Home

Rechtbank Rotterdam, 26-01-2018, ECLI:NL:RBROT:2018:657, 5655025 CV EXPL 17-2161

Rechtbank Rotterdam, 26-01-2018, ECLI:NL:RBROT:2018:657, 5655025 CV EXPL 17-2161

Gegevens

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
26 januari 2018
Datum publicatie
1 februari 2018
ECLI
ECLI:NL:RBROT:2018:657
Zaaknummer
5655025 CV EXPL 17-2161

Inhoudsindicatie

Telefoonabonnement met toestel. In de overeenkomst is de prijs van het mobiele toestel opgenomen. Overeenkomst rechtsgeldig geacht. Uitfacturering slechts voor de helft toewijsbaar.

Uitspraak

zaaknummer: 5655025 CV EXPL 17-2161

uitspraak: 26 januari 2018

vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Direct Pay Services B.V.,

gevestigd te Barendrecht,

eiseres,

gemachtigde: WebCasso B.V. te Barendrecht,

tegen

[gedaagde],

wonende te [plaatsnaam],

gedaagde,

procederend in persoon.

Partijen worden hierna aangeduid als “Direct Pay” en “[gedaagde]”.

1 Het verloop van de procedure

1.1

Het verloop van de procedure volgt uit de volgende processtukken, waarvan de kantonrechter kennis heeft genomen:

-

het exploot van dagvaarding van 5 januari 2017, met producties;

-

de aantekeningen van het mondelinge antwoord van [gedaagde];

-

de (aanvullende) schriftelijke reactie van [gedaagde], met producties;

-

de conclusie van repliek, met een productie;

-

de conclusie van dupliek.

1.2

De uitspraak van het vonnis is nader bepaald op heden.

2 De vordering

2.1

Direct Pay heeft bij dagvaarding gevorderd bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, [gedaagde] te veroordelen aan Direct Pay te betalen een bedrag van € 1.793,50 aan hoofdsom, € 25,83 aan verschenen rente en € 134,51 aan buitengerechtelijke kosten, met veroordeling van [gedaagde] in de proceskosten.

2.2

Aan haar vordering heeft Direct Pay naast de vaststaande feiten - zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang - het volgende ten grondslag gelegd.

2.2.1

[gedaagde] heeft op 24 november 2015 met T-Mobile een tweetal overeenkomsten gesloten voor de duur van 24 maanden. Op grond daarvan kon [gedaagde] tegen betaling van maandelijkse abonnements- en gebruikskosten gebruik maken van het mobiele telecommunicatienetwerk van T-Mobile en ontving [gedaagde] bij het aangaan van die overeenkomsten een tweetal mobiele telefoontoestellen, die hij door middel van maandelijkse termijnen diende af te betalen (hierna: de overeenkomsten). Op de overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van T-Mobile van toepassing.

2.2.2

T-Mobile heeft op 30 november 2015, 28 december 2015, 27 januari 2016, 29 februari 2016 en 28 maart 2016 telkens een tweetal facturen van elk respectievelijk € 81,93, € 51,98, € 51,98, € 66,98 en € 55,02 aan [gedaagde] gestuurd ten aanzien van abonnements- en gebruikskosten en de afbetalingstermijnen van de telefoontoestellen en op 14 april 2016 een tweetal facturen van elk € 717,80 ten aanzien van de uitfacturering van de overeenkomsten en de resterende termijnen met betrekking tot de telefoontoestellen, nadat T-Mobile de overeenkomsten op 12 april 2016 had ontbonden wegens wanbetaling.

2.2.3

T-Mobile heeft de onderhavige vordering gecedeerd aan Direct Pay. [gedaagde] is hiervan in kennis gesteld.

2.2.4

[gedaagde] is, ondanks sommaties, in gebreke gebleven met betaling van de op grond van de tussen T-Mobile en [gedaagde] gesloten overeenkomsten door hem verschuldigde facturen, zoals hiervoor vermeld. Wegens wanbetaling van [gedaagde] heeft T-Mobile de overeenkomsten per 12 april 2016 ontbonden. Door het voortijdig beëindigen van de overeenkomsten heeft T-Mobile echter schade geleden, die zij op grond van de op de overeenkomsten toepasselijke algemene voorwaarden dan wel op grond van artikel 6:277 lid 1 BW wenst te verhalen op [gedaagde]. Deze schade van twee maal € 194,19 bestaat uit het bedrag aan resterende abonnementstermijnen, te weten de termijnen vanaf de datum van beëindiging van de overeenkomsten tot de oorspronkelijke expiratiedatum en is in rekening gebracht bij de factuur van 14 april 2016. Direct Pay heeft het gevorderde schadebedrag bij dagvaarding reeds gematigd tot 50% van de resterende abonnementstermijnen. Daarnaast is [gedaagde] de na de beëindiging van de overeenkomsten onbetaald gelaten termijn-betalingen met betrekking tot de (waarde van de) telefoontoestellen ad € 543,12 per toestel verschuldigd, die eveneens bij de factuur van 14 april 2016 in rekening zijn gebracht.

Direct Pay maakt voorts aanspraak op een bedrag van € 134,51 aan buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente. Berekend tot, naar de kantonrechter begrijpt, de dag der dagvaarding bedraagt deze rente € 25,83.

3 Het verweer

[gedaagde] heeft de verschuldigdheid van de vordering betwist en daartoe aangevoerd dat hij de overeenkomsten niet in privé heeft afgesloten, maar in zijn hoedanigheid van directeur/eigenaar van [de B.V.]. [gedaagde] zelf is dan ook niet aansprakelijk voor de vordering. [de B.V.]. is de overeenkomsten onder druk aangegaan en [gedaagde] is vervolgens ook nog beroofd van de aan hem verstrekte mobiele telefoons.

4 De beoordeling van de vordering

5 De beslissingDe kantonrechter: