Home

Rechtbank Rotterdam, 15-06-2016, ECLI:NL:RBROT:2016:4844, 5001039

Rechtbank Rotterdam, 15-06-2016, ECLI:NL:RBROT:2016:4844, 5001039

Gegevens

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
15 juni 2016
Datum publicatie
28 juni 2016
ECLI
ECLI:NL:RBROT:2016:4844
Zaaknummer
5001039

Inhoudsindicatie

ontbinding arbeidsovereenkomst primair e-grond, subsidiair g-grond: niet vooraf overleggen en achteraf melden van toestaan drinken glas wijn aan cliente zorginstelling door verpleegkundige. Wel verwijtbaar handelen maar kon volstaan worden met berisping

Uitspraak

zaaknummer: 5001039 HA VERZ 16-70

uitspraak: 15 juni 2016

beschikking van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

in de zaak van

de stichting Stichting Yulius,

gevestigd te Dordrecht,

verzoekster,

gemachtigde: mr. J.D. de Rooij,

tegen

[verweerster] ,

wonende te [woonplaats],

verweerster,

gemachtigde: mr. M.J. IJzer.

Partijen worden hierna aangeduid als “Yulius” en “[verweerster]”.

1 Het verloop van de procedure:

1.1

Van de volgende processtukken is kennisgenomen:

- het verzoekschrift, met bijlagen, ontvangen op 13 april 2016;

- het verweerschrift, met bijlagen, ontvangen op 17 mei 2016;

- de brieven van mr. De Rooij van 19 en 23 mei 2016 met aanvullende producties;

- de ter zitting overgelegde pleitaantekeningen van de zijde van Yulius.

1.2

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 25 mei 2016. Yulius heeft zich laten vertegenwoordigen door mevrouw P[H.], manager, bijgestaan door genoemde gemachtigde. [verweerster] is verschenen, bijgestaan door haar gemachtigde. Van het verhandelde ter zitting is aantekening gehouden door de griffier.

1.3

De datum van de uitspraak van de beschikking is bepaald op heden.

2 De vaststaande feiten

2.1

[verweerster], geboren op [geboortedatum] 1956, is sinds 1 maart 2001 bij Yulius in dienst, laatstelijk in de functie van psychiatrisch verpleegkundige. Het loon van [verweerster] bedraagt

€ 2.955,59 bruto per maand, exclusief 8% vakantietoeslag en overige emolumenten.

2.2

Yulius is een zorginstelling die zich richt op het aanbieden van zorg aan personen in iedere levensfase met complexe psychiatrische problemen. Yulius biedt ambulante hulp, thuis of op een polikliniek. Daarnaast kunnen cliënten worden opgenomen voor korte tijd op een behandelafdeling of voor langere tijd in een begeleid wonen locatie.

2.3

[verweerster] is werkzaam in de kliniek van Yulius [naam kliniek] te [plaatsnaam]. Daar worden cliënten behandeld met een acute psychiatrische problematiek en opname indicatie. Zij verricht haar werkzaamheden op een gesloten afdeling.

2.4

Cliënte X is op 18 december 2015 vrijwillig opgenomen in [naam kliniek] nadat zij twee weken daarvoor bij [naam kliniek] ontslagen was. In de tussenliggende twee weken bleek cliënte X thuis onregelmatig haar medicatie te hebben ingenomen en alcohol te hebben gebruikt. Cliënte X kent een langdurige psychiatrische voorgeschiedenis met vele vrijwillige en gedwongen opnames.

2.5

De psychiater heeft op 18 december 2015 een rapport bij opname van cliënte X opgemaakt. Dit rapport luidt -voor zover relevant-:

"Rapportage algemeen

Laatste opname vrijwillig van 27-10-2015 tot 30-11-2015

[…]

Volgens de overdracht […] had patiënte al een tijdje Lithium niet meer gebruikt en is aan de alcohol geraakt. Maakt nu de indruk van een recidief manie.

[…]

Conclusie: vrijwillige heropname, bip I stoornis, (laatste ontslag hier pas 3 weken geleden), eerder depressie, nu met manisch recidief (licht paranoïde) na staken medicatie vanuit therapieontrouw. Fors alcoholgebruik laatste weken. Patiënte is nu bereid om Lithium weer in te gaan nemen.

Opletten eventuele onthoudingsverschijnselen alcohol (en in dat verband ontslagwens), laten beoordelen bij ontslagwens

[…]

Overleg met […], ontregeling door ontrouw medicatie

Opname om patiënte opnieuw in te stellen op voorgeschreven medicatie

Maniforme ontregeling bij bekende schizo-affectieve stoornis. Maar ok aanwijzingen voor mengbeeld. Uit zich suïcidaal, verhoogd associatief, eufoor beeld.

- Fase I

- continueren thuis medicatie, herinstellen op lithium

- maandag lab

- oxazepam naar 4dd10mg

- start thiamine vanwege onduidelijke hoeveelheden alcoholgebruik

- bij ontslagwens IBS beoordeling

Doelen behandelingsplan

Doelen

Hoofddoel 1: Mw. functioneert in psychiatrisch opzicht stabiel

Hoofddoel 2: Mw. onderneemt acties om haar lichamelijke gezondheid positief te beïnvloeden, zwemmen en minderen met roken

Hoofddoel 3: Aanvulling klinische opname t.b.v. FACT behandelplan

[…]

Onderdeel 1

Verpleegkundige probleemomschrijving

Probleem (PES)

P: Maniforme ontregeling - recidief manie

E: Medicatieontrouw / staken van medicatieinname - alcoholgebruik

S: Eufore stemming - verhoogd associatief

Verpleegdoel

Doel

Maniform toestandsbeeld blijft onder controle en verbleekt: manische stemming vormt geen belemmering voor cliënt zelf en haar omgeving

Acties

Acties

Observatie toe - afname manische kenmerken

Acties

Motiveren voor inname medicatie en medicatietrouwheid - observatie effect medicatie

Onderdeel 2

Verpleegkundige probleembeschrijving

Probleem (PES)

P: Suïcidaliteit

E: Onverwerkte verlies-ervaring (overlijden hond - familie) - rouw - scizoaffectieve stoornis

S: Uiten van wens tot zelfdoding - impulsief gedrag

Verpleegdoel

Doel

Suïcidaliteit blijft onder controle - mw praat over gevoelens die te maken hebben met suïcidaliteit in plaats van het ondernemen van acties in die richting

Acties

Acties

Observatie suïcidale kenmerken en bespreekbaar maken

[…]"

2.6

Vanaf 7 januari 2016 is de opname van cliënte X voortgezet in het kader van een BOPZ-maatregel.

2.7

Op 26 januari 2016 is cliënte X met collega psychiatrisch verpleegkundige [B.] (hierna: [B.]) buiten de locatie geweest en is haar door [B.] toegestaan een glas wijn te drinken. [B.] had voorafgaande aan de wandeling het verzoek van cliënte X om die avond alcohol te mogen drinken besproken met [verweerster].

2.8

Op 28 januari 2016 heeft cliënte X tijdens een uitstapje buiten de kliniek onder begeleiding van psychiatrisch verpleegkundige en collega van [verweerster] mevrouw [C.] (hierna: [C.]) een glas wijn gedronken.

2.9

Op 29 januari 2016 is cliënte X weggelopen tijdens een begeleide wandeling (in een groep) en is vervolgens thuis aangetroffen. Zij had veel (sterke) drank gedronken.

2.10

Een nicht van cliënte X heeft op 29 januari 2016 de afdeling waar [verweerster] werkt gebeld met vragen over de gang van zaken. Zij heeft uiteindelijk een klacht ingediend.

2.11

Per brief van 5 februari 2016 heeft Yulius [verweerster] medegedeeld dat zij met onmiddellijke ingang geschorst is voor de duur van een week, welke schorsing is verlengd. De schorsing duurt tot op heden voort.

3 Het verzoek

3.1

Het verzoek strekt tot ontbinding van de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:671b juncto artikel 7:669 lid 1 en lid 3 aanhef en primair onder e en subsidiair onder g, van het Burgerlijk Wetboek (BW) zonder inachtneming van de opzegtermijn en zonder toekenning van een transitievergoeding aan [verweerster] en met veroordeling van [verweerster] in de proceskosten.

3.2

Aan het verzoek legt Yulius -verkort weergegeven- ten grondslag primair dat [verweerster] zodanig verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten, subsidiair dat sprake is van een zodanig verstoorde arbeidsrelatie, dat van Yulius niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Wegens het ernstig verwijtbaar handelen van [verweerster] is Yulius haar geen transitievergoeding verschuldigd en hoeft er geen rekening gehouden te worden met de voor [verweerster] geldende opzegtermijn van twee maanden.

3.2.1

[B.] heeft op 26 januari 2016 cliënte X na een begeleide wandeling buiten de kliniek op haar verzoek een glas wijn laten drinken. Zij had eerder die dag overleg gevoerd met [verweerster] omtrent het verzoek van cliënt X. Beide verpleegkundigen zagen hier geen probleem in en zij hebben van deze interventie geen melding gemaakt in het dossier of tegenover het multidisciplinair behandelteam. De zaak is aan het licht gekomen door de melding van de nicht van cliënte X die zeer betrokken is bij de behandeling van haar tante en niet begreep waarom zij alcohol mocht drinken.

Deze interventie is onacceptabel voor Yulius. Aan een dergelijke interventie zijn grote risico's verbonden, met name vanwege de negatieve gevolgen voor de medicatie in combinatie met alcoholgebruik en terugval in de behandeling vanwege de alcoholproblematiek. Dat cliënte X op 29 januari 2016 is weggelopen en veel alcohol gedronken heeft zou met een en ander in verband kunnen staan.

Door toe te staan dat cliënte X alcohol dronk heeft [verweerster] niet de zorg verleend die voldoet aan de maatstaven voor doeltreffende, doelmatige en patiëntgerichte zorg. Door het niet bijhouden van het dossier heeft zij gehandeld in strijd met de binnen Yulius van kracht zijnde richtlijnen en protocollen. Andere zorgverleners zijn mede afhankelijk van de verpleegkundigen omdat sprake is van complexe zorg en er dus meerdere verantwoordelijken zijn voor de betreffende patiënt. Ook dit heeft [verweerster] miskend.

De medewerkers van Yulius zijn gebonden aan het Professioneel Statuut Zorg, de Regeling Gedragscode Yulius, de Procedure aanmelding kliniek Volwassenenzorg, de Eenduidige werkwijze klinieken Yulius en de huisregels [naam kliniek]. In de huisregels staat onder meer vermeld dat iedere vorm van alcohol op de afdeling niet is toegestaan.

[verweerster] heeft de interventie bewust niet in het (multidisciplinaire) behandelteam besproken omdat de interventie dan niet zou worden toegestaan. Daarmee heeft zij laten blijken zich ervan bewust te zijn geweest dat haar handelwijze ontoelaatbaar was.

Yulius durft kwetsbare cliënten niet langer aan [verweerster] toe te vertrouwen, zodat een herplaatsing van [verweerster] in redelijkheid niet van Yulius gevergd kan worden.

4 Het verweer

5 De beoordeling

6 De beslissing