Home

Rechtbank Oost-Brabant, 19-03-2014, ECLI:NL:RBOBR:2014:1275, C/01/266343

Rechtbank Oost-Brabant, 19-03-2014, ECLI:NL:RBOBR:2014:1275, C/01/266343

Gegevens

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
19 maart 2014
Datum publicatie
25 maart 2014
ECLI
ECLI:NL:RBOBR:2014:1275
Zaaknummer
C/01/266343

Inhoudsindicatie

Korte samenvatting: Contradictoir. De besluiten waarbij jaarlijks de stookkosten werden vastgesteld in de algemene vergadering van de VvE zijn genomen in strijd met de splitsingsakte en daarom nietig. Teveel betaalde is onverschuldigd betaald.

Uitspraak

vonnis

Handelsrecht

Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

zaaknummer / rolnummer: C/01/266343 / HA ZA 13-548

Vonnis van 19 maart 2014

in de zaak van

[X] ,

wonende te [plaats],

eiser,

advocaat mr. G.J.L.F.M. Schakenraad te Eindhoven,

tegen

de vereniging

VERENIGING VAN EIGENAARS [[...]],

gevestigd te [plaats],

gedaagde,

advocaat mr. E.H.M. Swaneveld-Bakelaar te Zoetermeer.

Partijen zullen hierna [X] en VvE genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-

het tussenvonnis van 23 oktober 2013

-

het proces-verbaal van comparitie van 6 februari 2014.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

[X] is sinds 1995 eigenaar van het appartementsrecht op de zesde etage van het appartementsgebouw [[...]] te [plaats]. Dit appartementsgebouw bestaat uit 80 appartementen, voormalige huurwoningen die eigendom waren van de woningstichting [[...]] (verder de woningstichting). Op 21 december 1977 is het appartementsgebouw gesplitst en is de VvE opgericht en is tevens het reglement van splitsing vastgesteld (producties 1 en 2 bij dagvaarding). Sinds 1984 worden vrijkomende appartementen verkocht. In oktober 2013 was nog één appartement verhuurd.

2.2.

In artikel 20.1 van de akte van splitsing is bepaald:

De kosten en lasten, welke verband houden met het gewone onderhoud en de bediening van de centrale verwarmingsinstallatie (de warmwatervoorziening daaronder begrepen) benevens de kosten van de hiervoor benodigde brandstof of energie worden omgeslagen naar evenredigheid van het verbruik.

2.3.

Het verbruik als bedoeld in artikel 20.1 werd tot 2007 gemeten door middel van verdampingsmeters, die nog stamden uit de tijd dat het gehele gebouw eigendom was van de woningstichting. Met ingang van 2007 wordt het verbruik digitaal gemeten. Bij het doorbelasten van de kosten wordt een reductiesysteem toegepast, inhoudende dat voor radiotoren die vanwege de ligging (bijvoorbeeld aan de buitenmuur en/of op een hoge etage) een hoger verbruik te zien geven dan andere radiatoren, een reductie wordt gegeven oplopend tot 50%. Tot 2007 was deze reductie niet zichtbaar op de jaarlijkse afrekeningen, omdat die was opgenomen in de schaalverdeling op de verdampingsmeters. Met ingang van de ingebruikname van de digitale meters is die reductie wel zichtbaar op de jaarlijkse afrekeningen.

3 Het geschil

3.1.

[X] vordert dat de rechtbank bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad

  1. verklaart voor recht dat het door het bestuur en de VvE gehanteerde systeem van reductie op de stookkosten sinds de plaatsing van de nieuwe digitale meters per april 2007 in strijd is met de wet en de akte van splitsing alsook de gesloten koopovereenkomst van het appartement c.a. en dat alle daartoe strekkende besluiten en handelingen nietig zijn

  2. het bestuur respectievelijk de VvE veroordeelt om ter controle op de afrekening alle afschriften van alle appartementen vanaf 1 januari 2008 tot en met 2012 aan eiser beschikbaar te stellen

  3. het bestuur respectievelijk de VvE veroordeelt om al deze afrekening te herzien door de reducties te elimineren zoals bijvoorbeeld over het jaar 2008 aangaande object 71276 ten onrechte 1.299 gebruikerseenheden in korting gegeven en over het jaar 2009 liefst 3.349 eenheden

  4. het bestuur respectievelijk de VvE veroordeelt om het resultaat van het door [X] betaalde minus het verschuldigde zonder kortingen, met de wettelijke rente hierover vanaf elke betaaldatum zijdens [X] tot aan de algehele voldoening, aan hem te voldoen

  5. VvE veroordeelt in de proceskosten, te vermeerderen met wettelijke rente

  6. VvE veroordeelt in de nakosten

  7. VvE beveelt binnen drie dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis de verzochte bescheiden ex artikel 22 jo. 843a Rv. aan [X] over te leggen, zulks op straffe van een dwangsom van € 500,- per dag of dagdeel dat VvE in gebreke blijft, met een maximum van € 5.000,-

  8. met veroordeling van VvE in de kosten van dit geding.

3.2.

VvE voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

5 De beslissing