Home

Rechtbank Noord-Holland, 22-04-2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:4873, 21/2292

Rechtbank Noord-Holland, 22-04-2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:4873, 21/2292

Gegevens

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
22 april 2022
Datum publicatie
14 juni 2022
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2022:4873
Zaaknummer
21/2292

Inhoudsindicatie

Betreft een beroep tegen een omgevingsvergunning voor de bouw van 22 appartementen in Sint Pancras. Het beroep van eiseres is niet-ontvankelijk in verband met het ontbreken van proces-belang. Principiële redenen voor het instellen van beroep zijn onvoldoende. Geen feitelijk belang aannemelijk gemaakt.

Uitspraak

Zittingsplaats Haarlem

Bestuursrecht

zaaknummers: HAA 21/2292

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dijk en Waard, verweerder

(gemachtigde: mr. D.W.V. Zijlstra).

Als derde-partij neemt aan het geding deel: Exploitatie en Projectontwikkeling Maatschappij Brolan B.V., te Noord-Scharwoude.

Procesverloop

In het besluit van 31 maart 2021 (het bestreden besluit) heeft verweerder aan derde-partij een omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van 22 appartementen op de locatie [locatie] . Het besluit is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Eiseres heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

De rechtbank heeft het beroep op 11 maart 2022 op zitting behandeld. Eiseres heeft zich laten vertegenwoordigen door [naam 1] en [naam 2] . Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde. Voorts was de heer drs. [naam 3] namens verweerder aanwezig. De derde-partij is vertegenwoordigd door [naam 4] .

De rechtbank heeft het beroep op zitting behandeld samen met het beroep in de procedure HAA 21/2237. In dit beroep is op dezelfde datum afzonderlijk uitspraak gedaan.

Overwegingen

Feiten

1.1

De rechtbank betrekt bij de beoordeling de volgende feiten. Eiseres is statutair gevestigd in Heerhugowaard en heeft blijkens de statuten onder andere als doel het exploiteren van roerend en onroerend goed, waaronder het huren/verhuren, kopen/verkopen en verlenen van bemiddeling bij het transacties van roerende en onroerende goederen.

1.2

Eiseres had in 2005 een plan voor de ontwikkeling van een aantal appartementen op de [locatie] . Nadat verweerder de uitgangspunten had geformuleerd waaraan dat plan moest voldoen, heeft eiseres haar plan niet doorgezet en geen aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend.

Ontvankelijkheid

2. Uit de uitspraak1 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) van 4 mei 2021 volgt dat wanneer het omgevingsrecht aan ‘een ieder’ de mogelijkheid biedt om een zienswijze in te dienen tegen een ontwerpbesluit, diegene die daarvan gebruik heeft gemaakt ook beroep bij de bestuursrechter mag indienen tegen het definitieve besluit. Eiseres heeft op 11 november 2020 een zienswijze ingediend. Gelet daarop kon eiseres beroep bij de rechtbank instellen tegen het bestreden besluit. De rechtbank oordeelt ambtshalve dat het beroep van eiseres is in het licht van het voorgaande ontvankelijk is.

Procesbelang

3.1

Vervolgens dient de rechtbank ambtshalve te beoordelen of eiseres procesbelang heeft bij het voeren van de beroepsprocedure. Volgens vaste rechtspraak van de Afdeling2 is procesbelang aanwezig wanneer het resultaat dat de indiener van een beroepschrift met het beroep nastreeft, ook daadwerkelijk kan worden bereikt en het bereiken van dat resultaat ook feitelijk betekenis kan hebben. Het hebben van een louter formeel of principieel belang is onvoldoende voor het aannemen van procesbelang3.

3.2

Ter zitting heeft eiseres toegelicht dat zij het beroep om principiële redenen heeft ingediend. Zij stelt dat derde-partij dient te worden gehouden aan dezelfde uitgangspunten voor de ontwikkeling van appartementen aan de [locatie] als waar eiseres in 2005 aan is gehouden.

3.3.

De rechtbank is van oordeel dat eiseres geen procesbelang heeft bij het voeren van deze procedure. Dat eiseres om principiële redenen het beroep heeft ingediend is onvoldoende voor het aannemen van een procesbelang. Niet is gebleken dat het resultaat dat met het geslaagd beroep kan worden bereikt, namelijk dat de verleende omgevingsvergunning aan derde-partij wordt vernietigd, voor eiseres enige feitelijke betekenis zal hebben. Eiseres is immers geen directe omwonende en heeft geen feitelijk belang. De stelling van eiseres ter zitting dat zij wel een actueel en feitelijk belang heeft omdat eiseres bij toekomstige (bouw)plannen dan weet welke uitgangspunten de gemeente stelt, volgt de rechtbank niet. Een toekomstige, onzekere gebeurtenis levert geen procesbelang op. Het beroep is dan alsnog niet-ontvankelijk vanwege het ontbreken van procesbelang.

4. De rechtbank zal het beroep niet-ontvankelijk verklaren.

5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

Deze uitspraak is gedaan door mr. J.M. Janse van Mantgem, rechter, in aanwezigheid van mr. A.W. Martens, griffier. De uitspraak is uitgesproken in het openbaar op 22 april 2022.

griffier

rechter

Een afschrift van deze uitspraak is verzonden aan partijen op:

Bent u het niet eens met deze uitspraak?