Home

Rechtbank Rotterdam, 29-04-2014, ECLI:NL:RBROT:2014:4701, C/10/447143 / KG ZA 14-268

Rechtbank Rotterdam, 29-04-2014, ECLI:NL:RBROT:2014:4701, C/10/447143 / KG ZA 14-268

Gegevens

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
29 april 2014
Datum publicatie
12 juni 2014
ECLI
ECLI:NL:RBROT:2014:4701
Zaaknummer
C/10/447143 / KG ZA 14-268

Inhoudsindicatie

Franchiseovereenkomst wasstraat kwalificeert naar voorlopig oordeel mede als huur bedrijfsruimte.

Uitspraak

vonnis

team handel

zaaknummer / rolnummer: C/10/447143 / KG ZA 14-268

Vonnis in kort geding van 29 april 2014

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ASPÉ NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. A.J.J. van der Heiden te Den Helder,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

IPIC NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Ridderkerk,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. M.S. van Dijk te Rotterdam.

Partijen zullen hierna Aspé en Ipic genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-de dagvaarding (voor de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam),

-de incidentele conclusie houdende execeptie van onbevoegdheid,

-de conclusie van antwoord in het incident,

-de mondelinge behandeling door de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam de dato 10 maart 2014,

-de pleitnotitie voor voormelde zitting van Aspé,

-de pleitnotitie voor voormelde zitting van IPIC,

- het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam van 13 maart 2014 houdende verwijzing van de zaak naar de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam wegens relatieve onbevoegdheid van eerstgenoemde rechter,

-

de conclusie van antwoord, tevens houdende conclusie van eis in reconventie,

-

de overgelegde producties,

-

de mondelinge behandeling de dato 15 april 2014,

-

de pleitnota van Aspé.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Op 29 maart 1996 is tussen Ipic (als franchisegever) en een derde (Doolhof Autowasstraat BV, hierna: Doolhof, als franchisenemer) een franchiseovereenkomst tot stand gekomen, ten gevolge waarvan Doolhof het recht kreeg de IMO-autowasstraat Jarmuiden Amsterdam te exploiteren.

2.2.

Aspé is bij schriftelijke overeenkomst van 23 december 2003 tussen Doolhof, Aspé en Ipic in de plaats getreden van Doolhof als franchisenemer van Ipic. In de indeplaatsstellingsovereenkomst staat onder meer, sub 1.4:

Vanaf 01-01-2004 is Aspé Holland B.V. franchisenemer van IPIC en zal Aspé Holland B.V. voor zijn eigen rekening en risico in overeenstemming met de voorwaarden in de franchiseovereenkomst de IMO wasstraat Jarmuiden te Amsterdam exploiteren.”

2.3.

In de franchiseovereenkomst staat onder meer:

- in artikel 4:

4.a Inrichting

De wasstraat is volledig door en voor rekening van de franchisegever ingericht, welke wasstraat met de daarbij behorende inventaris eigendom is en blijft van de franchisegever. De wasstraat heeft een inventaris zoals vermeld in Bijlage 1 van deze overeenkomst, welke Bijlage 1 deel uitmaakt van en behoort bij deze overeenkomst.”

- in artikel 11:

11. Vergoedingen

“a. Entreegeld

[...]

b. Huurvergoeding

Voor de huur van de apparatuur, waaronder begrepen de autowasinstallatie, zal de franchisenemer per maand een bedrag van f 800 (excl. BTW) (zegge: achthonderd gulden) aan de franchisegever verschuldigd zijn, maandelijks bij vooruitbetaling te voldoen.”

- in Bijlage I:

BIJLAGE 1 behorende bij en deel uitmakende van de IMO Franchise-Overeenkomst, gesloten tussen IPIC Nederland B.V. en Doolhof Autowasstraat B.V. i.o.,’

De inventaris van de wasstraat zoals bedoeld in artikel 4 van de IMO franchise-overeenkomst bestaat uit:

Standaardinventaris:

(a) het gebouw met centrale verwarming, electriciteits-, schakel-, zekering- en verdeelkasten, verbruiksmeters voor elektriciteit, gas en water, telefoon en

telefoonaansluiting, diverse leidingwerken, magazijn, inwendige en uitwendige

verlichting en verlichtingsornamenten en de speciale wasstraatapparatuur zoals het elektronische besturingsapparaat met bijbehorende installaties;

(b) de inrichting van het (voor)terrein, terreinverlichting;

(c) het op/aan/in het gebouw bevestigde identificatie- en reclamemateriaal IMO;

(d) verwijzingsborden met IMO-identificatie op het( voor) terrein.

Niet-standaardinventaris: gereedschapset

2.4.

Aspé heeft bij ongedateerde brief aan Ipic medegedeeld:

Betreft prijswijziging IMO Amsterdam jarmuiden datum 1-12-2010-…

Naar aanleiding om de wasvolume omhoog te brengen hebben wij met onze accountants Besloten de basisprijs van 3 euro en 80 cent voorlopig te verlagen naar de prijs van 2,- euro

Dit waardoor wij hopen de klanten vaker en sneller hun auto bij ons op de lokatie te Amsterdam jarmuiden komen wassen, hetgeen een hogen wasvolume genereerd en daardoor meer omzet voor beide partijen.

[…]

2.5.

Ipic heeft in antwoord op de onder rov. 2.4 aangehaalde brief, bij brief van 1 december 2010 onder meer aan Aspé medegedeeld dat het Aspé ingevolge artikel 11 van de franchiseovereenkomst niet is toegestaan om de in de wasstraat gehanteerde prijzen eenzijdig te wijzigen.

2.6.

Ipic heeft bij brief van 8 januari 2014 Aspé gesommeerd de verschuldigde franchisevergoeding, die is opgelopen tot € 106.120,40, te voldoen uiterlijk op woensdag 16 januari 2014, bij gebreke waarvan de franchiseovereenkomst zal worden ontbonden.

2.7.

Ipic heeft bij brief van 21 januari 2014 Aspé gesommeerd de verschuldigde franchisevergoeding, die is opgelopen tot € 108.666,50 te voldoen uiterlijk binnen zeven dagen, bij gebreke waarvan de franchiseovereenkomst tussentijds zal worden beëindigd en buitengerechtelijk ontbonden.

2.8.

Ipic heeft bij brief van 29 januari 2014, gericht aan Aspé, de franchiseovereenkomst buitengerechtelijk ontbonden per 29 januari 2014.

2.9.

Ipic heeft in of omstreeks februari 2014 de wasstraat betreden, de sloten veranderd en de computerprogramma’s verwijderd, als gevolg waarvan Aspé de wasstraat niet zelf meer kan exploiteren.

3 Het geschil

3.1.

Aspé vordert, zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

A. Ipic te gelasten de gehuurde IMO-wasstraat Jarmuiden te Amsterdam, kadastraal bekend als Gemeente Sloten, Sectie A, nr. 1300, welke wasstraat is ingericht voor het op volautomatische wijze wassen van personenauto’s, bestaande uit een gebouw, de

wasinstallatie en inventaris en een parkeerterrein, binnen twee dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis, ter vrije beschikking te stellen van Aspé, met overhandiging van de sleutels en programma’s voor de (was)computer, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,00 per dag of gedeelte van een dag, dat Ipic nalatig is haar medewerking aan het ten deze te wijzen vonnis te verlenen, of zodanige dwangsom als de voorzieningenrechter in goed justitie meent te behoren;

B. Ipic te veroordelen in de kosten van de procedure

Aspé stelt daartoe onder meer het volgende.

3.2.

Aspé heeft zeer vaak aan Ipic gevraagd om prijsverlagingen door te voeren, aangezien Aspé niet meer kon concurreren met moderne wasstraten. Ipic weigerde dit steeds. Aspé heeft vervolgens de prijs voor de gebruikers verlaagd, hetgeen heeft geleid tot het onderhavige conflict.

3.3.

Er is sprake van huur van bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 lid 2 BW, zodat Aspé huurbescherming geniet. Ontbinding van de huurovereenkomst mag daarom niet buitengerechtelijk plaatsvinden. Slechts de kantonrechter kan deze ontbinding uitspreken.

3.4.

Aspé betwist dat zij is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst.

3.5.

Ipic voert verweer.

3.6.

In reconventie vordert Ipic, samengevat:

I

-primair veroordeling van Aspé tot betaling van € 111.491,-inclusief BTW vermeerderd met rente en kosten;

-subsidiair veroordeling van Aspé tot het verstrekken van een bankgarantie voor dit bedrag, op straffe van verbeurte van een dwangsom.

Ipic stelt daartoe dat € 111.491,- het openstaand saldo is van de franchisevergoeding die Aspé aan haar verschuldigd is;

Voorts vordert Ipic “voor zover vereist, per datum van het vonnis in deze procedure:”

II

a: de exploitatie van de wasstraat, alsmede het gebruik van de franchisegevershandelsnaam, het IMO-merk, het IMO-logo, de IMO-kleurencombinatie en de IMO-benaming te staken, dan wel gestaakt te houden;

b: de wasstraat te ontruimen, dan wel ontruimd te houden en, voor zover nodig, ter algehele beschikking aan Ipic te stellen, dan wel te houden;

en met veroordeling van Aspé in de proceskosten in conventie en reconventie.

3.7.

Aspé voert verweer in reconventie.

3.8.

Op de verdere stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

5 De beslissing