Home

Rechtbank Rotterdam, 24-04-2020, ECLI:NL:RBROT:2020:4594, C/10/595185 / FA RK 20-2758

Rechtbank Rotterdam, 24-04-2020, ECLI:NL:RBROT:2020:4594, C/10/595185 / FA RK 20-2758

Gegevens

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
24 april 2020
Datum publicatie
26 mei 2020
ECLI
ECLI:NL:RBROT:2020:4594
Zaaknummer
C/10/595185 / FA RK 20-2758

Inhoudsindicatie

Zorgmachtiging, artikel 6:4 Wvggz.

Uitspraak

Team familie

Zaak-/rekestnummer: C/10/595185 / FA RK 20-2758

Betrokkenenummer: [nummer]

Schriftelijke uitwerking van de mondelinge beslissing van 24 april 2020 betreffende een zorgmachtiging als bedoeld in artikel 6:4 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (hierna: Wvggz)

op verzoek van:

de officier van justitie in het arrondissement Rotterdam, hierna: de officier,

met betrekking tot:

[naam betrokkene] ,

geboren op [geboortedatum betrokkene] te [geboorteplaats betrokkene] ,

hierna: betrokkene,

zonder vaste woon- of verblijfplaats,

advocaat mr. J.P. Vandervoodt te Rotterdam.

1. Procesverloop

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit het verzoekschrift van de officier, ingekomen op 20 april 2020.

Bij het verzoekschrift zijn de volgende bijlagen gevoegd:

 de medische verklaring opgesteld door drs. W.M.M. Kimenai, psychiater, van 25 maart 2020;

 de zorgkaart van 19 maart 2020;

 het zorgplan van 19 maart 2020;

 de bevindingen van de geneesheer-directeur over het zorgplan;

 de gegevens over eerder afgegeven machtigingen op grond van de Wet Bopz en de Wvggz;

 de relevante politiegegevens en/of de strafvorderlijke- en justitiële gegevens.

1.2.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 24 april 2020.

Bij die gelegenheid zijn (conform de tijdelijke regeling F&J rechtbanken in verband met het coronavirus) telefonisch gehoord:

 betrokkene met zijn hierboven genoemde advocaat;

 A. van Soelen, ambulant behandelaar, en drs. W.M.M. Kimenai, psychiater, beiden verbonden aan Antes.

1.3.

De officier is niet telefonisch gehoord, omdat hij een nadere toelichting op of motivering van het verzoek niet nodig achtte.

1.4.

Betrokkene verblijft ten tijde van de mondelinge behandeling in een tent langs de snelweg. De ambulant behandelaar en psychiater waren ter plekke en hebben een aantal keer gevraagd of betrokkene in zijn tent was. Hoewel betrokkene op de hoogte was van de mondelinge behandeling, kregen zij geen reactie. De rechtbank stelt daarom vast dat betrokkene niet bereid was om gehoord te worden.

2. Beoordeling

2.1.

Criteria zorgmachtiging

2.1.1.

De rechter kan op verzoek van de officier een zorgmachtiging verlenen ten aanzien van de betrokkene wanneer wordt voldaan aan de criteria en de doelen van verplichte zorg als bedoeld in artikel 3:3 en 3:4 Wvggz. Verplichte zorg is zorg die ondanks verzet kan worden verleend. Indien het gedrag van de betrokkene als gevolg van een psychische stoornis leidt tot ernstig nadeel, kan als uiterste middel verplichte zorg worden verleend, indien er geen mogelijkheden voor zorg op basis van vrijwilligheid zijn, er voor betrokkene geen minder bezwarende alternatieven met het beoogde effect zijn, het verlenen van verplichte zorg gelet op het beoogde doel evenredig is en redelijkerwijs te verwachten is dat het verlenen van verplichte zorg effectief is. Verplichte zorg kan worden verleend om ernstig nadeel af te wenden, de geestelijke gezondheid van betrokkene te stabiliseren of dusdanig te herstellen dat hij zijn autonomie zoveel mogelijk herwint, of de fysieke gezondheid van betrokkene te stabiliseren of te herstellen in het geval diens gedrag als gevolg van zijn psychische stoornis leidt tot ernstig nadeel daarvoor.

2.1.2.

Uit de overgelegde stukken en de mondelinge behandeling blijkt dat betrokkene lijdt aan een psychische stoornis, te weten een psychose in het kader van schizofrenie.

2.1.3.

Het gedrag van betrokkene leidt als gevolg van zijn psychische stoornis tot ernstig nadeel, gelegen in het bestaan van of het aanzienlijk risico op ernstig lichamelijk letsel, ernstige verwaarlozing en maatschappelijke teloorgang. Betrokkene is al meerdere jaren bekend met psychotische decompensaties, maar zijn toestandsbeeld is de afgelopen zes maanden erg achteruit te zijn gegaan. Betrokkene is verbaal agressief, verward en achterdochtig. Voorts is hij dakloos en zwerft hij op straat. Het Stedelijk Daklozenteam heeft betrokkene een plek in een maatschappelijke opvang aangeboden, maar hij is hier niet op ingegaan. Betrokkene leeft momenteel onder erbarmelijke omstandigheden, aldus de ambulant behandelaar en de psychiater tijdens de mondelinge behandeling. Er zitten brandgaten in zijn tent, er liggen meerdere gasflessen rondom de tent en de omgeving is vervuild. Naast het feit dat de situatie van betrokkene erbarmelijk is en slechter lijkt te worden, is ook sprake van een (brand)gevaarlijke situatie. Een ambulante behandeling van betrokkene is de afgelopen periode niet mogelijk gebleken, waardoor een klinische opname noodzakelijk wordt geacht om betrokkene in te stellen op antipsychotische medicatie en adequaat te begeleiden naar een passende woonvoorziening.

2.2.

Verplichte zorg

2.2.1.

Om ernstig nadeel af te wenden en de geestelijke gezondheid van betrokkene dusdanig te herstellen dat hij zijn autonomie zoveel mogelijk herwint, heeft betrokkene verplichte zorg nodig.

2.2.2.

Gebleken is dat er geen mogelijkheden voor passende zorg op vrijwillige basis zijn.

Uit de medische verklaring blijkt dat betrokkene onvoldoende bereid is om behandeling of zorg op vrijwillige basis te accepteren. Betrokkene heeft geen ziektebesef en -inzicht en is zorgmijdend. Voorts is hij afwerend in contact met hulpverleners. De psychiater heeft tijdens de mondelinge behandeling verklaard dat zij de kans erg klein acht dat betrokkene vrijwillig hulp zal accepteren. Om die reden is verplichte zorg nodig. De in het verzoekschrift opgenomen vormen van verplichte zorg zijn gebaseerd op de medische verklaring, het zorgplan en de bevindingen van de geneesheer-directeur. Deze vormen van verplichte zorg zijn door de rechtbank tijdens de mondelinge behandeling besproken. Gelet op het voorgaande acht de rechtbank de volgende vormen van verplichte zorg noodzakelijk om het ernstig nadeel af te wenden:

 het toedienen van medicatie, alsmede het verrichten van medische controles of andere medische handelingen en therapeutische maatregelen, ter behandeling van een psychische stoornis, dan wel vanwege die stoornis;

 het beperken van de bewegingsvrijheid;

 het insluiten;

 het onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gedrag-beïnvloedende middelen;

 het controleren op de aanwezigheid van gedrag-beïnvloedende middelen;

 het opnemen in een accommodatie.

De overige door de officier verzochte vormen van verplichte zorg, te weten het toedienen van vocht en voeding, worden door de rechtbank niet noodzakelijk geacht, omdat de noodzakelijkheid daarvan niet (afdoende) is gemotiveerd en de behandelaar tijdens de mondelinge behandeling gemotiveerd heeft verklaard dat deze niet nodig zijn om het ernstig nadeel af te wenden.

2.2.3.

Er zijn geen minder bezwarende alternatieven die hetzelfde beoogde effect hebben. De voorgestelde verplichte zorg is evenredig en naar verwachting effectief. Uit de stukken blijkt dat bij het bepalen van de juiste zorg rekening is gehouden met de voorwaarden die noodzakelijk zijn om deelname van betrokkene aan het maatschappelijk leven te bevorderen, alsmede met de veiligheid van betrokkene.

2.2.4.

Gelet op het voorgaande is voldaan aan de criteria voor en doelen van verplichte zorg als bedoeld in de Wvggz. De zorgmachtiging zal worden verleend voor de verzochte duur van zes maanden.

3. Beslissing

De rechtbank:

3.1.

verleent een zorgmachtiging ten aanzien van [naam betrokkene] voornoemd;

3.2.

bepaalt dat bij wijze van verplichte zorg de maatregelen zoals opgenomen in rechtsoverweging 2.2.2. kunnen worden getroffen;

3.3.

bepaalt dat deze machtiging geldt tot en met 24 oktober 2020.

Deze beschikking is op 24 april 2020 mondeling gegeven door mr. A.C. Siemons, rechter, in tegenwoordigheid van mr. R. Jelicic, griffier, en op 6 mei 2020 schriftelijk uitgewerkt en getekend.

Tegen deze beschikking staat het rechtsmiddel van cassatie open.