Home

Rechtbank Rotterdam, 04-05-2022, ECLI:NL:RBROT:2022:3482, C/10/614728 / HA ZA 21-227

Rechtbank Rotterdam, 04-05-2022, ECLI:NL:RBROT:2022:3482, C/10/614728 / HA ZA 21-227

Gegevens

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
4 mei 2022
Datum publicatie
10 mei 2022
ECLI
ECLI:NL:RBROT:2022:3482
Zaaknummer
C/10/614728 / HA ZA 21-227

Inhoudsindicatie

Schadestaatprocedure. Niet-nakoming door gedaagde van koopoptie in koopakte onroerend goed. Vraag of schade is geleden en, zo ja, hoe deze begroot kan worden. Daartoe moet eerst de vraag beantwoord worden of eiseres in staat zou zijn geweest de koopoptie uit te oefenen. Voorlichting door deskundige noodzakelijk. Rechtbank verzoekt partijen zich uit te laten over persoon van de deskundige en de aan deze te stellen vragen.

Uitspraak

vonnis

Team handel en haven

zaaknummer / rolnummer: C/10/614728 / HA ZA 21-227

Vonnis van 4 mei 2022

in de zaak van

de naamloze vennootschap NEDDEX VASTGOED N.V.,

gevestigd te Rotterdam,

eiseres,

advocaat mr. R.M. Köhne te Voorburg,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BROEKMAN REAL ESTATE B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BROEKMAN GROUP B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagden,

advocaat mr. J.G.M. Roijers te Rotterdam.

Eiseres zal hierna Neddex genoemd worden. Gedaagden zullen hierna gezamenlijk Broekman of elk afzonderlijk respectievelijk Broekman Real Estate en Broekman Group genoemd worden.

1. De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-

de dagvaarding d.d. 26 februari 2021;

-

de akte overlegging producties van Neddex;

-

de akte overleggen producties tevens akte vermeerdering van eis van Neddex;

-

de conclusie van antwoord, met producties;

-

het proces-verbaal van mondelinge behandeling, gehouden op 22 november 2021;

-

de aantekeningen mondelinge behandeling van Neddex;

-

de spreekaantekeningen I en II van Broekman.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1.

Neddex is actief op het gebied van het oprichten van vastgoedfondsen, het daarin verkopen, aankopen en vervolgens beheren van vastgoed en de verkoop van vastgoed. De aankoop van vastgoed geschiedt met een mix van vermogen van participanten/beleggers en van vermogen van financiers (banken).

2.2.

Broekman Group is de moedermaatschappij van Broekman Real Estate.

2.3.

Op 24 januari 2009 is tussen Broekman als verkoper en Neddex als koper een koopakte (hierna: “de koopakte”) tot stand gekomen met betrekking tot een perceel grond met het daarop gerealiseerde distributiegebouw aan de [adres] (hierna: de koopakte). Deze locatie staat bij partijen bekend als Loods A. Na verkoop en levering is Broekman Loods A van Neddex gaan huren.

2.4.

In de koopakte is in artikel 28 een door Broekman ten gunste van Neddex verstrekte koopoptie opgenomen ter zake de op dat moment naast Loods A in aanbouw zijn Loods B. Verder bevat artikel 28 een voorkeursrecht tot koop voor andere nabijgelegen registergoederen.

Voor de leesbaarheid van dit vonnis wordt dit artikel hier weergegeven (waarbij Loods B is aangeduid als Gebouw B):

"28.1. Indien Bom Real Estate, Broekman Beheer en/of een tot hetzelfde concern behorende vennootschap of hun rechtsopvolger(s) (de "Optiegever") tijdens de duur van de in artikel 15 omschreven huurovereenkomst (eventuele verlengingen daaronder begrepen) aan het Verkochte belendende respectievelijk in de onmiddellijke nabijheid daarvan gelegen registergoederen of aandelen in de vennootschap die het betreffende registergoed houdt geheel of gedeeltelijk wenst te vervreemden, zal Optiegever het desbetreffende registergoed per aangetekende brief aan Neddex Vastgoed (de "Optienemer') aanbieden (het "Aanbod").

28.2.

Bij het Aanbod zal de Optiegever meedelen tegen welke koopprijs en andere voorwaarden het desbetreffende registergoed wordt aangeboden.

28.3.

Indien Optienemer niet binnen acht (8) weken na ontvangst door Optienemer van de in artikel 28.1 bedoelde aangetekende brief, per aangetekende brief aan Optiegever kenbaar heeft gemaakt

a. hetzij dat Optienemer instemt met het Aanbod;

b. hetzij dat Optienemer niet instemt met de koopprijs en/of andere voorwaarden doch onder vermelding van de koopprijs en andere voorwaarden waartegen Optienemer wel bereid is tot aankoop, is Optiegever vrij het desbetreffende registergoed aan een derde te vervreemden.

28.4.

Indien Optienemer tijdig aan Optiegever meedeelt dat het Aanbod is aanvaard, wordt de Koopovereenkomst per de datum van deze mededeling geacht tot stand te zijn gekomen op basis van de koopprijs en de voorwaarden als in het Aanbod vermeld.

28.5.

Indien Optienemer tijdig aan Optiegever heeft meegedeeld tegen welke koopprijs en voorwaarden Optienemer wel bereid is tot aankoop als in artikel 28.3 onder b bedoeld, is Optiegever vrij om het desbetreffende registergoed aan een derde te vervreemden, echter niet tegen voor Optiegever ongunstiger voorwaarden dan in dit artikel 26.5 bedoeld, tenzij Optienemer te kennen heeft gegeven in te stemmen met laatst bedoelde vervreemding Het in dit artikel 28.5 bepaalde laat onverlet het bepaalde in dit artikel 28 voor de overige registergoederen; wat betreft laatst bedoelde registergoederen blijft de aanbiedingsplicht als in dit artikel 28 omschreven, ongewijzigd van kracht.

28.6.

Optiegever is niet gehouden het in artikel 28.1 bedoelde aan Optienemer aan te bieden in geval:

a. van een voorgenomen vervreemding aan een tot hetzelfde concern waartoe Optiegever behoort behorende vennootschap;

b. overgang onder algemene titel.

In het sub a bedoelde geval zal Optiegever het in de artikel 28 bepaalde aan de rechtsopvolger opleggen en ten behoeve van Optienemer bedingen en wel zodanig dat het in het in dit artikel 28 bepaalde volledig van kracht blijft jegens Optienemer.

28.7.

In aanvulling op het hiervoor in artikel 28 bepaalde geldt ten aanzien van Gebouw B het volgende.

a. Op eerste verzoek van Optienemer zal Optiegever Gebouw B aan Optienemer verkopen die Gebouw B van Optiegever zal kopen tegen een koopsom groot zes miljoen negenhonderd zevenenvijftig duizend euro (EUR 6.957.000,--) vrij op naam;

b. deze koop wordt aangegaan onder dezelfde voorwaarden en bepalingen als opgenomen in de Overeenkomst;

c. de levering zal alsdan plaatsvinden binnen twee (2) maanden na de sub a bedoelde kennisgeving, maar niet later dan 30 april 2009.

28.8.

Indien het in artikel 28.7 bedoeld verzoek niet op 15 maart 2009 is uitgebracht, eindigt het in artikel 28.7 bepaalde en is Optiegever vrij tot 1 juni 2009 Gebouw B te verkopen tegen die voorwaarden en bepalingen die Optiegever nuttig of nodig oordeelt en de levering voortvloeiende uit die koop overeenkomstig is of zal worden uitgevoerd voor 31 augustus 2009.

Indien ter zake van Gebouw B:

a. geen verkoop heeft plaatsgevonden voor 1 juni 2009; of

b. de levering voortvloeiende uit een in die periode gesloten koopovereenkomst niet is uitgevoerd voor 31 augustus 2009, zal het in artikel 28.1 tot en met 28.6 bepaalde alsnog van toepassing zijn op Gebouw B."

2.5.

In mei 2009 is de koopoptie voor Loods B uitgeoefend en heeft Broekman Loods B aan Neddex verkocht en geleverd.

2.6.

In februari 2015 heeft Neddex Loods B terugverkocht aan Broekman.

2.7.

In 2015 heeft Broekman een nieuwe Loods (C) naast Loods B laten realiseren. Loods C is begin 2016 gereed gekomen en aan Broekman opgeleverd.

2.8.

Op 11 augustus 2016 heeft Broekman Loods B en Loods C gezamenlijk verkocht en geleverd aan [naam 2] S.a.r.l., gevestigd te Luxemburg (hierna: [naam 2]). De koopsom bedroeg in totaal € 23 miljoen. Broekman is deze Loodsen vervolgens van [naam 2] gaan huren.

2.9.

Broekman heeft Loods C niet conform artikel 28 van de koopakte aan Neddex aangeboden.

2.10.

Neddex heeft Broekman aansprakelijk gehouden voor de schade als gevolg van deze tekortkoming door Broekman.

2.11.

Neddex is bij de rechtbank Rotterdam een procedure gestart tegen Broekman. De rechtbank Rotterdam heeft in die procedure met kenmerk C/10/522663 HA ZA 17-268 (hierna: de hoofdzaak) op 17 oktober 2018 eindvonnis gewezen

2.12.

In de hoofdzaak draaide het om de vraag of Broekman toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de verplichtingen uit artikel 28 van de koopakte ten aanzien van Loods C.

2.13.

In het vonnis in de hoofdzaak heeft de rechtbank heeft de rechtbank, onder meer, de volgende veroordelingen uitgesproken:

5.1.

verklaart voor recht dat Broekman Real Estate en Broekman Group toerekenbaar tekort zijn geschoten in de nakoming van de verplichtingen uit artikel 28.1 tot en met 28.6 van de koopakte van 24 januari 2009 ten aanzien Loods C;

5.2

verklaart voor recht dat Broekman Real Estate en Broekman Group hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de als gevolg daarvan door Neddex geleden en nog te lijden schade nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

2.14.

Broekman heeft van het vonnis in de hoofdzaak hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof Den Haag. Het gerechtshof heeft bij arrest 16 juni 2020 (zaaknummer: 200.253.354/01) het vonnis in de hoofdzaak van de rechtbank Rotterdam van 17 oktober 2018 bekrachtigd.

3. Het geschil

3.1.

De – vermeerderde – vordering van Neddex luidt om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

a. a) Broekman hoofdelijk te veroordelen om tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen

primair (in verband met de Loodsen B+C) conform de als productie 12 overgelegde herziene schadestaat:

Acquisitievergoeding € 84.000,00

Structureringsvergoeding € 632.500,00

Oprichtingsvergoeding € 24.000,00

Emissievergoeding € 190.000,00

Fondsbeheervergoeding € 216.026,00

Verkoopvergoeding € 510.428,00

Winstdeling € 2.751.300,00

Totaal € 4.408.254,00

vermeerderd met de wettelijke rente

- over een bedrag ad € 930.500,00 vanaf 11 augustus 2016 tot aan de dag der algehele voldoening;

- over de van tijd tot tijd gederfde fondsbeheervergoeding, telkens vanaf de eerste dag van het kwartaal waarop de betreffende vergoeding betrekking heeft tot aan de dag der algehele voldoening;

- over een bedrag ad € 3.261.728,00 vanaf 1 juli 2021 tot aan de dag der algehele voldoening;

en subsidiair (in verband met Loods C) conform de als productie 13 overgelegde aangepaste schadestaat:

- Acquisitievergoeding € 84.000,00

- Structureringsvergoeding € 496.796,00

- Oprichtingsvergoeding € 24.000,00

- Emissievergoeding € 148.000,00

- Fondsbeheervergoeding € 144.256,00

- Verkoopvergoeding € 367.369,00

- Winstdeling € 1.438.777,00

Totaal € 2.703.198,00

vermeerderd met de wettelijke rente

- over een bedrag ad € 752.796 vanaf 11 augustus 2016 tot aan de dag der algehele voldoening;

- over de gederfde fondsbeheervergoeding, telkens vanaf de eerste dag van het kwartaal waarop de betreffende vergoeding betrekking heeft tot aan de dag der algehele voldoening;

- over een bedrag ad € 1.806.146,00 vanaf 1 juli 2021 tot aan de dag der algehele voldoening;

b) Broekman hoofdelijk te veroordelen om tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan Neddex een bedrag van € 6.775,00, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van de dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening;

c) met hoofdelijke veroordeling van Broekman in de kosten van dit geding.

3.2.

Neddex heeft een schadestaat opgesteld, die sluit op primair een bedrag van € 4.408.254,00 (Loods B en C) en subsidiair (Loods C) op een bedrag van € 2.703.198,00, steeds vermeerderd met rente en kosten.

3.3.

Neddex heeft deze schadebegroting als volgt onderbouwd.

3.3.1.

Indien Broekman niet tekort zou zijn geschoten en Loods C en Loods B zou hebben aangeboden aan Neddex, had Neddex het voorkeursrecht kunnen uitoefenen en zou Neddex Loods C en Loods B van Broekman hebben gekocht voor een bedrag van € 23 miljoen.

3.3.2.

Het verdienmodel van Neddex bestaat uit diverse vergoedingen die zij voor het oprichten van een fonds, het aantrekken en (fiscaal optimaal) structureren van het benodigd (eigen en vreemd) fondsvermogen, het aankopen van vastgoed, het beheren van vastgoed en het fondsvermogen en, uiteindelijk, de verkoop van het vastgoed ontvangt.

3.3.3.

De schade die Neddex heeft geleden doordat Broekman tekort is geschoten is in drie categorieën onder te verdelen: (i) de gederfde inkomsten/vergoedingen bij aankoop van het vastgoed en structurering van een vastgoedfonds, (ii) de gederfde inkomsten/fondsbeheervergoeding tijdens de looptijd van een vastgoedfonds, en (iii) de gederfde inkomsten/vergoedingen en winstdeling bij verkoop van het vastgoed.

3.4.

Deze posten laten zich als volgt nader specificeren.

3.4.1.

Ad (i) de gederfde inkomsten/vergoedingen bij aankoop van het vastgoed en structurering van een vastgoedfonds.

a. a)Bij aankoop van vastgoed heeft Neddex of een vastgoedfonds recht op een acquisitievergoeding voor de werkzaamheden en kosten in verband met de selectie, beoordeling en acquisitie van het vastgoed. De acquisitievergoeding zou in dit geval € 114.000 zijn geweest. Daarvan dienen te worden afgetrokken de taxatiekosten (€ 15.000) en de kosten van de technische adviezen (€ 15.000), zodat een bedrag van € 84.000 zou resteren.

b)Voorts heeft Neddex bij het opzetten van een vastgoedfonds recht op een

structureringsvergoeding voor de werkzaamheden in verband met de structurering van het eigen vermogen en (bancair) vreemd vermogen van het vastgoedfonds. De structureringsvergoeding bedraagt 2,75% over de koopprijs van het vastgoed (€ 23 miljoen), zodat Neddex een structureringsvergoeding ad € 632.500 is misgelopen. Voor alleen Loods C zou de structureringsvergoeding een bedrag van (2,75% van 18.065.301 =) € 496.796 hebben bedragen.

- Daarnaast heeft Neddex bij de oprichting van een vastgoedfonds recht op een oprichtingsvergoeding voor de oprichting van het vastgoedfonds. De oprichtingsvergoeding zou € 39.000 hebben bedragen. Uit deze vergoeding betaalt Neddex de in het kader van de oprichting te maken kosten voor juridisch en fiscaal advies, alsmede de notariële oprichtingskosten van het vastgoedfonds en de bewaarder (in dit geval in totaal € 15.000), zodat een bedrag van € 24.000 zou resteren.

c)Ten slotte heeft Neddex bij definitieve toewijzing van participaties in het vastgoedfonds recht op een emissievergoeding, die door iedere participant aan Neddex wordt betaald en 2% van diens inbreng (in het vastgoedfonds) bedraagt. Neddex zou een bedrag € 9.500.000 aan inbreng van participanten hebben opgehaald, zodat de gederfde emissievergoeding € 190.000 bedraagt. Voor alleen Loods C zou de inbreng van de participanten € 7.400.000 hebben bedragen, zodat de emissievergoeding (2% van € 7.4000.000 =) € 148.000 zou hebben bedragen.

3.4.2.

Ad (ii): gederfde inkomsten/fondsbeheervergoedingen tijdens de looptijd van het

fonds

d) Tijdens de looptijd van het vastgoedfonds beheert Neddex het vastgoed en het fonds. De fondsbeheervergoeding die Neddex daarvoor ontvangt bedraagt per jaar 2,75% van de geldende contractuele huursom van het vastgoed (in geval van leegstand wordt de beloning gebaseerd op de laatst overeengekomen huur, direct voorafgaand aan de leegstand). Blijkens het rapport van EY (productie 4 bij conclusie van antwoord) zouden de totale huurinkomsten over de periode van 11 augustus 2016 tot en met 30 juni 2021 voor Loods B en C samen € 7.855.661 hebben bedragen. De gederfde fondsbeheervergoeding bedraagt derhalve € 216.026. De totale huurinkomsten over de periode 11 augustus 2016 tot en met 30 juni 2021 zouden voor alleen Loods C een bedrag van € 5.245.564 hebben bedragen. De gederfde fondsbeheervergoeding bedraagt in dat geval dus € 144.256.

3.4.3.

Ad (iii): gederfde inkomsten/vergoedingen en winstdeling bij verkoop van vastgoed

e)Bij verkoop van het vastgoed heeft Neddex recht op een vergoeding van 1,5% van de verkoopprijs (k.k.) van het vastgoed (verkoopvergoeding). Het verkoopmoment wordt door Neddex bepaald op basis van de marktsituatie en een voor andere kopers/beleggers nog gunstige resterende looptijd van de huurcontracten voor het vastgoed. Aangezien de markt in 2021 voor logistiek vastgoed zeer goed was (verkopersmarkt) en de huurcontracten toen nog een resterende looptijd van 10 jaar hadden, zou het medio 2021 wat Neddex betreft het uitgelezen moment zijn geweest om het vastgoed te verkopen. Uit het rapport van EY blijkt dat de aanvangshuur (bij aankoop) van de beide Loodsen € 1.547.476 bedroeg (waarvan 514.162 voor Loods B en € 1.033.314 voor Loods C) zodat de huur voor de beide Loodsen (na indexering) bij verkoop in 2021 € 1.650.499 (waarvan € 548.392 voor Loods B en € 1.102.107 voor Loods C) bedraagt. Voorts blijkt uit het rapport van [naam 1] (productie 10 van Neddex) dat op basis van de marktsituatie medio 2021 een belegger bij beleggingen zoals de onderhavige Loodsen genoegen neemt met een bruto aanvangsrendement (BAR) k.k. voor Loods B van 5,75% en voor Loods C van 4,50%. Mitsdien bedraagt de verkoopwaarde/-opbrengst van Loods B € 9.537.252 en van Loods C € 24.491.267. De door Neddex gederfde verkoopvergoeding bedraagt derhalve voor Loods B en C samen 1,5% van € 34.028.519 (€ 9.537.252 + € 24.491.267) te weten € 510.428. De gederfde verkoopvergoeding voor alleen Loods C bedraagt (1,5% van € 24.491.267 =) € 367.369.

f)Daarnaast heeft Neddex recht op een winstdeling, indien de participanten gedurende de looptijd uit de exploitatie en verkoop een enkelvoudig gemiddeld jaarlijks preferent beleggingsrendement hebben ontvangen van 7,0% over het kapitaal; van de overwinst die dan resteert, ontvangt Neddex 25%.

Winstdeling Loods B en C

Uit het rapport van EY blijkt dat de aanvangshuur (bij aankoop) voor de beide Loodsen gezamenlijk, zoals gezegd, € 1.547.476 bedroeg. Dit leidt tot een herberekening van het cumulatieve exploitatieresultaat over de periode 11 augustus 2016 tot en met 30 juni 2021, uitkomend op € 5.031.650. Dit is het verschil tussen de huurinkomsten voor deze periode van € 7.855.661, verminderd met exploitatiekosten van het fonds over deze periode van in totaal € 2.824.010.Vervolgens wordt het verkoopresultaat berekend. Dat is het verschil tussen enerzijds de investering bij aankoop van Loods B en Loods C, een bedrag van € 24.274.959, en anderzijds de verkoopprijs, een bedrag van € 34.028.519, verminderd met de verkoopvergoeding van € 510.428. Dat verkoopresultaat bedraagt aldus € 9.243.132. De optelsom van het cumulatieve exploitatieresultaat en het verkoopresultaat is het totaalresultaat en bedraagt € 14.274.782 (€ 5.031.650+ € 9.243.132). Daarna wordt het preferent rendement voor de participanten gedurende de looptijd van 11 augustus 2016 tot en met 30 juni 2021 (in jaren uitgedrukt: afgerond 4,916 jaren) berekend. Dat bedraagt jaarlijks 7,0% (gemiddeld enkelvoudig) over het door participanten ingebrachte eigen vermogen van € 9.500.000, ofwel 4,916 x 7,0% x € 9.500.000 = € 3.269.583. Het totaalresultaat, een bedrag van € 14.274.782, wordt verminderd met het preferent rendement dat aan participanten toekomt (€ 3.269.583) en de resultante daarvan wordt als overwinst aangeduid en bedraagt dus € 11.055.199 (€ 14.274.782 -/- € 3.269.583).

Van die overwinst komt aan Neddex € 2.751.300 (€ 11.055.199 x 25%) als winstdeling toe.

Winstdeling alleen Loods C

De aanvangshuur (bij aankoop) van Loods C bedroeg € 1.033.314,00. Dat leidt tot een berekening van het cumulatieve exploitatieresultaat over de periode 11 augustus 2016 tot en met 30 juni 2021 voor Loods C van € 3.049.641. Dit is het verschil tussen de huurinkomsten over deze periode van € 5.245.564, verminderd met exploitatiekosten van het fonds over die periode van in totaal € 2.195.925. Vervolgens wordt het verkoopresultaat berekend. Dat is het verschil tussen enerzijds de investering bij aankoop van Loods C (€ 18.065.301) en anderzijds de verkoopprijs (€ 24.491.267), verminderd met de verkoopvergoeding van € 367.369. Dat verkoopresultaat bedraagt aldus € 5.252.301.

De optelsom van het cumulatieve exploitatieresultaat en het verkoopresultaat is het totaalresultaat en bedraagt € 8.301.942 (€ 3.049.641 + € 5.252.301). Daarna wordt het preferent rendement voor de participanten gedurende de looptijd van 11 augustus 2016 tot en met 30 juni 2021 (in jaren uitgedrukt: afgerond 4,916 jaren) berekend. Dat bedraagt jaarlijks 7,0% (gemiddeld enkelvoudig) over het door participanten ingebrachte eigen vermogen van € 7.400.000, ofwel een bedrag van 4,916 x 7,0% x € 7.400.000 = € 2.546.833.

Het totaalresultaat van € 8.301.942 wordt verminderd met het preferent rendement dat aan participanten toekomt zijnde € 2.546.833 en de resultante daarvan wordt als overwinst aangeduid en bedraagt € 5.755.109 (€ 8.301.942 -/- € 2.546.833). Van die overwinst komt aan Neddex 25% als winstdeling toe, zijnde € 1.438.777 (€ 5.755.109 x 25%).

3.5.

Een en ander aldus Neddex.

3.6.

Het verweer van Broekman strekt tot afwijzing van de vordering, met veroordeling bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, van Neddex in de kosten van het geding en de nakosten.

3.7.

Broekman betwist de door Neddex opgestelde schadestaat en de onderbouwing daarvan. Daartoe heeft zij het volgende aangevoerd.

(1) Door de tekortkoming van Broekman is Neddex de kans ontnomen om Loods C te kopen. Broekman betwist dat Neddex in staat zou zijn geweest om - binnen acht weken na aanbieding daarvan per aangetekende brief (vgl. artikel 28.3 van de koopakte) tot aankoop van Loods C over te gaan en betwist eveneens dat aannemelijk is geworden dat Neddex daadwerkelijk tot aankoop daarvan zou zijn overgegaan als die Loods haar was aangeboden. Er bestaat dus geen causaal verband tussen de omstandigheid dat Loods C niet conform de koopakte is aangeboden en de door Neddex gestelde schade, immers:

- Het is ondenkbaar dat Neddex - in het tijdsbestek van acht weken - een vastgoedfonds had kunnen realiseren met een vrij beschikbaar kapitaal van € 23 miljoen en op 12 augustus 2016 had kunnen afnemen. Neddex beschikte blijkens haar jaarstukken in 2016 nauwelijks over eigen vermogen. Neddex zou evenmin in staat zijn geweest de noodzakelijke bancaire financiering te verkrijgen. Daarover heeft Neddex, behalve door overlegging van een algemene e-mail d.d. 24 december 2020 van M. van der Horst, niets gesteld. Neddex heeft al eerder problemen gehad om bancaire financiering te verkrijgen.

- Er zouden zich onvoldoende participanten hebben ingeschreven voor de aankoop. De door Neddex overgelegde e-mails van geïnteresseerde participanten zijn van (ruim) na 2016 en bovendien blijkt niet of deze potentiële participanten over het benodigde kapitaal beschikken. Voorts is geen aanbiedingsprospectus opgemaakt waarop een investeringsbeslissing kon worden gebaseerd.

- Als al aangenomen kan worden dat Neddex de benodigde financiering bijeen zou kunnen brengen, is daarmee nog steeds niet gezegd dat Neddex ook daadwerkelijk de koper zou zijn geworden. Artikel 28.1 van de koopakte behelst enkel een aanbiedingsplicht, geen koopoptie. Broekman kan het registergoed dus na, conform artikel 28.1 van de koopakte, per aangetekend schrijven het aanbod aan Neddex verzonden te hebben, vervolgens ook aan derden aanbieden en aan de aanbieding voorwaarden verbinden.

(2) Neddex heeft geen vergoedingen gederfd. Neddex heeft niet onderbouwd dat de opgevoerde vergoedingen bestaan of haar toekomen. Uit een eerdere prospectus uit mei 2009 blijkt dat aan Neddex uitsluitend een eenmalige Structureringsvergoeding toekomt.

(3) Neddex berekent de vergoedingen ten onrechte ook over Loods B. In het vonnis in de hoofdzaak is beslist dat Broekman niet toerekenbaar tekort is geschoten jegens Neddex inzake Loods B en Broekman is inzake het niet aanbieden daarvan dus niet schadeplichtig jegens Neddex.

(4) Neddex verzuimt de kosten op de omzet in mindering te brengen. Neddex kwalificeert haar schade als misgelopen winst, maar berekent haar schade op basis van omzet. Op de omzet brengt zij wel externe kosten in rekening, maar niet de bedrijfskosten.

(5) Voor zover zowel het vereiste causale verband als de in de schadestaat genoemde schadeposten bewezen worden geacht, wordt de juistheid c.q. de hoogte van de genoemde vastgoedfondsvergoedingen als onvoldoende onderbouwd betwist.

(6) Neddex kan geen aanspraak maken op wettelijke rente over de schade, omdat zij haar schade eerst in deze schadestaat heeft geconcretiseerd.

(7) Neddex kan geen aanspraak maken op buitengerechtelijke incassokosten, omdat zij geen buitengerechtelijke werkzaamheden heeft verricht.

3.8.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

5. De beslissing