Home

Rechtbank Overijssel, 08-09-2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:2542, 84.300656.21 (ontneming)

Rechtbank Overijssel, 08-09-2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:2542, 84.300656.21 (ontneming)

Gegevens

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
8 september 2022
Datum publicatie
8 september 2022
ECLI
ECLI:NL:RBOVE:2022:2542
Zaaknummer
84.300656.21 (ontneming)

Inhoudsindicatie

Ontnemingsvordering. De rechtbank stelt het bedrag waarop het door de veroordeelde wederrechtelijk verkregen voordeel wordt geschat vast op een bedrag van € 1.110,-

Uitspraak

Team Strafrecht

Zittingsplaats Zwolle

Parketnummer: 84.300656.21 (ontneming)

Datum vonnis: 8 september 2022

Vonnis op tegenspraak van de rechtbank Overijssel, meervoudige kamer voor economische strafzaken, rechtdoende op de vordering op grond van artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht (Sr) van de officier van justitie ten aanzien van de veroordeelde:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1998 in [geboorteplaats] ,

wonende aan [adres] .

1 De procedure

De vordering is behandeld op de openbare terechtzitting van 25 augustus 2022. De veroordeelde, bijgestaan door zijn raadsman mr. S.B. Kleerekoper, advocaat in

Hoenderloo, is op die terechtzitting verschenen en is op de vordering gehoord. De rechtbank heeft kennisgenomen van de standpunten van de officier van justitie mr. D. van Ieperen en de verdediging.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de navolgende stukken:

-

een in wettelijke vorm opgemaakt rapport berekening wederrechtelijk verkregen voordeel per delict ex artikel 36e, 2e c.q. 3e lid Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) + bijlagen, opgemaakt en gesloten op 21 april 2022 door financieel rechercheur [verbalisant] (hierna: het rapport);

-

het ten laste van de veroordeelde gewezen vonnis van de meervoudige strafkamer van deze rechtbank van 8 september 2022 in de onderliggende strafzaak met parketnummer 84-300656-21 (hierna: het vonnis);

- de stukken behorende tot het dossier in die strafzaak met dat parketnummer.

2 De vordering en de beoordeling daarvan

2.1

De vordering en daaraan gegeven onderbouwing

De officier van justitie heeft zich bij de bepaling van de omvang van het te ontnemen wederrechtelijk verkregen voordeel gebaseerd op het rapport. Daarin is geconcludeerd dat veroordeelde wederrechtelijk verkregen voordeel heeft genoten ter hoogte van € 1.110, -. De officier van justitie heeft gevorderd dat de rechtbank:

- het bedrag vaststelt waarop het wederrechtelijk verkregen voordeel als bedoeld in artikel 36e Sr wordt geschat en

- aan de veroordeelde de verplichting oplegt tot betaling aan de Staat van het geschatte voordeel tot een bedrag van € 1.110, -.

2.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft geen opmerkingen over de ontnemingsvordering gemaakt. De veroordeelde heeft de ontnemingsvordering impliciet bestreden door te verklaren dat hij geen professioneel vuurwerk heeft verkocht.

3 Het oordeel van de rechtbank

Grondslag van de vordering

De meervoudige strafkamer van deze rechtbank heeft veroordeelde in de onderliggende strafzaak met bovengenoemd parketnummer bij vonnis van 8 september 2022 onder meer veroordeeld ter zake van:

Onder 1, 2 en 3 telkens:

Medeplegen van een overtreding van een voorschrift, gesteld krachtens artikel 9.2.2.1. van de Wet Milieubeheer, opzettelijk begaan.

De rechtbank heeft bij vonnis bewezen geacht dat veroordeelde tezamen en in vereniging met anderen in de periode van 1 augustus 2021 tot en met 4 november 2021 in Nederland professioneel vuurwerk ter beschikking heeft gesteld aan particulieren en dit voorhanden heeft gehad. Veroordeelde heeft bevorderende handelingen verricht om dit professionele vuurwerk te kunnen verkopen. Voornoemd vonnis1 en de daarin gegeven bewijsbeslissingen evenals de hieronder uitgewerkte redengevende feiten en omstandigheden vormen voor zover hier van belang voor de rechtbank het uitgangspunt voor de vaststelling van het wederrechtelijk verkregen voordeel.

3.2

De beoordeling van de omvang van het wederrechtelijk verkregen voordeel

Het wederrechtelijk verkregen voordeel

De rechtbank is op grond van de stukken van voornoemd voorbereidend onderzoek en gelet op hetgeen ter terechtzitting naar voren is gebracht van oordeel dat veroordeelde wederrechtelijk voordeel heeft genoten door middel van en uit de baten van de verkoop van professioneel vuurwerk.

De rechtbank schat dit voordeel op € 1.110, - en overweegt daartoe als volgt.

In het rapport wordt uitgegaan van verkoop van professioneel vuurwerk in september, oktober en november 2021. Dit baseert de financieel rechercheur op diverse Wickrberichten2 prijslijsten en notities die aangetroffen zijn in de onder veroordeelde in beslag genomen telefoons3. Zoals ook in het vonnis is vastgesteld, gaat de financieel rechercheur ervan uit dat veroordeelde gebruik maakt van het account [naam 1] op Wickr.

Uit een via Wickr verstuurd chatbericht op 4 november 2021 om 16.14 uur wordt de prijs van vuurwerk bevestigd door Veroordeelde ( [naam 1] ) in een chat aan “ [naam 2] ”. Hij schreef:

…Shells 320

C6 575

Nitraat 260 per 10”.4

Uit dit chatbericht worden de inkoopprijzen van het vuurwerk afgeleid.

Voor de verkoopprijzen van het vuurwerk sluit het rapport eveneens aan bij berichten verzonden via Wickr.

Op 4 november 2021 om 12.01 uur plaatst “ [naam 3] ” een bestelling bij veroordeelde ( [naam 1] ):

…”2 karton 4 ich en 1 kartonc6”

Op 4 november 2021 om 14.06 antwoordt veroordeelde ( [naam 1] ) aan “ [naam 3] ”:

…”C6 €850 pst

2 x 4" €450 pst

€1750 totaal” 5

Ook stuurt veroordeelde op 4 november 2021 om 15.50 uur aan [naam 3] ”een lijst met prijzen van het vuurwerk:

“…Nieuwe lijst november af te halen!

Minimaal bestel bedrag €2000!!

Bestellen is afnemen!! Anders word je verweiderd uit de lijst

Shells

3" super mix 450

4" super mix 450

5” super mix 450

Knallers

nitraat 4gr. 40/20 360

Cobra 6 100/3

Half karton 50/3 450

1 karton 850

5 karton 800

10 karton 7500” 6

Aan de hand van een op 23 oktober 2021 vastgelegde notitie in de onder veroordeelde in beslag genomen IPhone S5 is na vergelijking met de (blijkens het vonnis van 8 september 2022) hoeveelheid vuurwerk die in totaal in beslag genomen werd op 4 november 2021 berekend en op basis daarvan voor de rechtbank buiten redelijke twijfel komen vast te staan dat er 3 dozen nitraten en 7 dozen Shells zijn verkocht na 21 oktober 2021 en voor 4 november 2021.7

Dit levert de navolgende berekening op:

Totale opbrengst verkoop vuurwerk

7 dozen Shells, verkoopprijs € 450 per stuk = € 3.150, -

3 dozen Nitraat, verkoopprijs € 360 per stuk = € 1.080, -

Totaal = € 4.230, -

Kosten

Het Wetboek van Strafrecht biedt in artikel 36e, achtste lid, aan de ontnemingsrechter de ruimte om bij de bepaling van de hoogte van het voordeel kosten in mindering te brengen, voor zover die in rechtstreeks verband staan met het strafbare feit en die redelijkerwijs voor aftrek in aanmerking komen. Dit is gelet op het doel van de maatregel, door middel van voordeelsontneming herstel van de rechtmatige financiële toestand, niet alleen redelijk maar bovendien noodzakelijk. Hieronder vallen daadwerkelijke kosten die bespaard zouden zijn geweest als het strafbare feit niet zou zijn gepleegd.

De aftrekbare kosten bestaan uit de inkoopwaarde van het vuurwerk en uit eventueel andere kosten. De inkoopprijzen van het verkochte vuurwerk zijn:

7 dozen Shell, inkoopprijs € 320 per stuk = € 2.240.-

3 dozen Nitraat, inkoopprijs € 260 per stuk = € 780,-

Totaal = € 3.020.-

De rechtbank gaat daarnaast, op basis van het rapport, uit van betaalde kosten aan mededader [medeverdachte] . Deze mededader heeft verklaard dat hij tienmaal € 10,- heeft ontvangen voor een klant.

Wederrechtelijk verkregen voordeel

De totale opbrengst van € 4.230,- minus de kosten van € 3.120,- leveren veroordeelde dus een wederrechtelijk verkregen voordeel op van € 1.110,-.

3.3

De vaststelling van de betalingsverplichting

De rechtbank is van oordeel dat aan de veroordeelde de verplichting moet worden opgelegd tot betaling aan de Staat ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel van een bedrag van € 1.110.-.

4 De wettelijke voorschriften

5 De beslissing