Home

Rechtbank Rotterdam, 18-01-2018, ECLI:NL:RBROT:2018:3676, C/10/538914 / KG ZA 17-1236

Rechtbank Rotterdam, 18-01-2018, ECLI:NL:RBROT:2018:3676, C/10/538914 / KG ZA 17-1236

Gegevens

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
18 januari 2018
Datum publicatie
21 december 2018
ECLI
ECLI:NL:RBROT:2018:3676
Zaaknummer
C/10/538914 / KG ZA 17-1236

Inhoudsindicatie

Kort geding. Geschil tussen maten in een maatschap voor ergotherapie. Afwijzing van o.a. de vordering die ertoe strekt dat de derde maat, vooruitlopend op de ontbinding van de maatschap, haar praktijkuitoefening staakt en gestaakt houdt. Belangenafweging.

Uitspraak

vonnis

Team Handel en Haven

zaaknummer / rolnummer: C/10/538914 / KG ZA 17-1236

Vonnis in kort geding van 18 januari 2018

in de zaak van

1 [naam eiseres 1] ,

wonende te Oud-Beijerland ,

2. [naam eiseres 2],

wonende te Oud-Beijerland ,

eiseressen in conventie,

verweersters in reconventie,

advocaat mr. J.M. Timmer te Rotterdam,

tegen

[naam gedaagde 1] ,

wonende te Barendrecht ,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. P.A. Ellenbroek te Rotterdam.

Eiseressen in conventie, verweersters in reconventie, zullen hierna [naam 1] en [naam 2] worden genoemd. Gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, zal [naam 3] worden genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 de dagvaarding van 15 november 2017, met producties 1 tot en met 30;

 de aanvullende producties 31 tot en met 37 en de daarop betrekking hebbende brief van [naam 1] en [naam 2] van 21 november 2017;

 de conclusie van antwoord tevens houdende eis in reconventie, met producties 1 tot en met 21;

 de mondelinge behandeling op 23 november 2017, op welke zitting de zaak met instemming van partijen is verwezen naar mediation;

 de pleitnota van [naam 1] en [naam 2] , met daarbij gevoegd de producties 38 tot en met 40;

 de pleitnota van [naam 3] ;

 het faxbericht van [naam 1] en [naam 2] van 18 december 2017, waarbij zij de voorzieningenrechter hebben bericht dat mediation niet is geslaagd en hebben verzocht om vonnis te wijzen;

 het faxbericht van [naam 3] van 19 december 2017, waarbij [naam 3] (ook) heeft verzocht om vonnis te wijzen en – zoals afgesproken op de zitting – inhoudelijk heeft gereageerd op het faxbericht van [naam 1] en [naam 2] .

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

[naam 1] , [naam 2] en [naam 3] zijn alle drie ergotherapeut van beroep. Zij zijn maten in de maatschap [naam maatschap] , gevestigd in [plaats] (hierna: de maatschap).

2.2.

Partijen hebben op 1 april 2016 een maatschapsovereenkomst gesloten. Deze schriftelijke overeenkomst houdt onder andere in:

Artikel 2: Doel

De maatschap heeft ten doel het voor gezamenlijke rekening exploiteren van een

ergotherapeutisch beroep en een ergotherapiepraktijk en al hetgeen daartoe behoort en daarmee in verband staat in de ruimste zin van het woord.

In bijzonder beoogt de maatschap de voortzetting van het ergotherapeutisch beroep en de van de tot 31-03-2016 door de maten sub 1 en sub 2 (de voorzieningenrechter leest: [naam 1] en [naam 2] ) onder de naam [naam maatschap] gedreven onderneming. (…)

Artikel 3: Duur en opzegging

De maatschap is met ingang van 01-04-2016 voor onbepaalde tijd aangegaan. Ieder van de maten heeft het recht de maatschap door opzegging te beëindigen. Dit dient te geschieden bij aangetekende brief aan de andere ma(a)t(en)maten, met inachtneming van een opzegtermijn van 4 maanden en niet anders dan tegen het einde van het boekjaar. (…)

(…)

Artikel 7: Samenwerking

(…)

Lid 1a Verdeling werkzaamheden

Maat sub 1 (de voorzieningenrechter leest: [naam 1] ) voert haar werkzaamheden uit voor de volwassen ergotherapie binnen de gemeente Hoeksche Waard. Maat sub 2 (de voorzieningenrechter leest: [naam 2] ) voert haar werkzaamheden uit voor zowel de

volwassen ergotherapie als de kinderergotherapie binnen de gemeente Hoeksche Waard. Maat sub 3 (de voorzieningenrechter leest: [naam 3] ) voert haar werkzaamheden uit voor zowel de volwassen ergotherapie als de kinderergotherapie binnen de gemeente Barendrecht en omstreken. Zij zal bij te veel werkzaamheden in de gemeente Hoeksche Waard deze werkzaamheden opvangen mits dat mogelijk is gezien de werkzaamheden in de gemeente Barendrecht. Daarnaast springen de maten bij elkaar in om de kwaliteit van de praktijk te waarborgen. Dit betekent dat iedereen overal inzetbaar is.

Lid 1b Verdeling overstijgende werkzaamheden

(…)

Elke maat is verantwoordelijk voor het invullen van haar eigen declaraties in het declaratieprogramma.

Artikel 8: Boekjaar, balans en winst- en verliesrekening

Lid 1: Het boekjaar van de maatschap loopt van één januari tot en met eenendertig

december.

(…)

2.3.

Bij brief van 26 oktober 2017 heeft de advocaat van [naam 1] en [naam 2] [naam 3] onder andere het volgende bericht:

Er zijn, zoals reeds meerdere keren met u besproken en schriftelijk vastgelegd, door mijn cliënten klachten omtrent uw handelen/nalaten binnen de maatschap jegens u geuit. Tevens zijn talloze externe klachten omtrent u geuit. De externe klachten zijn geuit door onder meer de (ouders van) patiënten en belangrijke verwijzers, waaronder de verwijzende arts van het Maasstad Ziekenhuis, hetgeen u reeds bekend is.

Cliënten hebben zich naar aanleiding van voorgaande genoodzaakt gezien de externe klachten grondig te onderzoeken. Cliënten kwamen toen tot schokkende bevindingen. Het gaat steevast om ernstige tekortkomingen ten aanzien van kwetsbare patiënten, welke tekortkomingen (deels) reeds door uzelf zijn erkend in uw onderlinge correspondentie met cliënten.

Cliënten hebben reeds in een eerder stadium aanhoudend getracht meer duidelijkheid van u te krijgen omtrent uw handelen en nalaten binnen de maatschap. U heeft op diverse momenten aangegeven wegens onder meer ziekte uw praktijk gedeeltelijk niet meer te kunnen uitoefenen, maar u liet daarbij veel onduidelijkheid bij cliënten bestaan over uw (gezondheids)problemen. Cliënten hebben u telkens uitvoerig gewezen op uw verantwoordelijkheden voor onder meer correcte overdracht en hier afspraken met u over gemaakt. Maar u kwam vervolgens, en komt nog immer, deze afspraken niet na. Hier moesten cliënten gaandeweg, niet via u, maar aan de hand van talloze klachten omtrent tekortkomingen uwerzijds achter komen. Gelet op voorgaande hebben cliënten,

beiden, inmiddels uitvoerig jegens u toegelicht geen vertrouwen meer in u te hebben.

Als gevolg van dit, inmiddels hoog opgelopen, conflict en het ontbreken van elk

onderling vertrouwen is verdere samenwerking inmiddels – hoe dan ook – onmogelijk.

(…)

Artikel 7A:1684 van het Burgerlijk Wetboek kent aan cliënten de wettelijke bevoegdheid toe om ontbinding van de maatschap ten opzichte van u in rechte te vorderen en hieraan een eis tot schadevergoeding te verbinden. Deze bevoegdheid is van dwingend recht.

(…)

Vanwege tekortkomingen uwerzijds is het volgens cliënten niet langer mogelijk om het maatschapscontract voort te zetten.

(…)

Op dit moment is het nog alleszins mogelijk dat u schadebeperkend handelt. In dit kader is het volgende van belang. Namens cliënten verzoek ik u, en voor zover nodig sommeer ik u, om BINNEN 2 DAGEN NA DAGTEKENING DEZES uw (thans nog resterende) werkzaamheden als maat in de ruimste zin des woords (dus géén behandelingen verrichten, géén cliëntencontact en géén externe contacten, etcetera) te staken en gestaakt te houden. Indien u geen gevolg geeft aan deze sommatie dan zien mijn cliënten zich genoodzaakt zulks in rechte af te dwingen op straffe van een dwangsom.

(…)

Naar het standpunt van cliënten zal in rechte met succes ontbinding van de maatschap ten opzichte van u kunnen worden gevorderd, met daarbij een schadevergoeding die voor uw rekening komt. Cliënten stellen u niettemin in de gelegenheid om in onderling overleg tot een ontbindingsovereenkomst met gesloten beurzen te komen. Cliënten zijn in dat geval bereid om af te zien van hun vordering tot schadevergoeding, daar een lange kostbare procedure voor partijen kan worden voorkomen.

2.4.

Bij e-mailbericht van 25 augustus 2017 heeft [naam 2] een revalidatiearts van het Maasstadziekenhuis onder meer het volgende bericht:

Onze collega die voornamelijk in Barendrecht werkt heeft sinds maart te kampen met priveomstandigheden en daaropvolgend tot op heden een burnout. Vanaf juni is dit naar voren gekomen en sinds die tijd zijn we bezig geweest met het nabellen en inplannen van de mensen. We hebben tevens een nieuwe collega aangenomen die ook veel heeft opgepakt.

In deze crisis situatie hebben we de situaties waarvan we wisten meteen opgelost maar helaas zijn er dus toch meer zaken niet goed gelopen hoor ik nu.

We zouden graag willen vernemen om welke mensen het gaat zodat we kunnen nazoeken wat er fout is gegaan. Kan je ons de namen wellicht aanleveren?

Met de nieuwe collega erbij zijn we weer op kracht en hopen we dat nieuwe nare situaties niet meer zullen ontstaan.

2.5.

Bij e-mailbericht van 13 oktober 2017 heeft [naam 1] een leverancier onder meer het volgende bericht:

We hebben van de zijlijn jouw emailverkeer met [naam 3] gelezen. Bedankt voor jullie uitleg over hoe de situatie is gegaan. Wij betreuren dat deze mail met deze inhoud naar [naam 4] is gestuurd. Wij ondersteunen deze klacht niet.

We hebben het vertrouwen in deze collega opgezegd.

2.6.

Bij e-mailbericht van 1 november 2017 heeft een fysiotherapeut van Fysiotherapie Oud-Beijerland [naam 2] onder meer het volgende bericht:

Naar aanleiding van ons gesprek in de wandelgangen over het arbeidsconflict binnen jullie maatschap mail ik je nu.

2.7.

Bij e-mailbericht van 2 november 2017 heeft een medewerker van de school waar

[naam 3] kinderen behandelt [naam 2] onder meer het volgende bericht:

Op donderdag 21 september jl. heb jij mij geïnformeerd over je zorgen over [naam 3] gezondheid: [naam 3] werkt momenteel op therapeutische basis omdat ze burn-out is. (…) Op een betrokken, integere manier heb je bovenstaande zorgen met mij gedeeld.

2.8.

In de notulen van een overleg (datum overleg niet bekend) van Paramedisch Centrum Gezond in Zuidwijk staat onder andere:

6. Rondvraag

(…)

Ergo: [naam 3] heeft een burnout, ziek sinds mei 2017. [naam 3] gaat uit de maatschap. [naam 5] gaat [naam 3] vervangen en er komt mogelijk nog een vervangster. Laten we naar elkaar kort benoemen áls er iets speelt privé of zakelijk, dan hoeven we geen excuus te maken over hoe dingen lopen.

3 Het geschil in conventie

4 Het geschil in reconventie

5 De beoordeling in conventie

6 De beoordeling in reconventie

7 De beslissing