Home

Rechtbank Overijssel, 04-09-2013, ECLI:NL:RBOVE:2013:2291, C/08/117823 / HA ZA 11-79

Rechtbank Overijssel, 04-09-2013, ECLI:NL:RBOVE:2013:2291, C/08/117823 / HA ZA 11-79

Gegevens

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
4 september 2013
Datum publicatie
25 september 2013
ECLI
ECLI:NL:RBOVE:2013:2291
Zaaknummer
C/08/117823 / HA ZA 11-79

Inhoudsindicatie

Rechtsverwerking.

De rechtbank is van oordeel dat zonder geldige reden verscheidene jaren door eiser is stilgezeten. De rechtbank acht dit onverenigbaar met de voortvarendheid, die van curatoren mag worden gevergd bij het instellen van vorderingen namens de boedel. In de 'Praktijkregels voor curatoren' van de Vereniging Insolventierecht Advocaten 'INSOLAD', waarvan de curator lid is, wordt zulke voortvarendheid expliciet voorgeschreven voor het instellen van vorderingen van de boedel tegen bestuurders of commissarissen van de gefailleerde rechtspersoon. Van een redelijk en zorgvuldig handelende curator mag een behoorlijke mate van voortvarendheid ook worden verlangd ten opzichte van partijen, die zich gemotiveerd beroepen op rechtsverkrijging te goeder trouw.

Onder deze omstandigheden treft het beroep op rechtsverwerking doel. Dit heeft als consequentie dat de buitengerechtelijke vernietiging moet worden geacht niet te hebben plaatsgevonden.

Uitspraak

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

zaaknummer: C/08/117823 / HA ZA 11-79

datum vonnis: 4 september 2013 (wh)

Vonnis van de rechtbank Overijssel, meervoudige kamer voor burgerlijke zaken, in de zaak van:

mr. E. Poelenije q.q., in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Frontteam B.V., wonende te Heemserveen, gemeente Hardenberg,

eiser,verder te noemen Poelenije,

advocaat: mr. H. Aarnink te Enschede,

tegen

1. mr. J.M. Eringa q.q., in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alku Holding B.V., (verder aan te duiden als Alku),

wonende te Enschede,verder Eringa te noemen,advocaat: mr. J.M. Eringa te Almelo,

1 Het procesverloop

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit de volgende stukken:- de dagvaarding, met producties,- de conclusie van antwoord van NDM, met producties,- de conclusie van antwoord van Alku,- de conclusie van repliek, met producties,- de conclusie van dupliek van NDM,- de conclusie van dupliek van Alku, met producties,- een antwoordakte zijdens Poelenije van 14 december 2011,- een antwoordakte zijdens Poelenije van 11 januari 2012,- een brief van Poelenije aan de rechtbank d.d. 27 maart 2013,- een brief van Eringa aan de rechtbank d.d. 11 april 2013, - een akte zijdens Poelenije van 17 april 2013, houdende overlegging productie na schorsing ex art. 28 Fw.

1.2.

[M] is gedurende de loop van de procedure overleden. Nadat de zaak tegen hem op de voet van artikel 225 Rv. was geschorst, is tussen Poelenije en de erfgenamen van [M] een schikking getroffen, waarna de zaak tegen [M] is doorgehaald.

1.3.

De zaak tegen Alku is geschorst op de voet van artikel 28 Fw. en is vervolgens overgenomen door Eringa als curator in het faillissement van Alku.

1.4.

Poelenije, Eringa en NDM hebben vonnis gevraagd. Na aanhouding heeft de rechtbank de uitspraak vastgesteld op 4 september 2013.

2 De feiten

2.1.

Voor zover thans nog van belang kunnen de volgende feiten als vaststaand worden aangenomen.

2.2.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Frontteam B.V. produceerde en monteerde gevelelementen en kozijnen van kunststof en aluminium. Alku was enig aandeelhouder van Frontteam, en [M] was enig bestuurder.

2.3.

Op 24 september 2002 heeft Frontteam haar bedrijfspand aan het Bedrijvenpark Twente 75, 7602 KD Almelo, verkocht en geleverd aan Alku. Het pand was belast met een hypothecaire bankschuld van € 690.000,-. Op 31 december 2002 heeft Alku dit onroerend goed verkocht en overgedragen aan NDM tegen een koopprijs van € 780.000,-, vermeerderd met € 20.000,- voor diverse roerende zaken.

2.4.

Op 24 september 2003 is Frontteam failliet verklaard, met benoeming van Poelenije tot curator.

2.5.

Het bedrijfspand van Frontteam is enkele malen getaxeerd als volgt:- Op 16 november 2001 heeft Troostwijk Taxaties het bedrijfspand met ondergrond van Frontteam getaxeerd op een onderhandse verkoopwaarde van € 1.179.829,-. - Op 5 december 2002 heeft Makelaardij Boertjes het pand gewaardeerd op een onderhandse verkoopwaarde van € 1.050.000,- en een executiewaarde van € 790.000,-. - Na de faillietverklaring van Frontteam heeft DTZ Zadelhoff in opdracht van Poelenije het pand, met als peildatum 23 december 2002, gewaardeerd op een onderhandse verkoopwaarde van € 1.070.000,- en een executiewaarde van € 810.000,-.

2.6.

Kort na de uitspraak van het faillissement van Frontteam vond een bespreking plaats tussen [M], Poelenije en NDM over een doorstart van de onderneming. NDM accepteerde bij die gelegenheid het standpunt van de curator, dat de koopsom van € 800.000,- geacht moest worden geheel te zijn betaald voor het pand (en dus niet voor een gedeelte van € 20.000,- voor roerende zaken).

2.7.

Op 14 oktober 2003 liet Poelenije aan NDM weten dat hij de verkoop van het bedrijfspand aan NDM paulianeus achtte. 2.8. Bij brieven van 11 mei 2005 aan Alku en aan NDM heeft Poelenije de verkoop van het pand door Frontteam aan Alku en de doorverkoop daarvan door Alku aan NDM buitengerechtelijk vernietigd op grond van de artikelen 42 Fw. en 3:45 BW.

2.9.

Bij brieven van 8 februari 2010 heeft Poelenije Alku (op grond van artikel 42 Fw.) en NDM (op grond van artikel 3:88 BW) gesommeerd tot teruglevering van het pand aan (de boedel van) Frontteam.

3.Het standpunt van Poelenije

3.1.

In aanvulling op voormelde vaststaande feiten heeft Poelenije het volgende gesteld.

3.2.

Alku, NDM en [M] hebben paulianeus, dan wel onrechtmatig, respectievelijk niet te goeder trouw gehandeld inzake de diverse transacties met het onroerend goed van Frontteam. Van een geldige overdracht van het goed aan Alku, respectievelijk NDM, is dan ook geen sprake geweest, zodat het pand eigendom is gebleven van (de boedel van) Frontteam.

3.3.

Alku heeft een schuld in rekening-courant aan Frontteam van € 322.669,-. Bij de overdracht van het pand van Frontteam aan Alku op 24 september 2002 nam Alku een bankschuld ten bedrage van € 620.000,- over van Frontteam. Aldus heeft Alku voor het pand (slechts) een bedrag ‘betaald’ van € 620.000,-. Op 31 december 2002 heeft Alku dit onroerend goed verkocht en overgedragen aan NDM tegen een koopprijs van € 780.000,-.

3.4.

Frontteam was niet verplicht om haar pand over te dragen aan Alku. Bij beide overdrachten (aan Alku, en vervolgens aan NDM) is het pand onder de executiewaarde verkocht.

3.5.

De schuldeisers van Frontteam zijn door de overdracht van het pand aan Alku benadeeld. Als het pand op de faillissementsdatum nog eigendom van Frontteam zou zijn geweest, hadden zij zich kunnen verhalen op dit actief. Nu dit niet mogelijk is,zijn zij benadeeld tot een bedrag van € 1.070.000,-, zijnde de door DTZ Zadelhoff getaxeerde onderhandse verkoopwaarde van het pand ten tijde van de faillietverklaring.

3.6.

NDM was ten tijde van de overdracht van het pand aan NDM op de hoogte van de benarde financiële situatie bij Frontteam. NDM heeft inzage gekregen in de boekhouding van Alku en van Frontteam. NDM wist daarom, of kon weten, dat het concern verlies had geleden in de jaren 1995, 1996, 2000, 2001 en 2002.

3.7.

Frontteam was niet verplicht om het pand aan Alku te verkopen en over te dragen. Frontteam, Alku en [M] wisten dat door die transactie de schuldeisers van Frontteam werden benadeeld. Daarom heeft Poelenije die verkoop en overdracht buitengerechtelijk vernietigd. Als gevolg daarvan rust op Alku de verbintenisrechtelijke verplichting tot teruglevering van het pand aan (de boedel van) Frontteam.

3.8.

Als gevolg van de buitengerechtelijke vernietiging van de overdracht van het pand aan Alku, was Alku niet beschikkingsbevoegd om het pand te kunnen doorverkopen/doorleveren aan NDM.

3.9. NDM heeft, gezien voormelde feiten (in essentie: NDM kende de financieel zwakke positie van Frontteam en Alku en heeft het pand vèr onder de waarde van Alku gekocht) het pand niet te goeder trouw verkregen. Zij kan daarom geen aanspraak maken op de bescherming van artikel 3:88 BW, zodat (ook) op NDM de verplichting rust tot teruglevering van het pand aan (de boedel van) Frontteam.

3.10.

Op grond van het voorgaande vordert Poelenije dat:- de rechtbank voor recht verklaart dat het pand aan het Bedrijvenpark Twente 75, 7602 KD Almelo, eigendom is van (de boedel van) Frontteam, alsmede dat- (primair) Eringa en NDM hoofdelijk bij wijze van vervangende schadevergoeding zullen betalen € 1.070.000,-, althans € 450.000,-, met rente en kosten, dan wel dat- (subsidiair) Eringa en NDM hoofdelijk zullen worden veroordeeld tot teruglevering van het bedrijfspand aan (de boedel van) Frontteam,- de rechtbank Eringa veroordeelt tot betaling aan Poelenije van € 322.669,-, althans € 57.888,58, met rente en kosten, - met hoofdelijke veroordeling van gedaagden in de proceskosten.

4 Het standpunt van Eringa4.1. In zijn brief aan de rechtbank van 11 april 2013 heeft Eringa medegedeeld dat hij toestemt in de vordering in het petitum onder II van de inleidende dagvaarding (inhoudende dat de rechtbank voor recht verklaart dat het pand aan het Bedrijvenpark Twente 75, 7602 KD Almelo, eigendom is van (de boedel van) Frontteam.

5 Het standpunt van NDM

6 De beoordeling

7.De beslissing