Home

Rechtbank Overijssel, 30-09-2013, ECLI:NL:RBOVE:2013:2429, C/08/144564 / KG ZA 13-340

Rechtbank Overijssel, 30-09-2013, ECLI:NL:RBOVE:2013:2429, C/08/144564 / KG ZA 13-340

Gegevens

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
30 september 2013
Datum publicatie
9 oktober 2013
ECLI
ECLI:NL:RBOVE:2013:2429
Zaaknummer
C/08/144564 / KG ZA 13-340

Inhoudsindicatie

Opheffing beslag.

Uitspraak

vonnis

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Zwolle

zaaknummer / rolnummer: C/08/144564 / KG ZA 13-340

Vonnis in kort geding van 30 september 2013

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AGRUNIEKRIJNVALLEI VOER B.V.,

gevestigd te Wageningen,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. P.H.N. van Spanje te Wageningen,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

GIVAR NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Scherpenzeel,

2. [A],

wonende te [plaats],

3. [B],

wonende te [plaats],

gedaagden in conventie,

eisers in reconventie,

advocaat mr. R.A. van Huussen te Veenendaal.

Partijen zullen hierna Agruniekrijnvallei en Givar c.s. (dan wel Givar, gedaagde in conventie tevens eiseres in reconventie sub 1) genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Eerder is in deze zaak een deelvonnis gewezen dat op 23 september 2013 is uitgesproken. Daarbij is overwogen dat bij (het onderhavige) eindvonnis de gronden waarop de beslissing in het deelvonnis rust, zullen worden gegeven.

2 De feiten

2.1.

Agruniekrijnvallei is leverancier van veevoer. Givar is een groothandel in levend vee. Gedaagden in conventie tevens eisers in reconventie sub 2 en 3 zijn middellijk bestuurder van Givar.

2.2.

Op 1.223 biggen, welke zich bevinden in de stallen [C] ([adres 1]) en [D] ([adres 2]) heeft Agruniekrijnvallei na op 10 en 11 juni 2013 verkregen verloven op 11 juni 2013 conservatoir verhaalsbeslag doen leggen. Het verhaalsbeslag strekt ter meerdere zekerheid van een vordering die Agruniekrijnvallei pretendeert op Veluvar – een bedrijf dat zich bezighoudt met de handel in slachtvarkens en vleesbiggen – te hebben ter zake schade die Agruniekrijnvallei heeft geleden in verband met het (beweerdelijk) onrechtmatig afvoeren van verpande varkens.

2.3.

Bij gemeld vonnis van 19 juni 2013 heeft de voorzieningenrechter het namens Agruniekrijnvallei gelegde pandhoudersbeslag opgeheven, voor zover dat rust op de door Veluvar opgelegde biggen in de stallen [C] en [D].

2.4.

Op 1.252 varkens, welke zich bevinden in de stallen [C] en [D], heeft Givar na op 12 september 2013 verkregen verlof op 16 september 2013 conservatoir beslag tot afgifte doen leggen. Dit beslag strekt ter bewaring van het eigendomsrecht dat Givar pretendeert te hebben op varkens die zij aan Veluvar heeft geleverd. De op deze levering betrekking hebbende facturen zijn tot een bedrag van € 65.500,00 onbetaald gebleven.

3 Het geschil in conventie

3.1.

Agruniekrijnvallei vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

(1) het op 16 september 2013 namens Givar c.s. gelegde conservatoir beslag tot afgifte van 844 varkens op de locatie [adres 2] ([D]) en 408 varkens op de locatie [adres 1] ([C]) zal opheffen onder gehoudenheid van Agruniekrijnvallei om een deugdelijke garantie te verstrekken van

€ 65.500,00 door storting op de rekening van de Stichting Derdengelden A&S advocaten of een bankgarantie;

(2) Givar c.s. ieder zal verbieden om de twee locaties waar het beslag is gelegd, te weten (1) [adres 2] ([D]) en (2) [adres 1] ([C]),

a. te betreden of te laten betreden, zonder schriftelijke instemming van Agruniekrijnvallei, op straffe van een hoofdelijk te verbeuren dwangsom van € 1.000,00 voor elke overtreding;

b. varkens af te (laten) voeren op straffe van een hoofdelijk te verbeuren dwangsom van

€ 50.000,00 voor elke overtreding;

(3) Givar c.s. hoofdelijk zal veroordelen in de proceskosten en nakosten, voor zover deze noodzakelijk zijn, met de wettelijke rente daarover vanaf de veertiende dag na dagtekening van dit vonnis tot aan betaling.

3.2.

Givar c.s. voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen zal de voorzieningenrechter, voor zover nodig, hierna ingaan.

4 Het geschil in reconventie

5 De beoordeling in conventie

6 De beoordeling in reconventie

7 De beslissing