Home

Rechtbank Overijssel, 12-09-2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:3820, C/08/189724 / KG ZA 16-267

Rechtbank Overijssel, 12-09-2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:3820, C/08/189724 / KG ZA 16-267

Gegevens

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
12 september 2016
Datum publicatie
5 oktober 2016
ECLI
ECLI:NL:RBOVE:2016:3820
Zaaknummer
C/08/189724 / KG ZA 16-267

Inhoudsindicatie

Borgtochtovereenkomst. Pandrecht.

Uitspraak

vonnis

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

zaaknummer / rolnummer: C/08/189724 / KG ZA 16-267

Vonnis in kort geding van 12 september 2016

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eiseres] ,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

eiseres,

advocaat mr. E.T.J.A.M. Nijkamp te Hengelo Ov,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats] ,

gedaagde,

in persoon verschenen.

Partijen zullen hierna ‘ [eiseres] ’ en ‘ [gedaagde] ’ genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-

de dagvaarding met producties

-

de producties van [gedaagde]

-

de aanvullende producties van [eiseres]

-

de mondelinge behandeling

-

de pleitnota van [eiseres] .

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Op 10 mei 2016 hebben partijen een overeenkomst van borgtocht gesloten (hierna: de borgtochtovereenkomst). [gedaagde] heeft zich tot zekerheid voor de betalingsverplichtingen van Ehek B.V. (een vennootschap waarvan [gedaagde] bestuurder is) aan [eiseres] borg gesteld tot een bedrag van maximaal € 8.546,32, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente over € 7.059,75 vanaf 29 januari 2016 tot de dag van algehele voldoening, alsmede met alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

2.2.

Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichting uit de borgtochtovereenkomst heeft [gedaagde] een pandrecht aan [eiseres] verstrekt. In de pandakte staat onder meer het volgende:

Pandgever verbindt zich jegens pandneemster tot het verpanden van de navolgende zekerheden aan Pandneemster, welke zekerheden pandneemster van Pandgever bedingt (…) Pandgever verpandt deze zekerheden bij deze aan Pandneemster, gelijk Pandneemster bij deze van Pandgever als pand aanvaardt:

De personenauto van het merk Volvo, type XC60, met kenteken [xxxx] , een en ander tezamen met bijbehorende sleutels, bescheiden en accessoires (…).

Pandgever staat in voor zijn bevoegdheid over deze zaken te beschikken en dit vrij van beperkte rechten. Pandgever verklaart meer in het bijzonder dat de koopprijs van de auto geheel is voldaan en dat er geen eigendomsvoorbehoud op de auto (meer) rust.

(…)”.

2.3.

Ehek B.V. heeft niet voldaan aan haar betalingsverplichting.

2.4.

[gedaagde] heeft, ondanks sommatie en aanmaning daartoe, niet voldaan aan zijn betalingsverplichting uit hoofde van de borgtochtovereenkomst en heeft evenmin de auto aan [eiseres] beschikbaar gesteld.

3 Het geschil

3.1.

[eiseres] vordert - zakelijk weergegeven - veroordeling van [gedaagde] tot betaling van € 8.546,32, vermeerderd met wettelijke handelsrente over € 7.059,75 vanaf

29 januari 2016 tot aan de dag van algehele voldoening, medewerking van [gedaagde] aan parate executie van het pandrecht en het ter vrije beschiking stellen van de auto, op verbeurte van een dwangsom, met veroordeling van [gedaagde] tot betaling van alle gerechtelijke en buitengerchtelijke kosten.

3.2.

[gedaagde] voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

5 De beslissing