Home

Rechtbank Noord-Holland, 26-04-2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:3891, 20/874 t/m 20/876

Rechtbank Noord-Holland, 26-04-2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:3891, 20/874 t/m 20/876

Gegevens

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
26 april 2022
Datum publicatie
16 mei 2022
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2022:3891
Zaaknummer
20/874 t/m 20/876

Inhoudsindicatie

FBI-regime: beleggingseis, overschrijding financieringslimiet. Aandeelhoudersleningen arm's length beginsel.

Uitspraak

Zittingsplaats Haarlem

Bestuursrecht

zaaknummers: HAA 20/874 tot en met HAA 20/876

(gemachtigden: mr. H.C. Reinoud en mr. P.E. Halprin),

en

Procesverloop

HAA 20/874

Verweerder heeft aan eiseres voor het jaar 2015 een navorderingsaanslag Vpb opgelegd, berekend naar een belastbare winst van € 1.413.878. De te betalen Vpb bedraagt € 343.468. Tevens is bij beschikking € 84.674 belastingrente in rekening gebracht.

Eiseres heeft daartegen bezwaar gemaakt.

HAA 20/875

Verweerder heeft aan eiseres voor het jaar 2016 een aanslag Vpb opgelegd, berekend naar een belastbare winst van € 3.286.648. De te betalen Vpb bedraagt € 811.661. Tevens is bij beschikking € 130.947 belastingrente in rekening gebracht.

Eiseres heeft daartegen bezwaar gemaakt.

HAA 20/876

Verweerder heeft aan eiseres voor het jaar 2017 een aanslag Vpb opgelegd, berekend naar een belastbare winst van € 3.288.931. De te betalen Vpb bedraagt € 812.232. Tevens is bij beschikking € 67.325 belastingrente in rekening gebracht.

Eiseres heeft daartegen bezwaar gemaakt.

Alle zaken

Verweerder heeft bij de in één geschrift vervatte uitspraken op bezwaar de bezwaren van eiseres ongegrond verklaard.

Eiseres heeft daartegen beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Verweerder heeft bij het indienen van het verweerschrift een beroep op geheimhouding op grond van artikel 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) gedaan ten aanzien van de onleesbaar gemaakte gedeelten van bijlage 52 en 53 bij het verweerschrift.

De geheimhoudingskamer van de rechtbank heeft bij uitspraak van 29 december 2020 bepaald dat de gevraagde geheimhouding gerechtvaardigd is met uitzondering van de in die uitspraak genoemde gedeeltes.

Verweerder heeft conform de uitspraak van de rechtbank geschoonde bijlagen 52 en 53 ingediend.

Eiseres heeft desgevraagd bevestigd dat de rechtbank uitspraak mag doen op grond van de ongeschoonde stukken.

Eiseres heeft voor de zitting nadere stukken ingediend. Deze zijn in afschrift verstrekt aan verweerder.

De rechtbank heeft het beroep op 15 maart 2022 op zitting behandeld. Ter zitting heeft eiseres het beroep met nummer HAA 20/873 ingetrokken. Tijdens deze zitting zijn ook de beroepen met de nummers HAA 20/869 tot en met HAA 20/872 van [bedrijf 1] B.V., de beroepen met de nummers HAA 20/877 tot en met HAA 20/880 van [bedrijf 2] B.V. en de beroepen met nummers HAA 21/3367 en HAA 21/3368 van [bedrijf 3] B.V. behandeld. Namens eiseres zijn haar gemachtigden verschenen, alsmede mr. [naam 1] en [naam 2] . Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigden [naam 3] Msc, mr. [naam 4] , [naam 5] , [naam 6] en mr. [naam 7] .

Overwegingen

Feiten

1. Eiseres is op 18 mei 2015 opgericht. Het eerste boekjaar van eiseres eindigt op 31 december 2015 en nadien is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar.

2. In de statuten van eiseres was vanaf haar oprichting tot 8 februari 2016 de volgende doelomschrijving opgenomen in artikel 2:

“1. Het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van onroerende zaken en beperkte rechten daarop, alsmede van vermogensrechten;

2. het stellen van zekerheid voor een schuld van en het zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbinden of zich sterk maken voor een dochtermaatschappij, een rechtspersoon, waarin de vennootschap een deelneming heeft, een vennootschap of onderneming waarmee zij in een groep verbonden is of enig ander;

3. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.”

3. Bij akte van statutenwijziging van 8 februari 2016 is artikel 2 van de statuten als volgt komen te luiden:

“De vennootschap heeft ten doel:

1. het beleggen in het onderstaand onroerend goed (hierna te noemen: ‘het Registergoed’, te weten:

a. het voortdurend recht van erfpacht met betrekking tot een perceel grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, met ingang van één maart twee duizend en acht, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen, omvattende het kantoorgebouw genaamd ‘ [kantoorpand] ’, welke volgens de van toepassing zijnde erfpachtvoorwaarde bestemd is tot tweeëndertigduizend achtentachtig vierkante meter (32.088 m2) bruto vloeroppervlak aan kantoorruimte, waarvan (…), plaatselijk bekend als [locatie 1] , [locatie 2] , [locatie 3] , en [locatie 4] (…);

b. het zelfstandig recht van opstal voor onbepaalde tijd met betrekking tot een perceel grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, waaronder het recht van opstal om de warmte- en koudeopslag met installaties en transformator in kantoorgebouw ‘ [kantoorpand] ’, twee warmte- en koudeopslagbronnen, een peilbuis en transportleidingen binnen kantoorgebouw ‘ [kantoorpand] ’ ten behoeve van de voorziening van de verwarming en verkoeling van voornoemd kantoorgebouw, in eigendom te hebben en - voor zover gelegen buiten kantoorgebouw [kantoorpand] – te houden op de percelen grond plaatselijk bekend als [locaties] (…);

2. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.”

4. De in de aangiften Vpb vermelde aandeelhouders van eiseres zijn:

- [naam 8] 0,85%;

- [bedrijf 4] Ltd. 11,88%;

- [bedrijf 5] Ltd. 40,31%;

- [bedrijf 6] Ltd. 1.56%;

- [bedrijf 7] B.V. 4,50%;

- [bedrijf 8] Ltd. 33,50%;

- [bedrijf 9] Ltd. (2,2%);

- [bedrijf 10] Ltd. (5,2%).

Alle aandeelhouders wonen of zijn gevestigd in Israël. [bedrijf 11] Ltd. is de aandeelhouder van [bedrijf 4] Ltd., [bedrijf 5] Ltd. en [bedrijf 6] Ltd..

5. Eiseres heeft op 25 juni 2015 een koopovereenkomst getekend met betrekking tot het kantoorpand “ [kantoorpand] ” aan [locaties] . De overeengekomen koopsom bedraagt € 76.250.000.

6. Het kantoorpand “ [kantoorpand] ” is verhuurd aan (onder meer) [bedrijf 12] B.V. en [bedrijf 13] B.V. die gezamenlijk ongeveer 95% van het pand huren. De totale aanvangsjaarhuur voor alle huurders tezamen bedraagt € 6.444.752. De huren wordt jaarlijks geïndexeerd. De huurovereenkomst met [bedrijf 12] B.V., althans de overeenkomst die met verreweg de hoogste jaarhuur correspondeert, is ingegaan op 3 mei 2010 voor een periode van 15 jaar en wordt automatisch voortgezet met acht aansluitende huurperiodes van elk vijf jaar waarvan de laatste eindigt op 31 mei 2065. De huurovereenkomst met [bedrijf 13] B.V. is ingegaan op 2 april 2010 voor een periode van 10 jaar en wordt behoudens opzegging automatisch verlengd met twee opvolgende periodes van vijf jaar.

7. De koopsom van het “ [kantoorpand] ” kantoorpand en de bijkomende kosten zijn gefinancierd met het door eiseres bijeengebrachte eigen vermogen van € 32.800.030, alsmede met door de aandeelhouders verstrekte leningen voor een bedrag van € 49.202.000. Het kantoorpand “ [kantoorpand] ” is door eiseres inclusief de aankoopkosten op haar fiscale balans 2015 bij verkrijging geactiveerd voor € 81.741.298.

8. De aandeelhouders hebben de onder 7. bedoelde leningen verstrekt naar rato van hun aandelenbelang in eiseres. Er zijn schriftelijke leningovereenkomsten opgemaakt en getekend met de navolgende voorwaarden:

- looptijd 15 jaar (tot 25 juni 2030);

- rente 7% op jaarbasis, per kwartaal verschuldigd;

- geen tussentijdse aflossingsverplichting;

- de mogelijkheid om tussentijds boetevrij geheel of gedeeltelijk af te lossen;

- bij liquiditeitsproblemen de mogelijkheid rentebetalingen op te schorten;

- geen convenanten zoals een ‘Loan to Value’-convenant.

9. [bedrijf 14] ( [bedrijf 14] ) heeft een Transfer Pricing Benchmark Analysis gedaan op verzoek van eiseres om met name het rentepercentage van 7% op de aandeelhoudersleningen te onderbouwen. Uitgaande van een credit rating BB- is een database search gedaan naar in de markt tussen 1 januari 2008 en 25 juni 2015 uitgegeven publieke leningen (obligaties) met een looptijd tot na 31 december 2030. Er worden dan 10 transacties gevonden. Het betreft uitsluitend transacties van banken en financiële dienstverleners. Daaruit volgt een range van 4.97% tot 8.02% en een mediaan van 6.90% waardoor het rentepercentage op de aandeelhoudersleningen van 7% volgens [bedrijf 14] binnen de arms’s length range valt.

10. Eiseres heeft geen leningen van derden aangetrokken.

11. Bij het aangaan van de aandeelhoudersleningen heeft eiseres blijkens een brief van 12 april 2018 van mr. drs. [naam 9] met bijlage gerekend met een ‘internal rate of return’ (IRR) van 7.1%.

12. Verweerder heeft een derdenonderzoek uitgevoerd bij [bedrijf 15] B.V. te [plaats] . De heer [naam 10] van [bedrijf 15] B.V. heeft contact gehad met de heer [naam 8] over onder meer de mogelijkheid van financiering van het “ [kantoorpand] ” gebouw. Volgens het verslag van een bespreking van verweerder met de heer [naam 10] van 28 oktober 2019 heeft laatstgenoemde verklaard dat in 2015 een viertal partijen, [bedrijf 16] , [bedrijf 17] , [bedrijf 18] en [bedrijf 19] geïnteresseerd waren om financiering te verstrekken. Uit de door deze partijen opgemaakte termsheets blijkt dat deze partijen financiering wilden verstrekken tegen rentepercentages variërend van 1,75% - 4,25% zonder bijzondere convenanten.

13. De commerciële resultaten van eiseres in de jaren 2015 tot en met 2017 zijn volgens de opgemaakte en door [bedrijf 20] B.V. gecontroleerde jaarrekeningen als volgt (in €).

201520162017

Huurinkomsten 3.328.783 6.540.714 6.568.465

Servicekosten 285.180 525.393 597.704

Af: Servicekosten - 287.909 - 535.206 - 597.704

Af: Bedrijfskosten - 151.804 - 237.982 - 334.069

Waardeverandering - 721.298 4.530.000 11.540.000

vastgoed

Af: Admin kosten - 275.998 - 171.583 - 153.229

Af: Overige kosten - 2.910 - 4.943 - 4.936

Af: Rentelasten - 1.779.400 - 3.374.617 - 3.263.134

Af: Overige fin.kst. - 9.022 - 15.591 - 10.094

Nettowinst voor 385.622 7.256.185 14.343.003

belastingen

14. De fiscale resultaten van eiseres bedragen volgens de ingediende aangiften vennootschapsbelasting 2015 – 2017 als volgt (in €).

201520162017

201520162017

Beslissing

Rechtsmiddel