Home

Rechtbank Oost-Brabant, 20-07-2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:2961, C/01/381866 / KG ZA 22-239

Rechtbank Oost-Brabant, 20-07-2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:2961, C/01/381866 / KG ZA 22-239

Gegevens

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
20 juli 2022
Datum publicatie
26 juli 2022
ECLI
ECLI:NL:RBOBR:2022:2961
Zaaknummer
C/01/381866 / KG ZA 22-239

Inhoudsindicatie

nakoming verkoopovereenkomst dierentuin; perfecte koopovereenkomst of tot voortgezette onderhandelingen verplichtende ( intentie-)overeenkomst; opheffing gelegde beslagen.

Uitspraak

vonnis

Civiel Recht

Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

zaaknummer / rolnummer: C/01/381866 / KG ZA 22-239

Vonnis in kort geding van 20 juli 2022

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MPP III B.V.,

gevestigd te Someren,

2. [eiser sub 2], en

3. [eiser sub 3],

beiden wonende te [woonplaats] ,

eisers in conventie,

verweerders in reconventie,

advocaat mr. P.J.L. Tacx te Someren,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HAPPY BIRD HOLDING B.V.,

gevestigd te Veldhoven,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HAPPY BIRD BREEDING & TRADING B.V.,

gevestigd te Veldhoven,

3. [gedaagde sub 3],

wonende te [woonplaats] ,

gedaagden in conventie,

eisers in reconventie,

advocaat mr. P.W.H. Stassen te Eindhoven.

Partijen zullen hierna [eisers] en [gedaagde sub 3] genoemd worden. Eisers 2 en 3 worden aangeduid met [eisers sub 2 en 3] . Waar gedaagden gezamenlijk worden bedoeld worden zij aangeduid als [gedaagden]

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-

de dagvaarding van 24 mei 2022 met producties 1 t/m 19

-

de conclusie van antwoord van 20 juni 2022 met twee producties

-

de akte van de zijde van [eisers] 20 juni 2022 met producties 20 t/m 28

-

de mondelinge behandeling die plaats heeft gevonden op 21 juni 2022

-

de pleitnota van [eisers]

-

de pleitnota van [gedaagde sub 3]

1.2.

Aan het eind van de mondelinge behandeling heeft de voorzieningenrechter vonnis bepaald op termijn van vier weken.

2 De feiten

2.1.

In 2013 heeft [gedaagde sub 3] de activa gekocht en geleverd gekregen van de curator in het faillissement van de Stichting Nederlandse Opvangcentrum voor Papegaaien (Stichting NOP). De activa die [gedaagde sub 3] overnam bestonden uit een onroerende zaak van ruim zestien hectare groot te Veldhoven waarop door de gefailleerde Stichting NOP een dierentuin werd geëxploiteerd benevens de in dat kader aanwezige dieren en inventaris.

Ten behoeve van de aankoop van de dierentuin heeft [gedaagde sub 3] de vennootschap Zoo Veldhoven B.V. opgericht waarvan [gedaagde sub 3] enig bestuurder is.

Zoo Veldhoven B.V. houdt het kapitaal in, en is enig bestuurder van de besloten vennootschap Happy Bird Holding B.V., welke vennootschap bij de aankoop van de dierentuin door [gedaagde sub 3] in 2013 eigenaresse is geworden van de onroerende zaken die tot de dierentuin behoren (met uitzondering van perceel [perceelnummer 1] dat eigendom is van [gedaagde sub 3] in privé).

Happy Bird Holding B.V. is op haar beurt enig aandeelhouder en bestuurder van Happy Birds Breeding&Trading B.V. In deze vennootschap zijn de in 2013 door [gedaagde sub 3] van de curator aangekochte inventaris en dieren ondergebracht.

2.2.

Door bovengenoemde vennootschappen exploiteert [gedaagde sub 3] dierentuin “Zoo Veldhoven” (hierna: de dierentuin, dan wel Zoo Veldhoven). Op dit moment worden in Zoo Veldhoven verschillende soorten exotische vogels en grote en kleine zoogdieren (in totaal ruim 150 verschillende diersoorten) gehouden. Verder heeft de dierentuin verschillende faciliteiten zoals speeltuinen, speelgelegenheden en horecagelegenheden.

Zoo Veldhoven heeft een vast personeelsbestand van twee bedrijfsleiders en een algemeen medewerker (in totaal drie FTE), en in het seizoen werken er tien oproepkrachten, zes vrijwilligers en tien stagiaires, en buiten het seizoen twee oproepkrachten, zes vrijwilligers en tien stagiaires.

2.3.

Bij gebrek aan bedrijfsopvolging heeft [gedaagde sub 3] in de loop van 2021 besloten Zoo Veldhoven te koop te zetten. [gedaagde sub 3] heeft [A] te [plaats] ( [A] ) ingeschakeld om hem te begeleiden in het verkoopproces. De betrokken verkoopmakelaars zijn [B] en [C] . Met het oog op de voorgenomen verkoop heeft [A] een verkoopmemorandum1 opgesteld ten behoeve van in aankoop geïnteresseerde partijen.

2.4.

Op 22 januari 2022 hebben [eisers sub 2 en 3] een bezoek gebracht aan de dierentuin en aan [gedaagde sub 3] laten weten dat zij geïnteresseerd waren in de koop van de dierentuin. [gedaagde sub 3] heeft hen doorverwezen naar de verkoopmakelaars.

2.5.

Op 25 januari 2022 heeft de heer [D] (hierna: [D] ), financieel adviseur van [eisers sub 2 en 3] , een e-mailbericht gestuurd aan verkoopmakelaar [C] (zie pagina 7 van de conclusie van antwoord).

Hij verzoekt daarin – kort samengevat – gegevens te sturen over Zoo Veldhoven (zoals jaarrekeningen, een overzicht van de aanwezige immateriële, materiële vaste activa en levende have, vergunningen en personeelsoverzicht) aan de hand waarvan [eisers sub 2 en 3] de mogelijkheden voor een eventuele overname van de dierentuin wensen te onderzoeken.

2.6.

In reactie op dit e-mailbericht heeft [C] op diezelfde dag 25 januari 2022 een mail verzonden aan [D] en aan [eiser sub 2] met als bijlage het zogenaamde ‘bidbook’. Het bidbook bestaat uit een ‘verkoopmemorandum’ van 50 pagina’s met bijbehorende bijlagen, waaronder de eigendomsinformatie betreffende de percelen waarop de dierentuin werd geëxploiteerd, het volledige door de gemeente Veldhoven vastgestelde bestemmingsplan voor Zoo Veldhoven alsmede diverse aan Zoo Veldhoven verstrekte vergunningen ten behoeve van de exploitatie van de dierentuin2.

2.7.

De inhoud van het verkoopmemorandum luidt – voor zover in het kader van deze procedure van belang – als volgt:

‘(…)

1.3.

Vraagprijs

De vraagprijs voor het vast materieel actief van het recreatiebedrijf, met de daarbij behorende bestanddelen als bedrijfsnaam en aanwezige goodwill, en voorts met inbegrip van de roerende zaken als bedrijfsmiddelen en bedrijfsinventaris, is vastgesteld op:

€ 4.900.000,- k.k.

De verkoop dient uiteindelijk plaats te vinden door de levering van de aandelen van Zoo Veldhoven B.V. waarin de deelnemingen Happy Bird Holding B.V. en Happy Bird Breeding & Trading B.V. zijn opgenomen. die eigenaar is van alle materiële vaste activa en de volledige exploitatie.

(…)

2.2.

Hoe gaat een verkoop in zijn werk?

(…)

Contracten en levering: Met de bieder waarmee de verkoop zal worden gesloten, zal een koopovereenkomst worden gesloten voor de activa en passiva of de aandelen. De koopovereenkomst zal worden opgesteld door de verkoper en zijn adviseurs. De materiële vaste activa worden verkocht en overgedragen in de staat waarin, en ter plaatse waar, zij zich ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst bevinden. (…) Tevens dienen alle contracten behorende tot de exploitatie te worden overgenomen door de koper, te denken valt aan personeel, huurcontracten, leverancierscontracten etc.

(…)

Koper krijgt de mogelijkheid tot het uitvoeren van een bouw- en installatietechnisch onderzoek en een verkennend bodemonderzoek. Indien koper deze onderzoeken niet uitvoert, dan vrijwaart hij verkoper voor mogelijke gebreken en/of verontreinigingen.

(…)

3.3.

Inventarislijst

De overdracht van het aangeboden recreatiebedrijf geschiedt ‘going concern’. Dit houdt in dat het bedrijf is voorzien van voldoende bedrijfsmiddelen en bedrijfsinventaris om het bedrijf goed mee te kunnen exploiteren. Deze zaken zijn in de prijs begrepen.

Zaken uit de privésfeer van de huidige exploitant blijven buiten de opdracht tot verkoop.

Het kan voorkomen dat sommige overige roerende zaken eveneens niet worden overgedragen. Onderstaand is een inventarislijst opgenomen van zaken welke expliciet niet

worden overgedragen.

Arenden en Gieren Dodge Ram 1500 Atlas AR65

(…)

5 JURIDISCHE STATUS

5.1.

Kadastrale informatie

(…)

Kadastrale omschrijving vastgoedobject

Kadastrale gemeente Sectie Nummer Grootte Omschrijving

Veldhoven [perceelnummer 2] 63.685 m2

Veldhoven [perceelnummer 1] 169 m2

Veldhoven [perceelnummer 3] 80.583 m2

Veldhoven [perceelnummer 4] 9.015 m2

Veldhoven [perceelnummer 5] 12.290 m2

Totaal 165.742 m2

(…)

Eigendom (recht van) percelen [perceelnummer 2] , [perceelnummer 3] , [perceelnummer 4] , [perceelnummer 5]

Gerechtigde Happy Bird Holding B.V.

Adres, postcode en plaats (…)

Eigendom (recht van) perceel [perceelnummer 1]

Gerechtigde Dhr. [gedaagde sub 3]

Adres, postcode en plaats (…)

(…)

Eigendom (recht van) percelen [perceelnummer 2] , [perceelnummer 3]

(…)

Bijzonderheden uit de betreffende akte(n):

Betreft een akte van levering. (…). Alle aanspraken die verkoper ten aanzien van het registergoed kan of zal kunnen doen gelden tegenover derden, onder wie begrepen bouwers, (onder)aannemers, installateurs en leveranciers gaan over op koper. Gezien de leeftijd van het registergoed kunnen er asbesthoudende materialen aanwezig zijn.

Koper vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in het registergoed kan voortvloeien. Verkoper verklaart niet in te staan voor eventuele rechten van derden ten aanzien van voormelde activa, dieren en de onroerende zaken die bij deze worden verkocht en geleverd aan koper.

(…)

(…)

6 VERONTREINIGING EN MILIEU

7 VOORBEHOUDEN

3 Het geschil in conventie

4 Het geschil in reconventie

5 De beoordeling in conventie

6 De beoordeling in reconventie

7 De beslissing