Home

Rechtbank Rotterdam, 21-07-2015, ECLI:NL:RBROT:2015:5253, C/10/480951 / KG ZA 15-809

Rechtbank Rotterdam, 21-07-2015, ECLI:NL:RBROT:2015:5253, C/10/480951 / KG ZA 15-809

Gegevens

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
21 juli 2015
Datum publicatie
22 juli 2015
ECLI
ECLI:NL:RBROT:2015:5253
Zaaknummer
C/10/480951 / KG ZA 15-809

Inhoudsindicatie

Beroep op artikel 6:263 lid 1 BW heeft bepaald kans van slagen. Veroordeling tot levering toegewezen onder de voorwaarde dat er een substantieel bedrag betaald wordt.

Uitspraak

vonnis

Team Handel

zaaknummer / rolnummer: C/10/480951 / KG ZA 15-809

Vonnis in kort geding van 21 juli 2015

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CKT MARINE SERVICES B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. P.J.B. Heemskerk en mr. T.J. Verheij,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BAYARDS ALUMINIUM CONSTRUCTIONS B.V.,

gevestigd te Nieuw-Lekkerland,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. M.C. Schepel.

Partijen zullen hierna CKT en Bayards genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-

de dagvaarding d.d. 17 juli 2015;

-

de producties van CKT;

-

de producties van Bayards;

-

de pleitaantekeningen mede houdende voorwaardelijke eis

in reconventie van mr. M.C. Schepel.

1.2.

Partijen hebben de respectieve standpunten toegelicht ter zitting van 20 juli 2015. Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

De bedrijfsactiviteit van CKT bestaat ondermeer uit het bouwen van offshore accommodaties en faciliteiten.

2.2.

Bayards is een constructiebedrijf dat onder andere offshore aluminiumconstructies levert.

2.3.

Het in Noorwegen gevestigde Statoil is opdrachtgever van het “Aasta Hansteen” project (hierna: het project). Het in Zuid-Korea gevestigde Hyundai Heavy Industries (hierna: HHI) is de hoofdaannemer van het project en heeft CKT als onderaannemer ingeschakeld ten behoeve van de bouw van op het platform gelegen accommodatie-units.

CKT heeft op haar beurt een deel van de constructiewerkzaamheden ten behoeve van het project, waaronder de bouw van offshore aluminiumconstructies, uitbesteed aan Bayards.

2.4.

Op 19 februari 2014 hebben Hertel Marine Services B.V. (hierna: HMS), de rechts-voorgangster van CKT, en Bayards in het kader van het project een overeenkomst met betrekking tot de levering van een Helideck door Bayards aan HMS (hierna: de Overeenkomst). Binnen de Overeenkomst zijn partijen 1 november 2014 als leveringsdatum voor het Helideck overeengekomen en is afgesproken dat CKT binnen 45 dagen na de factuurdatum de door Bayards in rekening gebrachte kosten zal voldoen.

2.5.

HMS en Bayards hebben in 2014 het kader van het project nog drie overeenkomsten gesloten met betrekking tot de levering van (i) een antennetoren, (ii) het eerste trappenhuis en (iii) het tweede trappenhuis/de helidecktoegang en de wandelgangen, hierna gezamenlijk ook geduid als de Onderdelen.

2.6.

Op 2 december 2014 schrijft HMS, de rechtsvoorgangster van CKT, aan Bayards, voor zover hier relevant, het volgende:

“……

Reference is made to the attached Level IV Baseline Planning 3.1. This revised planning has been submitted to Contractor and Company and the dates mentioned are to be respected by Hertel Marine Services (HMS) subcontractors in order not to jeopardize the sailaway date of mid August 2015.

HMS requests Bayards to review this Baseline 3.1 Planning for the meeting of December 18th 2014 between Bayards en HMS with respect to the following packages:

-

Helideck support structure plus pancake.

-

Equipment as part of the Helideck order.

-

Emergency Staircase North/South

-

Platform Level 7

-

Stairs form level 7 to level 5

-

Stairs from level 7 to 8

-

Antenna tower.

During the progress meeting of December 1st HMS discussed the delivery of the Helideck in Schiedam on Juni 2nd 2015 as the latest date. Further delay will jeopardize the works and are unacceptable to parties involved.

As discussed during the progress meeting HMS and Bayards have to agree on the first possible date for erection on site of the the other aluminium packages in order to finish the works earlier than baseline 3.1.

……”

2.7.

Per mail van 23 april 2015 schrijft Bayards aan CKT, voor zover hier relevant, het volgende:

“……

Herewith we unfortunately we have to inform Hertel the delivery dates are under pressure.

This is for the Helideck as well for all aluminium packages.

From the weekly evolution and against the work done/performed and still to do/performed, Bayards have, against expectations, to conclude the latest delivery times stated are not realistic anymore. Of course Bayards has already scaled up in resources and used overtime and weekends. Despite this corrective and recover actions Bayards have to state the delivery dates cannot be met. Further investigation has the result of the below shown overview of the projects with update delivery times.

13136-N1002 Helideck. Updated delivery date: 16-07-2015

……

Bayards apologize sincerely for the occurred situation.

Thanks in advance for the understanding.

…..”

2.8.

Op 24 april 2015 schrijft HMS aan Bayards, voor zover hier relevant, het volgende:

“……

The delivery of all packages, scheduled as agreed per contracts stipulated above were delayed already several times. Maintaining the agreed delivery dates is crucial for our planning and progress of our work to ensure a timely delivery to our client, if not so costs and damages will occur.

……”

2.9.

Per brief d.d. 18 juni 2015 schrijft Bayards aan CKT, voor zover hier van belang, het volgende:

“……

De betalingsproblemen zijn niet de enige problemen die wij in dit project in de samen-werking met Hertel Offshore ondervinden.

Wij ondervinden ook (wat ik maar zal noemen) omtrekkende bewegingen in het afhandelen van meerwerk. VOR’s blijven maanden onbeantwoord of worden niet serieus in behandeling genomen. Daarnaast hebben wij moeten merken dat de moedermaatschappij van Hertel Offshore kennelijk niet meer bereid is in te staan voor de verplichtingen van Hertel Offshore. Ook het feit dat een andere toeleverancier, de firma Iemants N.V., beslag heeft gelegd op het Livingquarter en de Helideck support structure, geeft ons geen goed gevoel.

Ondertussen blijft uw projectleiding om aflevering vragen.

U hebt mij gezegd dat hertel liquiditeitskrapte ondervindt door het uitblijven van betalingen door de opdrachtgever van Hertel Offshore, Hyundai Heavy Industries. Wij hebben daar wel begrip voor, maar op de relatie van Hertel Offshore met Hyundai Heavy Industries hebben wij geen zicht en die relatie kunnen wij ook niet beïnvloeden.

Gelet op voornoemde omstandigheden en na ingewonnen advies moet ik U mededelen dat Uw persoonlijke toezegging dat alle facturen van Bayards betaald zullen worden, tot onze spijt, onvoldoende is om tot aflevering over te kunnen gaan.

Met name het signaal dat uw moedermaatschappij niet meer instaat voor opdrachten afgesloten na 10 april (bijna alle VOR’s) heeft bijgedragen aan deze beslissing.

Voordat wij het project kunnen afleveren zal aan de volgende voorwaarden voldaan moeten zijn:

-

Overdue facturen dienen betaald te zijn (€ 178.186,00 facturen van maart 2015).

-

Alle VOR’s dienen afgehandeld te zijn, geen open einden.

-

Voor alle nog te betalen, en te facturen bedragen, inclusief de VOR’s dienen

zekerheden in de vorm van Bankgaranties verstrekt te worden.

……”

3 Het geschil in conventie

3.1.

CKT vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

  1. Bayards beveelt om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis, althans voor respectievelijk 20 juli 2015 om 12.00 uur en 24 juli 2015 om 12.00 uur, de Onderdelen en het Helideck aan CKT te leveren, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 500.000,= per dag of gedeelte van een dag dat Bayards in gebreke blijft aan dit bevel te voldoen, met een maximum van € 10.000.000,=;

  2. Bayards te veroordelen tot betaling aan CKT:

(a) de kosten van deze procedure met bepaling dat, als deze kosten niet binnen veertien dagen na de dagtekening van dit vonnis worden voldaan, daarover vanaf de vijftiende dag na dagtekening van het vonnis wettelijke rente is verschuldigd en

(b) aan nakosten een bedrag van € 131,= zonder betekening, verhoogd met een bedrag van € 68,= in geval van betekening, met bepaling dat, als deze kosten niet binnen veertien dagen na de dagtekening van dit vonnis worden voldaan, daarover vanaf de vijftiende dag na dagtekening van het vonnis wettelijke rente is verschuldigd.

3.2.

Bayards voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 Het geschil in voorwaardelijke reconventie

5 De beoordeling in conventie

6 De beoordeling in reconventie

7 De beslissing