Home

Rechtbank Noord-Nederland, 11-03-2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:1515, C/18/183266 / HA ZA 18-75

Rechtbank Noord-Nederland, 11-03-2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:1515, C/18/183266 / HA ZA 18-75

Gegevens

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
11 maart 2020
Datum publicatie
1 april 2020
ECLI
ECLI:NL:RBNNE:2020:1515
Zaaknummer
C/18/183266 / HA ZA 18-75

Inhoudsindicatie

IE-zaak. Merkenrecht: Twee merken/handelsnamen bestaande uit een louter beschrijvende woordcombinatie respectievelijk de afkorting daarvan. Toewijzing van de reconventionele vordering tot nietigverklaring van het louter beschrijvende merk; geen nietigverklaring of vervallenverklaring van de afkorting daarvan. Het in stand gelaten merk (afkorting) kan echter niet worden tegengeworpen omdat het overeenstemmend teken vóór het heropnemingsdepot in gebruik was genomen. Handelsnaamrecht: Geen bescherming voor zuiver beschrijvende handelsnaam (geen bijkomende omstandigheden); geen verwarringsgevaar bij de afkorting.

Uitspraak

vonnis

Afdeling privaatrecht

Locatie Groningen

zaaknummer / rolnummer: C/18/183266 / HA ZA 18-75

Vonnis van 11 maart 2020

in de zaak van

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

NEDERLANDSE VERENIGING "DE RIJWIEL- EN AUTOMOBIEL-INDUSTRIE",

gevestigd te Amsterdam,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. P.W.M. Steenbergen te Voorhout,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AUTO AANPASSING NOORD NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Leek,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. P. van Boxtel te 's-Hertogenbosch.

Partijen zullen hierna RAI en Auto Aanpassing Noord Nederland genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-

de dagvaarding

-

de conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie

-

de conclusie van repliek in conventie / conclusie van antwoord in reconventie / akte overleggen aanvullende producties

-

de conclusie van dupliek in conventie, tevens conclusie van repliek in reconventie, tevens conclusie wijziging van eis in reconventie

-

de conclusie van dupliek in reconventie / akte uitlating wijziging eis

-

de akte van uitlating, tevens akte overleggen aanvullende producties van RAI

-

de antwoordakte, tevens akte overleggen aanvullende producties van Auto Aanpassing Noord Nederland.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

RAI is een vereniging. Het doel van RAI is blijkens haar statuten:

- het bijdragen aan een zo gunstig mogelijk ondernemersklimaat voor haar leden;

- het behartigen van de belangen van haar leden met betrekking tot hun bedrijfsuitoefening als fabrikant, importeur, distributeur en/of groothandelaar van o.a. speciale voertuigen en carrosserieën (inclusief onderdelen, toebehoren en garage-uitrusting) en van leden die activiteiten ontplooien in de carrosseriebranche, o.a. ter zake van vervaardiging, onderhoud en herstel van speciale voertuigen en ombouw van speciale voertuigen.

2.2.

RAI bestaat uit secties en afdelingen met een bepaalde specialisatie, waaronder de sectie Auto Aanpassers Nederland (ook wel afgekort tot AAN of A.A.N.) van de afdeling CarrosserieNL. De leden van deze sectie zijn gespecialiseerd in het maken, ombouwen en/of aanpassen van voertuigen ten behoeve van senioren en mensen met een fysieke beperking. Ook drijven zij handel in aangepaste voertuigen en voeren zij herstel- en onderhoudswerkzaamheden uit met betrekking tot aangepaste voertuigen. De leden zijn zelfstandig ondernemer met een eigen garagebedrijf.

2.3.

RAI is van 28 november 1994 tot 28 november 2014 houdster geweest van het individuele Benelux woordmerk "A.A.N." met registratienummer 0561085. RAI is - na een heropnemingsdepot - per 28 november 2016 opnieuw houdster van het woordmerk "A.A.N."

2.4.

RAI is per 29 november 1994 houdster van het individuele Benelux woordmerk "AUTO AANPASSERS NEDERLAND" met registratienummer 0559331.

2.5.

Beide merken van RAI zijn ingeschreven voor de volgende warenklassen:

- 35: Beheer van commerciële zaken; (…) zakelijk advies met betrekking tot het (laten) aanpassen van voertuigen;

- 37: Reparaties; installatiewerkzaamheden; diensten van een garagebedrijf, te weten installatie, reparatie en onderhoud van onderdelen aan of op voertuigen ten behoeve van het aanpassen van voertuigen voor senioren, mindervaliden, gehandicapten en rolstoelgebruikers;

- 41: Opleidingen; rij-opleidingen;

- 42: Technische advisering inzake het aanpassen van voertuigen voor o.a. senioren, mindervaliden, gehandicapten en rolstoelgebruikers alsmede medisch advies daaromtrent; technische keuring van voertuigen.

2.6.

RAI is voorts houdster van de domeinnaam www.autoaanpassers.nl.

2.7.

Auto Aanpassing Noord Nederland is opgericht op 15 juli 2016. Zij houdt zich bezig met de handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's, alsmede met het aanpassen van automobielen voor mensen met een fysieke beperking. Auto Aanpassing Noord Nederland is géén lid van RAI. Vanaf haar oprichting hanteert zij de woordcombinatie AUTO AANPASSING NOORD NEDERLAND en de afkorting AANN als (onderdeel van) haar handelsnaam. Auto Aanpassing Noord Nederland is voorts houdster van de domeinnaam www.aann.nl.

2.8.

RAI heeft Auto Aanpassing Noord Nederland bij brieven van 16 mei 2017 en 25 oktober 2017 gesommeerd om elke inbreuk op haar merk- en handelsnamen en haar huisstijl onmiddellijk te staken en gestaakt te houden. Auto Aanpassing Noord Nederland heeft hier steeds afwijzend op gereageerd.

3 Het geschil

3.1.

RAI vordert dat de rechtbank bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Auto Aanpassing Noord Nederland te veroordelen om binnen acht dagen, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen termijn, na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis:

I. elk gebruik van de aanduidingen en handelsnamen "AANN" en "AUTO AANPASSING NOORD NEDERLAND" te staken en gestaakt te houden en de handelsnaam "AUTO AANPASSING NOORD NEDERLAND" uit haar registratie bij de KvK te verwijderen en verwijderd te houden;

II. elk gebruik van en elke inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten "A.A.N.", "AAN" en "AUTO AANPASSERS NEDERLAND" van RAI te staken en gestaakt te houden;

III. elke inbreuk op de beschermbare huisstijl van RAI en AAN te staken en gestaakt te houden;

IV. het gebruik van iedere domeinnaam met daarin de aanduiding "AANN" en "AUTO AANPASSING", al dan niet met een geografische toevoeging zoals "NEDERLAND", "NOORD NEDERLAND", "LEEK" of "GRONINGEN", te staken en gestaakt te houden;

V. haar website in de in deze procedure getoonde vorm dan wel een in onvoldoende mate van de website van RAI afwijkende vorm van internet te verwijderen en verwijderd te houden;

VI. de domeinnaam "aann.nl" te rerouten naar het internetadres van RAI op naam van AAN, te weten www.autoaanpassers.nl;

VII. al het nodige te doen om de domeinnaamregistratie "aann.nl" definitief en conform de reglementen van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland ("SIDN") aan RAI over te dragen en op haar naam te zetten, zoals binnen twee dagen na ontvangst van een e-mail van SIDN met daarin de unieke code de overdacht aan SIDN te bevestigen en alle door SIDN verlangde informatie te verstrekken;

VIII. conform artikel 1019 Rv aan RAI te vergoeden de werkelijke kosten van rechtsbijstand, tot en met februari 2018 te begroten op € 12.991,90 ex btw conform productie 26, alsmede vanaf maart 2018 te begroten op het bedrag van de door RAI nader in het geding te brengen declaraties ter zake advocaat- en deurwaarderskosten, althans de volledige deurwaarderskosten en een bedrag ter zake advocaatkosten conform de regeling Indicatietarieven in IE zaken (versie 01/09/2014), althans een bedrag ter zake advocaatkosten door de rechtbank in goeder justitie te bepalen;

IX. in de kosten van dit geding;

alsmede te bepalen:

X. dat Auto Aanpassing Noord Nederland per dag en per overtreding van één van voornoemde bevelen een onmiddellijk opeisbare dwangsom zal verbeuren van € 1.500,- met een maximum van € 300.000,-.

3.2.

Auto Aanpassing Noord Nederland voert verweer met conclusie de vorderingen, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, af te wijzen zijnde ongegrond en/of onbewezen met veroordeling van RAI in de reële proceskosten ex artikel 1019h Rv met bepaling dat Auto Aanpassing Noord Nederland de wettelijke rente over de proceskosten verschuldigd is vanaf 14 dagen na de dag van het in dezen te wijzen vonnis.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.4.

Auto Aanpassing Noord Nederland vordert na eiswijziging- bij vonnis:

I. het merk AUTO AANPASSERS NEDERLAND met registratienummer 0559331 nietig dan wel vervallen te verklaren en de doorhaling van dit merk in het merkenregister van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom te gelasten, niet zijnde uitvoerbaar bij voorraad;

II. het merk A.A.N. met registratienummer 0561085 nietig dan wel vervallen te verklaren en de doorhaling van dit merk in het merkenregister van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom te gelasten, niet zijnde uitvoerbaar bij voorraad;

III. RAI, uitvoerbaar bij voorraad, te veroordelen in de kosten van deze procedure in reconventie ex artikel 1019h Rv en met bepaling dat RAI de wettelijke rente over de proceskosten verschuldigd is vanaf 14 dagen na de dag van het in deze te wijzen vonnis.

3.5.

RAI voert verweer. Zij concludeert om bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Auto Aanpassing Noord Nederland niet-ontvankelijk te verklaren in haar vorderingen in reconventie, althans deze vorderingen af te wijzen, met veroordeling van Auto Aanpassing Noord Nederland in de werkelijke kosten van dit geding ex artikel 1019 Rv, nader te begroten, inclusief de nakosten, te vermeerderen met de wettelijke rente over de kosten vanaf 14 dagen na het in dezen te wijzen vonnis.

3.6.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 Het geschil en de beoordeling daarvan

5 De beslissing