Home

Rechtbank Rotterdam, 17-08-2016, ECLI:NL:RBROT:2016:6499, C/10/492441 / HA ZA 16-24

Rechtbank Rotterdam, 17-08-2016, ECLI:NL:RBROT:2016:6499, C/10/492441 / HA ZA 16-24

Gegevens

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
17 augustus 2016
Datum publicatie
19 augustus 2016
ECLI
ECLI:NL:RBROT:2016:6499
Zaaknummer
C/10/492441 / HA ZA 16-24

Inhoudsindicatie

Faillissementsrecht; procesrecht; bodembeslag; belang bij verklaring voor recht in verband met gepretendeerde vordering tegen curator die niet in procedure is betrokken.

Uitspraak

vonnis

Team haven en handel

zaaknummer / rolnummer: C/10/492441 / HA ZA 16-24

Vonnis van 17 augustus 2016

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

M & L LUCHTTECHNIEK B.V.,

gevestigd te Zwijndrecht,

eiseres,

advocaat mr. R. le Grand te Rotterdam,

tegen

1 DE ONTVANGER VAN DE BELASTINGDIENST KANTOOR ROTTERDAM,

kantoorhoudende te Rotterdam,

2. DE STAAT DER NEDERLANDEN (HET MINISTERIE VAN FINANCIËN),

gevestigd te 's-Gravenhage,

gedaagden,

advocaat mr. E.E. Schipper te Amsterdam.

Partijen zullen hierna M & L, de Ontvanger en de Staat genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-

de dagvaardingen van 26 en 30 november 2015;

-

de akte houdende overlegging producties van 13 januari 2016 van M & L;

-

de conclusie van antwoord, met producties;

-

de brief van de rechtbank van 20 april 2016 waarbij partijen zijn opgeroepen voor een comparitie van partijen;

-

de brief van 27 juni 2017 van mr. Le Grand, met een productie;

-

het proces-verbaal van comparitie van 4 juli 2016.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Op 25 februari 2015 heeft de Ontvanger bodembeslag gelegd op zaken op de bodem van [gefailleerde] (hierna: [gefailleerde] ).

2.2.

Naar aanleiding van een op 26 februari 2015 gedane eigen aangifte is [gefailleerde] op 3 maart 2015 in staat van faillissement verklaard. Mr. [curator] werd benoemd tot curator (hierna: de Curator).

2.3.

M & L is een zusterbedrijf van [gefailleerde] .

2.4.

Tussen M & L en [gefailleerde] is op 27 september 2005 een overeenkomst gesloten ingevolge welke [gefailleerde] haar machine- en wagenpark verkocht aan M & L en per datum overdracht huurde van M & L. M & L heeft zich na het faillissement van [gefailleerde] jegens de Curator en jegens de Ontvanger op het standpunt gesteld dat ten tijde van het gelegde bodembeslag het gehele machinepark op de bodem van [gefailleerde] eigendom was van M & L.

2.5.

Een brief van 23 maart 2015 van de accountant van M & L aan de advocaat van M & L vermeldt het volgende (productie 6 bij akte van 13 januari 2016):

'In het kader van het faillissement van [gefailleerde] bericht ik u als volgt.

Verantwoordelijk voor de opdracht was mijn ex-collega de heer [accountant] RA AA terwijl ik zelf als medelezer in het kader van de kwaliteitsbewaking op het dossier betrokken was. Voor de goede orde deel ik nog mee dat door mij op de in deze brief vermelde gegevens geen accountantscontrole is toegepast.

U vertelde mij dat de curator van [gefailleerde] zich op het standpunt stelt dat alle machines die vanaf 1 januari 2005 zijn aangeschaft in eigendom aan [gefailleerde] toebehoren. De curator stelt zich ten onrechte op dat standpunt. Ter toelichting dient het volgende.

Feit is dat het gehele machinepark, inclusief de vanaf 1 januari 2005 aangeschafte machines, jaar in jaar uit bij M&L Luchttechniek BV. geactiveerd is. Juist is dat veel machines door [gefailleerde] zijn aangeschaft (meestal via leaseconstructies). Vanuit de leasebedrijven werd verlangd [dat] [gefailleerde] als hun contractspartij fungeerde. M&L Luchttechniek B.V. had volgens hen te weinig “substance” kan ik mij nog herinneren. De eigendom van de machines werd direct overgedragen aan M&L Luchttechniek B.V., waarna M&L Luchttechniek BV. overging tot activering op haar balans. Het was ook M&L Luchttechniek B.V. dat voor betaling van de (lease)lasten zorg droeg. De betalingen werden in rekening courant geboekt. Of er contracten beschikbaar zijn waaruit van de overdracht van de machines blijkt weet ik niet meer. Ik zal de archieven raadplegen. Ook als er geen contractstukken beschikbaar zijn meen ik dat van rechtsgeldige overdracht sprake is geweest, dat terzijde. Sedert 1 januari 2005 werden de machines ook verhuurd aan [gefailleerde] . De betreffende huur werd, voor zover niet per bank betaald, tussen M&L Luchttechniek B.V. en [gefailleerde] in rekening-courant verrekend en aldus betaald.

(…)'

2.6.

Op 4 maart 2015 heeft M & L een beroepschrift ex artikel 22 Invorderingswet 1990 ingediend bij de directeur der Rijksbelasting. Op 17 juli 2015 heeft de directeur der Rijksbelasting afwijzend beslist op het beroep.

2.7.

Op 13 april 2015 heeft de Curator Troostwijk Veilingen opdracht gegeven de bedrijfsinventaris van [gefailleerde] , waaronder de machines waarvan M & L pretendeerde eigenaar te zijn, te verkopen.

2.8.

Zowel M & L als [gefailleerde] hadden hun (bedrijfs)inventaris (deels) verpand aan Deutsche Bank.

3 Het geschil

4 De beoordeling

5 De beslissing