake is van een uitbreiding van het gehuurde gemotiveerd betwist.

Het betoog van Orange dat de (extra) dishantennes al eerder zijn geplaatst en los staan van de huidige vervanging van de paneelantennes en de bijplaatsing van de techniekkast is door De Alliantie niet bestreden en behoeft derhalve geen verdere beoordeling.

3.3

Rest de beantwoording van de vraag of door de plaatsing van de voor GSM en UMTS geschikte duo-paneelantennes en techniekkast de bestemming van het gehuurde wordt gewijzigd.

De kantonrechter beantwoordt die vraag ontkennend. Orange heeft er terecht op gewezen dat - kort gezegd - de in de huurovereenkomst overeengekomen bestemming “techniek neutraal” is. In de huurovereenkomst, noch op de daarbij behorende tekeningen is aangegeven dat het om GSM apparatuur gaat, laat staan dat is aangegeven dat uitsluitend GSM apparatuur mag worden geplaatst. Aangezien (ook) UMTS apparatuur onder de door partijen overeengekomen definitie van bedrijfsapparatuur valt, is naar het oordeel van de kantonrechter in het onderhavige geval geen sprake van een bestemmingswijziging.

Aan de beantwoording van de vraag of De Alliantie met een beroep op de te verwachten onrust onder haar huurders al dan niet terecht haar toestemming heeft onthouden komt de kantonrechter, bij gebreke van de in artikel 3.2. van de Algemene Bepalingen bedoelde situatie, niet toe.

3.4

Aangezien De Alliantie geen bewijs van haar stellingen heeft aangeboden, dient, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, de vordering thans te worden afgewezen.

De Alliantie zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van deze procedure worden veroordeeld.

Beslissing

De kantonrechter:

wijst de vordering af;

veroordeelt De Alliantie tot betaling van de proceskosten aan de zijde van Orange, tot de uitspraak van dit vonnis begroot op € 600,- aan salaris gemachtigde (twee punten à € 300,-).

Dit vonnis is gewezen door mr. M.H.F. van Vugt, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 23 januari 2008.