Home

Rechtbank Noord-Nederland, 17-04-2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:1681, C/18/176009 / HA ZA 17-113

Rechtbank Noord-Nederland, 17-04-2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:1681, C/18/176009 / HA ZA 17-113

Gegevens

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
17 april 2019
Datum publicatie
26 juni 2019
ECLI
ECLI:NL:RBNNE:2019:1681
Zaaknummer
C/18/176009 / HA ZA 17-113

Inhoudsindicatie

Verkoop van een monumentaal pand in de Blauwestad voor €1,00 door de gemeente. Geen verboden staatssteun in de zin van artikel 107 VWEU want beperkt effect op interstatelijke handel. Transactie in strijd met 3:14 BW omdat er geen behoorlijke belangenafweging door de gemeente is gemaakt voorafgaand aan de verkoop van het pand. Het handelen van de gemeente is jegens eiseres onzorgvuldig geweest.

Uitspraak

vonnis

Afdeling privaatrecht

Locatie Groningen

zaaknummer / rolnummer: C/18/176009 / HA ZA 17-113

Vonnis van 17 april 2019

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BLAUWESTADHOEVE B.V.,

gevestigd te Midwolda,

eiseres,

advocaat mr. J. van der Meer te Groningen,

tegen

1. de publiekrechtelijke rechtspersoon

GEMEENTE OLDAMBT,

zetelend te Winschoten,

2. [gedaagde 2],

wonende te Wedde,

3. [gedaagde 3],

wonende te Wedde,

gedaagden,

advocaat mr. G.J.M. de Jager te Rotterdam.

Partijen zullen hierna Blauwestadhoeve (of afgekort BSH) en de gemeente Oldambt c.s. genoemd worden. Gedaagden zullen afzonderlijk als de gemeente Oldambt en [gedaagde 2] respectievelijk [gedaagde 3] worden aangeduid.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-

de dagvaarding;

-

de conclusie van antwoord;

-

de conclusie van repliek;

-

de conclusie van dupliek;

-

de antwoordakte zijdens BSH;

-

de antwoordakte zijdens de gemeente Oldambt c.s.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

BSH exploiteert sedert 2006 een recreatieonderneming met onder meer groepsaccommodaties in een statige herenboerderij te Midwolda aan de [adres 1] .

2.2.

In 2010 heeft [naam 1] een taxatie verricht van de onroerende zaak staande en gelegen aan de [adres 2] (hierna: het pand) te [adres 2] Oostwold (gemeente Oldambt) in verband met het realiseren van de zogenaamde Blauwestad Noordelijke Vaarverbinding. Het pand is getaxeerd op € 575.800,00.

2.3.

Op 6 mei 2014 is een overeenkomst van koop en verkoop tot stand gekomen tussen de gemeente Oldambt als verkoper enerzijds en [gedaagde 2] en [gedaagde 3] als kopers anderzijds ter zake van het pand. Met het verlijden van de leveringsakte van 17 november 2014 (hierna: de leveringsakte) is uitvoering gegeven aan deze koopovereenkomst.

2.4.

In de leveringsakte is onder meer, voor zover van belang het navolgende opgenomen:

KOOPPRIJS

De koopprijs van het gekochte is: één euro (€ 1,00)

OVERDRACHTSBELASTING

Wegens de levering van het verkochte is overdrachtsbelasting verschuldigd.

De eventueel verschuldigde overdrachtsbelasting komt voor rekening van de verkoper.

BEPALINGEN KOOPCONTRACT

Artikel 1

Kosten

De kosten wegens de levering en overdracht van het verkochte zijn voor rekening van verkoper.

"verdere bijzondere bepalingen"

Artikel 15

1. ….

2. De Koper verplicht zich voorts jegens de Verkoper de boerderij geheel te restaureren als rijksmonument en het hoofdgebouw een toeristische invulling te geven, een en ander conform de in artikel 7 verstrekte vergunningen.

Vorenstaande werkzaamheden dienen in zijn geheel, conform bedoelde vergunningen, uiterlijk gereed te zijn, behoudens overmacht, binnen twee (2) jaar ná juridische levering, bij gebreke waarvan de Koper bij verwijtbaar tekortschieten ten behoeve de Verkoper een terstond zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete zal verbeuren groot éénhonderdduizend euro (€ 100.000,00), onverminderd het recht van Koper op vergoeding van schaden, kosten en interesten, indien daartoe gronden bestaan.

2.5.

Het pand is gelegen op ongeveer 1500 meter van de BSH. [gedaagde 2] en [gedaagde 3] exploiteren in het pand een groepsaccommodatie onder de naam [naam 2] (hierna: EO).

3 De vorderingen

I Primair: te verklaren voor recht dat de gemeente Oldambt onrechtmatig jegens eiseres heeft gehandeld door het onroerend goed staande en gelegen aan de [adres 2] te Midwolda te verkopen en te leveren aan een derde, tegen betaling van een koopprijs van € 1,-, zonder de kosten van de verkoop voor rekening van de koper te laten komen en additioneel een bedrag van € 47.580,00 aan kosten te vergoeden voor de verbouwing van het onroerend goed staande en gelegen aan de [adres 2] te Midwolda, met veroordeling van gedaagde de hieruit voortvloeiende schade, vermeerderd met wettelijke rente, aan eiseres te vergoeden, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

Subsidiair: te verklaren voor recht dat de gemeente Oldambt onrechtmatig jegens eiseres heeft gehandeld door het onroerend goed staande en gelegen aan de [adres 2] te Midwolda te verkopen en te leveren aan een derde, tegen betaling van een koopprijs van € 1,00, zonder de kosten van de verkoop voor rekening van de koper te laten komen, met veroordeling van gedaagde de hieruit voortvloeiende schade, vermeerderd met wettelijke rente, aan eiseres te vergoeden, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

II te verklaren voor recht dat de koopovereenkomst van de [adres 2] te Midwolda gesloten tussen de gemeente Oldambt enerzijds en Gedaagde sub 2 en sub 3 anderzijds nietig is aangezien er bij die transactie onrechtmatige staatssteun is verleend;

III Primair: de gemeente Oldambt en gedaagden sub 2 en 3 hoofdelijk te veroordelen in de kosten van deze procedure, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis tot aan de dag van algehele voldoening;

Subsidiair: de gemeente Oldambt te veroordelen in de kosten van deze procedure, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis tot aan de dag van algehele voldoening;

IV de gemeente Oldambt te veroordelen tot betaling van de nakosten ten bedrage van € 131,00 zonder betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis, vermeerderd met € 68,00 in geval van betekening.

4 Het geschil en de beoordeling ervan

5 De beslissing